From 1 - 10 / 2261
 • Categories  

  Waterschappen Nuts-Overheidsdiensten INSPIRE

 • Deze webservice bevat de terreinruwheid en landgebruik zoals gebruikt in de verschillende AERIUS 2022-producten van de voorgaande release.

 • Deze dataset bevat de locaties van alle projecten binnen de gemeente Heemstede. Naast de locatie heeft elk record een ID, nummer, naam, planning, locatie omschrijving, plan en status. De dataset wordt maandelijks bijgewerkt, tenzij er geen wijzigingen zijn doorgevoerd in de brondata.

 • Het NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Dit bestand bevat informatie conform de INSPIRE dataspecificaties voor beschermde gebieden.

 • Deze dataset bevat de bomen die beheerd worden door de gemeente Barendrecht. Deze dataset wordt dagelijks bijgewerkt.

 • Deze dataset bevat de totale stikstofdepositie voor 2018, 2020, 2025 en 2030 uitgesplitst naar landen, sectoren en sectorgroepen. Het betreft zowel een dataset met gemiddelden per Natura 2000-gebied als een geografisch bestand met waarden per hexagoon. De stikstofdepositie is berekend met AERIUS 2022 op basis van de best beschikbare inzichten omtrent rekenmodellen, emissies en omgevingskenmerken.

 • De database TransitieVisieWarmte geeft per gemeente inzicht in de beoogde acties volgens de TVW. Voor ieder gemeentelijk plan (de beoogde actie voor de warmtetransitie) krijg je onder andere zicht op de start- en eindjaren waarbinnen het plan wordt uitgevoerd. Ook krijg je zicht op de beoogde installaties, infrastructuur en energiebronnen voor het gewenste eindbeeld. Je krijgt hierdoor een beeld van de gemeentelijke visie om de grote opgave naar een aardgasvrije warmtevoorziening aan te pakken.

 • Locaties van Stadsdeelgrenzengemeente Den Haag geen nauwkeurige analyses tussen schaal 1:1 en 1:1000 mogelijk

 • Webservice met de no-fly zones voor drones. Ook de recreatieve drone-vlieger moet zich aan deze no-fly zones houden. Tot op straatniveau is op de kaart zichtbaar waar je wel en niet met een drone mag vliegen. Relevante informatie over regelgeving is te vinden op www.rijksoverheid.nl/drones.

 • Deze kaartlaag geeft de locatie van een overweg.