From 1 - 10 / 592
 • Categories  

  Het KNMI heeft een uitgebreid netwerk van seismometers om de seismiciteit in en rondom Nederland en Caribisch Nederland te meten.Het netwerk bestaat uit geophones in de boorgaten (tot 300m diepte), versnellingsmeters en 'broadband' seismometers.

 • Categories  

  Het KNMI heeft een uitgebreid netwerk van seismometers om de seismiciteit in en rondom Nederland en Caribisch Nederland te meten.Het netwerk bestaat uit geophones in de boorgaten (tot 300m diepte), versnellingsmeters en 'broadband' seismometers.

 • Categories  

  Het KNMI heeft een uitgebreid netwerk van seismometers om de seismiciteit in en rondom Nederland en Caribisch Nederland te meten.Het netwerk bestaat uit geophones in de boorgaten (tot 300m diepte), versnellingsmeters en 'broadband' seismometers.

 • Categories  

  Het KNMI heeft een uitgebreid netwerk van seismometers om de seismiciteit in en rondom Nederland en Caribisch Nederland te meten.Het netwerk bestaat uit geophones in de boorgaten (tot 300m diepte), versnellingsmeters en 'broadband' seismometers.

 • Dit bestand bevat bosgebieden van voor 1850 zoals vastgesteld in de provinciale Omgevingsverordening 2016. In deze Omgevingsverordeing hebben wij hier regels voor opgenomen. Binnen de bosgebieden van voor 1850' is natuurbegraven niet toegestaan omdat dat de zeer oude en ongerepte bodemstructuur onherstelbaar zal aantasten. De gebieden zijn gebaseerd op de 'kaart groen erfgoed' van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 • Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, op een resolutie van 10 meter.

 • Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. De beheerkaart geeft alle bestaande, beheerwaardige (agrarische) natuur en landschap weer met de benamingen volgens de landelijk uniforme systematiek van de Index Natuur en Landschap. Met de beheertypenkaart stimuleert de provincie de instandhouding van de op die kaart aangegeven en begrensde beheertypen. Oook de Beheerambitietypen staan in deze kaartlaag. Dit zijn de beheertypen waar naar toegewerkt wordt.

 • Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. Met het zoekgebied water geeft de provincie het begrensde zoekgebied weer waarbinnen subsidie voor waterbeheertypen kan worden aangevraagd.

 • Geotechnisch booronderzoek omvat de gegevens die voortkomen uit een geotechnisch georienteerde boring. Het geotechnisch booronderzoek bestaat uit een boormonsterbeschrijving en kan ook de resultaten van boormonsteronderzoek en boorgatmeetgegevens omvatten.

 • Binnen de begrenzing van dit gebied kan de natuurbeheerder in aanvulling op de voor de natuurdoeltypen geldende beheervergoeding de toeslag “traditioneel gehoede kudde” aanvragen mits voldaan wordt aan de daarvoor in de SVNL gestelde voorwaarden. Dit onderdeel van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 is vastgesteld op 23-03-2021.