From 1 - 10 / 13
  • Ministerie VROM. Oude versie van het kustfundament. In 2011 vervangen door nieuwe versie in het Barro.

  • Grens van het gebied PKB Waddenzee

  • Ministerie VROM. Kustfundament, het landdeel hiervan. Oude versie, vervangen in 2011 door nieuwe versie in het Barro.

  • De doorgaande NAP -20 meter dieptelijn is een vereenvoudiging van de fysieke NAP -20 meter dieptelijn. De fysieke of werkelijke NAP -20 meter dieptelijn is erg grillig en kan onder invloed van zandtransport door stromingen en golven veranderen. Daarom is gekozen voor de doorgaande NAP -20 meter dieptelijn. Die is vastgelegd in coordinaten en verandert niet. De doorgaande NAP -20 meterlijn is voor Zeeland al in 1993 doorgevoerd in het 'Beleidsplan Voordelta', dat ook ondertekend is door LNV, en voor de rest van de kust in het 'Regionaal Ontgrondingenplan Noordzee' in 2004 en in de 'Nota Ruimte' in 2005/6. In de Nota Ruimte is daar de term 'zeewaartse begrenzing kustfundament' aan gehangen. De ligging van de doorgaande NAP -20 meter dieptelijn is in overleg tussen V&W, LNV en VROM tot stand gekomen en in coordinaten vastgelegd in het "geopakhuis' bij RWS Noordzee. De NAP -20 meter is niet willekeurig gekozen. In het Deltagebied en in het Waddengebied gaat op die diepte de onderzeese kusthelling over in de vlakkere zeebodem. Lokaal wordt dit wat gecompliceerd door ebdelta's en zandbanken, maar het is wel een goede keus als grens voor het kustsysteem. Daarnaast is op basis van de doorgaande NAP -20 meter dieptelijn op 2 km zeewaarts hiervan een lijn gedefinieerd ter begrenzing van de grootschalige zandwinning.

  • De indicator is een schatting van potentiele koudewinning uit plassen dieper dan 10 meter voor koeling van woon- en verblijfruimten, ziekenhuizen, computercentra e.d. In Nederlandse stedelijke gebieden zijn voor zandwinning 20-40 meter diepe putten gegraven welke daarna als recreatieplas bleven bestaan. ’s Zomers ontstaat in deze plassen op 5-8 meter diepte een temperatuurspronglaag (thermocline) waaronder 5-10 °C koud water bewaard blijft van de vorige winterse periode. Deze koudevoorraard kan gebruikt worden of wordt gebruikt voor koeling. Momenteel wordt nog alleen koude gewonnen uit de Nieuwe Meer en de Ouderkerkerplas in het zuidelijke stedelijke gebied van Amsterdam. De waterschappen verlenen de vergunning voor de koudewinning waarbij getoetst wordt op waterkwaliteit, visgroei en waken voor hinderlijke vormen van algenbloei, met inspraak van belanghebbenden in het recreatieve gebruik of nut van de plas. Deze kaart geeft een voorbeeld voor drie plassen ronde Amsterdam en geeft alleen beeld van de directe koudewinning uit plassen.