From 1 - 10 / 241
 • TOP50NL is een digitaal objectgericht topografisch bestand gemaakt door middel van automatische generalisatie uit TOP10NL en wat veelvuldig in diverse GIS- en CAD-systemen wordt gebruikt voor ondergrond, analyse-, en beheers- en planningsactiviteiten.

 • Categories  

  Aansluitende zone van Nederland, Exclusieve Economische Zone van Nederland, Territoriale Zee van Nederland

 • Categories  

  De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. De KRW bepaalt dat betrokken landen per stroomgebieddistrict stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) opstellen met een beschrijving van de ligging en kwaliteit van de watersystemen, doelen en maatregelen. Nederland heeft vier stroomgebieddistricten: Rijn, Maas, Schelde en Eems. De eerste Nederlandse SGBP's zijn in 2009 verschenen en worden elke zes jaar herzien. De KRW is niet vrijblijvend. Het halen van milieudoelen vormt een verplichting waaraan economische sancties zijn verbonden. Daarom vraagt de KRW om rapportages van de toestand van oppervlaktewater, grondwater en beschermde gebieden. Daaronder valt ook het rapporteren van geografische bestanden. Kaderrichtlijn Water RWS bevat de actuele geografische informatie met betrekking tot de KRW voor de oppervlaktewateren in beheer bij Rijkswaterstaat en de Nederlandse deelstroomgebied- en stroomgebieddistrictgrenzen. Voor de landelijke, naar de EU gerapporteerde geografische informatie wordt verwezen naar Kaderrichtlijn Water Nederland.

 • Administratieve Eenheden (INSPIRE geharmoniseerd) ATOM

 • Categories  

  Gepland land gebruik, INSPIRE geharmoniseerd, gevuld met relevante objecten uit Ruimtelijkeplannen.nl, beheerd door het Kadaster.

 • Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een hoogtebestand vervaardigd door middel van laseraltimetrie. Het AHN1 25 meter maaiveld raster is bedoeld als maaiveldbestand en is herbemonsterd op basis van het 5 meter raster op basis van een ongewogen gemiddelde methode. Er zijn geen verdere bewerkingen uitgevoerd. Meer informatie vindt u op www.ahn.nl. Toepassingsschaal resolutie = 25 Het herbemonsterde 25 meter maaiveld raster.

 • Categories  

  Aansluitende zone van Nederland

 • Het AHN is een hoogtebestand vervaardigd door middel van laseraltimetrie. Het AHN2 0,5 meter ruwe raster, opgevuld is bedoeld als ruw bestand, waarbij zowel het maaiveld als de niet-maaiveld objecten (bomen, gebouwen, bruggen en andere objecten) vanuit de puntenwolk tot een 0,5 meter raster zijn herbemonsterd op basis van een Squared IDW methode. Er zijn geen verdere bewerkingen uitgevoerd. Meer informatie vindt u op www.ahn.nl. Toepassingsschaal resolutie = 0.5 Het herbemonsterde 0,5 meter ruwe raster (ongefilterd).

 • Categories  

  Deze dataset bevat grondwatermonitoring gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO), geharmoniseerd naar INSPIRE. Grondwatermonitoring houdt in dat de toestand van het grondwater in een bepaald gebied, of eigenlijk in een bepaald deel van de ondergrond, over langere tijd gevolgd wordt. De grootte van het gebied en de diepte van monitoring verschillen per grondwatermonitoringnet. Er wordt daarbij gekeken naar de grondwaterstand (kwantiteit) en/of naar de samenstelling van het grondwater (kwaliteit). Hiervoor worden periodiek onderzoeken uitgevoerd.

 • Categories  

  Deze dataset bevat de voor Nederland als INSPIRE aangemerkte bestanden in het thema Spreiding van Soorten. In de dataset zijn de volgende subthema's opgenomen: invasieve exoten