Zoeken
 
From 1 - 10 / 329
 • Maaibeleid van het groen langs de provinciale wegen dat ecologisch beheerd wordt

 • Deze dataset bevat alleen de mutaties op hectopunten die in de maand voorafgaand aan de peildatum zijn uitgevoerd in het Nationaal Wegen Bestand (NWB). Het NWB-Wegen is een digitaal geografisch bestand van alle wegen in Nederland. Opgenomen zijn alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het NWB Wegen bestand opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij Rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. Het NWB Wegen bestand bestaat op dit moment uit ruim 158.000 hectopunten en meer dan 1 miljoen gedigitaliseerde wegvakken met een totale lengte van bijna 158.000 kilometer (meting 2020). Het NWB-Wegen wordt maandelijks geactualiseerd. Meer informatie en nieuws over het NWB is te vinden op https://nationaalwegenbestand.nl/ Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat zijn gestart met het ontwerpen en organiseren van de samenwerking rondom het NWB. In het kader van deze doorontwikkeling van het NWB, komen wij graag in contact met u, de NWB gebruiker. Daarom vragen wij u een email te sturen met uw contactgegevens naar het volgende adres: nwb@rws.nl

 • Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie roet (µg EC/m³) voor 2018, op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Categories  

  Dit is de service die een aan de EU gerapporteerde versie van de Richtlijn Overstromingsricico dataset van Nederland serveert. De versie is EU2018

 • Het reproductiegetal R geeft het gemiddeld aantal mensen dat besmet wordt door één persoon met COVID-19. Voor de schatting van dit reproductiegetal gebruiken we het aantal gemelde COVID-19 ziekenhuisopnames per dag in Nederland. Omdat een ziekenhuisopname van een COVID-19 patiënt met enige vertraging doorgegeven wordt in het rapportagesysteem, corrigeren we de aantallen ziekenhuisopnames voor deze vertraging [1]. Voor een groot deel van de gemelde patiënten is de eerste ziektedag bekend. Deze informatie wordt gebruikt om de eerste ziektedag voor de overige patiënten te schatten. Door het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten per datum van eerste ziektedag weer te geven is direct te zien of het aantal infecties toeneemt, piekt of afneemt. Voor de berekening van het reproductiegetal is het ook nodig te weten wat de tijdsduur is tussen de eerste ziektedag van een COVID-19 patiënt en de eerste ziektedag van zijn of haar besmetter. Deze tijdsduur is gemiddeld 4 dagen, berekend op basis van COVID-19 meldingen aan de GGD. Als het aantal nieuwe ziekenhuisopnames laag is, berekenen we het reproductiegetal R op basis van het aantal meldingen van COVID-19 patiënten. Dit aantal meldingen wordt bijgehouden door de GGD’en. Met deze informatie wordt de waarde van het reproductiegetal berekend zoals beschreven in Wallinga & Lipsitch 2007 [2]. [1] van de Kassteele J, Eilers PHC, Wallinga J. Nowcasting the Number of New Symptomatic Cases During Infectious Disease Outbreaks Using Constrained P-spline Smoothing. Epidemiology. 2019;30(5):737-745. doi:10.1097/EDE.0000000000001050. [2] Wallinga J, Lipsitch M. How generation intervals shape the relationship between growth rates and reproductive numbers. Proc Biol Sci. 2007;274(1609):599-604. doi:10.1098/rspb.2006.3754. Beschrijving van de variabelen Date: Datum waarvoor het reproductiegetal is geschat Rt_low: Ondergrens 95% betrouwbaarheidsinterval Rt_avg: Geschat reproductiegetal Rt_up: Bovengrens 95% betrouwbaarheidsinterval population: patiëntpopulatie met waarde “hosp” voor gehospitaliseerde patiënten of “testpos” voor test positieve patiënten Voor recente R schattingen is de betrouwbaarheid niet groot, omdat de betrouwbaarheid afhangt van de tijd tussen infectie en ziek worden en de tijd tussen ziek worden en melden. Daarom is de variabele Rt_avg afwezig in de laatste twee weken.

 • Overzicht van de loodsregio's.

 • Grond of waterkerende constructies, geluidswerkende constructies, keermuren, duikers en voegovergangen.

 • Westerschelde 2020 - DSM 2 meter rasterbestand van laserdata

 • Hierbij zijn de schommelingen van de waterstand ten opzichte van het streefpeil (kanaal-, stuw-en meerpeil) vermeld, die gelden voor een bepaald traject van de vaarweg