From 1 - 10 / 2708
  • De vogelsoorten in de Natura 2000-gebieden, waarvoor een instandhoudingsdoelstelling is opgenomen. Het betreft het aantal broedparen of overwinterende vogels, waarvoor het gebied geschikt moet zijn. Een voorbeeld is het hebben van voldoende draagkracht voor het leefgebied van 50 paar paapjes.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Verkeerslawaai. Deze kaart schetst een beeld van de intensiteit van het gebruik van provinciale wegen. Op grond van verplichtingen van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai - en opgenomen in de Wet Milieubeheer - geldt de verplichting een actieplan geluid op te stellen voor de provinciale wegen met minimaal 3 miljoen motorvoertuigen per jaar (ca. 8.000 motorvoertuigen per etmaal). Komt voor in kaart 3: Milieu- en leefomgevingkwaliteit.

  • Het beheergebied van Aa en Maas betreft het oostelijk deel van de provincie Noord-Brabant en is in te delen in de gebieden De Peelhorst en de Peel, het stroomgebied van de Raam, het stroomgebied van de Aa, Land van Maas

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Waterlopen. De waterlopen (kunstmatige wateren, stromende wateren) maken onderdeel uit van de oppervlaktewaterlichamen uit de Kaderrichtlijn water.

  • In dit Waterbeheerplan beschrijven wij welke doelstellingen wij nastreven in de periode 2016-2021 en hoe wij die doelstellingen gaan halen. Hierdoor weten zowel de inwoners van het beheergebied als de partners van het Aa en Maas was ze van het waterschap mogen verwachten. Met dit plan geven we invulling aan de verplichting vanuit de Waterwet en de Verordening Water om een Waterbeheerplan op te stellen.

  • Dit bestand geeft de begrenzing aan van de kernen op basis van de luchtfoto van 2014.

  • Dit bestand bevat landschap met herkenbare onregelmatige blokverkaveling zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van herkenbare onregelmatige blokverkaveling. Water, verkaveling en het beloop van wegen zijn bepalend voor het karakter van het landschap van Groningen.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Wateroogstgebied Hunze.Gebied waar grondwater kan worden onttrokken waarbij de onttrekking wordt gecompenseerd door de infiltratie van oppervlaktewater. Komt voor in kaart 10: Grondwater.

  • Overzicht van landgoederen in Drenthe.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Transferium De Punt. In de directe omgeving van afslag 37 van de A28 (bij De Punt) wil de provincie Drenthe bussen slim verknopen, zodat verschillende bestemmingen in de regio rechtstreeks te bereiken zijn. Daarmee ontstaat tevens een interessante locatie om de Pen R-functie te versterken. Komt voor in kaart 1: Visie; kaart 4: Robuust sociaal-economisch systeem.