Zoeken
 
From 1 - 10 / 406
  • Voor de realisatie van het Natuur Netwerk Brabant moeten nog veel gronden verworven of van functie veranderd worden van agrarische functie naar natuur functie, of ingericht worden voor het natuurdoel. Voor het gebied Bidbook Maashorst laat de provincie deze realisatie uitvoeren door Stichting Ark. Voor het gebied Bidbook Markdal laat de provincie deze realisatie uitvoeren door Stichting Markdal.

  • Deze dataset bevat de speeltoestellen die in beheer zijn bij de gemeente Ridderkerk. De dataset wordt dagelijks ververst.

  • Deze dataset bevat de speeltoestellen die in beheer zijn bij de gemeente Albrandswaard. De dataset wordt dagelijks ververst.

  • In deze dataset zijn de bomen ontsloten die in beheer zijn bij de gemeente Albrandswaard. De dataset wordt dagelijks ververst.

  • De begrenzing van de Leefgebieden Categorie Water. De begrenzing maakt onderdeel uit van de geconsolideerde Beheertypenkaart die als bijlage is toegevoegd aan het Natuurbeheerplan 2020 zoals is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) op 9 april 2019. Dit besluit heeft geen betrekking op deze dataset. De begrenzing geeft het zoekgebied weer van gebieden waar subsidie verstrekt kan worden. Dit heeft betrekking op subsidies in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Dit betreft specifieke water gerelateerde natuurdoelen. Voor deze projecten is subsidie mogelijk vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Dit betreft Europese cofinanciering. De begrenzing van deze gebieden is voorgedragen door de waterschappen. De categorie Water is een onderdeel van de Leefgebieden agrarisch natuurbeheer. Deze begrenzing maak onderdeel uit van het Landelijke informatiemodel Natuur (IMNa) als "Zoekgebied Water".

  • De dataset bestaat uit de gewijzigde elementen op de Beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan 2020 Overijssel zoals is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) op 9 april 2019. De dataset dient als basis voor de Wijzigingen Kaart Beheertypen die onderdeel uitmaakt van het Natuurbeheerplan. Het GS besluit heeft enkel betrekking op de wijzigingen die op deze kaart worden getoond. Het betreft die elementen die qua begrenzing en/of inhoud (beheertype) gewijzigd zijn ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2019 die in oktober door GS is vastgesteld. Het betreft de wijzigingen op zowel de natuur begrenzingen als die voor het agrarisch natuurbeheer. Naast deze kaart is er ook een geconsolideerde Beheertypenkaart als bijlage opgenomen bij het Natuurbeheerplan 2020. Deze geconsolideerde Beheertypenkaart bevat naast de wijzigingen van 9 april 2019 alle begrenzingen op basis van eerder genomen besluiten. De Beheertypenkaart geeft tezamen met de plantekst sturing aan de uitvoering van de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL). Deze regeling vormt het kader voor de verstrekking van subsidiegelden voor natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer door de provincie. De natuur- en landschapselementobjecten zijn afkomstig uit het Basisbestand Natuur van de provincie Overijssel.

  • De begrenzing van het Agrarisch zoekgebied. De begrenzing maakt onderdeel uit van de geconsolideerde Beheertypenkaart die als bijlage is toegevoegd aan het Natuurbeheerplan 2020 zoals is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) op 9 april 2019. Het GS besluit heeft enkel betrekking op de wijzigingen. De wijzigingen van de begrenzing en/of de inhoud van het Agrarisch Zoekgebied zijn terug te vinden op de Wijzigingen Kaart Beheertype. De begrenzing van het Agrarisch Zoekgebied op de Beheertypenkaart begrenst de gebieden waarvoor agrarisch natuur- en landschapsbeheer subsidie kan worden aangevraagd. Deze subsidie valt onder de regeling Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). De begrenzing komt voort uit de bruto begrenzing die als grondplaat is samengesteld op basis van diverse beleidscriteria. Om cumulatie van SNL subsidie te voorkomen is de bruto begrenzing netto gemaakt door natuurterreinen en terreinen waar een opgave in het kader van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) ligt, hiervan uit te sluiten. Voor de laatste categorie geldt de uitzondering voor lopende agrarisch natuurbeheer contracten en specifiek aangewezen gebieden. Deze begrenzing maak onderdeel uit van het Landelijke informatiemodel Natuur (IMNa) als "Agrarisch Zoekgebied".

  • Beeld van de historische bodemdaling door veenoxidatie in de provincie Utrecht in m/jr. op basis van de hoogtegegevens verzameld in de jaren tussen 1955 en 1975 door de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat (MD) en van de hoogtegegevens (5X5m) uit het Actueel Hoogtebestand Nederland 2 (AHN2), ook van Rijkswaterstaat.

  • Geluidcontouren provinciale wegen (lnight) in de provincie Overijssel. Gegevens worden gebruikt bij de levering aan Europese richtlijn INSPIRE. In dit bestand zijn de geluidscontouren langs provinciale wegen vastgelegd zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidskartering, 3e tranche. De Lden-contouren weerspiegelen de situatie voor het peiljaar 2016. De geluidsbelasting is berekend met het model SRM-II. Er is rekening gehouden met stil asfalt en geluidsschermen. De aftrek op grond van artikel 103 van de Wet geluidhinder is niet toegepast. Lnight is het (energetisch) gemiddelde over de nachtperiode.

  • Geluidcontouren provinciale wegen (lden) in de provincie Overijssel. Gegevens worden gebruikt bij de levering aan Europese richtlijn INSPIRE. In dit bestand zijn de geluidscontouren langs provinciale wegen vastgelegd zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidskartering, 3e tranche. De Lden-contouren weerspiegelen de situatie voor het peiljaar 2016. De geluidsbelasting is berekend met het model SRM-II. Er is rekening gehouden met stil asfalt en geluidsschermen. De aftrek op grond van artikel 103 van de Wet geluidhinder is niet toegepast. Lden is het (energetisch) gemiddelde over de dag-, avond- en nachtperiode.