Zoeken
 

protocol

OGC:WFS

5138 record(s)

 

Contact for the resource

Keywords

License

Type of resources

Service types

protocol

Years

revisionDateYears

publicationDateYears

From 1 - 10 / 5138
 • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

 • Locatie van Rotterdamse voorzieningen Particulier beroepsonderwijs

 • Locatie van Rotterdamse voorzieningen

 • Bestand met de contouren van de geluidsbelasting gedurende het etmaal in de geluidsmaat Lden (in zones > 48 en > 58 dB(a)), zoals die zijn berekend volgens een wettelijk vastgestelde methode. Lden: de geluidsbelasting in dB(A) die het vliegverkeer gedurende een jaar gemiddeld per etmaal veroorzaakt. Lden wordt berekend volgens een Europees voorgeschreven methodiek . Deze methodiek houdt rekening met vele factoren zoals aantallen vliegtuigen per baan, grootte, type en ouderdom van vliegtuigen, tijden van opstijgen en landen en aan- en uitvliegroutes. Lden (day-evening-night) betreft een Europese methodiek. De huidige wettelijke equivalente geluidsmaat voor verkeerslawaai, waarbij het geluid in de avond en nacht zwaarder telt dan het geluid overdag. Deze geluidmaat wordt bepaald door eerst de equivalente geluidniveaus tijdens de dag (7-19 uur), de avond (19-23 uur) en de nacht (23-7 uur) vast te stellen, de niveaus voor de avond en nacht op te hogen met 5 respectievelijk 10 dB(A) en vervolgens een etmaal gemiddelde vast te stellen. Deze maat gaat uit van het feit dat geluid tijdens de avond, en in nog sterkere mate in de nacht, hinderlijker is dan overdag. De contouren met de geluidsbelasting rondom Schiphol zijn in opdracht van het PBL Planbureau voor de Leefomgeving door het NLR (Nationaal Lucht- en Ruimtevaart¬laboratorium) berekend.

 • Overzicht van projecten waarin agrariërs, waterschappen en andere partijen onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werken aan een betere waterkwaliteit, beter omgaan met zoetwaterbeschikbaarheid en betere agrarische bedrijfsresultaten.

 • Downloadservice van gesloten gebieden voor visserij.

 • Deze dataset bevat de volgende gegevensgroepen: - Waardevolle bomen - Waardevolle bomen particulier - Monumentale bomen - Monumentale bomen particulier - Te herplanten bomen - Te rooien bomen

 • Categories  

  INSPIRE view en downloadservice ProtectedSites

 • Dit is de service die een aan de EU gerapporteerde versie van de Richtlijn Overstromingsricico dataset van Nederland serveert. De versie is EU2018