From 1 - 7 / 7
  • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • In de gemeente Westerveld ligt de ontginningskolonie van de Maatschappij van Weldadigheid. Het betreft hier globaal de gronden in en rond de kernen Frederiksoord en Wilhelminaoord. Daarnaast maakt Boschoord deel uit van de ontginningskolonie (dit is het noordoostelijk vlak). De gronden van de Maatschappij van Weldadigheid zijn aangemerkt als een Belevedere-gebied. De provincie, gemeente en de Maatschappij werken samen aan een gebiedsvisie. De Rijksdienst Monumentenzorg heeft het gebied aangewezen als beschermd dorpsgezicht dat in 2009 vertaald moet worden in een bestemmingsplan.

  • Vastgoed in eigendom en beheer van de gemeente Zaanstad

  • Begrenzing provinciale wegen o.b.v. percelen

  • Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • Terreinen in eigendom en beheer van Staatsbosbeheer. In het bestand zijn ook opgenomen de namen van organisatie eenheden (beheergebieden, planeenheden en objecten) en het zakelijk recht (eigendom, erfpacht of ingebruikneming). De terreinen zijn begrensd op basis van kadastrale perceelgrenzen.

  • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Deze gegevens geven u inzicht in wie de eigenaar is en wie het groen onderhoud binnen Zaanstad.