Zoeken
 
From 1 - 10 / 20
  • Bestaande Landelijke Fietsroutes, geleverd vanuit de Landelijke Routedatabank van Stichting Landelijk Fietsplatform.

  • Projectenkaart van werken in de gemeente Amstelveen en Aalsmeer

  • Bestaande Landelijke wandelroutes, geleverd vanuit de Landelijke Routedatabank van Stichting Landelijk Fietsplatform.

  • Bestaande Regionale Fietsknooppunten, geleverd vanuit de Landelijke Routedatabank van Stichting Landelijk Fietsplatform.

  • de wet is gebaseerd op het interventie verdrag (Brussel 1969 Trb. 1970, nr.196). Wanneer er een grote aanpassing van de Nederlandse basislijn of Aanloop Nautisch beheer plaatsvindt, dan dient deze dataset ook aangepast te worden.

  • Bodemhoogte van het watersysteemdeel Zuid-Holland, of een deel daarvan. Afhankelijk van het belang van de lokatie wordt deze regelmatig gemeten. Denk bijvoorbeeld aan het belang voor de scheepvaart.

  • Oliebestrijdingsgebieden uit het verdrag van Bonn 2006

  • De Globale Archeologische Kaart van het Continentale Plat geeft de trefkans van scheepsvondsten voor het Nederlandse deel van het Continentale Plat weer. Deze kaart wordt om twee redenen als aparte kaart gepresenteerd. In de eerste plaats sluit het schaalniveau niet aan op dat van de IKAW. De karteringsschaal van deze kaart is 1:500.000. In de tweede plaats is het voor het landgebied gebruikte co”rdinatensysteem hier niet van toepassing. Het geografisch referentiekader bestaat uit UTMco”rdinaten. Ook op deze kaart wordt de trefkans aangegeven in drie categorie‰n. De definitie van de hoge trefkans komt overeen met de onder water gelegen gebieden op de IKAW. De grens tussen middelhoog en laag is echter niet gelegd bij de aan of afwezigheid van schuinsgelaagde geulafzettingen. In de middelhoge waardering van deze kaart zijn ook d¡e gebieden opgenomen waarin de toedekkende zandgolven een hoogte van meer dan 4 meter hebben. Op een aparte kaartlaag zijn de gebieden aangegeven waar venen en kleien bewaard zijn gebleven. Waar het om vroegHolocene afzettingen gaat kunnen onder en in het basisveen resten uit het Mesolithicum voorkomen.

  • Bestaande Landelijke Fietsroutes, geleverd vanuit de Landelijke Routedatabank van Stichting Landelijk Fietsplatform.

  • Bodemhoogte van het watersysteemdeel Zuid-Holland, of een deel daarvan. Afhankelijk van het belang van de lokatie wordt deze regelmatig gemeten. Denk bijvoorbeeld aan het belang voor de scheepvaart.