From 1 - 10 / 2266
  • Op de kaart ziet u het aantal mensen dat in 2017 naar de huisarts is gegaan met één of meerdere teken in de huid. In de rode gebieden zijn de meeste mensen naar de huisarts geweest. Let op: de teek is niet altijd in dat gebied opgelopen. Daarvoor kunt u Tekenradar.nl raadplegen; die website laat tekenmeldingen zien in het gebied waar ze opgelopen zijn.

  • Deze kaart is een weergave van het potentieel aan biogas in GJ/(ha.jaar) dat uit reststromen van akkerbouw geproduceerd kan worden per gemeente.

  • Locatie van elektronische meetpunten op provinciale wegen in Overijssel, onderverdeeld naar permanente meetpunten en periodieke meetpunten. Op basis van elektronische meetlussen op de provinciale wegvakken buiten de bebouwde kom, worden motorvoertuig- en vrachtverkeersintensiteiten gemeten en berekend naar gemiddelde jaarcijfers op werkdagen (maandag tot en met vrijdag).

  • De dataset bevat de strooiroutes en andere aan gladheidsbestrijding gerelateerde gegevens van de gemeente Nijmegen. Het betreft: - Strooiroute Fietspaden - Strooiroute Centrum - Strooiroute Scholen Ook beschikbaar in deze service zijn: - Locatie Strooibak - Strooiroute A - Strooiroute B

  • Deze kaart is het totale jaarlijkse potentieel aan koude bodemopslag capaciteit dat via open WKO systemen beschikbaar is per hectare grond in GJ/(ha.jaar)

  • Deze dataset bevat de kunstwerken die beheerd worden door de gemeente Albrandswaard. Deze dataset wordt dagelijks bijgewerkt.

  • Deze bestand bevat de bruto begrenzing van het Agrarisch zoekgebied van Overijssel. Het is een beleidsbegrenzing waar de Provincie kansen ziet voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Binnen deze gebieden stelt de Provincie subsidie beschikbaar via de SNL regeling. In Overijssel zijn er op het moment 3 gecertificeerde Agrarische natuurbeheer collectieven die aanspraak kunnen doen op deze subsidie. In Overijssel zijn de volgende zoekgebieden onderscheiden: open grasland (onderverdeeld in twee beheertypen), open akker en droge dooradering. De onderhavige dataset heeft zijn doorwerking op de beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan 2023 conform het besluit dat GS van 12 april 2022. Hierin wordt de bruto begrenzing netto gemaakt door het uitsluiten van natuurterreinen en terreinen waar een NNN opgave op is gelegen. Voor die laatste geldt een uitzondering voor de gebieden met een lopend agrarisch natuurbeheer contract en gebieden waar zowel agrarisch natuurbeheer als omvorming via natuurbeheer beide zijn opengesteld (dubbeldoelstelling). Hier wordt een keuze geboden tussen beide instrumenten. De netto begrenzing is een aparte dataset die onderdeel uitmaakt van het Landelijke informatiemodel Natuur als "Agrarisch Zoekgebied".

  • Deze dataset bevat de locaties van alle zitbanken binnen de gemeente Heemstede. Naast de locatie heeft elk record een ID en een X- en Y-coordinaat. De dataset wordt maandelijks bijgewerkt, tenzij er geen wijzigingen zijn doorgevoerd in de brondata.

  • Deze kaart is het totale jaarlijkse potentieel aan koude bodemopslag capaciteit dat via vertikale warmtewisselaars in gesloten systemen beschikbaar is per hectare grond in GJ/(ha.jaar)

  • Het Digitaal Geologisch Model (DGM) is een driedimensionaal lagenmodel van de Nederlandse ondergrond tot een diepte van ongeveer 500 m onder NAP, met lokaal uitschieters tot 1200 m. De ondergrondlagen in dit deel van de ondergrond bestaan hoofdzakelijk uit onverharde sedimenten, waarin de grondsoorten klei, zand, grind en veen voorkomen. De lagen worden op basis van verschillen in lithologie en andere eigenschappen ingedeeld in lithostratigrafische eenheden. DGM is een model van de opbouw en de samenhang (geometrie) van deze lithostratigrafische eenheden. De hoogteligging van de onder- en bovenkant en de dikte van de eenheden worden vastgelegd in gridbestanden (rasters) met een celgrootte van 100 bij 100 m. Behalve de laaginformatie bevat DGM ook de geïnterpreteerde boorbeschrijvingen die bij het maken van het model gebruikt zijn. Het modelgebied van DGM bestaat uit het vasteland van Nederland. De ondergrond van het Nederlandse deel van het Continentaal Plat is niet in DGM opgenomen. DGM is een regionaal model. Het is niet geschikt voor gebruik op lokale schaal; voor het maken van een lokaal ondergrondmodel zullen altijd aanvullende gegevens nodig zijn. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de website van de BRO: https://basisregistratieondergrond.nl/