Zoeken
 
From 1 - 10 / 1862
  • Deze dataset bevat de afvalbakken die beheerd worden door de gemeente Albrandswaard. Deze dataset wordt dagelijks bijgewerkt.

  • Dit bestand geeft voor geheel Nederland de kansrijke gebieden weer voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer op basis van soortenrijkdom in de winter (q25) voor het leefgebied "natte dooradering". Het voorkomen van soorten is een belangrijke informatiebron om te bepalen of een gebied kansrijk is voor de soort of soortengroep. Naast de soortenrijkdom zijn ook andere criteria van belang om te bepalen of een gebied kansrijk is of niet. Deze andere criteria zijn niet in deze kaartopgenomen (bijvoorbeeld: bereidheid tot deelname agrariërs, abiotische omstandigheden, synergie met andere doelen, gebiedskennis). Deze kaart biedt dus géén vaststaande begrenzing van gebieden, maar kan als leidraad/startpunt bij het gebiedsproces worden gebruikt. Uitgewerkt zijn de internationale soorten waar agrarisch natuur- en landschapsbeheer een belangrijke bijdrage kan leveren aan de duurzame instandhouding van de soorten. De legenda geeft aan welke kleur bij welk aantal soorten hoort. Dit is zowel gedaan voor het 25% (q25) kwantiel (25% “beste” gebieden op basis van voorkomen) van de verspreiding en het 50% (q50) kwantiel (50% “beste” gebieden op basis van voorkomen).

  • Deze view service is gebaseerd op data van het Informatiehuis Water en bestaat uit de dataset voor oppervlaktewater voor de definitieve versie van het SGBP2, welke wordt vastgesteld in december 2015. Het betreft kaartlagen met de status van oppervlaktewaterlichamen op basis van hydromorfologie, de ligging van de oppervlaktewaterlichamen en bijbehorende typen en de oordelen voor oppervlaktewater.

  • Webservice met de no-fly zones voor drones. Ook de recreatieve drone-vlieger moet zich aan deze no-fly zones houden. Tot op straatniveau is op de kaart zichtbaar waar je wel en niet met een drone mag vliegen. Relevante informatie over regelgeving is te vinden op www.rijksoverheid.nl/drones.

  • Officieel gepubliceerde ruimtelijke plannen conform de digitaliseringsaspecten van de Wro/Bro.

  • Dit bestand geeft voor geheel Nederland de kansrijke gebieden weer voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer op basis van soortenrijkdom in de broedtijd (q25) voor het leefgebied "droge dooradering". Het voorkomen van soorten is een belangrijke informatiebron om te bepalen of een gebied kansrijk is voor de soort of soortengroep. Naast de soortenrijkdom zijn ook andere criteria van belang om te bepalen of een gebied kansrijk is of niet. Deze andere criteria zijn niet in deze kaartopgenomen (bijvoorbeeld: bereidheid tot deelname agrariërs, abiotische omstandigheden, synergie met andere doelen, gebiedskennis). Deze kaart biedt dus géén vaststaande begrenzing van gebieden, maar kan als leidraad/startpunt bij het gebiedsproces worden gebruikt. Uitgewerkt zijn de internationale soorten waar agrarisch natuur- en landschapsbeheer een belangrijke bijdrage kan leveren aan de duurzame instandhouding van de soorten. De legenda geeft aan welke kleur bij welk aantal soorten hoort. Dit is zowel gedaan voor het 25% (q25) kwantiel (25% “beste” gebieden op basis van voorkomen) van de verspreiding en het 50% (q50) kwantiel (50% “beste” gebieden op basis van voorkomen).

  • Deze kaartlaag vormt het bestand van de Vaarlandtoeslagkaart. Deze kaart is op vastgesteld op 21 april 2015, document/nummer 585532/5855447 door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2016. Het doel van de Vaarlandtoeslagkaart is een toeslag voor vaarland (land dat uitsluitend over water te bereiken is en waar geen materiaal voor beheer [machines, vee, mest e.d.] wordt opgeslagen). Dit geldt alleen voor natuurbeheer. Voor de provincie Noord-Holland geldt dat alleen de volgende pakketten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen: N05, N06, N10, N12 en N13. De overige (natuur)beheertypen staan, ook als het land is dat uitsluitend varend te bereiken is, niet op de vaarlandtoeslagkaart en komen niet in aanmerking voor een toeslag.

  • Potentieel aan Warmte dat via gesloten verticale bodemwisselaarsystemen tot 250 m diepte per hectare land uitgewisseld kan worden. De potentielen zijn in GJ/(ha.jaar) per buurt weergegeven.

  • Bestand met de contouren van de nachtelijke geluidsbelasting van het vliegverkeer in de geluidsmaat Lnight (in zones > 40 en > 48 dB(a)), zoals die zijn berekend volgens een wettelijk vastgestelde methode. Lnight: de geluidsbelasting in dB(A) die het vliegverkeer tussen 23 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends in een jaar gemiddeld over deze nachtperiode veroorzaakt. Lnight wordt berekend volgens een Europees voorgeschreven methodiek . Deze methodiek houdt rekening met vele factoren zoals aantallen vliegtuigen per baan, grootte, type en ouderdom van vliegtuigen, tijden van opstijgen en landen en aan- en uitvliegroutes. De contouren met de geluidsbelasting rondom Schiphol zijn in opdracht van het PBL Planbureau voor de Leefomgeving door het NLR (Nationaal Lucht- en Ruimtevaart¬laboratorium) berekend.

  • Meting verkeersintensiteit op provinciale wegen in 2018. Op basis van elektronische meetlussen op de provinciale wegvakken buiten de bebouwde kom, worden motorvoertuig- en vrachtverkeersintensiteiten gemeten en berekend naar gemiddelde jaarcijfers op werkdagen (maandag tot en met vrijdag). De waarde van de motorvoertuig- en vrachtverkeersintensiteit houdt in het gemiddeld aantal motorvoertuig c.q. vrachtauto’s per etmaal op werkdagen in het te tonen jaar. De verkeersintensiteit is bekend per wegvak, gedefinieerd met een begin hectometerpunt en een eind hectometerpunt.