From 1 - 10 / 48
  • In dit bestand zijn de hectometer-afstanden opgenomen die staan langs rijks- en provinciale wegen dit bestand is een onderdeel van het Nationaal Wegen bestand (NWB). Het NWB-Wegen is een digitaal geografisch bestand van nagenoeg alle wegen in Nederland. Opgenomen zijn alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het NWB-Wegen opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. In totaal beslaat het NWB-Wegen ongeveer 148.000 kilometer gedigitaliseerde wegvakken (in dit bestand zijn alle wegen opgenomen binnen kader_ov).

  • Een bestand met de gebieden met de cultuurhistorisch gezien meest waardevolle gebieden in Overijssel. De onderverdeling is gemaakt tussen de waardevolle oude ontginningslandschappen en de waardevolle jongere ontginningslandschappen. Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau Landview.

  • Locaties op provinciale wegen waar rotondes zijn gelegen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel (puntenbestand). Beheer geeft aan of ze binnen dan wel buiten de bebouwde kom zijn gelegen. Als laatste is toegevoegd rotonde N343 aansluiting Bornsestraat nabij Weerselo.

  • Knelpunten voor de migratie van vissen in Overijssel. Plaatsen waar geen voorzieningen zijn aangebracht vormen een obstakel voor vismigratie. Vissen kunnen daar niet verder stroomopwaarts zwemmen. Obstakels zijn bijvoorbeeld: stuwen, gemalen, sluizen, duikers, dammen en waterkrachtcentrales. Voorbeelden van voorzieningen zijn vistrappen, nevengeulen en aangepast beheer. Bij deze inventarisatie zijn alle knelpunten voor vismigratie in kaart gebracht. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de knelpunten zonder voorzieningen en knelpunten waar voorzieningen wel zijn aangebracht. De inventarisatie is uitgevoerd in 2020 en dit is het resultaat van samenwerking Rijn Oost met de waterschappen en de Duitse Waterbeheerders.

  • Het betreft een puntenbestand ten behoeve van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Doelen zijn minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling van het gebied. Grondwaterstand meetbuizen die zijn geplaatst rondom "PAS-gebieden", veelal natura 2000 gebieden. In de "PAS-gebieden" worden de komende jaren maatregelen uitgevoerd (veelal vernatting) om de stikstof uitstoot te verminderen. Dit meetnet dient om mogelijke gevolgen van die maatregelen op de grondwaterstand te monitoren.

  • Maximum snelheden op provinciale wegen in Overijssel. Gegevens zijn gegenereerd uit het Programma Verkeersinformatiesysteem (VIS), thema arealen. Als excel bestand met Linear Referencing in ArcGis ingelezen.

  • Puntenbestand met de hoekpunten van de kilometerhokken. De kilometerhokken beslaan een gebied van 1000 meter bij 1000 meter. De punten zijn weergegeven binnen de Rijksdriehoekstelsel coördinaten 180000x450000 en 279000x550000. Per punt is in de attributentabel de X- en Y-coördinaat in RD opgenomen.

  • De dataset bevat de begrenzingen van de Subsidiekaart SNL Natuurbeheer behorende bij het Openstellingsbesluit Natuurbeheer in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Op 12 oktober 2021 heeft Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel dit besluit vastgesteld. De inhoudelijke basis voor het besluit is de Beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan 2022. De Subsidiekaart SNL Natuurbeheer bij het Openstellingsbesluit bevat die natuurpercelen en landschapselementen van de Beheertypenkaart waarvoor natuurbeheersubsidie kan worden verkregen onder de SNL subsidieregeling.

  • Waterwingebieden zijn gebieden waar (oever)grondwater voor drinkwater aan de bodem wordt onttrokken of gebieden die daarvoor gereserveerd zijn. Een waterwingebied wordt aangemerkt als het meest kwetsbare deel van een drinkwaterwinning. Hier liggen de winputten. De waterwingebieden worden dan ook stringent beschermd, het belang van het water is kader stellend. In een waterwingebied zijn alleen activiteiten toegestaan ten dienste van de openbare drinkwatervoorziening. Andere functies en activiteiten zijn verboden. Het is mogelijk dat de vorm van de gebieden niet volledig overeenkomt met de werkelijke situatie.

  • Open bodemenergiesystemen maken gebruik van zandpakketten in de ondergrond tot een maximale diepte van circa 250 meter beneden maaiveld (m-mv). De landelijke bodemgeschiktheidskaarten voor open systemen (opgesteld in opdracht van RVO ten behoeve van de Warmteatlas) is gebaseerd op het toepassen van bodemenergie tot deze diepte. In de Warmteatlas wordt de energie die uit de bodem ontrokken kan worden weergegeven. In de bodemgeschiktheidskaart voor Overijssel wordt de energie die vanuit de bodem geleverd kan worden met een behulp van een warmtepomp (met een COP van 4) weergegeven. De bodemgeschiktheid inclusief toepassing van een warmtepomp geeft een indicatie van de hoeveelheid energie die benut kan worden door toepassing van een open systeem in combinate met het gebruik van een warmtepomp. De bodemgeschiktheid is bepaald op basis van de totale beschikbare dikte aan zandpakketten tot 250 m-mv. De bodem boven de gemiddelde grondwaterstand (REGIS) is hierin niet meegenomen. Aangenomen is dat filters over 80% van de totale dikte van het pakket geplaatst kunnen worden en dat er in de systemen uitgegaan wordt van een energiebalans. Regionaal kan de diepte tot waar een open systeem geplaatst kan worden, beperkt zijn door wet- en regelgeving. Voor meer informatie met betrekking tot de berekening van het potentieel wordt verwezen naar de Warmteatlas (http://rvo.b3p.nl/viewer/app/Warmteatlas/v2).