Zoeken
 

protocol

OGC:WFS

5214 record(s)

 

Contact for the resource

Keywords

License

Type of resources

Service types

protocol

Years

revisionDateYears

publicationDateYears

From 1 - 10 / 5214
 • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

 • Deze data is gestandaardiseerd voor de provinciale aanlevering INSPIRE. De provincie Fryslân heeft geluidskaarten laten opstellen. Met behulp van geavanceerde rekenmodellen is de geluidsbelasting inzichtelijk gemaakt voor woningen, gebouwen met een onderwijs of gezondheidsfunctie en stiltegebieden. Cijfermatig is een onderscheid gemaakt tussen de wegen die verplicht moeten worden onderzocht (provinciale wegen met 3 miljoen of meer voertuigpassages) en alle provinciale wegen. Het onderhavige bestand betreft de geluidscontouren-etmaal.

 • Gridbestand met de (berekende) cumulatieve geluidsbelasting van het weg/rail/vliegverkeer gedurende het gehele etmaal in de geluidsmaat Lden (uitgedrukt in dB(A)) in een 10-tal klassen. Gebaseerd op modelberekeningen met een resolutie van 25 bij 25 meter met het geluidmodel Empara Noisetool, bedoeld voor het geven van een grootschalig en statistisch beeld van de geluidbelasting in Nederland. Bij deze berekeningen wordt zo ver mogelijk doorgerekend tot de minimale ondergrens van 35 dB(A), met een maximum van 5 km afstand voor rail- en 7 km voor wegverkeer. Lden = 'Lday-evening-night'. De huidige wettelijke equivalente geluidsmaat voor verkeerslawaai, waarbij het geluid in de avond en nacht zwaarder telt dan het geluid overdag. Deze geluidmaat wordt bepaald door eerst de equivalente geluidniveaus tijdens de dag (7-19 uur), de avond (19-23 uur) en de nacht (23-7 uur) vast te stellen, de niveaus voor de avond en nacht op te hogen met 5 respectievelijk 10 dB(A) en vervolgens een etmaal gemiddelde vast te stellen. Deze maat gaat uit van het feit dat geluid tijdens de avond, en in nog sterkere mate in de nacht, hinderlijker is dan overdag. De berekening houdt rekening met vele factoren zoals bij wegverkeer met verkeersintensiteiten onderverdeeld in personenauto?s en vrachtverkeer, wegdektype en geluidsschermen; bij railverkeer met de dienstregeling volgens het spoorboekje, geluidsschermen, treinmaterieel en oud of nieuw type rails; en bij vliegverkeer met de aantallen vliegtuigen per baan, grootte, type en ouderdom van vliegtuigen, tijden van opstijgen en landen en aan- en uitvliegroutes (zowel horizontaal als verticaal). Input voor de modelberekeningen zijn wegverkeermodelleringsgegevens van GoudappelCoffeng, gecombineerd met informatie van Rijkswaterstaat en andere overheden, bij het railverkeer gegevens van Prorail en bij het vliegverkeer gemodelleerde gegevens van het NLR (Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium). Het PBL Planbureau voor de Leefomgeving is in 2012 gestopt met het vervaardigen van de geluidsbelastingkaarten.

 • Categories  

  Deze webservice toont de jaargemiddelde cijfers van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit van het RIVM zoals in het kader van het EURATOM verdrag verzameld. De data is op diverse meetlocaties verspreid over Nederland gemeten.

