From 1 - 10 / 200
  • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • De Generieke toepassingskaart laat zien welke kwaliteit bij toepassen of aanbrengen van grond vereist is. De toepassingskaart gaat uit van toepassing in of op de bovengrond. De kaart is een bijlage van de bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer, deze kunt u vinden op www.zaanstad.nl trefwoorden bodemkwaliteitskaart of Nota bodembeheer.

  • In de toetsingskaart gemiddelde kwaliteit ondergrond is de gemiddeld gemeten waarden van de individuele stoffen (in de ondergrond: 0,5-2,0 m-mv) per deelgebied getoetst aan de Achtergrondwaarde, Tussenwaarden en aan de Interventiewaarde. Vervolgens is de kwaliteit van de deelgebieden gebaseerd op de stof die het meest verontreinigend is.

  • De Bodemfunctieklassenkaart geeft voor een gebied aan onder welke van de drie functieklassen het gebied valt. De drie functieklasse zijn: AW2000 (landbouw, natuur, volkstuinen), Wonen (wonen met tuin, groen met natuurwaarden, kinderspeelplaatsen) en Industrie (ander groen, infrastructuur en industrie). De kaart is een bijlage van de bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer, deze kunt u vinden op www.zaanstad.nl trefwoorden bodemkwaliteitskaart of Nota bodembeheer.

  • De kaart met de zone indeling geeft de zones weer waar de gemiddelde kwaliteit van de bodem gelijkwaardig is. De kaart is een bijlage van de bodemkwaliteitskaart, die u kunt vinden op www.zaanstad.nl trefwoord bodemkwaliteitskaart.

  • De Ontgravingskaart ondergrond beschrijft de gemiddelde kwaliteit van 0,5 tot 2,0 m -mv van onverdachte locaties. De kaart is een bijlage van de bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer, deze kunt u vinden op www.zaanstad.nl trefwoorden bodemkwaliteitskaart of Nota bodembeheer.

  • In de toetsingskaart gemiddelde kwaliteit bovengrond is de gemiddeld gemeten waarden van de individuele stoffen (in de bovengrond: 0-0,5 m –mv) per deelgebied getoetst aan de Achtergrondwaarde, Tussenwaarden en aan de Interventiewaarde. Vervolgens is de kwaliteit van de deelgebieden gebaseerd op de stof die het meest verontreinigend is.

  • Kaart geeft de Ke-contouren weer zoals die zijn vastgelegd in de Nota Ruimte en de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 2.2 Beperkingengebieden In het LIB zijn sinds de inwerkingtreding in 2003 al vier beperkingengebieden opgenomen. De ligging van deze vier beperkingengebieden wordt met dit wijzigingsbesluit niet gewijzigd. Met dit wijzigingsbesluit is hier wel een vijfde gebied aan toegevoegd: het zogenoemde 20Ke-gebied uit de Nota Ruimte. Dit is gedaan om de juridische doorwerking te continueren, zoals aangegeven in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De regels zijn er op gericht om binnen dit vijfde gebied enerzijds voldoende ruimte te laten voor de ontwikkeling van de mainport Schiphol en anderzijds om (woningbouw)ontwikkelingen mogelijk te maken. Beide dienen het nationaal belang. Vanwege consistentie is de 20Ke-contour aangehouden als geografische afbakening van dit planologische «afwegingsgebied». De ligging van dit planologische afwegingsgebied komt overeen met het planologische gebied in de Nota Ruimte. Door de benaming roept de »20Ke» associaties op met de geluidcontouren waar deze van oorsprong op gebaseerd is. Daarom wordt in dit besluit dit gebied «planologisch afwegingsgebied» genoemd en niet geduid als een geluidcontour. De regels binnen de vijf beperkingengebieden worden toegelicht in hoofdstuk 4.

  • Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt.

  • Loopafstanden tot de bushaltes in gemeente Zaanstad op basis van diverse bronnen.