From 1 - 10 / 314
  • Dit bestand bevat de geometrische begrenzing van windpark Oostpolder, zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen. De begrenzing is het gebied waarbinnen alle daarin aanwezige windturbines gezamenlijk moeten voldoen aan de daarvoor geldende normen voor geluid en slagschaduw.

  • Dit bestand bevat de afbakening van het grasland voor de normering wateroverlast, zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen. De bergings- en afvoercapaciteit van de regionaal watersystemen moeten zijn ingericht om een omgevingswaarde van 1:10 te bieden. Dit betekent dat het gebouwde gebied niet vaker dan 1 keer in de 10 jaar mag overstromen vanuit het watersysteem. Bij grasland mag 5% van het oppervlak vaker onder water lopen. De Waterschappen moeten waar nodig maatregelen nemen om deze norm te halen.

  • Dit bestand bevat provinciale vaarwegen zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen . Net als voor onze wegen, dient zich ook voor onze vaarwegen een instandhoudings- en vervangingsopgave aan. Het Meerjarenprogramma beheer en onderhoud voorziet alleen in het zogeheten 'reguliere beheer en onderhoud', maar biedt geen ruimte voor grootschalig baggerwerk of vervangingsopgaven (bijvoorbeeld bruggen/sluizen) voor de vaarweginfrastructuur. In de 'Nota Beheer provinciale vaarwegen 2011-2020' staan onze streefbeelden en knelpunten voor onze vaarwegen. Wij realiseren de streefbeelden binnen onze financiële mogelijkheden gefaseerd, door bij nieuwbouw of vervanging de bijbehorende functie-eisen toe te passen, afgewogen tegen andere maatschappelijke belangen. Dit betreft met name de doorvaarthoogte en -breedte van bruggen. Wij hanteren hierbij de 'Richtlijnen vaarwegen' als vertrekpunt.

  • Dit bestand bevat bestaande provinciale wegen zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen. Wij zijn beheerder van het provinciaal wegennet. Met ons wegennet dragen wij eraan bij dat onze provincie goed en veilig bereikbaar is en dat er goede verbindingen zijn

  • Dit bestand bevat beschermd gebied D (regionale waterkeringen, norm 1:100), zoals vastgesteld zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen. Dit zijn regionale waterkeringen in de provincie Groningen. Ze worden getoetst en versterkt op de maatgevende hoogwaterstand van eens in de honderd jaar (1:100). Voor stabiliteit voldoen ze aan een belasting eens in de 100 jaar. Dit gebied D is onderdeel van de Friese Boezem en bijbehorende maatgevende hoogwaterstand.

  • Laadstations uit Openstreetmap (OSM).

  • De habitattypenkaarten in deze laag betreffen de T1 habitattypen kaarten, dit zijn de eerste kaarten na de T0 kaarten. De T0 kaarten geven de situatie weer ten tijde van de aanwijzing van de Natura 2000 gebieden. De T1 kaarten zijn een gedeeltelijke actualisatie van de T0 kaarten of volledig vernieuwde kaarten. De in Drenthe gepubliceerde kaarten, zijn allen gevalideerd door de landelijke validatiecommissie en vastgesteld door GS. Op dit moment zijn nog niet van alle gebieden T1 kaarten beschikbaar.

  • Dit bestand bevat gebieden (gemeenten) die zijn aangewezen als gebied waar proefprojecten kleine windturbines zijn toegestaan, zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen.

  • Dit bestand bevat de veiligheidszone 1 plaatsgebonden risico provinciale transportroutes, zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen.In deze Omgevingsverordening zijn regels opgenomen m.b.t. tot deze veiligheidszone. Het betreft een zone langs provinciale transportroutes in verband met plaatsgebonden risico van provinciale transportroutes gevaarlijke stoffen.

  • Dit bestand bevat de geometrische begrenzing van windpark Eemshaven Zuidoost, zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen. De begrenzing is het gebied waarbinnen alle daarin aanwezige windturbines gezamenlijk moeten voldoen aan de daarvoor geldende normen voor geluid en slagschaduw.