From 1 - 10 / 281
 • Categories  

  Verspreidingskaart van soorten die op de Unielijst voor zorgwekkende invasieve uitheemse soorten staan en die in Nederland voorkomen (peildatum 31 12 2018). Zoektermen: invasieve exoten, invasieve uitheemse soorten, Unielijst voor zorgwekkende invasieve uitheemse soorten, Exotenverordening, Europese Exotenverordening, EU-exotenverordening 1143/2014, Europese Verordening voor invasieve uitheemse soorten, rapportage, rapportageverplichting. Nederlandse naam: Nijlgans, Zijdeplant, Waterwaaier, Pallas eekhoorn, Waterhyacint, Smalle waterpest, Chinese wolhandkrab, Reuzenberenklauw, Grote waternavel, Reuzenbalsemien, Verspreidbladige waterpest, Waterteunisbloem, Postelein-waterlepeltje; Kleine waterteunisbloem, Moeraslantaarn, Chinese muntjak, Beverrat, Parelvederkruid, Ongelijkbladig vederkruid, Muskusrat, Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft, Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft, Rosse stekelstaart, Californische rivierkreeft, Rode Amerikaanse rivierkreeft, Marmerrivierkreeft, Wasbeer, Blauwband, Siberische grondeekhoorn, Heilige ibis, Lettersierschildpad. Latijnse naam: Alopochen aegyptiaca, Asclepias syriaca, Cabomba caroliniana, Callosciurus erythraeus, Eichhornia crassipes, Elodea nuttallii, Eriocheir sinensis, Heracleum mantegazzianum, Hydrocotyle ranunculoides, Impatiens glandulifera, Lagarosiphon major, Ludwigia grandiflora, Ludwigia peploides, Lysichiton americanus, Muntiacus reevesi, Myocastor coypus, Myriophyllum aquaticum, Myriophyllum heterophyllum, Ondatra zibethicus, Orconectes limosus, Orconectes virilis, Oxyura jamaicensis, Pacifastacus leniusculus, Procambarus clarkii, Procambarus fallax f. virginalis, Procyon lotor, Pseudorasbora parva, Tamias sibiricus, Threskiornis aethiopicus, Trachemys scripta.

 • Download Service Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

 • Categories  

  Basislijn van de Nederlandse kust voor de Noordzee, dit is de basis voor de lijn op 1 Nautische Mijl (M) vanaf de basislijn van de Nederlandse kust, lijn op 3 Nautische Mijl (M) vanaf de basislijn van de Nederlandse kust, lijn op 6 Nautische Mijl (M) vanaf de basislijn van de Nederlandse kust, lijn op 12 Nautische Mijl (M) vanaf de basislijn van de Nederlandse kust, lijn op 24 Nautische Mijl (M) vanaf de basislijn van de Nederlandse kust.

 • Download Service van BRP Gewaspercelen Nederland

 • REGIS II is een driedimensionaal model van de goed doorlatende en slecht doorlatende lagen in de ondergrond, tot een gemiddelde diepte van ca. 500 m onder NAP, met lokaal uitschieters tot 1200 m. Goed doorlatende en slecht doorlatende lagen worden in REGIS II hydrogeologische eenheden genoemd; dit zijn lagen met min of meer uniforme hydraulische eigenschappen. De hydrogeologische eenheden vallen samen met, of zijn onderdeel van, de in DGM onderscheiden lithostratigrafische eenheden. De hoogteligging van de onder- en bovenkant en de dikte van de eenheden worden vastgelegd in gridbestanden (rasters) met een celgrootte van 100 bij 100 m. Naast de geometrische gegevens bevat het model voor elke eenheid ook gegevens over de doorlatendheid. Tot slot bevat REGIS II ook de geïnterpreteerde boorbeschrijvingen die bij het maken van het model gebruikt zijn. Het modelgebied van REGIS II bestaat uit het vasteland van Nederland. De ondergrond van het Nederlandse deel van het Continentaal Plat is niet in REGIS II opgenomen. REGIS II is een regionaal model. Het is niet geschikt voor gebruik op lokale schaal; voor het maken van een lokaal hydrogeologisch model zullen altijd aanvullende gegevens nodig zijn. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de website van de BRO: https://basisregistratieondergrond.nl/

 • In de definitieve Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) schetst het Rijk ambities van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid voor Nederland in 2040. Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/03/13/structuurvisie-infrastructuur-en-ruimte

 • Categories  

  Service geharmoniseerd voor internationaal gebruik onder thema Vervoersnetwerken - Vaarwegen bestaat uit nodes en links tussen die nodes die verbonden zijn aan transport over waterlopen.

 • Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een hoogtebestand vervaardigd door middel van laseraltimetrie. Het AHN1 5 meter maaiveldraster is bedoeld als maaiveldbestand, waarbij alle niet-maaiveld objecten (bomen, gebouwen, bruggen en andere objecten) uit de puntenwolk zijn verwijderd. Dit geldt niet voor stedelijke gebieden kleiner dan 1 km2, deze zijn in het bestand ongefilterd gebleven. Vervolgens is herbemonsterd tot een 5 meter raster op basis van een Squared IDW methode. Meer informatie vindt u op www.ahn.nl. Toepassingsschaal resolutie = 5 Het herbemonsterde 0,5 meter maaiveld raster, waarbij incidentele lege (maximaal 2 aansluitende) cellen zijn opgevuld.

 • Categories  

  Classificering van gebieden naar potentie om aardwarmte te winnen (kans op haalbaar geothermisch vermogen) Informatie voor exploranten en beleidsmakers

 • Categories  

  Deze kaart toont de geologische afzettingen, aan of nabij het maaiveld tot een diepte van ca. 5m. Informatie t.b.v. bestellingen via DinoLoket