From 1 - 10 / 383
  • Beeld van de historische bodemdaling door veenoxidatie in de provincie Utrecht in m/jr. op basis van de hoogtegegevens verzameld in de jaren tussen 1955 en 1975 door de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat (MD) en van de hoogtegegevens (5X5m) uit het Actueel Hoogtebestand Nederland 2 (AHN2), ook van Rijkswaterstaat.

  • In deze kaart is het aantal verkeersongevallen afgebeeld waarbij de vervoerwijze fiets, elektrische fiets, snorfiets of bromfiets bij betrokken is. De ongevallen gaan over de periode van 2017 tot en met juli 2019. Er is onderscheid naar ongevallen op fietssnelwegen en snelfietsroutes en op overige locaties. Bron van de verkeersongevallen is de STAR-database van Verkeerskundig ICT-bureau VIA. Alleen de ongevallen waarvan de exacte locatie bekend is, worden afgebeeld op de kaart. Dit is ongeveer 80% van het totaal aantal ongevallen met bromfietsers en fietsers. De dataset heeft informatie over het aantal ongevallen met bromfietsers en fietsers naar afloop (totaal, uitsluitend materiële schade, letsel, dodelijk) en het aantal slachtoffers (totaal doden en gewonden en alleen dodelijke slachtoffers) onder bromfietsers en fietsers.

  • Genexpressie in lever van twee muismodellen na blootstelling aan benzo(a)pyreen; normale WT en DNA repair deficiente Xpa-/-p53+/- muizen.

  • Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. Gebied met natuur- of landschapswaarden met natuurtypen zoals in de Ambitiekaart is vastgelegd. Daarnaast is vastgelegd of het gebied is begrensd als beoogde NNN. Wanneer een ecologische verbindingszone kan worden begrensd op Top10NL niveau kan deze worden meegenomen in de kaart. Dit model biedt geen ruimte voor beleidskaarten met een ander abstractieniveau.Begrenzing is gebaseerd op Top10NL objecten. Deze klasse is de basis voor de ambitiekaart.

  • Transcriptomics van de UV respons in muizenfibroblasten van drie muismodellen; normale WT, p53.S389A en p53−/− knockout muizen

  • Genexpressie effecten in muizenlever bij necrose door blootstelling aan acetaminophen, isoniazide, and paraquat

  • genexpressie in rattenweefsels na consumptie van hexachloorbenzeen

  • genexpressie in neurale stamcellen na blootstelling aan zes stoffen

  • Deze dataset bevat een bufferzone van 3 km rond de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in en in de buurt van de provincie Utrecht. Dit ivm een nieuwe AERIUS Calculator waarmee stikstofeffecten berekend kunnen worden. Een gebruikseis is dat er geen resultaten binnen 3 km van het brongebouw mogen zijn.

  • Genexpressie effecten in muizenlever bij cholestase door ciclosporine A blootstelling