From 1 - 10 / 281
 • Categories  

  Het KNMI heeft een uitgebreid netwerk van seismometers om de seismiciteit in en rondom Nederland en Caribisch Nederland te meten.Het netwerk bestaat uit geophones in de boorgaten (tot 300m diepte), versnellingsmeters en 'broadband' seismometers.

 • Categories  

  Het KNMI heeft een uitgebreid netwerk van seismometers om de seismiciteit in en rondom Nederland en Caribisch Nederland te meten.Het netwerk bestaat uit geophones in de boorgaten (tot 300m diepte), versnellingsmeters en 'broadband' seismometers.

 • Categories  

  Het KNMI heeft een uitgebreid netwerk van seismometers om de seismiciteit in en rondom Nederland en Caribisch Nederland te meten.Het netwerk bestaat uit geophones in de boorgaten (tot 300m diepte), versnellingsmeters en 'broadband' seismometers.

 • Categories  

  Het KNMI heeft een uitgebreid netwerk van seismometers om de seismiciteit in en rondom Nederland en Caribisch Nederland te meten.Het netwerk bestaat uit geophones in de boorgaten (tot 300m diepte), versnellingsmeters en 'broadband' seismometers.

 • De dataset bevat de begrenzingen van de Subsidiekaart SNL Natuurbeheer behorende bij het Openstellingsbesluit Natuurbeheer in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Op 22 september 2020 heeft Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel dit besluit vastgesteld. De inhoudelijke basis voor het besluit is de Beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan 2021. De Subsidiekaart SNL Natuurbeheer bij het Openstellingsbesluit bevat die natuurpercelen en landschapselementen van de Beheertypenkaart waarvoor natuurbeheersubsidie kan worden verkregen onder de SNL subsidieregeling.

 • Combinatie van habitattypenkaarten en Leefgebiedkaarten zoals die opgesteld zijn voor de Natura 2000 gebieden op basis van de aanwezige waarden. Hierbij wordt rekening gehouden met het aanwijzingsbesluit en de aanvullende verplichtingen zoals opgenomen in de Vogel- en Habitatrichtlijn zoals overeengekomen met de EU. De kaart vormt de basis voor het rekenprogramma AERIUS.

 • RNAseq genexpressie op neurale stamcellen na blootstelling aan twee antidepressiva

 • Deze werkingsgebied maakt onderdeel uit van Omgevingsverordening NH2020, vastgesteld op 16-11-2020 (besluitnr.: 1477251/1478383). Het plan is te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl via deze link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.9927.POVPNH-VG01 Meer informatie over deze werkingsgebied is te lezen in artikel(en): 6.82

 • Deze werkingsgebied maakt onderdeel uit van Omgevingsverordening NH2020, vastgesteld op 16-11-2020 (besluitnr.: 1477251/1478383). Het plan is te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl via deze link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.9927.POVPNH-VG01 Meer informatie over deze werkingsgebied is te lezen in artikel(en): 6.52, 6.53

 • De dataset bestaat uit de gewijzigde elementen op de Beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan 2021 Overijssel zoals die op 22 september 2020 is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS). Dit besluit volgt op het eerdere besluit van GS op 14 april 2020 waarin eveneens de wijzigingen op de Beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan 2021 zijn vastgesteld. De dataset dient als basis voor de Wijzigingen Kaart Beheertypen september 2020 die onderdeel uitmaakt van het Natuurbeheerplan 2021. Het GS besluit heeft enkel betrekking op de wijzigingen die op deze kaart worden getoond. Het betreft die elementen die qua begrenzing en/of inhoud (beheertype) gewijzigd zijn ten opzichte van het wijzigingsbesluit van 14 april 2020. Het betreft de wijzigingen op zowel de natuur begrenzingen als die voor het agrarisch natuurbeheer. Naast deze kaart is er ook een geconsolideerde Beheertypenkaart als bijlage opgenomen bij het Natuurbeheerplan 2021. Deze geconsolideerde Beheertypenkaart bevat naast de wijzigingen van 22 september 2020 alle begrenzingen op basis van eerder genomen besluiten. De Beheertypenkaart geeft tezamen met de plantekst sturing aan de uitvoering van de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL). Deze regeling vormt het kader voor de verstrekking van subsidiegelden voor natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer door de provincie.