From 1 - 10 / 342
  • In deze kaart is het aantal verkeersongevallen afgebeeld waarbij de vervoerwijze fiets, elektrische fiets, snorfiets of bromfiets bij betrokken is. De ongevallen gaan over de periode van 2017 tot en met juli 2019. Er is onderscheid naar ongevallen op fietssnelwegen en snelfietsroutes en op overige locaties. Bron van de verkeersongevallen is de STAR-database van Verkeerskundig ICT-bureau VIA. Alleen de ongevallen waarvan de exacte locatie bekend is, worden afgebeeld op de kaart. Dit is ongeveer 80% van het totaal aantal ongevallen met bromfietsers en fietsers. De dataset heeft informatie over het aantal ongevallen met bromfietsers en fietsers naar afloop (totaal, uitsluitend materiële schade, letsel, dodelijk) en het aantal slachtoffers (totaal doden en gewonden en alleen dodelijke slachtoffers) onder bromfietsers en fietsers.Deze kaart is mogelijk verouderd. Er is nog geen nieuwe data beschikbaar.

  • Deze dataset bevat de speeltoestellen die in beheer zijn bij de gemeente Ridderkerk. De dataset wordt dagelijks ververst.

  • De toepassingskaart ondergrond toont de toepassingseis (bodemkwaliteit) van de toe te passen grond in de bodemlaag van 0,5 tot 2,0 meter beneden maaiveld. De toepassingskaart ondergrond maak deel uit van de bodemkwaliteitskaart.

  • CIR zomerluchtfoto van 2019 met een resolutie van 25cm.

  • Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2020 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van natuursubsidie (SN-pakketten).

  • Aanwijzing rust- en foerageergebieden voor ganzen en smienten. Het ganzenbeleid is erop gericht dat de in ons land verblijvende beschermde inheemse ganzen gedurende de winter binnen ganzenrust- en foerageergebieden rust wordt geboden. Binnen de aangewezen gebieden is het uitgangspunt daarom dat de daar aanwezige ganzen niet worden verjaagd, gevangen of geschoten.

  • Voortgangsrapportage Natuur 2019 geeft inzicht in de voortgang van verwerving, inrichting en beheer van het Natuurnetwerk op de peildatum 1-1-2019. Daarnaast is het op 1-1-2019 actuele bestand het Natuurnetwerk opgenomen.

  • Tellingen en uitslagen Provinciale Statenverkiezingen 2019 Gemeente Koggenland

  • Bij hoge temperatuur opslag (HTO) word een doorlatend pakket gebruikt om (een overschot aan) warm water op te slaan, zodat het onttrokken kan worden op het moment dat dit nodig is. Meestal wordt gebruik gemaakt van twee verschillende temperaturen: 90 graden Celsius voor de middelste put met daaromheen een “bufferzone” met putten waar water van 40 graden Celsius geïnjecteerd wordt. Voor de potentieberekening is gerekend met een gemiddelde temperatuur van de twee: 65 graden Celsius. De gemiddelde temperatuur van de Formatie van Breda is 28 graden Celsius. Het geïnjecteerde water heeft een hogere temperatuur, en dus ook een lagere viscositeit. Deze viscositeit is 0,00043 pascalseconde (Pa.s) en de viscositeit voor water van 28 graden is 0,00083 Pa.s. Dat betekent dat het mogelijk zal zijn het water met een hoger debiet te onttrekken dan in het geval van ondiepe geothermie (OGT). De omrekenfactor is voor de Formatie van Breda 1,93. Het te onttrekken debiet zal bij HTO dus bijna twee keer zo hoog zijn als bij OGT.

  • Transcriptomics van de UV respons in muizenfibroblasten van drie muismodellen; normale WT, p53.S389A en p53−/− knockout muizen