Zoeken
 
From 1 - 10 / 3118
  • Dit bestand bevat het waddengebied zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van dit gebied. Het Waddengebied heeft grote en internationaal erkende ecologische en landschappelijke waarde. Sinds 2009 is de Waddenzee UNESCO Wereldnatuurerfgoed. Tot het Groningse deel van het Waddengebied behoren de Waddenzee (inclusief de eilanden), het Eems-estuarium en het Lauwersmeer.

  • Dit bestand bevat wierden zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van deze gebieden. In onze provincie liggen veel karakteristieke nederzettingen waarvan de ruimtelijke structuur nauw verbonden is met het omliggende landschap. Wij beschermen deze waarden. Het gaat om onder andere wierdendorpen. Op grond van het 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moeten gemeenten voor cultuurhistorische waarden beschermende regels opnemen.

  • Dit bestand bevat gebieden met reliëfinversie zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Op verschillende plaatsen in onze provincie zijn duidelijke hoogteverschillen in het landschap aanwezig die te maken hebben met de aardkundige geschiedenis. Wij beschermen het aardkundig reliëf en het zicht daarop. Ter bescherming hebben wij regels opgenomen in de Omgevingsverordening.

  • Dit bestand bevat pingoruïnes van het Zuidelijk Westerkwartier (ZWK) zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij ter bescherming hiervoor regels opgenomen. Op verschillende plaatsen in onze provincie zijn duidelijke hoogteverschillen in het landschap aanwezig die te maken hebben met de aardkundige geschiedenis. Wij beschermen het aardkundig reliëf en het zicht daarop.

  • Binnen het Peelnetwerk zijn de Groenblauwe Structuren onderdeel van de 9 belangrijke thema's waar aan wordt gewerkt

  • Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie fijn stof (µg pm2,5/m³) voor 2017 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

  • Woningen binnen geluidzone van 50 dB(A) Letmaal van gezoneerde industrieterreinen en de woningen met een Hogere Grenswaarde of een Maximaal Toelaatbare Geluidsbelasting (MTG). Als bij een industrieterrein een geluidzone van 50 dB geldt dan mag de geluidbelasting buiten de zone niet hoger zijn dan 50 dB. Het gaat hierbij om de gecumuleerde geluidbelasting van alle inrichtingen op het terrein. Binnen de zone kan door middel van een "hogere waarde procedure" een hogere geluidsbelasting (hogere waarde) worden toegestaan op woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen of geluidsgevoelige terreinen. Deze verhoging is mogelijk tot een maximale ontheffingswaarde: 55 dB voor nieuwbouw en 60 dB voor bestaande woningen. De hogere waarde wordt per woning bepaald en vastgelegd.

  • Wat is er te zien? De kaart geeft de oogstbare hoeveelheid biomassa buiten bos in de vorm van stamhout (ton droge stof per jaar) weer voor alle Nederlandse gemeenten. Bij de oogst wordt uitgegaan van een niveau dat over langere periode is vol te houden wat globaal inhoud dat er niet meer geoogst wordt dan er jaarlijks bijgroeit. Wat is de waarde? De kaart geeft inzicht in de geografische spreiding van hoeveelheden stamhout in Nederland. Producenten en houtverwerkende bedrijven kunnen deze informatie gebruiken voor hun bedrijfsvoering en strategische planning. Voor wie is dit belangrijk? Biomassa als stamhout kan worden gebruikt voor o.a. zaaghout, papier, pulp. De informatie is van belang voor eigenaren, producenten en gebruikers van stamhout buiten bos zoals gemeenten, waterschappen beherende organisaties en voor de houtverwerkende industrie, en de energiesector.

  • Dit bestand bevat gebieden met glaciale ruggen zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van het aardkundig reliëf en het zicht daarop. Op verschillende plaatsen in onze provincie zijn duidelijke hoogteverschillen in het landschap aanwezig die te maken hebben met de aardkundige geschiedenis.

  • Overzicht mogelijkheden voor recreatief medegebruik oppervlaktewateren beheergebied Waterschap Aa en Maas.