From 1 - 10 / 505
  • Door Provinciale Staten op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Dutch Tech Zone Zuid Drenthe. De regio moet een logische plaats gaan innemen binnen het nationale en trans-Europese vervoersnetwerk. In 2030 is de regio één van de industriële hotspots, aangehaakt op en ingebed in een economisch krachtig Noord- en Oost-Nederland. Kaart Robuust sociaal-economisch systeem

  • Copernicus Land monitoring services – Gedetailleerde bodembedekkings kenmerken voor het referentiejaar 2015 (hoge resolutie): deel 4 – Water en vochtigheids product voor de EEA39. Actuele zones met permanent water, tijdelijk water, permanent vochtig en tijdelijk vochtige gebieden. Ruimtelijke resolutie 20*20m. «Data was produced with funding by the European Union. Copyright Copernicus Programme» DISCLAIMER: Wageningen Environmental Research has undertaken to distribute the data on behalf of EEA under Specific Contract No 3436/R0-Copernicus/EEA.56950 implementing Framework service contract No EEA/IDM/R0/16/009/Netherlands. Wageningen Environmental Research accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the content and use of these data. The European Environment Agency accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site and the information does not necessarily reflect the official opinion of the EEA or other European Communities bodies and institutions.

  • Copernicus Land monitoring services – Gedetailleerde bodembedekkings kenmerken voor het referentiejaar 2012 (hoge resolutie): deel 1 – Ondoorlatendheid en veranderingen in ondoorlatendheid voor de EEA39. Herberekening van ondoorlatendheid en veranderingen in ondoorlatendheid producten voor de jaren 2006, 2009 en 2012. Ruimtelijke resolutie 20*20m. «Data was produced with funding by the European Union. Copyright Copernicus Programme» DISCLAIMER: Wageningen Environmental Research has undertaken to distribute the data on behalf of EEA under Specific Contract No 3436/R0-Copernicus/EEA.56950 implementing Framework service contract No EEA/IDM/R0/16/009/Netherlands. Wageningen Environmental Research accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the content and use of these data. The European Environment Agency accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site and the information does not necessarily reflect the official opinion of the EEA or other European Communities bodies and institutions.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Energie Transitie Park. Grootschalige energiesystemen moeten in de optiek van de provincie Drenthe geconcentreerd worden op daarvoor aangewezen locaties, bijvoorbeeld op de bedrijventerreinen Bargermeer in Emmen, Europark in Coevorden en nabij Attero in Wijster. Op deze terreinen ziet de provincie Drenthe ook kansen om energieproducenten en -consumenten aan elkaar te koppelen (energiecascadering). Daarbij kan ook gedacht worden aan het koppelen van landbouwbedrijven aan deze terreinen. De genoemde terreinen zijn daarom als energietransitieparken (ETP) aangeduid op de visiekaart 2030.

  • Luchtfoto 2018 Gemeente Koggenland

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van toeristisch recreatieve verbindingen. Drenthe is de fietsprovincie bij uitstek en heeft dan ook niet voor niets de titel 5-sterren fietsprovincie! De provincie Drenthe investeert door middel van een samenhangend programma op een 5-sterren fietsprovincie en goede basiswandelinfrastructuur. Daarnaast stimuleren we fietsen voor een gezonde Drentse bevolking waarin iedereen mee kan doen. Kaart Mobiliteit

  • Copernicus Land monitoring services – Gedetailleerde bodembedekkings kenmerken voor het referentiejaar 2006 (hoge resolutie): deel 1 – Ondoorlatendheid en veranderingen in ondoorlatendheid voor de EEA39. Herberekening van ondoorlatendheid en veranderingen in ondoorlatendheid producten voor de jaren 2006, 2009 en 2012. Ruimtelijke resolutie 20*20m . «Data was produced with funding by the European Union. Copyright Copernicus Programme» DISCLAIMER: Wageningen Environmental Research has undertaken to distribute the data on behalf of EEA under Specific Contract No 3436/R0-Copernicus/EEA.56950 implementing Framework service contract No EEA/IDM/R0/16/009/Netherlands. Wageningen Environmental Research accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the content and use of these data. The European Environment Agency accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site and the information does not necessarily reflect the official opinion of the EEA or other European Communities bodies and institutions.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe is op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Drents Plateau. Als gevolg van klimaatverandering nemen ook de perioden met droogte toe. Op het Drents Plateau houden we zoveel mogelijk water vast om droogte te overbruggen. Hierdoor is de landbouw gedeeltelijk zelfvoorzienend en wordt verdroging van natuur zoveel mogelijk voorkomen. Kaart Robuust en klimaatbestendig watersysteem.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Toets verwachte archeologische waarden Drentse Aa-gebied. In gebieden of terreinen waar archeologische waarden worden verwacht (verwachtingsgebieden) die van provinciaal belang zijn, sturen wij op een goede uitvoering van archeologisch onderzoek, conform de gangbare, in de archeologische beroepsgroep geldende kwaliteitseisen. Onder deze verwachtingsgebieden vallen alle Drentse essen en beekdalen, het Holtingerveld (voorheen de Havelterberg), het Drentsche Aa-gebied, de gebieden waar Celtic fields worden verwacht, offerveentjes en het vermoede traject van de prehistorische weg over de Hondsrug. Kaart Kernkwalteit archeologie.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Windenergie zoekgebied. De twaalf provincies hebben begin 2013 afspraken met het Rijk gemaakt over de verdeling van de Rijksdoelstelling van 6.000 MW windenergie op land in 2020. Voor Drenthe is afgesproken om in 2020 285,5 MW aan windenergie op land te realiseren. Deze opgave is gekoppeld aan een zoekgebied in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden. Kaart Robuust sociaal-economisch systeem.