From 1 - 10 / 526
  • Potentiële locaties voor biomassa afkomstig uit bermen, watergangen en hagen in beheer van de provincie Overijssel. Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "biomassa" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Spoorlijn HOV. Het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Drenthe bestaat uit de nationale en regionale treinen, de Qliners en Q-linkbussen. Het HOV heeft een hogere kwaliteit en rijdt frequenter dan de basislijnen. Kaart Mobiliteit.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Robuuste systemen en multifunctionele gebieden. In tegenstelling tot de robuuste systemen is in deze gebieden geen sprake van een hoofdfunctie die leidend is in de ordening. De provincie Drenthe noemt dit de multifunctionele gebieden. In deze gebieden zijn meerdere functies van belang. Naast water, landbouw en natuur gaat het in de meeste gevallen om recreatie. Kaart multifunctionele gebieden

  • Drenthe is rijk aan zogenaamde Celtic fields. Dit zijn raatvormige omwalde akkercomplexen uit de IJzertijd (ca. 600 v. Chr. - 2de eeuw n. Chr.) Ze zijn door de hele provincie te vinden maar laten zich niet altijd makkelijk opsporen. Door archeologisch adviesbureau RAAP is een actueel kaartbeeld gemaakt van de voorraad Drentse Celtic fields. Hiervoor is de hele provincie door middel van een analyse van satellietbeelden en het Actueel Hoogtebestand Nederland versie 2 (AHN2) onder de loep genomen.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van TT-circuit. Het TT-circuit in Assen is economisch, recreatief, sportief en uit een oogpunt van werkgelegenheid van groot belang. Het circuit is echter gelegen in een omgeving die ook haar belangen kent: natuurgebied Witterveld, dorpen en woonwijken en recreatieve voorzieningen als campings. Het is zaak om alle belangen op een evenwichtige manier met elkaar te verenigen. Om die reden heeft de provincie, in nauwe samenwerking met de gemeente Assen, samen met alle betrokken partijen in 2012 een convenant afgesloten, met een integrale visie met bijbehorende uitvoeringsprogramma's voor het TT- circuit en zijn omgeving. Kaart Robuust sociaal-economisch systeem.

  • Veendikte in 2100 bij werkscenario “doorgaan”. Dit is voortzetting van het huidige beleid naar toekomst rondom peilbeheer en ruimtegebruik. Datagegevens afkomstig uit studie Verkenning Bodemdaling NW Overijssel die Infram voor ons en het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft verricht in de periode 2017 – 2019.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van het beschermingsniveau Aardkundige waarden. De inzet is de aardkundige waarden die bijdragen aan het specifieke Drentse karakter behouden en zo mogelijk herstellen. Voor de aardkundige waarden onderscheiden wij vier beschermingsniveaus (1. Generiek, 2. Hoog, 3. Hoog - stergebied, 4. Middel). De kaart en de beschermingsniveaus zijn weergegeven in de beleidsnotitie Waardevol Drenthe. Ze verschillen in de mate van inzet van de provincie. Het hoge en het gemiddelde beschermingsniveau zijn van provinciaal belang. Komt voor in kaart kernkwaliteit aardkundige waarde.

  • Framework service contract voor de Copernicus Land monitoring services – Gedetailleerde bodembedekkings kenmerken voor het referentiejaar 2015 (hoge resolutie). Productie van ruimtelijke producten voor de Copernicus Land (continentale component) landmonitoring service: deel 2 - Bosproducten voor de EEA39. Laag met dominant bladtype (oftewel loof- of naaldbomen) met een ruimtelijke resolutie van 20*20m en nationale projectie voor het referentiejaar 2015 (+/- 1 jaar). «Data was produced with funding by the European Union. Copyright Copernicus Programme» DISCLAIMER: Wageningen Environmental Research has undertaken to distribute the data on behalf of EEA under Specific Contract No 3436/R0-Copernicus/EEA.56950 implementing Framework service contract No EEA/IDM/R0/16/009/Netherlands. Wageningen Environmental Research accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the content and use of these data. The European Environment Agency accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site and the information does not necessarily reflect the official opinion of the EEA or other European Communities bodies and institutions.

  • Op de kaart ziet u het algemene beeld van de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. De Som Normoverschrijdingen (SNO) is een mate van normoverschrijding van het oppervlakte water die gebaseerd is op het aantal verschillende bestrijdingsmiddelen die de norm overschrijdt én de grootte van die overschrijding. Hoe groter de SNO (rode en paarse stippen) hoe meer en hoe groter er overschrijdingen zijn. Bij grijze stippen is geen SNO berekend (omdat er onvoldoende stoffen zijn gemeten. De kaart is afkomstig van de Atlas Bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater (www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl). Deze atlas is gefinancierd door de verschillende ministeries (IenM en EZ), het Directoraat Generaal Water, met medewerking van UvW, RIVM, Ctgb en Rijkswaterstaat - WVL. De data zijn tot stand gekomen door de grote meetinspanning die onze Nederlandse waterbeheerders elk jaar weer leveren. De data zijn verzameld via IHW. De opdrachtgevers en ontwikkelaars van de website bestrijdingsmiddelenatlas zijn niet aansprakelijk voor eventuele foutieve of incomplete gegevens (over metingen, normen, landgebruik e.d.) of informatie in deze webservice

  • Copernicus Land monitoring services – Gedetailleerde bodembedekkings kenmerken voor het referentiejaar 2012 (hoge resolutie): deel 1 – Ondoorlatendheid en veranderingen in ondoorlatendheid voor de EEA39. Herberekening van ondoorlatendheid en veranderingen in ondoorlatendheid producten voor de jaren 2006, 2009 en 2012. Ruimtelijke resolutie 20*20m . «Data was produced with funding by the European Union. Copyright Copernicus Programme» DISCLAIMER: Wageningen Environmental Research has undertaken to distribute the data on behalf of EEA under Specific Contract No 3436/R0-Copernicus/EEA.56950 implementing Framework service contract No EEA/IDM/R0/16/009/Netherlands. Wageningen Environmental Research accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the content and use of these data. The European Environment Agency accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site and the information does not necessarily reflect the official opinion of the EEA or other European Communities bodies and institutions.