From 1 - 10 / 2806
  • Deze kaart geeft het versterken van de bereikbaarheid van het spoor weer, zoals opgenomen in kaart 1 (Visiekaart) van de in de door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie.

  • Dit bestand bevat het gebied waar nieuwe windturbines niet zijn toegestaan zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016.

  • Korte termijn habitattypen is als kaart(of een onderdeel van een kaart) opgenomen in Natura2000 beheerplan Elperstroom. Het beheerplan is vastgesteld op 07-03-2017.

  • Wat ziet u? Deze kaart laat de potentiële koolstofvastlegging in de bodem zien voor de maatregel waarbij een vanggewas en groenbemester wordt toegepast. Bij deze maatregel wordt na het hoofdgewas een extra gewas ingezaaid dat nutrienten kan opnemen en uitspoeling kan voorkomen. Dit gewas wordt dan in het voorjaar weer ondergeploegd en zorgt op die manier voor extra aanvoer van organische stof. De kaart laat zien dat de potentie van deze maatregel t.o.v. andere maatregelen beperkt is, met de hoogste potentie in de Veenkolonien. Wat is de waarde? Deze kaart geeft samen met de kaarten voor de andere maatregelen inzicht waar in Nederland een bepaalde maatregel effectief zou zijn voor koolstofvastlegging in landbouwbodems. Voor wie is dit belangrijk? Deze kaart is van belang voor beleidsmakers en onderzoekers die zich bezig houden met klimaatmitigatie (koolstofvastlegging), maar ook voor de landbouwsector waar bodem organische stof een belangrijke indicator is voor de kwaliteit van de bodem.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Regio Groningen - Assen. De ruimtelijke en economische vraagstukken van vandaag en morgen stoppen niet bij de gemeente- of provinciegrenzen. Vanuit dit besef is de samenwerking in de Regio Groningen-Assen ontstaan. De hoofdopgave voor de Regio Groningen-Assen is in onze ogen het faciliteren van de te verwachten economische en demografische groei, met een adequaat verkeer- en vervoerssysteem. Kaart Robuust sociaal-economische systeem

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Dierenpark Emmen.Emmen beschikt met het Dierenpark over een nationale recreatieve publiekstrekker. De verplaatsing van het Dierenpark biedt kansen voor de kwalitatieve ontwikkeling van het centrum van Emmen. Komt voor in kaart 4: Robuust sociaal-economisch systeem.

  • Dit bestand geeft de in het Dwingelderveld gelegen concentratiepunten voor recreatie weer.

  • Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch en natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2013 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via de PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van subsidie voor Agrarisch Natuur Beheer.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Toets verwachte archeologische waarden Drentse Aa-gebied. In gebieden of terreinen waar archeologische waarden worden verwacht (verwachtingsgebieden) die van provinciaal belang zijn, sturen wij op een goede uitvoering van archeologisch onderzoek, conform de gangbare, in de archeologische beroepsgroep geldende kwaliteitseisen. Onder deze verwachtingsgebieden vallen alle Drentse essen en beekdalen, het Holtingerveld (voorheen de Havelterberg), het Drentsche Aa-gebied, de gebieden waar Celtic fields worden verwacht, offerveentjes en het vermoede traject van de prehistorische weg over de Hondsrug. Kaart Kernkwalteit archeologie.

  • Gedeputeerde staten van Drenthe hebben op basis van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Drenthe het natuurbeheerplan Drenthe, versie 2014 vastgesteld. Hierin is aangegeven waar en welke natuur aanwezig is of ontwikkeld kan worden, hoe deze natuur beheerd kan worden en welke mogelijkheden er geboden worden voor landschapsonderhoud. Drenthe kent een ander palet aan weidevogelsoorten dan andere provincies.Binnen de zoekgebieden voor collectief weidevogelbeheer kan op basis van een collectief weidevogelplan weidevogelbeheer worden aangevraagd.