 • Deze kaartlaag geeft de locaties aan van de gemelde en vergunde gesloten bodemenergiesystemen in Nederland. De systemen worden weergegeven door middel van stippen op de kaart. Iedere stip is een afzonderlijke installatie. Een installatie kan zeer klein zijn, bijvoorbeeld een enkele lus voor een woonhuis, of kan groter zijn, bijvoorbeeld vele lussen voor een kantoor of bedrijf. De gegevens van de gesloten systemen komen uit het Landelijk Grondwater Register (LGR), zoals deze door de gemeenten of omgevingsdiensten aangeleverd en geregistreerd zijn in het LGR. Dit kunnen zowel gemelde als vergunde gesloten systemen betreffen. De registratie van gesloten bodemenergiesystemen is gestart bij het van kracht worden van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen, ook wel AMvB Bodemenergie genoemd, per 1 juli 2013. Vóór 1 juli 2013 waren gesloten bodemenergiesystemen niet meldingsplichtig en werden ze over het algemeen niet geregistreerd. Systeemeigenaren van gerealiseerde gesloten bodemenergiesystemen van vóór 1 juli 2013 kunnen met terugwerkende kracht het bodemenergiesysteem registreren bij de gemeente. Ook met gemelde gerealiseerde gesloten bodemenergiesystemen vóór 1 juli 2013 dient rekening te worden gehouden bij een beoogd nieuw bodemenergiesysteem. De volgende aandachtspunten gelden bij het gebruik van de kaartlaag “gesloten bodemenergiesystemen”: - Niet alle gesloten bodemenergiesystemen zijn of worden opgenomen in het LGR, en zijn dus ook niet zichtbaar in de WKO Tool. Neem contact op met uw gemeente bij twijfel. - Gesloten bodemenergiesystemen op de kaart betreffen gemelde en vergunde systemen, wat inhoudt dat deze (nog) niet gerealiseerd hoeven te zijn. - Gesloten bodemenergiesystemen kunnen uit één of meerdere lussen bestaan die niet op de kaart weergeven zijn. De weergave van de locatie is een benadering van het middelpunt van de lussen. - De kaartlaag wordt elke nacht bijwerkt. Een systeem dat vandaag in het LGR is opgenomen zal dus morgen in de WKO Tool te zien zijn. - Mogelijk worden niet alle systemen getoond op de kaart omdat het bevoegde gezag niet alle systemen in het LGR registreert. Houd hier rekening mee bij het gebruik van deze kaartlaag. Indien in de nabije omgeving van het beoogde bodemenergiesysteem zich een ander bodemenergiesysteem bevindt (open of gesloten), dan dient het beoogde bodemenergiesysteem juridisch gezien rekening te houden met dat buursysteem. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de gemeente. Meer informatie kunt u vinden op https://www-new.lgronline.nl

 • Categories  

  Deze dataset bevat bodemkundige boormonsterprofielen die in het veld op duizenden locaties in Nederland zijn opgesteld. De boormonsterprofielen zijn onder andere voorzien van het bodemtype, de locatie en de boordatum. Per horizont is de horizontklasse opgenomen en belangrijke kenmerken, zoals (veld-)schattingen van het organische-stofgehalte en de textuur. Van de textuur zijn alleen de geschatte leem- en lutumpercentages opgenomen. Waarbij het uitgangspunt is dat grind, zand en leem samen 100% is. Van iedere horizont is ook de boven- en onderdiepte opgenomen. De strooisellagen (horizonten L, F, H en O) liggen in dit model boven het maaiveld.

 • Categories  

  INSPIRE Geografische Namen webservices is gebaseerd op de INSPIRE dataset voor Geografische Namen. Deze informatie is afkomstig uit het bestand TOP10NL en gegenereerd met behulp van ETL tooling.

 • Gridbestand met de (berekende) cumulatieve geluidsbelasting van het weg/rail/vliegverkeer gedurende het gehele etmaal in de geluidsmaat Lden (uitgedrukt in dB(A)) in een 10-tal klassen. Gebaseerd op modelberekeningen met een resolutie van 25 bij 25 meter met het geluidmodel Empara Noisetool, bedoeld voor het geven van een grootschalig en statistisch beeld van de geluidbelasting in Nederland. Bij deze berekeningen wordt zo ver mogelijk doorgerekend tot de minimale ondergrens van 35 dB(A), met een maximum van 5 km afstand voor rail- en 7 km voor wegverkeer. Lden = 'Lday-evening-night'. De huidige wettelijke equivalente geluidsmaat voor verkeerslawaai, waarbij het geluid in de avond en nacht zwaarder telt dan het geluid overdag. Deze geluidmaat wordt bepaald door eerst de equivalente geluidniveaus tijdens de dag (7-19 uur), de avond (19-23 uur) en de nacht (23-7 uur) vast te stellen, de niveaus voor de avond en nacht op te hogen met 5 respectievelijk 10 dB(A) en vervolgens een etmaal gemiddelde vast te stellen. Deze maat gaat uit van het feit dat geluid tijdens de avond, en in nog sterkere mate in de nacht, hinderlijker is dan overdag. De berekening houdt rekening met vele factoren zoals bij wegverkeer met verkeersintensiteiten onderverdeeld in personenauto?s en vrachtverkeer, wegdektype en geluidsschermen; bij railverkeer met de dienstregeling volgens het spoorboekje, geluidsschermen, treinmaterieel en oud of nieuw type rails; en bij vliegverkeer met de aantallen vliegtuigen per baan, grootte, type en ouderdom van vliegtuigen, tijden van opstijgen en landen en aan- en uitvliegroutes (zowel horizontaal als verticaal). Input voor de modelberekeningen zijn wegverkeermodelleringsgegevens van GoudappelCoffeng, gecombineerd met informatie van Rijkswaterstaat en andere overheden, bij het railverkeer gegevens van Prorail en bij het vliegverkeer gemodelleerde gegevens van het NLR (Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium). \n\nDe kaarten zijn bedoeld voor een indicatief overzicht van geluidbelastingen op landelijke schaal en als monitoringsinstrument voor vergelijking met voorgaande jaren (ihkv overheidsbeleid waarborgen van een leefbare en veilige omgeving met verbeteren van de milieukwaliteit en bescherming tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico?s). Het laagste niveau van gebruik wordt verondersteld op gemeentelijk niveau, aangezien de beperkingen in de invoergegevens van wegverkeer zich voornamelijk op dat schaalniveau openbaren. Invoergegevens van gemeentelijke wegen en verkeersintensiteiten zijn gebaseerd op modelberekeningen en kunnen daarmee (beperkt) afwijken van de werkelijkheid. Lokale fouten die daarmee veroorzaakt kunnen worden liggen in de orde van +/- 5 dB(A).\n\nHet PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is in 2012 gestopt met het vervaardigen van de geluidsbelastingkaarten.

