License

Public Domain

3299 record(s)
 
License
Type of resources
Categories
Service types
protocol
Years
revisionDateYears
publicationDateYears
From 1 - 10 / 3299
  • Verblijfsobjecten Gemeente Koggenland

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D7). Als kernkwaliteiten worden aangewezen de themas en gebieden zoals die zijn neergelegd op de bij deze verordening behorende kaart D7 (Kernkwaliteit landschap). Bij deze kaart geldt dat van een provinciaal belang alleen sprake is in de situaties zoals in de omgevingsvisie (hoofdstuk 4) omschreven.

  • Alle GGD’en in Nederland verzamelen elke vier jaar gegevens over de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren via de Gezondheidsmonitor Jeugd. Dit grootschalige digitale vragenlijstonderzoek vindt plaats onder scholieren in klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs. Alle GGD’en voeren het onderzoek in hetzelfde jaar op uniforme wijze uit. GGD’en gebruiken hiervoor dezelfde digitale (basis)vragenlijst. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten op landelijk, regionaal en lokaal niveau te vergelijken. In de basisvragenlijst zijn o.a. vragen opgenomen met betrekking tot mentale en fysieke gezondheid, veerkracht, vertrouwen in de toekomst, geluk, stress en weerbaarheid, (cyber)pesten, sexting, roken, drinken en cannabisgebruik, bewegen en sociale media en gamen. In 2019 is de Gezondheidsmonitor Jeugd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd; de eerste keer vond plaats in 2015. In het najaar van 2021 is een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 (N=166.786): In 2021 is een extra meting van de ‘Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD’en en RIVM’ uitgevoerd in het kader van de GOR-COVID-19 Integrale Gezondheidsmonitor door het Netwerk GOR: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Het netwerk GOR bestaat uit GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM, het NIVEL en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 betreft scholieren in klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs. In alle GGD-regio’s werden alle 2e en 4e klassers uitgenodigd om mee te doen. Na het samenvoegen van alle regionale bestanden en opschonen van de data bevat het bestand gegevens van 166.786 jongeren. Het beheer van het ‘Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, GGD’en en RIVM’ bestand ligt bij het RIVM. Alle 25 GGD-regio’s hebben bijgedragen aan prevalentiecijfers op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 (N=171.192): In 2019 is voor de tweede keer de ‘Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD’en en RIVM’ uitgevoerd. Het betreft scholieren in klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs. De omvang van de steekproeven verschilde per GGD-regio. Na het samenvoegen van alle regionale bestanden en opschonen van de data bevat het landelijk databestand gegevens van 171.192 jongeren. Het beheer van het ‘Gezondheidsmonitor Jeugd 2019, GGD’en en RIVM’ bestand ligt bij het RIVM. Alle 25 GGD-regio’s hebben bijgedragen aan prevalentiecijfers op regionaal (GGD-regio) en landelijk niveau. In 19 GGD-regio’s werden alle 2e en 4e klassers uitgenodigd om mee te doen met het vragenlijstonderzoek, zodat in die regio’s ook prevalentiecijfers voor gemeenten beschikbaar zijn. Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 (N=96.919): In 2015 is voor de eerste keer de ‘Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD’en en RIVM’ uitgevoerd. Het betreft scholieren in klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs. De omvang van de steekproeven verschilde per GGD-regio. Na het samenvoegen van alle regionale bestanden en opschonen van de data bevat het landelijk databestand gegevens van 96.919 jongeren. Het beheer van het ‘Gezondheidsmonitor Jeugd 2015, GGD’en en RIVM’ bestand ligt bij het RIVM. Alle 25 GGD-regio’s hebben bijgedragen aan prevalentiecijfers op landelijk niveau. Daarnaast zijn in 14 regio’s ook prevalentiecijfers op regionaal niveau (GGD-regio) beschikbaar. In 9 van die 14 GGD-regio’s werden alle 2e en 4e klassers uitgenodigd om mee te doen met het vragenlijstonderzoek, zodat in die regio’s ook prevalentiecijfers voor gemeenten beschikbaar zijn. Voor meer informatie over de monitors en een overzicht van de resultaten zie monitorgezondheid.nl/gezondheidsmonitor-jeugd. Via monitorgezondheid.nl/data-aanvraag kunt u data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau. De licentie betreft de meta data en niet de dataset.

  • De hemelhelderheid is een maat voor hoe donker het 's nachts is. Het betreft de luminantie (lichtsterkte per oppervlakte eenheid) in het punt aan de hemel als je recht omhoog kijkt (het zogenaamde Zenit). De luminantie varieert op een locatie sterk. In deze kaart kunt u de berekende hemelhelderheid zien, uitgedrukt in milicandela per m2 voor de situatie: [1] in de avond zonder bewolking. [2] in de nacht zonder bewolking. [3] in de avond met bewolking. [4] in de nacht met bewolking. N.B. In de berekening zijn alleen Nederlandse bronnen meegenomen. Bronnen uit het buitenland ontbreken. Hierdoor is de berekende hemelhelderheid in de grensstreek waarschijnlijk een onderschatting van de werkelijke hemelhelderheid.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D4).

  • Het luchthavengebied is het gebied dat bestemd is voor gebruik als luchthaven, met bijbehorende voorzieningen. De omvang van dit gebied bepaalt mede of een luchthavenbesluit nodig is, of dat met een luchthavenregeling kan worden volstaan. Als de geluidcontour van 56 dB(A) Lden en/of de contour van het plaatsgebonden risico van 10-6 (deels) buiten het luchthavengebied liggen, is een luchthavenbesluit vereist.

  • Deze lagen slaat gegevens op met betrekking tot de plastic vervuiling in wateren in en rond het Groningen -gebied. Meer gedetailleerd bevat het de gemiddelde hoeveelheid plastic gevonden uit meerdere fieldworks campagnes.

  • Stikstofoxiden (als NOx) emissies naar lucht uit alle bronnen in 2014 in kg/km2 per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014. (vastgesteld 2016)

  • Gewenste ontwikkeling van natuurwaarden. Streekplan Drenthe, kaart B.8.3.

  • Color Infrared (CIR) zomerluchtfoto van 2015 met een resolutie van 25cm