From 1 - 10 / 370
 • Deze dataset bevat de kunstwerken die beheerd worden door de gemeente Barendrecht. Deze dataset wordt dagelijks bijgewerkt.

 • Open bodemenergiesystemen (OBES) in de provincie Overijssel, ook wel koude- en warmte opslag (KWO) genoemd. Het betreft actieve en geplande locaties van vergunningen en meldingen (OBES) waarvan het bevoegd gezag de provincie Overijssel is. De gegevens komen uit het Landelijk Grondwaterregister (LGR). Opgenomen zijn alleen de locaties, niet de afzonderlijke putten per installatie. Naast de (OBES) locaties zijn er gesloten bodemenergiesystemen (GBES). Daarvoor is de gemeente of de omgevingsdienst het bevoegd gezag. Deze (GBES) zijn te vinden in een andere kaartlaag.

 • Transcriptomics van de UV respons in muizenfibroblasten van drie muismodellen; normale WT, p53.S389A en p53−/− knockout muizen

 • REGIS II is een driedimensionaal model van de goed doorlatende en slecht doorlatende lagen in de ondergrond, tot een gemiddelde diepte van ca. 500 m onder NAP, met lokaal uitschieters tot 1200 m. Goed doorlatende en slecht doorlatende lagen worden in REGIS II hydrogeologische eenheden genoemd; dit zijn lagen met min of meer uniforme hydraulische eigenschappen. De hydrogeologische eenheden vallen samen met, of zijn onderdeel van, de in DGM onderscheiden lithostratigrafische eenheden. De hoogteligging van de onder- en bovenkant en de dikte van de eenheden worden vastgelegd in gridbestanden (rasters) met een celgrootte van 100 bij 100 m. Naast de geometrische gegevens bevat het model voor elke eenheid ook gegevens over de doorlatendheid. Tot slot bevat REGIS II ook de geïnterpreteerde boorbeschrijvingen die bij het maken van het model gebruikt zijn. Het modelgebied van REGIS II bestaat uit het vasteland van Nederland. De ondergrond van het Nederlandse deel van het Continentaal Plat is niet in REGIS II opgenomen. REGIS II is een regionaal model. Het is niet geschikt voor gebruik op lokale schaal; voor het maken van een lokaal hydrogeologisch model zullen altijd aanvullende gegevens nodig zijn. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de website van de BRO: https://basisregistratieondergrond.nl/

 • Categories  

  Aansluitende zone van Nederland, Exclusieve Economische Zone van Nederland, Territoriale Zee van Nederland

 • Categories  

  De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. De KRW bepaalt dat betrokken landen per stroomgebieddistrict stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) opstellen met een beschrijving van de ligging en kwaliteit van de watersystemen, doelen en maatregelen. Nederland heeft vier stroomgebieddistricten: Rijn, Maas, Schelde en Eems. De eerste Nederlandse SGBP's zijn in 2009 verschenen en worden elke zes jaar herzien. De KRW is niet vrijblijvend. Het halen van milieudoelen vormt een verplichting waaraan economische sancties zijn verbonden. Daarom vraagt de KRW om rapportages van de toestand van oppervlaktewater, grondwater en beschermde gebieden. Daaronder valt ook het rapporteren van geografische bestanden. Kaderrichtlijn Water RWS bevat de actuele geografische informatie met betrekking tot de KRW voor de oppervlaktewateren in beheer bij Rijkswaterstaat en de Nederlandse deelstroomgebied- en stroomgebieddistrictgrenzen. Voor de landelijke, naar de EU gerapporteerde geografische informatie wordt verwezen naar Kaderrichtlijn Water Nederland.

 • Deze dataset bevat de speeltoestellen die in beheer zijn bij de gemeente Ridderkerk. De dataset wordt dagelijks ververst.

 • Deze dataset bevat de bomen die in beheer zijn bij de gemeente Ridderkerk. De dataset wordt dagelijks ververst.

 • Geluidcontouren provinciale wegen (lnight) in de provincie Overijssel. Gegevens worden gebruikt bij de levering aan Europese richtlijn INSPIRE. In dit bestand zijn de geluidscontouren langs provinciale wegen vastgelegd zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidskartering, 3e tranche. De Lden-contouren weerspiegelen de situatie voor het peiljaar 2016. De geluidsbelasting is berekend met het model SRM-II. Er is rekening gehouden met stil asfalt en geluidsschermen. De aftrek op grond van artikel 103 van de Wet geluidhinder is niet toegepast. Lnight is het (energetisch) gemiddelde over de nachtperiode.

 • De Voortgangsrapportage Natuur (VRN) geeft informatie over de voortgang van de afspraken uit het Natuurpact. Deze dataset bevat de gegevens over de omvang en de ligging van natuurgebieden per 31/12/2018 en de groei van het oppervlakte natuur in 2018. De VRN bevat 4 kaartlagen: GebiedVerwerving, GebiedInrichting, GebiedBeheer en ProvinciaalNatuurnetwerk.