Zoeken
 
From 1 - 10 / 59
  • In samenwerking tussen NIS en CIV is het nieuwe RWS regiogrenzen bestand tot stand gekomen. Dit betreft de gecorrigeerde versie van 2018. De grenzen zijn o.a vervaardigd met behulp van diverse bronbestanden waaronder KernGis droog en BKN en zijn nu samengevoegd tot een landsdekkend bestand. De voormalige natte en droge districten zijn dus nu samengevoegd. (Attribuut Sector = ND) Bij bruggen en tunnels is het attribuut gescheiden in nat (N) en droog (D) en liggen als 2 vlakken op elkaar. Zodra mutaties zijn goedgekeurd door de hoofd-ingenieur directeuren of districtshoofden van de betrokken districten, kunnen mutaties aan dit bestand bij het NIS worden aangemeld.

  • Door Centrale Informatievoorziening (CIV) van Rijkswaterstaat beheerde grenzen van de Wegen- en Waterdistricten van Rijkswaterstaat. Mutaties kunnen bij de CIV worden aangemeld waarna mutatie in bestand wordt verwerkt.

  • Dit bestand bevat zwemzones in Nederland waarin op controlepunten elke zwemlocatie wordt bemonsterd. De zwemzones worden vastgesteld m.b.v. de aanbevelingen uit het rapport KRW en oppervlaktewater Bescherming van zwemwater en oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding onder de Europese Kaderrichtlijn Water. De zwemwaterkwaliteit wordt tenminste een keer per maand onderzocht. Het controlepunt is de locatie in het zwemwater waar: a) de meeste zwemmers worden verwacht, of b) volgens het zwemwaterprofiel het grootste risico van verontreiniging wordt verwacht. Zwemwaterprofielen worden geactualiseerd volgens de criteria genoemd in de EU-zwemwaterrichtlijn en zijn afhankelijk van de kwaliteitsklasse waarin de locatie valt. Rijkswaterstaat controleert de zwemwaterkwaliteit op 230 officieel aangewezen buitenzwemlocaties (open water) in rijkswateren. Per zwemlocatie is een zwemwaterprofiel beschikbaar, waarin de belangrijke kenmerken van deze plek staan beschreven.

  • De plaatsen van kitesurflocaties waar een TBB voor geldt.

  • De dataset bevat de pijpleidingen binnen en buiten het NCP, behalve de leidingen op het Britse Continentaal Plat. Hieronder vallen de toekomstige, in gebruik zijnde en de verlaten pijpleidingen. Op pijpleidingen binnen het NCP worden actief beheerd.

  • In samenwerking tussen NIS en CIV is het nieuwe RWS regiogrenzen bestand tot stand gekomen. De grenzen zijn o.a vervaardigd met behulp van diverse bronbestanden waaronder KernGis droog en BKN en zijn nu samengevoegd tot ‚‚n landsdekkend bestand. De voormalige natte en droge districten zijn dus nu samengevoegd. (Attribuut Sector = ND) Bij bruggen en tunnels is het attribuut gescheiden in nat (N) en droog (D) en liggen als 2 vlakken op elkaar. Zodra mutaties zijn goedgekeurd door de hoofd-ingenieur directeuren of districtshoofden van de betrokken districten, kunnen mutaties aan dit bestand bij het NIS worden aangemeld.

  • Beheergebieden Rijkswaterstaat op grond van de Waterwet voor het thema vrijstelling vergunningplicht gebruik waterstaatswerken ingaande per 01-07-2019.

  • Waterdelen Nederland voor ENC achtergrondkaart vervaardigd uit TOP50NL featureclass WATERDEEL