 • Bestand met de contouren van de nachtelijke geluidsbelasting van het vliegverkeer in de geluidsmaat Lnight (in zones > 40 en > 48 dB(a)), zoals die zijn berekend volgens een wettelijk vastgestelde methode. Lnight: de geluidsbelasting in dB(A) die het vliegverkeer tussen 23 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends in een jaar gemiddeld over deze nachtperiode veroorzaakt. Lnight wordt berekend volgens een Europees voorgeschreven methodiek . Deze methodiek houdt rekening met vele factoren zoals aantallen vliegtuigen per baan, grootte, type en ouderdom van vliegtuigen, tijden van opstijgen en landen en aan- en uitvliegroutes. De contouren met de geluidsbelasting rondom Schiphol zijn in opdracht van het PBL Planbureau voor de Leefomgeving door het NLR (Nationaal Lucht- en Ruimtevaart¬laboratorium) berekend.

 • Categories  

  In het kort (zoals het nu op de atlas leefomgeving staat bij de huidige kaarten) Op de kaart ziet u hoe hoog de geluidbelasting door het treinverkeer is op de door u gekozen locatie. De geluidbelasting wordt uitgedrukt in Lden (Lday-evening-night), de maat voor de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal. De geluidbelasting 's avonds en 's nachts wordt hierbij veel zwaarder meegerekend dan die van overdag, omdat het geluid dan hinderlijker is. Lawaai in onze woonomgeving leidt vooral tot hinder en slaapverstoring. De kaart is gemaakt voor de situatie in 2016. Wat doet de overheid De overheid wil de geluidhinder van het treinverkeer verminderen met een aantal gerichte maatregelen zoals het stimuleren van stillere goederentreinen, geluidsarmere rails, het plaatsen van geluidsschermen en het isoleren van woningen. Er zijn diverse normen gesteld om de burger te beschermen tegen teveel geluid. Het gaat dan over voorkeursgrenswaarden en maximaal toelaatbare waarden. Over de kaart De kaart en de gegevens zijn afkomstig en eigendom van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. De geluidkaart is gemaakt in het kader van de EU geluidkartering en bevat geluidcontouren variërend tussen 50 en 75 dB in klassen van 5 db. Op basis van de EU-regelgeving zal de volgende geluidkartering gaan over het jaar 2021 en waarschijnlijk in 2022 klaar zijn en online verschijnen. Het verschil tussen berekenen en meten Voor de kaart zijn geluidberekeningen in plaats van metingen gebruikt. Geluidmetingen geven informatie over de situatie direct rond het meetpunt. Metingen worden sterk beïnvloed door bronnen in de directe omgeving. Als dicht bij het meetpunt een ventilator bromt of het waait hard, worden deze geluiden gemeten en zijn ze niet te onderscheiden van het geluid van het spoor. Het is dan ook lastig om de locatie van een meetpunt zo representatief mogelijk te kiezen. Met modelberekeningen kan informatie verkregen worden over de geluidbelastingen in een veel groter gebied. Met enkele gerichte metingen wordt dan gecontroleerd of de modelberekeningen kloppen. Alle kaartgegevens We hebben alle gegevens over de kaart, zoals voor welk gebied de kaart is gemaakt en van wie de kaart is, voor u verzameld. Deze zogenoemde metadata vindt u hieronder.