From 1 - 10 / 259
 • Maaibeleid van de sloten langs de provinciale wegen.

 • Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. Gebied met natuur- of landschapswaarden met natuurtypen zoals in de Ambitiekaart is vastgelegd. Daarnaast is vastgelegd of het gebied is begrensd als beoogde NNN. Wanneer een ecologische verbindingszone kan worden begrensd op Top10NL niveau kan deze worden meegenomen in de kaart. Dit model biedt geen ruimte voor beleidskaarten met een ander abstractieniveau.Begrenzing is gebaseerd op Top10NL objecten. Deze klasse is de basis voor de ambitiekaart. Geomagazijn.GEO.NAT_NBP2021_BEHEERGEBIEDAMBITIE

 • De begrenzingen van alle in Drenthe uitgevoerde ruilverkavelingen, waarvan de stemming heeft plaatsgevonden onder de Ruilverkavelingswetten van 1924, 1938 en 1954. Niet opgenomen zijn ruilverkavelingen en landinrichtingen waarvan de stemming onder latere wetgeving heeft plaatsgevonden.Het bestand bevat in totaal zo'n 60 ruilverkavelingen, waarvan de eerste stemming in 1927 en de laatste in 1984 plaatsvond. Ook enkele ruilverkavelingen bij overeenkomst (vrijwillige ruilverkaveling) zijn in het bestand opgenomen.

 • Dit bestand bevat de Bodemkwaliteitsdata , toepassing boven- en ondergrond PFAS. Met de totstandkoming van deze Bodemkwaliteitskaart voor PFAS heeft de provincie een dekkende kaart met achtergrondwaarden voor PFAS en kan grondverzet onder de regels van het Besluit bodemkwaliteit eenvoudiger en kostenbesparend uitgevoerd worden.

 • Categories  

  Invasieve exoten in Nederland conform de aanlevering aan Europa, as is

 • Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie roet (µg EC/m³) voor 2018, op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • De kaart laat zien welke faunavoorzieningen voor een weglocatie mogelijk zijn. Door de provincie wordt subsidieverlening voor gemeentelijke wegbeheerders opengesteld.

 • Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie fijn stof (µg PM2,5/m³) voor 2018 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Een overzicht van belangrijkste wildrasters en die in grote mate het leefgebied bepalen van het groot wild (edelhert, ree, zwijn).