From 1 - 10 / 368
 • Categories  

  Maritieme grens tussen België en Nederland; Maritieme grens tussen Duitsland en Nederland op het Continentaal Plat voor het gedeelte nabij de kustlijn; Maritieme grens tussen Duitsland en Nederland op het Continentaal Plat voor het gedeelte verder weg van de kustlijn; Maritieme grens tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

 • Categories  

  In dit bestand zijn de grenzen opgenomen van de Nationale Parken, zoals die op diverse momenten zijn gepubliceerd in de Staatscourant (laatste wijziging: 7 oktober 2013, nr. DGNR-PDJNG/13163012). Het bestand bevat in totaal 20 Nationale Parken: de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft 17 bijzondere natuurgebieden in Nederland aangewezen als nationaal park. Daarnaast zijn er twee private nationale parken (NP De Hoge Veluwe en NP Veluwezoom) en één Grenspark: De Zoom - Kalmthoutse Heide. Dit grenspark is vastgesteld door het Comité van Ministers van de Benelux. De parkgrenzen worden aangeleverd door de Secretarissen van de Nationale Parken en door de staatssecretaris van EZ vastgesteld. De grenzen in het GIS-bestand kunnen afwijken van de grenzen in het BIP (Beheers- en Inrichtingsplan). Elk Nationaal Park heeft een BIP, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Minister van LNV. Elk BIP bevat een kaart met de begrenzing van het Park. Die grens is een momentopname. In de loop der tijd kunnen de grenzen van een Park licht wijzigen door kleine aankopen of uitruil van gronden. Die wijzigingen worden bij periodieke updates doorgevoerd in het BIP. Een BIP kan daardoor achter- of juist vooruitlopen op de grenzen in dit bestand.

 • Categories  

  TOPNL bestanden zijn objectgerichte topografische bestanden op diverse schaalniveaus. Deze bestanden maken onderdeel uit van de Topografie (BRT). De bestanden zijn uniform, consistent en bovendien landsdekkend. Dit betekent dat u ze als basis kunt gebruiken voor heel Nederland. De TOPNL bestaat uit verschillende schaalniveaus en zijn afzonderlijk beschreven en beschikbaar via PDOK: TOP10NL (schaal 1:5.000 tot en met 1:25.000) TOP50NL (schaal 1:25.000 tot en met 1:75.000) TOP100NL (schaal 1:75.000 tot en met 150.000) TOP250NL (schaal 1:150.000 tot en met 1:350.000) TOP500NL (schaal 1:350.000 tot en met 1:750.000) TOP1000NL (schaal 1:750.000 tot en met 1:1.500.000).

 • Categories  

  Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2021 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. De land-watergrens uit het Bestand Bodemgebruik 2017. Deze tweede versie bevat een deel van de kerncijfers. In het najaar van 2023 volgt een derde versie.

 • Categories  

  Het bestand CBS vierkanten 500m bevat statistische gegevens per 500 meter bij 500 meter vierkant. Met ingang van juni 2023 is het jaar 2022 toegevoegd en zijn het aantal kerncijfers van de jaren 2021 en 2020 aanzienlijk uitgebreid met gegevens over demografie, woningen, energie, inkomen, sociale zekerheid, nabijheid van voorzieningen en dichtheid voor zover beschikbaar. Met ingang van het publicatiejaar 2022 is de indeling van inwoners naar migratieachtergrond vervangen door een indeling naar geboorteland en herkomst. Met ingang van het publicatiejaar 2020 is het gemiddeld huishoudinkomen toegevoegd en is de categorie van het gestandaardiseerd huishoudinkomen komen te vervallen.

 • Categories  

  Gebiedsbescherming. Deze dataset bevat Zwemwaterlocaties (Provinciaal en Rijkswateren) van het Inspire thema Aera Management.

 • Categories  

  Het registratieobject grondwaterproductiedossier (GPD) omvat de productiecijfers van een grondwatergebruiksysteem.

 • De ATOM feed postcode4 bevat statistische gegevens voor het numerieke deel van de postcode vanaf 2015. In juni 2023 zijn gegevens over de jaren 2019, 2020 en 2021 aangevuld, het jaar 2022 is toegevoegd. Deze jaren bevatten nu gegevens over demografie, wonen, energie, inkomen, sociale zekerheid, nabijheid van voorzieningen en dichtheid voor over beschikbaar. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2023/statistische-gegevens-per-vierkant-en-postcode-2022-2021-2020-2019

 • De Natuurmeting op Kaart (NOK2014) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1 januari 2014. Het betreft realisatie van de begrenzing, verwerving, inrichting en beheer.

 • Categories  

  INSPIRE downloadservice Protected Sites - Wetlands. Wetlands zijn de natte natuurgebieden in Nederland. Het Wetland verdrag is op 2 februari 1971 te Ramsar in Iran ondertekend.