Zoeken
 
From 1 - 10 / 176
  • Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2012 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. Deze eerste versie bevat een deel van de kerncijfers. Begin 2014 wordt een tweede versie gepubliceerd. Lees voor meer informatie het volgende pdf ducument: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/FE45D7DF-24E8-4DAD-98A3-FA9CCB17D4DB/0/20132012b68pub.pdf

  • De kaart geeft bijdrage weer aan de waterzuiverende werking door filtratie door mosselen in de Waddenzee uitgedrukt in liter per vierkante meter bodemoppervlak per dag. Bodemorganismen zoals schelpdieren zijn afhankelijk van water voor hun voedselvoorziening maar hebben tegelijkertijd ook een zuiverende werking op het water doordat zij zwevend materiaal aan het water onttrekken. Hierdoor beïnvloeden ze de waterkwaliteit in termen van zwevend stof gehalte en doorzicht. De water zuiverende werking door schelpdieren is niet uniform verdeeld maar is mede afhankelijk van de verspreiding van de schelpdieren. Daarnaast wordt de zuiverende werking van schelpdieren in getijdesystemen als de Waddenzee tevens beïnvloed door de werking van het getij die de overspoelingsduur bepaald. De kaart geeft een indicatie van de zuiverende werking door schelpdieren waarbij als indicator de hoeveelheid gefilterd water door mosselen is weergegeven per tijdseenheid per oppervlak.

  • De BRT terugmeldingenservice bevat alle recente meldingen op BRT objecten waar twijfel over de juistheid bestaat. Zowel terugmeldingen op de TOP10 als meldingen die gemaakt zijn op de gegeneraliseerde kaartproducten (TOP25, TOP50, TOP100, TOP250, TOP500 en TOP1000) worden hierin geregistreerd. Daarnaast kan je de inhoud en status van de meldingen inzien. Ook een vermoedelijke fout geconstateerd? Doe een melding op https://verbeterdekaart.kadaster.nl

  • De kaart laat het internationale verkeersscheidingsstelsel voor de scheepvaart zien op het Nederlandse Continentaal Plat (NCP) als onderdeel van de functie van water in de voorziening van transport. Het Nederlandse Continentaal Plat (NCP) behoort tot de drukst bevaren zeeën ter wereld. Nederland is als handelsnatie afhankelijk van het vervoer van goederen. Het belangrijkste deel hiervan vindt plaats via vaarwegen en over de Noordzee. De Noordzee is een belangrijke schakel in scheepsroutes en dient als verbinding tussen Europa en de andere wereldmarkten. De zee en de binnenwateren maken transport mogelijk op een grootschalige en relatieve goedkope manier. Over de Noordzee ligt een uitgebreid netwerk van internationale scheepvaartroutes en vaargeulen, het verkeersscheidingsstelsel, dat het scheepvaartverkeer in goede banen moet leiden. Oorspronkelijk bedoelt ter vergroting van de veiligheid, dient het verkeersscheidingsstelsel ook als instrument voor de ruimtelijke ordening op zee en ter bescherming van het mariene milieu. Het verkeersscheidingsstelsel zorgt ervoor dat de schepen een optimale, veilige afstand kunnen bewaren tot elkaar, tot olie- en gasplatforms en tot andere objecten zoals windmolenparken. Tegengestelde verkeersstromen richting de havens worden gescheiden en grote tankers varen via de 'diepwaterroute', verder uit de kust. Recreatievaart mag deze route juist niet gebruiken. Rijkswaterstaat houdt toezicht en begeleidt het verkeer op zee. Op zee kunnen conflicten met ander gebruik optreden zoals instelling van gebieden met een beschermende status, reservering van gebieden voor offshore energieopwekking, en olie en gas exploratie en productie.

  • Historisch kadastrale secties overzicht

  • TOP50NL is een digitaal objectgericht topografisch bestand gemaakt door middel van automatische generalisatie uit TOP10NL. Het Kadaster heeft gekozen voor een detailniveau dat uitstekend geschikt is voor midden- en kleinschalige toepassingen.

  • TOP250raster is afgeleid van de Wegenkaart van Nederland, schaal 1:250.000. Deze bestanden worden softwarematig gegenereerd uit de vectorbestanden. Geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen, maar ook als index voor TOP25raster en TOP50raster.

  • Aardgas- en elektriciteitslevering t.b.v. de Nationale Energieatlas

  • TOP100raster is gemaakt door middel van automatische generalisatie uit TOP10NL. Het Kadaster heeft gekozen voor een detailniveau dat uitstekend geschikt is voor kleinschalige toepassingen. TOP100raster is geschikt als topografische ondergrond in GIS, CAD en Desktop Mapping.

  • Deze kaart toont de gemiddelde energiebesparingspotentie onder koopwoningen op verschillende regionale niveaus.