From 1 - 10 / 852
 • De Archeologische kaart IJsselmeergebied presenteert onderzoeksthema’s die relevant zijn voor de archeologie in dat gebied. De landschappelijke ontwikkeling en bewoningsgeschiedenis wordt in vijf perioden beschreven en geïllustreerd met een generiek landschapsbeeld. De landschapskaarten vormen de basis waaraan de onderzoeksthema’s zijn gekoppeld.

 • Categories  

  Basisregistratie Ondergrond (BRO) Geomorfologischekaart

 • Categories  

  De Geomorfologische kaart van Nederland geeft informatie over de vorm en het ontstaan van het landschap. Ieder geomorfologisch vlak op de kaart laat een landvorm zien. De landvormen worden gekarakteriseerd door het reliëf, type landschapsvorm (vormgroep), de ontstaanswijze (genese) en eventueel aanvullende informatie over de aard en morfologie van afdekkende sedimentpakketten en/of lokale reliëfaspecten. Een uitgebreide beschrijving van de legenda van de Geomorfologische kaart van Nederland is te vinden op https://legendageomorfologie.wur.nl. De Geomorfologische Kaart van Nederland maakt deel uit van de basisregistratie ondergrond (BRO), het 'model geomorfologie'. De bijbehorende brondocumenten, totstandskomings- en validatiedocumenten zijn opvraagbaar bij de BRO. De Geomorfologische kaart van Nederland versie 2019 bestaat uit drie lagen: de geomorfologische vlakken en twee bijbehorende kaartlagen ('dijken van geomorfologisch belang' en 'water van geomorfologisch belang'). Deze extra kaartlagen zijn niet als landvorm geclassificeerd, maar hebben een onderkent belang voor de geomorfologie ter plaatse. De dijken van geomorfologisch belang komen uit eerdere versies van de Geomorfologische kaart van Nederland (2004 & 2008). Het water van geomorfologisch belang is een selectie van de watervlakken uit de Top10NL (april 2019).

 • Categories  

  Snijlijn van het talud van een oppervlaktewaterlichaam met het maaiveld

 • Categories  

  Een compartimenteringswerk is een constructie in het boezemwatersysteem waar het mogelijk is om de boezem af te sluiten.

 • Categories  

  Een gebied begrensd door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit het aan-/afvoerpunt het water van dat gebied in-/afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het desbetreffende aan-/afvoerpunt. Toelichting/voorbeeld: Dit kan een afvoergebied zijn (verzameling van peilgebieden) die via een gemeenschappelijk punt hun water lozen/ontvangen op een hoofdsysteem. Dit kan ook een KRW deelstroomgebied zijn.

 • Categories  

  Lijnvormige elementen waarmee bepaalde kniklijnen of referentielijnen van het dijklichaam worden vastgelegd.

 • Categories  

  Een gebied, waar in de praktijk één oppervlaktewaterregime wordt nagestreefd (Eigen). Per peilgebied worden één of meerdere peilen geregistreerd die gelden voor het peilbeheer in de praktijk. Deze zijn meestal seizoensgebonden.

 • De dataset 'Historische bathymetrie Zeeland' bevat een kartering van de Zeeuwse wateren gebaseerd op verschillende historische bronnen, zodat een overzicht van de veranderingen tussen 1600 en 1900 kan worden weergegeven in 4 kaartlagen, te weten 1600, 1700, 1800 en 1900.

 • Categories  

  Kader Richtlijn Water waterlichaam een vlak-eenheid waarop getoetst moet worden of er aan de (KRW) doelstellingen voldaan wordt.