Zoeken
 
From 1 - 10 / 329
  • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • Demo kaartlaag waar lokaties kunnen worden gemuteerd via de mobiele app 'Cogo data collection'. Cogo is een eenvoudige en gemakkelijke oplossing om geo-data te verzamelen, zonder kennis van GIS. Neem contact op met cluster geo, IBT, om toegang te krijgen tot deze kaartlaag via de app.

  • Een peilbuis is een in de grond gebrachte buis met als doel bv. bodemonderzoek of de bepaling van de ligging van het freatisch vlak (de vrije grondwaterspiegel).

  • Wijkindeling met namen van contactpersonen van sector openbare ruimte.

  • Verkeersborden zijn een van de drie verkeerstekens die de wegbeheerder kan gebruiken om het verkeer op de weg te regelen. Verkeerstekens in het algemeen en borden in het bijzonder geven aanwijzingen aan verkeersdeelnemers over hoe zich te gedragen op de weg.

  • Voor het strooien van de hoofdwegen in Zaanstad zijn verschillende partijen verantwoordelijk, zoals de gemeente, de provincie en het Rijk. Het is niet mogelijk om alle wegen, fietspaden en stoepen in de hele gemeente te strooien. De gemeente heeft ervoor gekozen om zich bij het strooien te beperken tot de doorgaande wegen, zodat alle wijken in Zaanstad bereikbaar blijven.

  • Data uit kaartboeken van de periode 1635 tot 1775. De kaartboeken werden door het waterschap gebruikt om er op toe te zien dat de eigenaren geen water in beslag namen door demping. De percelen op de kaart zijn naar de huidige maatstaven vrij nauwkeurig gemeten en voorzien van een administratie met de eigenaren. bijzondere locaties van molens werven en beroepen worden in de boeken vermeld. Alle 97 kaarten aan een geven een zeer gedetailleerd beeld van de Voorzaan, Nieuwe Haven en de Achterzaan. De bladen Oost en West van de zaan zijn vrij nauwkeurig. De bladen aan de Voorzaan zijn een schetsmatige weergave van de situatie. De kaart van de Nieuwe Haven si weer nauwkeurig te noemen.

  • Bezit van woningcorporaties die in Zaanstad actief zijn verdeeld per corporatie. De kaart is een momentopname van januari 2019

  • Het Vestigingenregister van de gemeente Zaanstad. In dit register zijn gegevens opgenomen van en over alle vestigingen van bedrijven, organisaties en instellingen in de gemeente.