From 1 - 10 / 52
 • Deze Openbare Mapserver van Bureau Monumenten Rotterdam toont de Rotterdamse monumenten,cultuurhistorische verkenningen,beschermde stadsgezichten

 • De kaartlaag rijksbeschermde groenaanleggen laat parken, tuinen en begraafplaatsen zien die beschermd zijn als rijksmonument. Een groenaanleg is een aanleg van onder meer paden, waterpartijen en beplantingen. Een rijksmonument is opgenomen in het Rijksmonumentenregister zoals bijgehouden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De kaart is in ontwikkeling en zal geleidelijk worden aangevuld. In deze eerste versie wordt circa twee derde van de rijksbeschermde groenaanleggen getoond. Dit zijn de rijksmonumenten met een eigen monumentnummer (dus niet de parken en tuinen die in het register samen met een gebouw onder één monumentnummer zijn beschreven). Verdedigingswerken zijn en worden niet opgenomen op deze kaartlaag (tenzij omgevormd tot stadspark). Niet alle vlakken tonen de correcte of juridische omvang van het rijksmonument: de vlakken met een onderbroken buitengrens zijn slechts indicatief! Ze zijn gebaseerd op kadastrale informatie uit het Monumentenregister en daardoor soms te groot. De vlakken met doorgetrokken buitengrens zijn overgenomen uit het Rijksmonumentenregister en zijn vastgesteld.

 • Het OpenTopo achtergrondkaartbeeld wordt 5x per jaar geproduceerd door Jan-Willem van Aalst. Dit betreft een samengesteld topografisch kaartbeeld o.b.v. BRT, BAG, BRK, OSM, AHN, BGT, Risicokaart. In opdracht van het nationale Veiligheidsberaad (www.veiligheidsberaad.nl) stelt het Instituut Fysieke Veiligheid (www.ifv.nl) dit kaartbeeld als WMTS ter beschikking aan de Publieke Dienstverlening Op de Kaart onder een CC-BY licentie.

 • De kaartlaag Gebiedsbiografieën bevat een groot aantal integrale landschapsstudies of gebiedsbeschrijvingen die als start kunnen dienen voor nieuw fundamenteel of toegepast onderzoek. Heel Nederland is al eens in meer of mindere mate onderwerp van onderzoek geweest. Zo zijn van alle provincies beschrijvingen in de serie ‘Ontgonnen verleden’ opgenomen. En ook bij de 1:50.000 bodemkartering zijn gebiedsbeschrijvingen gemaakt. Recenter zijn van sommige gebieden landschaps- of gebiedsbiografieën geschreven. Een groot aantal van dit soort min of meer integrale studies en gebiedsbeschrijvingen is verzameld in deze kaart. De biografieën zijn ingedeeld in 4 groepen: publieksboek | wetenschappelijke publicatie | gebiedsbiografie t.b.v. beleid of planning | basisliteratuur.

 • Begrenzing van het onderzoeksgebied van otters in Alblasserwaard. Een kaart met onderscheiden de potentiële leefgebieden en migratieroutes en een kaart met alle knelpunten, gecategoriseerd op basis van prioriteit. Van een verkeersknelpunt is sprake wanneer er op een locatie binnen of tussen actuele leefgebieden een redelijke kans is op verkeersslachtoffers (Kuiters & Lammertsma, 2014). Bij het beoordelen van de urgentie van een verkeersknelpunt is er gelet op het volgende: 1. De geschiktheid van de watergang en oeverzone als migratieroute voor de otter. 2. Het type weg (gemeentelijke-, provinciale- of rijksweg). 3. De maximale snelheid op de betreffende weg (vanaf 60 km/u fataal). 4. De aanwezigheid van een onderdoorgang en de omvang en het type ervan. 5. De aanwezigheid van obstakels in de onderdoorgang. 6.De aanwezigheid van begeleidende rasters langs de weg. Met de kaart van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is gekeken in hoeverre de potentiële leefgebieden en migratieroutes overeenkomen met de ecologische verbinding die gerealiseerd zijn/worden.

