From 1 - 10 / 382
  • Fotolocaties hemelhelderheid Drenthe. De grootheid luminantie (helderheid) kent verschillende eenheden. De eenheid candela per vierkante meter is de eenheid die verlichtingsdeskundigen gebruiken om te meten hoeveel licht ergens op straalt. De gebruikte eenheid mcd/m2 is een duizendste cd/m2. De eenheid magnitude wordt gebruikt door sterrenkundigen. Hoe helderder de hemel, hoe hoger het getal in candela per vierkante meter, hoe meer licht er van de hemel komt.

  • Voorden zijn oversteekplaatsen door beken en riviertjes die een deel van het jaar doorwaadbaar zijn. Deze plekken hebben een groot archeologisch belang en hier ligt een hoge verwachting op het aantreffen van niet alleen infrastructuur gerelateerde vondsten zoals (resten van) verhardingen en bruggen, maar vanwege de bijzondere betekenis van deze locaties ook rituele deposities. In 2019 is in opdracht van de Provincie Drenthe een inventarisatie uitgevoerd naar voorden en de verwachte voordenlocaties en -zones in kaart gebracht.

  • De ontgravingskaart bovengrond toont de te verwachten gemiddelde bodemkwaliteit van een partij grond in de bodemlaag van 0,0 - 0,5 mter beneden maaiveld. De ontgravingskaart bovengrond maak deel uit van de bodemkwaliteitskaart.

  • Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Ontwerp Natuurbeheerplan 2020 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van natuursubsidie (SN-pakketten).

  • Tellingen en uitslagen Provinciale Statenverkiezingen 2019 Gemeente Koggenland

  • Deze dataset bevat de afvalbakken die beheerd worden door de gemeente Barendrecht. Deze dataset wordt dagelijks bijgewerkt.

  • genexpressie in neurale stamcellen na blootstelling aan zes stoffen

  • Deze dataset bevat de speeltoestellen die in beheer zijn bij de gemeente Albrandswaard. De dataset wordt dagelijks ververst.

  • U ziet de speelbossen en speelnatuur (groene stippen) en speelvijvers (blauwe stippen) van Staatsbosbeheer in 2019. Kinderen kunnen hier buitenspelen in en met de natuur. De ene locatie heeft meer voorzieningen en is groter dan de andere. Klik met de muis op één van de stippen voor de naam en beschrijving van dat stukje speelnatuur (eerst op de i-knop klikken).

  • Genexpressie in longen van volwassen en oude muizen na infectie met RSV