From 1 - 10 / 336
  • RGB voorjaarsluchtfoto van 2020 met een resolutie van 25cm.

  • Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie fijn stof (µg PM10/m³) voor 2018 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

  • Op de kaart zie je hoe ver mensen moeten reizen naar sportaccommodaties. Sportaccommodaties zijn plekken waar je kunt sporten. De afstand is een gemiddelde en aangegeven in kilometers. In de berekening zitten negen verschillende soorten sportaccommodaties, namelijk: fitnessruimtes, voetbalvelden, tennisbanen, sporthallen, binnenzwembaden, buitenzwembaden, korfbalzalen, hockeyvelden en golfbanen.

  • Op de kaart zie je hoeveel procent van de mensen tussen de 18 en 65 jaar in 2020 lopend en/of fietsend naar school of werk zijn gegaan. Personen die een stukje van de reis lopend of per fiets hebben afgelegd, zijn ook meegerekend. Denk bijvoorbeeld aan mensen die naar een bushalte fietsen en daarna op de bus stappen naar school of naar werk. Bij verder inzoomen zie je de informatie ook op wijkniveau.

  • Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2021 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van natuursubsidie (SN-pakketten).

  • Op deze kaart zie je hoeveel procent van de mensen in een gemeente beperkingen hebben in bewegen. Het gaat dan om mensen die grote moeite hebben of niet in staat zijn om: - een voorwerp van 5 kg, bijvoorbeeld een volle boodschappentas, 10 meter te dragen; - te bukken en iets van de grond te pakken; of - 400 meter aan één stuk te lopen zonder stil te staan (zo nodig met stok). Bij verder inzoomen zie je de informatie ook op wijkniveau.

  • Op 16 juni 2020 hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe de NNN (Natuurnetwerk Nederland, voorheen de EHS) geactualiseerd. De kaart van het Natuurnetwerk is onderdeel van de Provinciale Omgevingsverordening. De ecologische verbindingen zijn onderdeel van de NNN.

  • Deze kaart geeft het stedelijk hitte-eiland effect (UHI) weer in °C. Dit is het gemiddelde luchttemperatuursverschil tussen de stedelijke en omliggende landelijke gebieden. Het stedelijk hitte-eiland effect is het sterkst 's nachts. Het zorgt ervoor dat de luchttemperatuur 's nachts niet daalt waardoor gevoelige bevolkingsgroepen (baby's, kinderen, ouderen) gezondheidseffecten ondervinden. Het is waardevol om te weten waar de grootste overlast zich bevindt om maatregelen te kunnen nemen. Belangrijk voor stedenbouwkundige ontwerpers, beleidsmedewerkers klimaatadaptatie.

  • Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. Gebied met natuur- of landschapswaarden met natuurtypen zoals in de Ambitiekaart is vastgelegd. Daarnaast is vastgelegd of het gebied is begrensd als beoogde NNN. Wanneer een ecologische verbindingszone kan worden begrensd op Top10NL niveau kan deze worden meegenomen in de kaart. Dit model biedt geen ruimte voor beleidskaarten met een ander abstractieniveau. Begrenzing is gebaseerd op Top10NL objecten. Deze klasse is de basis voor de ambitiekaart. Geomagazijn.GEO.NAT_NBP2023_BEHEERGEBIEDAMBITIE.

  • De kaart geeft de bestaande faunavoorzieningen weer.