Zoeken
 
From 1 - 10 / 541
  • Binnen een interferentiegebied zijn alle gesloten systemen vergunningplichtig, ook de kleine systemen (<70 kW). Een interferentiegebied wordt aangewezen indien het wenselijk is dat er voor dat gebied aanvullend beleid wordt opgesteld ter voorkoming van negatieve interferentie tussen bodemenergiesystemen, of anderszins ter bevordering van het doelmatig gebruik van bodemenergie. Een interferentiegebied wordt bij gemeentelijke (en in bijzondere gevallen bij provinciale) verordening aangewezen. De bronhouders van deze data zijn de provincies en de gemeenten. De service behorend bij deze metadata haalt dagelijks bij de bronhouders de aangeleverde gebieden op. Gemeenten kunnen met behulp van de handleiding lezen hoe zij hun interferentiegebieden kunnen toevoegen aan de landelijke service. Link naar de handleiding: https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemenergie/publiceren/

  • Deze kaartlaag geeft de locaties aan van de gemelde en vergunde open bodemenergiesystemen in Nederland. De systemen worden weergegeven door middel van stippen op de kaart. Iedere stip is een afzonderlijke installatie. Eén afzonderlijke installatie heeft minimaal 1 bron, maar er zijn ook installaties met vele bronnen. De gegevens van de open bodemenergiesystemen komen uit het Landelijk Grondwater Register (LGR), zoals deze door de provincies aangeleverd en geregistreerd zijn in het LGR. Dit kunnen zowel gemelde als vergunde open bodemenergiesystemen betreffen. De volgende aandachtspunten gelden bij het gebruik van de kaartlaag “open systemen”: - Open bodemenergiesystemen op de kaart betreft gemelde en vergunde systemen, wat inhoudt dat deze (nog) niet gerealiseerd hoeven te zijn. - Open bodemenergiesystemen kunnen uit één of meerdere bronnen bestaan die niet op de kaart weergeven zijn. De weergave van de locatie is een benadering van het middelpunt van de bronnen. - De kaartlaag wordt elke nacht bijwerkt in het LGR. - Mogelijk worden niet alle systemen getoond op de kaart omdat het bevoegde gezag niet alle systemen in het LGR opneemt. Indien in de nabije omgeving van het beoogde bodemenergiesysteem zich een ander bodemenergiesysteem bevindt (open of gesloten), dan dient het beoogde bodemenergiesysteem juridisch gezien rekening te houden met dat buursysteem. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de provincie. De contactgegevens van uw provincie vindt u onder het kopje “contact” aan het hoofdscherm van de http://www.wkotool.nl/ . Meer informatie kunt u vinden op https://www-new.lgronline.nl

  • Dit zijn gebieden die door specifiek provinciaal beleid zijn uitgesloten voor de toepassing van bodemenergie. Voorbeelden hiervan zijn aardkundige monumenten in Noord-Holland en de beschermde gebieden waterhuishouding in Noord-Brabant. Het kan zijn dat de beleidsregel alleen van toepassing is voor open of gesloten systemen. Ga bij de provincie of de gemeente na om welk beleid het gaat en wat de restrictie precies inhoud.

  • Een bodemenergieplan beschrijft de ordening van de ondergrond om bodemenergie voor iedereen mogelijk te maken en negatieve interferentie tussen bodemenergiesystemen te voorkomen. Dit betekent dat het beoogde bodemenergiesysteem zich moet houden aan de regels die in dit plan zijn opgenomen. Deze regels kunnen gelden voor zowel open als gesloten systemen en kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de positionering van warme en koude bronnen (open systemen) en de positionering van de lussen (gesloten systemen). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bevoegde gezag, dit kan een gemeente of provincie zijn, of de initiatiefnemer van het betreffende bodemenergieplan. De bronhouders van deze data zijn de provincies en de gemeenten.

