Zoeken
 
From 1 - 10 / 3086
  • Dit bestand bevat het zoekgebied noodberging zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening zijn regels vastgelegd m.b.t. deze zones. Voor het geval bij overvloedige neerslag het regionale watersysteem het regenwater niet kan bergen, moeten wij gebieden achter de hand hebben voor waterberging. Rond Meerstad hebben wij een zoekgebied aangewezen voor eventueel toekomstige noodberging.

  • Dit bestand bevat bestaande provinciale wegen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Wij zijn beheerder van het provinciaal wegennet. Met ons wegennet dragen wij eraan bij dat onze provincie goed en veilig bereikbaar is en dat er goede verbindingen zijn

  • Dit bestand bevat de gebiedenkaart intensieve veehouderij zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij hiervoor regels opgenomen. Intensieve veehouderij definiëren wij als agrarische bedrijfsvoering, zelfstandig of als neventak, gericht op het geheel of nagenoeg geheel in gebouwen houden van varkens, pluimvee, vleeskalveren en pelsdieren, met uitzondering van het biologisch houden van dieren overeenkomstig de Landbouwkwaliteitswet. In de uitwerking van ons beleid onderscheiden we drie gebieden: gebieden waar uitbreiding stalvloeroppervlak niet wordt toegestaan; gebieden waar uitbreiding tot 5000 m2 stalvloeroppervlak onder voorwaarden kan; gebieden waar uitbreiding tot 7500 m2 stalvloeroppervlak onder voorwaarden kan.

  • Dit bestand bevat het Nationaal landschap Middag-Humsterland zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij ter bescherming hiervoor regels opgenomen. Nationaal Landschap Middag-Humsterland is een oud open wierdenlandschap met hoge landschappelijke en archeologische waarde. Wij zien kansen voor de positionering van Middag-Humsterland als onderdeel van de noordelijke waddenregio, als voorbeeldgebied waar veel landschappelijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn gebleven. Wij beschermen in dit gebied de landschappelijke openheid, de onregelmatige blokverkaveling, karakteristieke laagtes, het reliëf van wierden, dijken en natuurlijke laagtes en het beloop en het profiel van de wegen.

  • Dit bestand bevat noodbergingsgebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij bestemmingen en regels opgenomen om de geschiktheid van deze gebieden voor de functie van noodberging te waarborgen. Deze regels bevatten in ieder geval een verbod om anders dan hoogwaterbestendig te bouwen en een verbod om anders dan hoogwaterbestendig infrastructuur aan te leggen. Noodbergingsgebieden fungeren als extra waterbergingsgebieden voor die situaties waarin alle waterbergingsgebieden al in gebruik zijn en nog meer tijdelijke bergingscapaciteit nodig is. Noodbergingsgebieden worden gemiddeld één keer in de 100 jaar of minder vaak ingezet.

  • Dit bestand bevat bufferzones van 250 meter rond voor verzuring gevoelige, zeer kwetsbare gebieden (obv WAV) zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. De Wet ammoniak en veehouderij (WAV) beschermt zeer kwetsbare gebieden van ons natuurnetwerk tegen de uitstoot van ammoniak afkomstig van veehouderijbedrijven. Op grond van deze wet hebben wij de voor ammoniak gevoelige, zeer kwetsbare gebieden aangewezen in de Omgevingsverordening. In deze gebieden en een zone van 250 meter daar omheen gelden beperkingen voor veehouderijbedrijven. Nieuw vestiging is hier niet mogelijk en de uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande veehouderijbedrijven zijn beperkt.

  • Dit bestand bevat gesloten stortplaatsen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Voor een aantal gesloten stortplaatsen voor afval en baggerspecie, dragen wij op grond van de Wet milieubeheer blijvend de verantwoordelijkheid voor de nazorg, waarmee we bodemverontreiniging voorkomen. Wij hebben regels voor handelingen in, op, onder of over gesloten stortplaatsen opgenomen in de Omgevingsverordening.

  • Dit bestand bevat landschapsontwikkelingszones zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. In de Veenkoloniën en Westerwolde hebben we landschapsontwikkelingszones aangewezen, met als doel deze met elkaar en met de Hondsrug te verbinden en aantrekkelijker te maken voor recreatie. In overleg met gemeenten onderzoeken we of en hoe er meer ruimte geboden kan worden voor wonen en werken in het buitengebied, met behoud - of liever zelfs toename - van de ruimtelijke kwaliteit.

  • Dit bestand bevat concentratiegebieden grootschalige windenergie zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Nieuwe windparken worden gerealiseerd in drie concentratiegebieden voor grootschalige windenergie zoals vastgelegd in de Omgevingsverordening.

  • Dit bestand bevat gebieden met glaciale ruggen zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van het aardkundig reliëf en het zicht daarop. Op verschillende plaatsen in onze provincie zijn duidelijke hoogteverschillen in het landschap aanwezig die te maken hebben met de aardkundige geschiedenis.