From 1 - 10 / 2711
  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Landbouwgebied Plus.In deze plus-gebieden heeft de landbouw nog verdere mogelijkheden, zoals schaalvergroting en meer geindustrialiseerde vormen van landbouw. Ook zijn dit de voorkeursgebieden voor het verplaatsen en het inplaatsen van agrarische bedrijven. Komt voor in kaart 6: Robuust landbouwsysteem.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe is op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie vastgesteld. Op bijbehorende kaart 2B (Kernkwaliteit landschap) wordt de grens van het Nationaal landschap Drentsche Aa aangegeven.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Spoorlijn HOV. Het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Drenthe bestaat uit de nationale en regionale treinen, de Qliners en Q-linkbussen. Het HOV heeft een hogere kwaliteit en rijdt frequenter dan de basislijnen. Kaart Mobiliteit.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Robuuste systemen en multifunctionele gebieden. In tegenstelling tot de robuuste systemen is in deze gebieden geen sprake van een hoofdfunctie die leidend is in de ordening. De provincie Drenthe noemt dit de multifunctionele gebieden. In deze gebieden zijn meerdere functies van belang. Naast water, landbouw en natuur gaat het in de meeste gevallen om recreatie. Kaart multifunctionele gebieden

  • Drenthe is rijk aan zogenaamde Celtic fields. Dit zijn raatvormige omwalde akkercomplexen uit de IJzertijd (ca. 600 v. Chr. - 2de eeuw n. Chr.) Ze zijn door de hele provincie te vinden maar laten zich niet altijd makkelijk opsporen. Door archeologisch adviesbureau RAAP is een actueel kaartbeeld gemaakt van de voorraad Drentse Celtic fields. Hiervoor is de hele provincie door middel van een analyse van satellietbeelden en het Actueel Hoogtebestand Nederland versie 2 (AHN2) onder de loep genomen.

  • Een ruimtelijk plan dat een gebied bestrijkt dat samenvalt met een bergingsgebied strekt mede tot behoud van het waterbergend vermogen van dat gebied. Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D14).

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van TT-circuit. Het TT-circuit in Assen is economisch, recreatief, sportief en uit een oogpunt van werkgelegenheid van groot belang. Het circuit is echter gelegen in een omgeving die ook haar belangen kent: natuurgebied Witterveld, dorpen en woonwijken en recreatieve voorzieningen als campings. Het is zaak om alle belangen op een evenwichtige manier met elkaar te verenigen. Om die reden heeft de provincie, in nauwe samenwerking met de gemeente Assen, samen met alle betrokken partijen in 2012 een convenant afgesloten, met een integrale visie met bijbehorende uitvoeringsprogramma's voor het TT- circuit en zijn omgeving. Kaart Robuust sociaal-economisch systeem.

  • Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in de door u gekozen gemeente ernstig gehinderd is door geluid van passerende treinen.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Geopark De Hondsrug. De Hondsrug is onder auspicien van UNESCO aangewezen als eerste European Geopark van Nederland. Deze status biedt kansen voor het behouden en ontwikkelen van de aardkundige en cultuurhistorische waarden, voor toeristisch-recreatieve voorzieningen en voor netwerkvorming. Het project is een voorbeeld van een regionaal beeldverhaal.Komt voor in kaart 4: Robuust sociaal-economisch systeem.

  • Wat is er te zien? Op de kaart staat de totale hoeveelheid (ton) biomassa uit stro (graanstengels) per gemeente. In Nederland heeft de meeste stro al een bestemming, en is de beschikbaarheid klein. Belangrijkste boodschap: de kaart geeft de geografische spreiding en hoeveelheden van biomassa in de vorm van stro weer. Wat is de waarde? Biomassa in de vorm van stro wordt gebruikt voor oa. karton, bio-component, compost, stalvloerbedekking en energieopwekking. Voor wie is dit belangrijk? De informatie is van belang voor boeren en eigenaren van kleinschalige biovergisters, de energiesector en stroverwerkende bedrijven en industrie.