protocol

OGC:WFS

5369 record(s)
 
Contact for the resource
Keywords
License
Type of resources
Categories
Service types
protocol
Years
revisionDateYears
publicationDateYears
From 1 - 10 / 5369
 • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

 • Categories  

  This is the INSPIRE Land Use data set of the Netherlands. It is based on the topographical map of the Netherlands (BRT) and aerial photo's of summer of 2015.

 • De kaart is gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De gegevens zijn door de basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs zelf aangeleverd. De kleuren op de kaart geven een indicatie of er asbest in een schoolgebouw aanwezig kan zijn. Neem contact op met de schooldirectie voor een actueel beeld van asbestsituatie. Dit kan gewijzigd zijn omdat het inventariseren van asbest een continu proces is en er nog veel asbestinventarisaties op scholen plaatsvinden. Is het gebouw op de kaart hierboven geel gekleurd? Dan heeft de schooldirectie de resultaten van de asbestinventarisatie en kunnen zij u meer vertellen over eventuele lokale risico's en de beheersmaatregelen die ze hebben genomen.

 • Categories  

  Dit is de dataset t.b.v. gegevensverstrekking door INSPIRE voor het thema 'Vergunningen'. De dataset bevat de aangevraagde vergunningen en de door het ministerie van Economische zaken uitgegeven vergunningen met betrekking totactiviteiten zoals beschreven in de Mijnbouwwet. De dataset bevat actieve en geldige vergunningen en aangevraagde vergunningen.

 • Deze data is gestandaardiseerd voor de provinciale aanlevering INSPIRE. De rijksoverheid heeft in de Nota Ruimte 20 Nationale Landschappen aangewezen. Twee daarvan liggen in Fryslân: Zuidwest-Fryslân en Noordelijke Wouden. Nationale Landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Het doel is om de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van de Landschappen te behouden, duurzaam te beheren en waar mogelijk te versterken. In samenhang daarmee dient ook de toeristische betekenis toe te nemen.

 • In dit bestand zijn de geluidscontouren langs provinciale wegen vastgelegd zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidskartering, 2e tranche. De Lnight-contouren weerspiegelen de situatie voor het peiljaar 2016. Attributen: Naam: LOW_VAL Eenheid: gebroken getal, in dB Omschrijving: minimale waarde geluidsklasse Naam: HIGH_VAL Eenheid: gebroken getal, in dB Omschrijving: maximale waarde geluidsklasse

 • Categories  

  INSPIRE view en downloadservice ProtectedSites

 • Categories  

  Grondwateronderzoek, Locatie waar de grondwaterstand en/of samenstelling wordt gemeten. Dit zijn grondwaterputten waarin zich een of meer buizen bevinden. Een buis bevat een of meer geperforeerde delen die samen het filter vormen. De grondwaterstand of samenstelling wordt in buizen gemeten en wordt geacht representatief te zijn voor de diepte waarop het filter zich bevindt.Grondwaterputten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: de put ligt in Nederland; er zijn grondwaterstanden en/of samenstellingen beschikbaar waarop geen embargo rust. Informatie t.b.v. bestellingen via DinoLoket

 • Categories  

  Web Mapping Service (WFS) van de laag schelpdierwater. Deze laag bevat de omgrenzing van de oppervlaktewaterlichamen die zijn aangewezen als Schelpdierwater ten behoeve van het Kaderrichtlijn water.

 • Categories  

  Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2018 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. De land-watergrens uit het Bestand Bodemgebruik 2015. Deze derde versie bevat de meeste kerncijfers. Hierna volgt geen update meer.