From 1 - 10 / 306
  • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • Loopafstanden tot de bushaltes in gemeente Zaanstad op basis van diverse bronnen.

  • Loopafstanden tot de supermarkten in gemeente Zaanstad op basis van diverse bronnen.

  • Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt.

  • De dataset geeft inzicht in het voorkomen van verschillende leefstijlen, zoals gebruikt door het bureau Motivaction. De data van Motivation is gekoppeld aan de tabel postcode 5. Beschikbare stijlen. Deze zijn te vinden in het stijl meneu. 1) Moderne burgerij 2) Opwaarts mobielen 3) Postmaterialisten 4) Nieuwe conservatieven 5) Traditionele burgerij 6) Kosmopolieten 7) Postmoderne hedonisten 8) Gemaksgeoriënteerden

  • De onderzoeksgebieden zijn door het college aangewezen.De volgende criteria hebben een rol gespeeld bij het aanwijzen van de onderzoeksgebieden: Bouwjaar van de woningen, Eigendom van de woningen, Grootte van de bouwkundige eenheden, Meldingen van burgers over de bouwkundige staat van de woningen, Geografische spreiding Zaanstad, Ontwikkelingen binnen Zaanstad. Belangrijk om te weten: indien een woning niet is onderzocht, wil dat niet zeggen dat er geen sprake is van een mogelijk funderingsprobleem.

  • Overzicht van alle gymzalen en sporthallen die in beheer zijn van de gemeente Zaanstad

  • Het aanwijzingsbesluit op grond van artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening vast te stellen, inhoudende het aanwijzen van de locaties in Zaanstad, zoals nader aangeduid bij de bij dit besluit behorende bijlagen, als gebied waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholische drank bij zich te hebben.

  • Supermarkt lokaties in gemeente Zaanstad op basis van diverse bronnen.

  • Kaart geeft de Ke-contouren weer zoals die zijn vastgelegd in de Nota Ruimte en de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 2.2 Beperkingengebieden In het LIB zijn sinds de inwerkingtreding in 2003 al vier beperkingengebieden opgenomen. De ligging van deze vier beperkingengebieden wordt met dit wijzigingsbesluit niet gewijzigd. Met dit wijzigingsbesluit is hier wel een vijfde gebied aan toegevoegd: het zogenoemde 20Ke-gebied uit de Nota Ruimte. Dit is gedaan om de juridische doorwerking te continueren, zoals aangegeven in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De regels zijn er op gericht om binnen dit vijfde gebied enerzijds voldoende ruimte te laten voor de ontwikkeling van de mainport Schiphol en anderzijds om (woningbouw)ontwikkelingen mogelijk te maken. Beide dienen het nationaal belang. Vanwege consistentie is de 20Ke-contour aangehouden als geografische afbakening van dit planologische «afwegingsgebied». De ligging van dit planologische afwegingsgebied komt overeen met het planologische gebied in de Nota Ruimte. Door de benaming roept de »20Ke» associaties op met de geluidcontouren waar deze van oorsprong op gebaseerd is. Daarom wordt in dit besluit dit gebied «planologisch afwegingsgebied» genoemd en niet geduid als een geluidcontour. De regels binnen de vijf beperkingengebieden worden toegelicht in hoofdstuk 4.