Zoeken
 
From 1 - 10 / 1898
  • Hectometerpunten opgenomen op de assen van provinciale wegen in Overijssel. Opgenomen zijn de hectometerpunten van alle wegen en die worden beheerd door de provincie Overijssel. Het betreft dus niet de in het terrein aanwezige hectometerbordjes maar de berekende hectometermaten op de assen van de provinciale wegen en. Bij de wegen is op elke 100 meter een punt geplaatst.

  • Dit bestand geeft voor geheel Nederland de kansrijke gebieden weer voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer op basis van soortenrijkdom in de winter (q25 reclass) voor het leefgebied "open akkerland". Het voorkomen van soorten is een belangrijke informatiebron om te bepalen of een gebied kansrijk is voor de soort of soortengroep. Naast de soortenrijkdom zijn ook andere criteria van belang om te bepalen of een gebied kansrijk is of niet. Deze andere criteria zijn niet in deze kaartopgenomen (bijvoorbeeld: bereidheid tot deelname agrariërs, abiotische omstandigheden, synergie met andere doelen, gebiedskennis). Deze kaart biedt dus géén vaststaande begrenzing van gebieden, maar kan als leidraad/startpunt bij het gebiedsproces worden gebruikt. Uitgewerkt zijn de internationale soorten waar agrarisch natuur- en landschapsbeheer een belangrijke bijdrage kan leveren aan de duurzame instandhouding van de soorten. De legenda geeft aan welke kleur bij welk aantal soorten hoort. Dit is zowel gedaan voor het 25% (q25) kwantiel (25% “beste” gebieden op basis van voorkomen) van de verspreiding en het 50% (q50) kwantiel (50% “beste” gebieden op basis van voorkomen).

  • De begrenzing van het Agrarisch zoekgebied. De begrenzing maakt onderdeel uit van de geconsolideerde Beheertypenkaart die als bijlage is toegevoegd aan het Natuurbeheerplan 2020 zoals is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) op 9 april 2019. Het GS besluit heeft enkel betrekking op de wijzigingen. De wijzigingen van de begrenzing en/of de inhoud van het Agrarisch Zoekgebied zijn terug te vinden op de Wijzigingen Kaart Beheertype. De begrenzing van het Agrarisch Zoekgebied op de Beheertypenkaart begrenst de gebieden waarvoor agrarisch natuur- en landschapsbeheer subsidie kan worden aangevraagd. Deze subsidie valt onder de regeling Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). De begrenzing komt voort uit de bruto begrenzing die als grondplaat is samengesteld op basis van diverse beleidscriteria. Om cumulatie van SNL subsidie te voorkomen is de bruto begrenzing netto gemaakt door natuurterreinen en terreinen waar een opgave in het kader van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) ligt, hiervan uit te sluiten. Voor de laatste categorie geldt de uitzondering voor lopende agrarisch natuurbeheer contracten en specifiek aangewezen gebieden. Deze begrenzing maak onderdeel uit van het Landelijke informatiemodel Natuur (IMNa) als "Agrarisch Zoekgebied".

  • Deze dataset bevat de speeltoestellen die in beheer zijn bij de gemeente Albrandswaard. De dataset wordt dagelijks ververst.

  • In dit bestand zijn de adressen met bijbehorende geluidbelastingen vastgelegd voor de EU-geluidskartering, 3e tranche. De adressen komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), beheerd door het Kadaster. De geluidbelastingen weerspiegelen de situatie voor het peiljaar 2016, en zijn berekend met de SRM-II methode.

  • Dit is de service die een aan de EU gerapporteerde versie van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie dataset van Nederland serveert. De versie is EU2018.

