From 1 - 10 / 3231
  • Kaartlaag Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op de kaart is zijn de overslaglocaties voor de binnenvaart te zien. Op het basisnet beroepsvaart bestaan diverse private en publieke overslagterreinen. De provincie streeft naar behoud van deze ruimte voor overslag. Zie ook paragraaf 6.3.3 in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op 28 september 2015 hebben PS bij voordracht 74-2015 (verseon 179956/ 659098) een aantal kaartlagen gewijzigd. De overige kaartlagen bleven daarbij ongewijzigd.

  • Op deze kaartlaag in de PRV zijn zaadveredelingsconcentratiegebieden weergegeven. De PRV bevat regels met als doel om zaadveredelingsbedrijven in deze gebieden te concentreren. Zie artikel 26d in de PRV. Zie ook artikel 26 in de PRV en de toelichting op dit artikel. Deze kaartlaag is vastgesteld door PS op 3 februari 2014 (besluitnummer 179956-281768).

  • Landschappelijke waarden van kleine landschappelijke elementen (KLE - punten) die vallen binnen het toepassingsgebied LNCA waarden van de Verodening Natuur en Landschap 2017.Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D4).

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Glastuinbouw. De provincie Drenthe geeft de ruimte voor de ontwikkeling van de glastuinbouw op de aangewezen locaties in de clusters Erica en Klazienaveen in de gemeente Emmen. Het clusteren op deze glastuinbouwlocaties is ingegeven vanuit duurzaamheid en de logistieke mogelijkheden. Nieuwvestiging buiten deze clusters wordt uitgesloten. Kaart robuust landbouwsysteem

  • Deze kaartlaag bevat het plangebied van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

  • Openbaar Vervoer: Trein-, tram- en Busknooppunten in de provincie Utrecht in 2015

  • Dit bestand bevat het buitengebied zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Onder het buitengebied verstaan wij die gebieden die buiten stedelijke gebieden liggen en een overwegend agrarische-, natuur- en recreatieve functie hebben. Omdat de inrichting van het buitengebied zowel vitaal als duurzaam dient te zijn, is daarnaast zuinig ruimtegebruik een belangrijk uitgangspunt. Hiervoor hebben wij regels opgenomen in de Omgevingsverordening.

  • Deze kaart geeft voor elke cel de potentiële landbouwproductie weer voor een bepaald gewas, uitgedrukt in percentage rendement. Dit op basis van de bodemkaart en de landgebruikskaart. Deze potentiële productie wordt uitgedrukt aan de hand van een rendementspercentage. De kaart geeft een beeld van de ruimtelijke spreiding van de geschiktheid van percelen voor landbouwproductie en geeft een beeld van de haalbare productieniveau's per teelt. De kaart bevat relevante informatie voor landbouwers, meerbepaald als referentie om eigen productiviteit af te toetsen en mogelijke rendementsverliezen door eigen beheer in te schatten. De kaart is geproduceerd voor de Atlas Natuurlijk Kapitaal door kennisinstituten RIVM en VITO (België).

  • Gevoelige bestemmingen binnen geluidzone van 50 dB(A) Letmaal van gezoneerde industrieterreinen. Als bij een industrieterrein een geluidzone van 50 dB geldt dan mag de geluidbelasting buiten de zone niet hoger zijn dan 50 dB. Het gaat hierbij om de gecumuleerde geluidbelasting van alle inrichtingen op het terrein. Binnen de zone kan door middel van een "hogere waarde procedure" een hogere geluidsbelasting (hogere waarde) worden toegestaan op woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen of geluidsgevoelige terreinen. Deze verhoging is mogelijk tot een maximale ontheffingswaarde: 55 dB voor nieuwbouw en 60 dB voor bestaande woningen. De hogere waarde wordt per woning bepaald en vastgelegd.