From 1 - 10 / 2045
  • De begrenzingen voor de geconsolideerde Beheertypenkaart. De begrenzingen zijn onderdeel van de Beheertypenkaart die als bijlage is toegevoegd aan het Natuurbeheerplan 2022. Dit plan is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) op 20 april 2021. Het GS besluit van 20 april 2021 heeft enkel betrekking op de wijzigingen ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2021 (vastgesteld in april 2020 en geactualiseerd in september 2020). De wijzigingen van de begrenzing zijn terug te vinden op de Wijzigingen Kaart Beheertypen april 2021. De geconsolideerde Beheertypenkaart geeft samen met de plantekst van het Natuurbeheerplan sturing aan de uitvoering van het Subsidiestelstel Natuur en Landschap (SNL). Deze regeling vormt het kader voor de verstrekking van subsidiegelden voor (agrarisch) natuurbeheer door de provincie. De natuur- en landschapselementen zijn afkomstig uit het Basisbestand Natuur van de provincie Overijssel. Hieraan zijn de begrenzingen voor het Agrarisch Zoekgebied en de Categorie Water toegevoegd.

  • Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een hoogtebestand vervaardigd door middel van laseraltimetrie. Het AHN2 0,5 meter maaiveldraster, niet-opgevuld is bedoeld als maaiveldbestand, waarbij alle niet-maaiveld objecten (bomen, gebouwen, bruggen en andere objecten) uit de puntenwolk zijn verwijderd en vervolgens tot een 0,5 meter raster zijn herbemonsterd op basis van een Squared IDW methode. Er zijn geen verdere bewerkingen uitgevoerd. Meer informatie vindt u op www.ahn.nl. Toepassingsschaal resolutie = 0.5 Het herbemonsterde 0,5 meter maaiveld raster.

  • Dit bestand geeft voor geheel Nederland de kansrijke gebieden weer voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer op basis van soortenrijkdom in de winter (q25) voor het leefgebied "open grasland". Het voorkomen van soorten is een belangrijke informatiebron om te bepalen of een gebied kansrijk is voor de soort of soortengroep. Naast de soortenrijkdom zijn ook andere criteria van belang om te bepalen of een gebied kansrijk is of niet. Deze andere criteria zijn niet in deze kaartopgenomen (bijvoorbeeld: bereidheid tot deelname agrariërs, abiotische omstandigheden, synergie met andere doelen, gebiedskennis). Deze kaart biedt dus géén vaststaande begrenzing van gebieden, maar kan als leidraad/startpunt bij het gebiedsproces worden gebruikt. Uitgewerkt zijn de internationale soorten waar agrarisch natuur- en landschapsbeheer een belangrijke bijdrage kan leveren aan de duurzame instandhouding van de soorten. De legenda geeft aan welke kleur bij welk aantal soorten hoort. Dit is zowel gedaan voor het 25% (q25) kwantiel (25% “beste” gebieden op basis van voorkomen) van de verspreiding en het 50% (q50) kwantiel (50% “beste” gebieden op basis van voorkomen).

  • In dit bestand zijn de geluidscontouren langs provinciale wegen vastgelegd zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidskartering, 3e tranche. De Lden-contouren weerspiegelen de situatie voor het peiljaar 2016. De geluidsbelasting is berekend met het model SRM-II. Er is rekening gehouden met stil asfalt en geluidsschermen. De aftrek op grond van artikel 103 van de Wet geluidhinder is niet toegepast. Lden is het (energetisch) gemiddelde over de dag-, avond- en nachtperiode.

  • Deze dataset bevat de werkversie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) begrenzing Provinciale Staten nemen het formele besluit over de begrenzing, maar Gedeputeerde Staten kunnen een voornemen uitspreken om de begrenzing aan te passen. Zulke voornemens van GS nemen we op in deze werkversie van de NNN-begrenzing. De dataset bevat dus de gewijzigde NNN-begrenzing, zoals GS deze aan PS zal voorleggen. De officiële NNN-begrenzing wordt jaarlijks in het kader van de actualisatie van de Omgevingsvisie vastgesteld. De onderhavige dataset dient als input voor die actualisatieronde. Op 20 april 2021 hebben Gedeputeerde Staten het Natuurbeheerplan 2022 vastgesteld. Wijzigingen op de beheertypenkaart en de ambitiekaart, die van invloed zijn op de NNN-begrenzing, zijn verwerkt in onderhavige dataset. Dit kan gaan om begrenzingswijzigingen (groter, kleiner, verplaatst of vervallen) of wijzigingen van de NNN-categorie (bijvoorbeeld van opgave naar bestaande natuur). Naast de NNN begrenzing Is ook de begrenzing van de Zone Ondernemen met Natuur en Water buiten de NNN opgenomen in deze dataset.

  • Basiskaart met het wegennet van de Provincie Overijssel met de infrastructuur van de aangrenzende delen van Gelderland, Flevoland, Friesland, Drenthe en Duitsland. Het is een lijnenbestand dat in eigen beheer is gemaakt, het heeft cartografische representations rules, wat betekent dat niet bij elk print-format alle wegen zichtbaar zijn. 2019

  • Wijzigingen in de Ambitiekaart behorende bij het Natuurbeheerplan 2022 Overijssel zoals is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) op 20 april 2021. Deze kaart bevat de wijzigingen in de Ambitiekaart ten opzichte van de kaart behorende bij het vastgestelde Natuurbeheerplan 2021 van oktober 2020. Het GS besluit van 20 april 2021 heeft enkel betrekking op deze wijzigingen. Naast deze wijzigingen kaart is in de bijlage van het Natuurbeheerplan een geconsolideerde Ambitiekaart opgenomen waar naast de wijzigingen alle begrenzingen zijn opgenomen. Tezamen met de plantekst vormt deze kaart de openstelling van natuur en landbouwgebieden voor verwerving en omvorming (naar natuur of een hoger natuurdoel).

  • Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een hoogtebestand vervaardigd door middel van laseraltimetrie. Het AHN1 5 meter maaiveldraster is bedoeld als maaiveldbestand, waarbij alle niet-maaiveld objecten (bomen, gebouwen, bruggen en andere objecten) uit de puntenwolk zijn verwijderd. Dit geldt niet voor stedelijke gebieden kleiner dan 1 km2, deze zijn in het bestand ongefilterd gebleven. Vervolgens is herbemonsterd tot een 5 meter raster op basis van een Squared IDW methode. Meer informatie vindt u op www.ahn.nl. Toepassingsschaal resolutie = 5 Het herbemonsterde 0,5 meter maaiveld raster, waarbij incidentele lege (maximaal 2 aansluitende) cellen zijn opgevuld.

  • Deze dataset bevat de locaties van alle zitbanken binnen de gemeente Heemstede. Naast de locatie heeft elk record een ID en een X- en Y-coordinaat. De dataset wordt maandelijks bijgewerkt, tenzij er geen wijzigingen zijn doorgevoerd in de brondata.

  • Welstandsnota 'Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit' vastgesteld door de gemeenteraad van Schagen op 9 februari 2016.