From 1 - 10 / 470
  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D4).

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.(Bijbehorende kaart D9).

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart C3).

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D7).

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van TT-circuit. Het TT-circuit in Assen is economisch, recreatief, sportief en uit een oogpunt van werkgelegenheid van groot belang. Het circuit is echter gelegen in een omgeving die ook haar belangen kent: natuurgebied Witterveld, dorpen en woonwijken en recreatieve voorzieningen als campings. Het is zaak om alle belangen op een evenwichtige manier met elkaar te verenigen. Om die reden heeft de provincie, in nauwe samenwerking met de gemeente Assen, samen met alle betrokken partijen in 2012 een convenant afgesloten, met een integrale visie met bijbehorende uitvoeringsprogramma's voor het TT- circuit en zijn omgeving. Kaart Robuust sociaal-economisch systeem.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Regionale waterkeringen. De provincie Drenthe streeft naar een duurzaam en veerkrachtig watersysteem. Dit houdt in een watersysteem dat op orde is om de te verwachten gevolgen van kllimaatverandering op te vangen. Het watersysteem moet zodanig zijn ingericht dat risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven. Kaart Robuust klimaatbestendig watersysteem.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Landschap van de kolonien van Weldadigheid (UNESCO). De Koloniën van Weldadigheid zijn uniek voor Nederland en verdienen bijzondere aandacht. Hoewel elk van de gebieden zijn eigen karakter en sfeer heeft, hebben de koloniën ook een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Kaart kernkwaliteit Landschap

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Bedrijventerrein. Om werkgelegenheid te behouden en nieuwe te creëren, streeft de provincie Drenthe naar de ontwikkeling van een dynamische, vitale en zichzelf vernieuwende, regionale economie. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is het kunnen bieden van voldoende, gevarieerde, aantrekkelijke en vitale vestigingsmogelijkheden voor het bedrijfsleven op regionale bedrijventerreinen en andere stedelijke werklocaties. Deze locaties moeten goed bereikbaar zijn. Daarnaast wijzen we locaties aan voor milieuhinderlijke bedrijvigheid. Visiekaart.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Blueport en Dryport. Blueport - Meppel beschikt over de grootste binnenvaartcontainerterminal van Noord-Nederland. Dit is onderdeel van Port of Zwolle, waarin de havens van Zwolle, Kampen en Meppel samenwerken.In samenwerking met Meppel willen we via het project Blueport de functie van Meppel als multimodaal knooppunt voor de overslag van containers en bulkgoederen verder versterken. Het accent ligt daarbij op water en weg. Belangrijk hierbij is dat watergebonden bedrijvigheid niet zomaar uitwisselbaar is met kavels op droge bedrijventerrein. Dryport: Wij maken ons sterk voor een verbeterde aansluiting op het Duitse hoofdwegennet en de mogelijkheid voor personen- en goederenvervoer per spoor. Daarmee benadrukken wij de positie van Zuidoost Drenthe als logistieke draaischijf. Samen met de gemeenten in Zuidoost Drenthe en het bedrijfsleven werken we via het project Dryport samen om meerwaarde te creëren met het transport van goederen langs, van en naar de regio. Het doel is te komen tot een concentratie van logistieke bedrijven, diensten en infrastructuur. Daarmee bieden we oplossingen aan de Rotterdamse en Amsterdamse zeehavens, waar de ruimte schaars is en de afvoerwegen dichtslibben. Visiekaart.

  • Karrensporen zijn de zichtbare overblijfselen van oude routes. Ze stammen uit de middeleeuwen, maar gaan waarschijnlijk nog veel verder terug. Er ontstonden brede systemen of bundels, onder andere door het intensieve gebruik van de routes door karren met verschillende spoorbreedtes. Ook door het telkens zoeken naar de meest ideale wegomstandigheden werd het systeem steeds breder. Door recent onderzoek in opdracht van de provincie is gebleken dat er veel meer karrenspoorsystemen in Drenthe bewaard zijn gebleven dan tot nu toe werd gedacht. De bundels van de verschillende routes zijn goed te volgen. Zij zijn representanten van, onder andere, de lange, interregionale noord-zuidroute over de Hondsrug maar ook van lokale verbindingen tussen de Drentse esdorpen. In dit kaartbeeld zijn de karrensporen die zijn herkend in een analyse van luchtfoto's van Drenthe te zien. In aanvulling daarop zijn ook door middel van AHN2-analyse karrensporen ontdekt, deze zijn te vinden onder het kopje 'Karrensporen - AHN2'.