From 1 - 10 / 3097
  • Dit bestand bevat noodbergingsgebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Noodbergingsgebieden fungeren als extra waterbergingsgebieden, voor die situaties waarin alle waterbergingsgebieden al in gebruik zijn en nog meer tijdelijke bergingscapaciteit nodig is. Noodbergingsgebieden worden gemiddeld één keer in de 100 jaar of minder vaak ingezet. Wij hebben regels voor het gebruik van de grond in noodbergingsgebieden opgenomen in de Omgevingsverordening.

  • Dit bestand bevat het waddengebied zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van dit gebied. Het Waddengebied heeft grote en internationaal erkende ecologische en landschappelijke waarde. Sinds 2009 is de Waddenzee UNESCO Wereldnatuurerfgoed. Tot het Groningse deel van het Waddengebied behoren de Waddenzee (inclusief de eilanden), het Eems-estuarium en het Lauwersmeer.

  • Dit bestand bevat het zoekgebied wegverbinding zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening zijn regels m.b.t. dit zoekgebied opgenomen. Het betreft een zoekgebied voor het gedeelte tussen Tjuchem en Appingedam van de wegverbinding N33.

  • Dit bestand bevat gebieden met reliëfinversie zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van deze gebieden. Op verschillende plaatsen in onze provincie zijn duidelijke hoogteverschillen in het landschap aanwezig die te maken hebben met de aardkundige geschiedenis. Wij beschermen het aardkundig reliëf en het zicht daarop.

  • Clusters (gemeentegrens) gebaseerd op woningen binnen geurcontouren in ouE/m3 intensieve veehouderijen. Per cluster zijn de aantallen woningen en gevoelige bestemmingen per GES-score geteld. Bij de gevoelige bestemmingen is onderscheid gemaakt in 3 categorien: Ziekenhuizen, Scholen en dagverblijven voor jeugd, Verpleeg en verzorgingshuizen.

  • Dit bestand bevat diepe plassen en meren zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij een afwegingskader voor het (toekomstig) gebruik van diepe plassen en meren opgenomen. Wij beschermen diepe plassen en meren vanwege hun hoge waterkwaliteit.

  • Dit bestand bevat gebieden met glaciale ruggen zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van het aardkundig reliëf en het zicht daarop. Op verschillende plaatsen in onze provincie zijn duidelijke hoogteverschillen in het landschap aanwezig die te maken hebben met de aardkundige geschiedenis.

  • Corridors OV streefbeeld zoals opgenomen in het document Benutten en doorrijden OV-streefbeeld 2020. Dit bestand is gebasseerd op het streefbeeld uit 2014 van de BRU.

  • Deze kaart toont de berekende nachtelijke geluidsbelasting voor heel Nederland afkomstig van wegverkeer, op een resolutie van 10 meter. Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsbronnen gebruikt: - rijkswegen (gegevens uit 2017) - gemeentelijke en provinciale wegen (gegevens uit 2017)

  • Digitale cultuurhistorische atlas van de Provincie Utrecht (CHAT), deelgebieden. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.