Zoeken
 
From 1 - 10 / 347
 • Categories  

  Een natuurbrand is een brand in bos-, heide- of duingebied. In dit bestanden zitten de gebieden waar een grote natuurbrand kan ontstaan.

 • Genexpressie in fibroblasten van WT en Rad54/Rad54B muizen na blootstelling aan stoffen die DNA schade geven

 • Basislijn van de Nederlandse kust voor de Noordzee, dit is de basis voor de lijn op 1 Nautische Mijl (M) vanaf de basislijn van de Nederlandse kust, lijn op 3 Nautische Mijl (M) vanaf de basislijn van de Nederlandse kust, lijn op 6 Nautische Mijl (M) vanaf de basislijn van de Nederlandse kust, lijn op 12 Nautische Mijl (M) vanaf de basislijn van de Nederlandse kust, lijn op 24 Nautische Mijl (M) vanaf de basislijn van de Nederlandse kust.

 • Genexpressie in geïsoleerde levercellen van twee muismodellen na blootstelling aan benzo(a)pyreen; normale WT en DNA repair deficiente Xpa-/-p53+/- muizen.

 • Deze dataset bevat de kunstwerken die beheerd worden door de gemeente Albrandswaard. Deze dataset wordt dagelijks bijgewerkt.

 • Tellingen en uitslagen Waterschapsverkiezingen 2019 Gemeente Koggenland

 • Overzicht van projecten waarin agrariers, waterschappen en andere partijen onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werken aan een betere waterkwaliteit, beter omgaan met zoetwaterbeschikbaarheid en betere agrarische bedrijfsresultaten.

 • De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. De KRW bepaalt dat betrokken landen per stroomgebieddistrict stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) opstellen met een beschrijving van de ligging en kwaliteit van de watersystemen, doelen en maatregelen. Nederland heeft vier stroomgebieddistricten: Rijn, Maas, Schelde en Eems. De eerste Nederlandse SGBP's zijn in 2009 verschenen en worden elke zes jaar herzien. De KRW is niet vrijblijvend. Het halen van milieudoelen vormt een verplichting waaraan economische sancties zijn verbonden. Daarom vraagt de KRW om rapportages van de toestand van oppervlaktewater, grondwater en beschermde gebieden. Daaronder valt ook het rapporteren van geografische bestanden. Kaderrichtlijn Water RWS bevat de actuele geografische informatie met betrekking tot de KRW voor de oppervlaktewateren in beheer bij Rijkswaterstaat en de Nederlandse deelstroomgebied- en stroomgebieddistrictgrenzen. Voor de landelijke, naar de EU gerapporteerde geografische informatie wordt verwezen naar Kaderrichtlijn Water Nederland.

 • genexpressie van rattenembryos in vivo en in whole embryo culture; ontwikkeling en respons op retinoïnezuur

 • Verzamelde gegevens uit het Bestand geregistreerde Ongevallen Nederland (BRON) met een beperkte hoeveelheid attributen.