From 1 - 10 / 510
  • Op deze kaart zie je de openbare watertappunten in Nederland in 2022. Dat zijn kranen waar je gratis drinkwater kunt tappen, bijvoorbeeld tijdens het wandelen of fietsen. Dat is handig als je onderweg bent, zo voorkom je afval, het is lekker en gezond.

  • Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2023 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van natuursubsidie (SN-pakketten).

  • Floating Card Data van het Brabantse wegennetwerk, samengevat per dagtype en per dagdeel.

  • Monitoring Flora: 2013 Stinzenflora Manteling van Walcheren T0

  • Objecten t.b.v. de Afvalwaterketen van waterschap Scheldestromen

  • Omgevingslawaai Lnight-kaart 2022 provinciale wegen.

  • Na publicatie van Freshem Zeeland in 2017 is een toename waargenomen in het aantal grondwateronttrekkingen in Zeeland. Freshem geeft daarentegen enkel inzicht in de aanwezigheid van zoetwater lenzen, en geen directe informatie over de mate van geschiktheid van grondwateronttrekkingen. Een GIS-analyse waarin Freshem, GeoTOP en relatieve infiltratie zijn gecombineerd is ontwikkeld en resulteert in een geschiktheidstool voor grondwateronttrekkingen. Voor iedere dataset zijn afzonderlijke geschiktheidsfactoren opgesteld. Per 0.5 meter in de ondergrond is voor iedere cel (50x50 meter) de geschiktheidsfactor berekend, door de afzonderlijke factoren te vermenigvuldigen met een gewicht. Voor Freshem, GeoTOP en relatieve infiltratie zijn de gewichten respectievelijk 0.5, 0.4 en 0.1. De som resulteert in de geschiktheidsfactor voor grondwateronttrekking. Het doel van de geschiktheidstool is het ontwikkelen van een tool waarin beschikbaarheid van zoet water wordt gekoppeld aan factoren die van invloed zijn op de onttrekking van dit water. De volgende factoren zijn gebruikt: 1. Freshem Zeeland: De driedimensionale verdeling van de chlorideconcentratie van het grondwater met een horizontale resolutie van 50*50 m2 en een verticale resolutie van 0.5 m. 2. GeoTOP: De driedimensionale verdeling van de lithologie met een horizontale resolutie van 100*100 m2 en een verticale resolutie van 0.5 m. 3. Infiltratie. Grid met relatieve waarde zoete belvorming, op basis van een afhankelijkheid van afstand uit de kust, maaiveldshoogteligging en dikte van de deklaag

  • EU-richtlijn omgevingslawaai Lden-kaart 2022.

  • Omgevingslawaai provinciale wegen Lden-kaart 2022.