From 1 - 10 / 56
 • Deze Openbare Mapserver van Bureau Monumenten Rotterdam toont de Rotterdamse monumenten,cultuurhistorische verkenningen,beschermde stadsgezichten

 • De kaartlaag Gebiedsbiografieën bevat een groot aantal integrale landschapsstudies of gebiedsbeschrijvingen die als start kunnen dienen voor nieuw fundamenteel of toegepast onderzoek. Heel Nederland is al eens in meer of mindere mate onderwerp van onderzoek geweest. Zo zijn van alle provincies beschrijvingen in de serie ‘Ontgonnen verleden’ opgenomen. En ook bij de 1:50.000 bodemkartering zijn gebiedsbeschrijvingen gemaakt. Recenter zijn van sommige gebieden landschaps- of gebiedsbiografieën geschreven. Een groot aantal van dit soort min of meer integrale studies en gebiedsbeschrijvingen is verzameld in deze kaart. De biografieën zijn ingedeeld in 4 groepen: publieksboek | wetenschappelijke publicatie | gebiedsbiografie t.b.v. beleid of planning | basisliteratuur.

 • De kaartlaag rijksbeschermde groenaanleggen laat parken, tuinen en begraafplaatsen zien die beschermd zijn als rijksmonument. Een groenaanleg is een aanleg van onder meer paden, waterpartijen en beplantingen. Een rijksmonument is opgenomen in het Rijksmonumentenregister zoals bijgehouden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De kaart is in ontwikkeling en zal geleidelijk worden aangevuld. In deze eerste versie wordt circa twee derde van de rijksbeschermde groenaanleggen getoond. Dit zijn de rijksmonumenten met een eigen monumentnummer (dus niet de parken en tuinen die in het register samen met een gebouw onder één monumentnummer zijn beschreven). Verdedigingswerken zijn en worden niet opgenomen op deze kaartlaag (tenzij omgevormd tot stadspark). Niet alle vlakken tonen de correcte of juridische omvang van het rijksmonument: de vlakken met een onderbroken buitengrens zijn slechts indicatief! Ze zijn gebaseerd op kadastrale informatie uit het Monumentenregister en daardoor soms te groot. De vlakken met doorgetrokken buitengrens zijn overgenomen uit het Rijksmonumentenregister en zijn vastgesteld.

 • Het 3D Omgevingsmodel voor Geluid is een digitaal topografisch bestand voor geluidsimulaties. De dataset is specifiek bedoeld voor de opbouw van een model voor berekeningen van geluid door de omgeving van weg- en railverkeer en industrie. Het bestand is gebaseerd op topografie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de gebouwen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), en volledig automatisch gegenereerd uit luchtfotobeelden en het Actueel Hoogtebestand Nederland. 3D Geluid bestaat uit de volgende producten: - Bodemvlakken (2D) - Hoogtebeschrijving terrein (TIN) - 2D modellen van gebouwen

 • Het OpenTopo achtergrondkaartbeeld wordt 5x per jaar geproduceerd door Jan-Willem van Aalst. Dit betreft een samengesteld topografisch kaartbeeld o.b.v. BRT, BAG, BRK, OSM, AHN, BGT, Risicokaart. In opdracht van het nationale Veiligheidsberaad (www.veiligheidsberaad.nl) stelt het Instituut Fysieke Veiligheid (www.ifv.nl) dit kaartbeeld als WMTS ter beschikking aan de Publieke Dienstverlening Op de Kaart onder een CC-BY licentie.

 • Overzicht van de in Nederland geregistreerde publiekrechtelijke beperkingen

 • De 3D Basisvoorziening is een digitaal topografisch bestand met driedimensionale objecten. De informatie in de voorziening is gebaseerd op topografie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), hoogte gegenereerd uit luchtfotobeelden en het Actueel Hoogtebestand Nederland. De 3D Basisvoorziening kan gebruikt worden op schaalniveaus tussen 1:500 en 1:10.000. De 3D Basisvoorziening bestaat uit de volgende producten: - 3D Basisbestand volledig - 3D Basisbestand gebouwen - 3D Hoogtestatistieken gebouwen

 • In het Provinciaal Archeologisch Depot voor de bodemvondsten bewaart en beheert de provincie Zuid-Holland haar archeologische vondsten. Het depot leent deze vondsten en documentatie uit aan musea en andere culturele instellingen. Dat kan zijn voor wetenschappelijk onderzoek maar ook voor activiteiten die erop gericht zijn een breed publiek kennis te laten maken met archeologie. De vondsten in het depot variëren in ouderdom van 7500 jaar tot 100 jaar oud. De oudste opgravingsdocumentatie die is voortgekomen uit archeologisch onderzoek gaat terug tot 1947. De collectie bestaat voornamelijk uit vondsten als aardewerk, glas, bot en metaal. Een klein deel van de collectie bestaat uit voorwerpen van organisch materiaal, zoals leren messcheden, houten voorwerpen en visfuiken van dunne takken. In de bijbehorende documentatie staat de exacte vindplaats van de vondst(en) en hun eventuele onderlinge samenhang. Zo blijft het mogelijk om met nieuwe inzichten naar oude opgravingen te kijken en nieuwe conclusies te trekken. De gemeenten Den Haag, Rijswijk, Gouda, Rotterdam, Leiden, Gorinchem, Dordrecht, Delft en Vlaardingen hebben een eigen gemeentelijk depot en beheren zelf de vondsten en documentatie binnen de grenzen van hun gemeenten.

 • Overzicht van de ligging van de kadastrale percelen in Nederland. Fungeert als schakel tussen terrein en registratie, vervult voor externe gebruiker vaak een referentiefunctie, een ondergrond ten opzichte waarvan de gebruiker eigen informatie kan vastleggen en presenteren. Een kadastrale kaart geeft slechts een indicatie van de ligging van de kadastrale grenzen. Er kunnen geen maten aan worden ontleend.

 • Categories  

  De orthofotomozaïeken zijn een samenstelling van afzonderlijke infrarood orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaïeken zo klein mogelijk gehouden. De orthomozaïeken zijn landsdekkend. Deze luchtfoto's zijn beschikbaar als open data.