From 1 - 10 / 2816
  • Dit bestand bevat zones rond wierden en wierdedorpen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Wierden is een kernkarakteristiek van onze provincie. Wij beschermen deze waarden.

  • Dit bestand bevat de kustverdedigingsgebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Het Werelderfgoed Waddenzee ligt achter de dijk: de potenties die het onmiskenbaar heeft kunnen beter worden benut. Dat vraagt om een andere manier van kijken: de dijk niet als scheidslijn zien, maar als onderdeel van een brede overgangszone tussen land en wad, als aanjager voor de beleving en (op bescheiden schaal) vermarkten van het werelderfgoed. Er zijn goede mogelijkheden om natuur, landbouw en recreatie te koppelen aan dijkversterkingsprojecten. Wij hebben hiervoor in de Omgevingsverordening een waterkeringszone ruimtelijk vastgelegd.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Grens verbodzone diepe boringen.In de verbodszone diepe boringen willen we de natuurlijke bescherming van het grondwater, door in de ondergrond aanwezige kleilagen te behouden. In de Provinciale Omgevingsverordening zijn regels opgenomen tot welke diepte maximaal geboord mag worden. Kaart robuust en klimaatbestendig watersysteem

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Strategische grondwaterwinning.Locaties waar het waterleidingbedrijf een vergunning kan aanvragen voor een strategische grondwaterwinning. Dit is reservecapaciteit voor het geval een bestaande winning moet worden gesloten. Komt voor in kaart 10: Grondwater.

  • Deze kaart geeft de typering van de steden in Drenthe weer zoals die zijn opgenomen in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 1 (Visiekaart).

  • Deze kaart geeft de verkaveling binnen landschapstype wegdorpen van veenrandontginningen weer, zoals opgenomen in kaart 2 B (Landschap) van de in de door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie.

  • De bodemfunctieklassenkaart (functiekaart) geeft inzicht in de verschillende bodemgebruiksfuncties van een gemeente en maakt onderdeel uit van het bodembeleid voor de uitvoering van grondverzet (Besluit Bodemkwaliteit). De bodemfunctieklassenkaart maakt onderdeel uit van de bodemkwaliteitskaart

  • Dit bestand geeft het gebied met karresporen, de historische kern van Meppel en de historische kern van Coevorden weer, zoals aangegeven op kaart 2E van de Omgevingsvisie, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juni 2010.

  • Dit bestand bevat gebieden met verbod op fysische bodemaantasting zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Sommige drinkwaterwinningen zijn minder kwetsbaar voor verontreinigingen omdat er een kleilaag boven het drinkwaterreservoir zit. In dat geval richt onze bescherming zich op het behouden van die kleilaag door te voorkomen dat de kleilaag wordt doorboord. Hiervoor hebben wij regels opgenomen in de Omgevingsverordening.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Toets verwachte archeologische waarden beekdal. In gebieden of terreinen waar archeologische waarden worden verwacht (verwachtingsgebieden) die van provinciaal belang zijn, sturen wij op een goede uitvoering van archeologisch onderzoek, conform de gangbare, in de archeologische beroepsgroep geldende kwaliteitseisen. Onder deze verwachtingsgebieden vallen alle Drentse essen en beekdalen, het Holtingerveld (voorheen de Havelterberg), het Drentsche Aa-gebied, de gebieden waar Celtic fields worden verwacht, offerveentjes en het vermoede traject van de prehistorische weg over de Hondsrug. Kaart Kernkwalteit archeologie.