  • Gridbestand met de (berekende) cumulatieve geluidsbelasting van het weg/rail/vliegverkeer gedurende het gehele etmaal in de geluidsmaat Lden (uitgedrukt in dB(A)) in een 10-tal klassen. Gebaseerd op modelberekeningen met een resolutie van 25 bij 25 meter met het geluidmodel Empara Noisetool, bedoeld voor het geven van een grootschalig en statistisch beeld van de geluidbelasting in Nederland. Bij deze berekeningen wordt zo ver mogelijk doorgerekend tot de minimale ondergrens van 35 dB(A), met een maximum van 5 km afstand voor rail- en 7 km voor wegverkeer. Lden = 'Lday-evening-night'. De huidige wettelijke equivalente geluidsmaat voor verkeerslawaai, waarbij het geluid in de avond en nacht zwaarder telt dan het geluid overdag. Deze geluidmaat wordt bepaald door eerst de equivalente geluidniveaus tijdens de dag (7-19 uur), de avond (19-23 uur) en de nacht (23-7 uur) vast te stellen, de niveaus voor de avond en nacht op te hogen met 5 respectievelijk 10 dB(A) en vervolgens een etmaal gemiddelde vast te stellen. Deze maat gaat uit van het feit dat geluid tijdens de avond, en in nog sterkere mate in de nacht, hinderlijker is dan overdag. De berekening houdt rekening met vele factoren zoals bij wegverkeer met verkeersintensiteiten onderverdeeld in personenauto?s en vrachtverkeer, wegdektype en geluidsschermen; bij railverkeer met de dienstregeling volgens het spoorboekje, geluidsschermen, treinmaterieel en oud of nieuw type rails; en bij vliegverkeer met de aantallen vliegtuigen per baan, grootte, type en ouderdom van vliegtuigen, tijden van opstijgen en landen en aan- en uitvliegroutes (zowel horizontaal als verticaal). Input voor de modelberekeningen zijn wegverkeermodelleringsgegevens van GoudappelCoffeng, gecombineerd met informatie van Rijkswaterstaat en andere overheden, bij het railverkeer gegevens van Prorail en bij het vliegverkeer gemodelleerde gegevens van het NLR (Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium). Het PBL Planbureau voor de Leefomgeving is in 2012 gestopt met het vervaardigen van de geluidsbelastingkaarten.

  • De historische database van het mondiale milieu (HYDE), bevat gerasterde tijdreeksen van de bevolking en het landgebruik voor de laatste 12.000 jaar. Deze service bevat de ontwikkeling van de rurale bevolking van 10.000 jaar voor Christus tot 2005. Meer informatie op de HYDE website (http://www.pbl.nl/hyde). The History Database of the Global Environment (HYDE), presents (gridded) time series of population and land use for the last 12,000 years. This service contains the development of the rural population numbers (count) from 10000 BC to 2005 AD. More info on the HYDE website (http://www.pbl.nl/hyde). PBL Planbureau voor de Leefomgeving. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency.

  • Dit bestand geeft voor geheel Nederland de kansrijke gebieden weer voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer op basis van soortenrijkdom in de winter (q25 reclass) voor het leefgebied "natte dooradering". Het voorkomen van soorten is een belangrijke informatiebron om te bepalen of een gebied kansrijk is voor de soort of soortengroep. Naast de soortenrijkdom zijn ook andere criteria van belang om te bepalen of een gebied kansrijk is of niet. Deze andere criteria zijn niet in deze kaartopgenomen (bijvoorbeeld: bereidheid tot deelname agrariërs, abiotische omstandigheden, synergie met andere doelen, gebiedskennis). Deze kaart biedt dus géén vaststaande begrenzing van gebieden, maar kan als leidraad/startpunt bij het gebiedsproces worden gebruikt. Uitgewerkt zijn de internationale soorten waar agrarisch natuur- en landschapsbeheer een belangrijke bijdrage kan leveren aan de duurzame instandhouding van de soorten. De legenda geeft aan welke kleur bij welk aantal soorten hoort. Dit is zowel gedaan voor het 25% (q25) kwantiel (25% “beste” gebieden op basis van voorkomen) van de verspreiding en het 50% (q50) kwantiel (50% “beste” gebieden op basis van voorkomen).

  • Maximum snelheden op provinciale wegen in Overijssel. Gegevens zijn gegenereerd uit het Programma Verkeersinformatiesysteem (VIS), thema arealen. Als excel bestand met Linear Referencing in ArcGis ingelezen.