 • Knelpunten van de otters tijdens de migratie tussen versnipperde natuurgebieden. Een kaart met onderscheiden de potentiële leefgebieden en migratieroutes en een kaart met alle knelpunten, gecategoriseerd op basis van prioriteit. Van een verkeersknelpunt is sprake wanneer er op een locatie binnen of tussen actuele leefgebieden een redelijke kans is op verkeersslachtoffers (Kuiters & Lammertsma, 2014). Bij het beoordelen van de urgentie van een verkeersknelpunt is er gelet op het volgende: 1. De geschiktheid van de watergang en oeverzone als migratieroute voor de otter. 2. Het type weg (gemeentelijke-, provinciale- of rijksweg). 3. De maximale snelheid op de betreffende weg (vanaf 60 km/u fataal). 4. De aanwezigheid van een onderdoorgang en de omvang en het type ervan. 5. De aanwezigheid van obstakels in de onderdoorgang. 6.De aanwezigheid van begeleidende rasters langs de weg. Met de kaart van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is gekeken in hoeverre de potentiële leefgebieden en migratieroutes overeenkomen met de ecologische verbinding die gerealiseerd zijn/worden.

 • Ecologische verbindingen tussen de habitat gebieden van otters. Een kaart met onderscheiden de potentiële leefgebieden en migratieroutes en een kaart met alle knelpunten, gecategoriseerd op basis van prioriteit. Van een verkeersknelpunt is sprake wanneer er op een locatie binnen of tussen actuele leefgebieden een redelijke kans is op verkeersslachtoffers (Kuiters & Lammertsma, 2014). Bij het beoordelen van de urgentie van een verkeersknelpunt is er gelet op het volgende: 1. De geschiktheid van de watergang en oeverzone als migratieroute voor de otter. 2. Het type weg (gemeentelijke-, provinciale- of rijksweg). 3. De maximale snelheid op de betreffende weg (vanaf 60 km/u fataal). 4. De aanwezigheid van een onderdoorgang en de omvang en het type ervan. 5. De aanwezigheid van obstakels in de onderdoorgang. 6.De aanwezigheid van begeleidende rasters langs de weg. Met de kaart van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is gekeken in hoeverre de potentiële leefgebieden en migratieroutes overeenkomen met de ecologische verbinding die gerealiseerd zijn/worden.

 • Het 3D Omgevingsmodel voor Geluid is een digitaal topografisch bestand voor geluidsimulaties. De dataset is specifiek bedoeld voor de opbouw van een model voor berekeningen van geluid door de omgeving van weg- en railverkeer en industrie. Het bestand is gebaseerd op topografie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de gebouwen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), en volledig automatisch gegenereerd uit luchtfotobeelden en het Actueel Hoogtebestand Nederland. 3D Geluid bestaat uit de volgende producten: - Bodemvlakken (2D) - Hoogtebeschrijving terrein (TIN) - 2D modellen van gebouwen

 • Categories  

  Voor dit BRO-registratie-object is het niveau van de (freatische) grondwaterspiegel bedoeld ten opzichte van maaiveld en niet ten opzichte van een vast referentieniveau (meestal NAP). De term ‘Grondwaterspiegeldiepte’ geeft aan dat het referentieniveau maaiveld is. Voor de term grondwaterspiegeldiepte is gekozen omdat deze taalkundig beter is dan de term grondwaterstandsdiepte en beter aansluit bij de term water table depth die in de internationale literatuur wordt gebruikt. Het ‘Model Grondwaterspiegeldiepte’ is landsdekkend en heeft op dit moment betrekking op het niet-verharde, niet-bebouwde deel van Nederland. Het model grondwaterspiegeldiepte is gebaseerd op gemeten grondwaterspiegeldieptes en gebiedsdekkende hulpinformatie zoals hoogtemodellen van het maaiveld. Opgenomen zijn verschillende, statistisch berekende karakteristieken van de dynamiek (seizoensfluctuatie) van de grondwaterspiegeldiepte in Nederland. We spreken over een model van de grondwaterspiegeldiepte omdat het gebiedsdekkende voorspellingen (interpolaties) betreft, die met statistische methoden zijn berekend uit waargenomen grondwaterspiegeldieptes en daarmee samenhangende informatie uit verschillende gegevensbronnen. Het is dus geen model dat fysische processen beschrijft. De belangrijkste dynamische karakteristieken zijn de gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste grondwaterstand en de voorjaarsgrondwaterstand (GHG, GLG en GVG) die weer worden gebruikt voor een classificatie in Grondwatertrappen (Gt’s) zoals we die in Nederland kennen. De nauwkeurigheid van de grondwaterspiegeldieptekarakteristieken is eveneens onderdeel van het model, in de vorm van een groot aantal (300 of meer) realisaties (trekkingen) uit de kansverdelingen van deze karakteristieken. Door realisaties (trekkingen) uit de kansverdeling op te nemen in het model hoeft de BRO gebruiker van het model grondwaterspiegeldiepte geen veronderstellingen te doen over de vorm van de kansverdeling.

 • Overzicht van de in Nederland geregistreerde publiekrechtelijke beperkingen