From 1 - 10 / 571
  • Toont agrarische gebieden waar een hoge bovengrondse koolstofopslag is. Deze dataset wordt gebruikt in kaart "functionele agrobiodiversiteit" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

  • Combinatie van hittestress met het aandeel groen op bedrijventerreinen. De kaart laat twee uitersten zien: het ligt de bedrijventerreinen uit met veel hittestress en minder dan gemiddeld groen (rode kleur) en met weinig hittestress en meer dan gemiddeld groen (groene kleur). Deze dataset wordt gebruikt in kaart bedrijventerreinen als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

  • De bedrijventerreinen in Overijssel zijn ingedeeld in drie klassen op basis van het aandeel groen (laagste 33%, middelste 33% en hoogste 33%) op het terrein. In dit taartdiagram wordt weergegeven wat het aandeel minder groene, gemiddeld groene en bovengemiddeld groene terreinen is (als percentage van het oppervlakte bedrijventerreinen per gemeente). Het formaat van het taartdiagram laat zien hoeveel hectare bedrijventerrein er is per gemeente. Deze dataset wordt gebruikt in kaart bedrijventerreinen als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Grens verbodzone diepe boringen.In de verbodszone diepe boringen willen we de natuurlijke bescherming van het grondwater, door in de ondergrond aanwezige kleilagen te behouden. In de Provinciale Omgevingsverordening zijn regels opgenomen tot welke diepte maximaal geboord mag worden. Kaart robuust en klimaatbestendig watersysteem

  • Met gemeenten in Overijssel zijn woonafspraken gemaakt over het aantal te bouwen woningen in de periode 2020-2030. Gemeenten brengen daarom elk jaar de harde plancapaciteit aan woningbouwplannen in beeld via een online webapplicatie (Planmonitor Wonen). Dit bestand (in vlakken) geeft de harde plancapaciteit per 1-1-2020 voor de periode 2020-2030 met een globale aanduiding van de ligging (veelal met een cirkel waar het plan ligt). Met harde plannen worden woningbouwplannen bedoeld die 'onherroepelijk', 'onherroepelijk, uitwerkingsplicht', 'vastgesteld' of ‘vastgesteld, uitwerkingsplicht’ zijn. Zachte plannen, zoals met een wijzigingsbevoegdheid, zijn niet opgenomen in het bestand. Het bestand bevat woningbouwplannen sinds 2017, waaronder ook plannen die inmiddels zijn afgerond. Per plan wordt aangegeven wat de totale capaciteit is, de gerealiseerde capaciteit en de resterende capaciteit. Elk plan heeft een start- en eindjaar. Echter, door een technisch probleem ligt het startjaar bij de veel plannen maximaal 2 jaar in het verleden. Het veld startjaar moet daarom niet gebruikt worden voor het maken van analyses.

  • Deze taartdiagrammen geven de verdeling biomassahoeveelheden (percentueel) per gemeente weer in de volgende categorieën, bermmaaisel, riet en heide, stengel en blad. Het formaat van de taartdiagram geeft de cumulatieve hoeveelheid weer. Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "biomassa" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Robuuste systemen en multifunctionele gebieden. In tegenstelling tot de robuuste systemen is in deze gebieden geen sprake van een hoofdfunctie die leidend is in de ordening. De provincie Drenthe noemt dit de multifunctionele gebieden. In deze gebieden zijn meerdere functies van belang. Naast water, landbouw en natuur gaat het in de meeste gevallen om recreatie. Kaart multifunctionele gebieden

  • Op deze kaartlaag in de PRV is het Natuurnetwerk Nederland (NNN) weergegeven. Dit is een samenhangend netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden in Nederland. Deze kaartlaag is vastgesteld door GS op 16 oktober 2018 (besluitnummer (1060770/1133547). Op deze kaartlaag in de PRV is tevens het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de grote wateren (zoals het IJsselmeer, Noordzee, Waddenzee) weergegeven.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart C2).

  • Deze kaartlaag vormt het bestand voor het agrarisch zoekgebied op de beheertypenkaart. Deze kaart is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld op 25 september 2018, document/nummer 1098362/1126395 als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2019. Doel van de beheertypenkaart is het vastleggen van de huidige wijze van agrarisch waterbeheer, zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De kaart wordt gebruikt voor de toekenning van subsidies voor natuurbeheer.