  • Deze kaartlaag geeft de locaties aan van de gemelde en vergunde gesloten bodemenergiesystemen in Nederland. De systemen worden weergegeven door middel van stippen op de kaart. Iedere stip is een afzonderlijke installatie. Een installatie kan zeer klein zijn, bijvoorbeeld een enkele lus voor een woonhuis, of kan groter zijn, bijvoorbeeld vele lussen voor een kantoor of bedrijf. De gegevens van de gesloten systemen komen uit het Landelijk Grondwater Register (LGR), zoals deze door de gemeenten of omgevingsdiensten aangeleverd en geregistreerd zijn in het LGR. Dit kunnen zowel gemelde als vergunde gesloten systemen betreffen. De registratie van gesloten bodemenergiesystemen is gestart bij het van kracht worden van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen, ook wel AMvB Bodemenergie genoemd, per 1 juli 2013. Vóór 1 juli 2013 waren gesloten bodemenergiesystemen niet meldingsplichtig en werden ze over het algemeen niet geregistreerd. Systeemeigenaren van gerealiseerde gesloten bodemenergiesystemen van vóór 1 juli 2013 kunnen met terugwerkende kracht het bodemenergiesysteem registreren bij de gemeente. Ook met gemelde gerealiseerde gesloten bodemenergiesystemen vóór 1 juli 2013 dient rekening te worden gehouden bij een beoogd nieuw bodemenergiesysteem. De volgende aandachtspunten gelden bij het gebruik van de kaartlaag “gesloten bodemenergiesystemen”: - Niet alle gesloten bodemenergiesystemen zijn of worden opgenomen in het LGR, en zijn dus ook niet zichtbaar in de WKO Tool. Neem contact op met uw gemeente bij twijfel. - Gesloten bodemenergiesystemen op de kaart betreffen gemelde en vergunde systemen, wat inhoudt dat deze (nog) niet gerealiseerd hoeven te zijn. - Gesloten bodemenergiesystemen kunnen uit één of meerdere lussen bestaan die niet op de kaart weergeven zijn. De weergave van de locatie is een benadering van het middelpunt van de lussen. - Mogelijk worden niet alle systemen getoond op de kaart omdat het bevoegde gezag niet alle systemen in het LGR registreert. Houd hier rekening mee bij het gebruik van deze kaartlaag. Indien in de nabije omgeving van het beoogde bodemenergiesysteem zich een ander bodemenergiesysteem bevindt (open of gesloten), dan dient het beoogde bodemenergiesysteem juridisch gezien rekening te houden met dat buursysteem. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de gemeente. Meer informatie kunt u vinden op https://www-new.lgronline.nl

  • Aardkundige waarden zijn kwaliteiten van landschap en natuur die iets vertellen over het ontstaan van het landschap. Bij het ontwerp en het melden of het aanvragen van de vergunning van het beoogde bodemenergiesysteem dient hiermee rekening gehouden te worden. Aardkundige monumenten zijn markante voorbeelden van aardkundige waarden. Afhankelijk van de geldende Provinciale Milieuverordening (PMV) kan een aardkundige monument een verbodsgebied (ontheffing aanvragen in het kader van de PMV) of een aandachtsgebied betreffen. Bij het ontwerp en melden of aanvragen van de vergunning van het beoogde bodemenergiesysteem vormt een aardkundig monument een aandachtspunt. De bronhouder van de aardkundige waarden is de provincie. Deze kaartlaag dateert uit 2010.

  • In natuurgebieden mag geen tot een beperkte grondwaterstandsverandering plaatsvinden. De natuurgebieden omvatten zowel de Ecologische HoofdStructuur (EHS) (beperkte grondwaterstandsverandering) als ook de Natura2000-gebieden (geen grondwaterstandsverandering). Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het bronontwerp en het aanvragen van de vergunning Waterwet van het beoogde open systeem. De bronhouders van deze data zijn de provincies en is het Ministerie van Economische Zaken.

  • De kaartlaag 'Archeologie' visualiseert gebieden met archeologische waarden. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij het ontwerp, de realisatie en het doen van een melding en/of de aanvragen van de vergunning van het beoogde bodemenergiesysteem. Uitgangspunt is dat de archeologische waarden niet nadelig mogen worden beïnvloed. De bronhouders van deze data zijn de provincies en gemeenten.

  • In een verbodsgebied als gevolg van drinkwaterwinning is de toepassing van bodemenergie in principe niet toegestaan. Afhankelijk van het beleid van een provincie, kan een open systeem en/of gesloten systeem niet toegestaan zijn. Deze kaart geeft weer waar een dergelijk verbod geldt en voor welke type bodemenergie. Indien een verbodsgebied voor drinkwaterwinning binnen 250 meter van uw projectlocatie aanwezig is, graag contact opnemen met het bevoegd gezag van de provincie of een adviseur om de mogelijkheden voor toepassing van WKO te bespreken.

  • Door gebruik van deze kaartlaag worden de gemelde grondwateronttrekkingen zichtbaar. Onttrekkingen in de buurt van een nieuw open systeem kan invloed hebben op het ontwerp en de aanvraag van de vergunning Waterwet. De bronhouders van de grondwateronttrekkingen zijn de provincies en waterschappen. Mogelijk worden niet grondwateronttrekkingen getoond op de kaart omdat het bevoegde gezag niet alle systemen in het LGR registreert. Houd hier rekening mee bij het gebruik van deze kaartlaag. Meer informatie kunt u vinden op https://www-new.lgronline.nl