Zoeken
 
From 1 - 10 / 175
  • Het Bestand Bodemgebruik 2012 bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland. Voorbeelden van het bodemgebruik zijn verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen en binnen- en buitenwater. De begrenzingen zijn voor een groot deel gebaseerd op de Top10NL (BRT). bij het interpreteren zijn luchtfoto's leidend. De gegevens zijn ingewonnen in de zomer van 2012. In 2014 is dit het meest actuele bestand van het bodemgebruik. In 2015 wordt het Bestand Bodemgebruik 2012 gepubliceerd.

  • De orthofotomozaieken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaieken zo klein mogelijk gehouden. De orthofotomozaïeken zijn landsdekkend. Binnen de service worden een aantal lagen aangeboden, te weten (jaar)_ortho25IR (maximaal 5 jaargangen) en een laag Actueel_ortho25IR. (jaar)_ortho25IR wordt gaandeweg het lopende jaar gevuld; de laag Actueel_ortho25IR verwijst naar de landsdekkende dataset van de meest recente jaargang. Nadat (jaar)_ortho25IR landsdekkend is gevuld zal de laag Actueel_ortho25IR naar deze dataset verwijzen. Jaarlijks zal er een laag (jaar)_ortho25IR bijkomen. De service bevat dus de volgende opbouw: - 2019_ortho25IR - 2018_ortho25IR - 2017_ortho25IR - 2016_ortho25IR - Actueel_ortho25IR (landsdekkende dataset van de meest recente jaargang)

  • Ecologische verbindingszones (evz) zijn gebieden of structuren die verbinding, migratie en uitwisseling van soorten tussen natuurgebieden mogelijk moeten maken. Het zijn veelal langgerekte natte en/of droge landschapselementen langs dijken, waterlopen, wegen, spoor- en vaarwegen. Deze geografische dataset bevat de evz als lijn-object met informatie over de realisatie ervan en wordt basiskaart NNB/EVZ genoemd (NNB = Natuur Netwerk Brabant). De realisatie-informatie is afkomstig van waterschappen. De ligging van de lijn-objecten volgt de besluitvorming in de verordening ruimte van de zoekgebieden voor ecologische verbindingszones (met uitzonderingen in waterschap Brabantse Delta zie verderop). Deze zoekgebieden zijn vlak-objecten en vormen een zone van 25 meter aan beide zijden van het evz lijn-object. Deze geografische dataset is gebaseerd op besluitvorming van de Verordening Ruimte.

  • TOPnamen is een digitaal gegevensbestand met geografische namen (toponiemen). Het bestand vermeldt alle toponiemen die op een kaartserie voorkomen, aangevuld met gegevens over de ligging en bij welk object de naam hoort.

  • TOP250raster is afgeleid van de Wegenkaart van Nederland, schaal 1:250.000. Deze bestanden worden softwarematig gegenereerd uit de vectorbestanden. Geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen, maar ook als index voor TOP25raster en TOP50raster.

  • Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2011 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. Deze tweede versie bevat een deel van de kerncijfers. Begin 2014 wordt een derde versie gepubliceerd. Lees voor meer informatie het volgende pdf document: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/0514C636-FE23-45E6-BC14-07AD83AA3B1D/0/20132011b68pub.pdf

  • Het gegeneraliseerde Bestand Wijken en Buurten bevat gegeneraliseerde geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit het TOPgrenzen bestand van het Kadaster. Deze derde versie is de meest uitgebreide versie en bevat alle kerncijfers van 2008. Via het Kadaster is tegen betaling ook een niet gegeneraliseerde versie verkrijgbaar. Lees voor meer informatie het volgende pdf ducument: https://www.cbs.nl/-/media/imported/documents/2011/52/2008-b68-3-pub.pdf?la=nl-nl

  • TOP500raster is gemaakt door middel van een conversie en generalisatie uit EuroRegionalMap (ERM). ERM is een Europese basiskaart op schaal 1:250.000 en wordt voor het Nederlandse grondgebied bijgehouden door het Kadaster. TOP500raster geeft het kaartbeeld van de topografische kaartserie 1:500.000 weer.

  • Duinen en kwelders zijn natuurlijke systemen die direct of indirect bijdragen aan de bescherming van Nederland tegen overstromingen. Het Rijk wil dat alle primaire waterkeringen waaronder ook natuurlijke zoals duinen voldoen aan wettelijke veiligheidsnormen. De verantwoordelijke waterbeheerders (Rijk en Waterschappen) dienen de verschillende waterkeringen op sterkte te houden. Tussen 2001 en 2011 hebben de verantwoordelijke waterbeheerders meer inzicht gekregen in de veiligheidswerking/bijdrage van duinen als (primaire) waterkeringen. Er is tevens belangstelling ontstaan voor de bijdrage aan de veiligheid tegen overstromingen van andere natuurlijke habitats zoals kwelders, schorren en (riet)moerassen). De vegetatie in deze gebieden heeft een golfremmende werking en draagt zo bij aan de veiligheid en aan het beperken van het onderhoud van achterliggende primaire waterkeringen als dijken. Ten aanzien van de veiligheidsbijdrage van deze vooroevers aan primaire waterkeringen wordt onderscheid gemaakt naar dijkvakken met natuurlijke golfremmende vooroevers en dijken met alleen ondiep water en met dieper water voor de dijk. Duinen, kwelders, schorren en (riet)moerassen vertegenwoordigen echter ook belangrijke natuurwaarden (habitats) die internationale status hebben. De vegetatie zorgt voor de invang van slib, biedt meer broed- en leefgebied voor organismen die verder opgroeien in hun prioritaire habitat. Het in stand houden van deze habitats is dan ook belangrijk. De combinatie van primaire waterkeringen met natuurlijke begroeide vooroevers biedt een innovatieve ’natuur inclusief’ oplossing die kan bijdragen aan de bescherming tegen overstromingen. In de toekomst zou deze combinatie kunnen worden meegenomen bij het ontwerpen van nieuwe waterkeringen. Het aantal kilometers aan natuurlijke waterkeringen dat wordt getoetst is toegenomen maar dit betreft momenteel alleen de duinen. Deze worden formeel getoetst aan de hoogwaterbeschermingsnormen. Voor de overige natuurlijke waterkeringen ontbreekt formeel (nog) een toetsprotocol.

  • Verzamelde gegevens uit het Bestand geregistreerde Ongevallen Nederland (BRON) met een beperkte hoeveelheid attributen.