From 1 - 10 / 559
  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D7).

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D4).

  • De kaart laat de diepe en ondiepe bodemdaling in Nederland zien. Diepe bodemdaling wordt vooral veroorzaakt door gaswinning, en ondiepe bodemdaling door inklink van veengebieden.

  • Luchtfoto 2018 Gemeente Koggenland

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober vastgestelde versie van NNN gebieden. We streven naar beleefbare natuur één naar natuur met een economische waarde, we streven naar variatie in en tussen levensgemeenschappen en naar de voor Drenthe kenmerkende natuur. Daarvoor is bescherming van natuur essentieel. De samenhang tussen biodiversiteit en natuurwaarden (binnen en buiten het NNN) is groot. In de Natuurvisie 2014-2040 is uitgewerkt hoe we deze samenhang kunnen versterken en welk belang wij hebben in natuurwaarden buiten het begrensde NNN. Kaart kernkwaliteit Natuur

  • Copernicus Land monitoring services – Gedetailleerde bodembedekkings kenmerken voor het referentiejaar 2006 (hoge resolutie): deel 1 – Ondoorlatendheid en veranderingen in ondoorlatendheid voor de EEA39. Herberekening van ondoorlatendheid en veranderingen in ondoorlatendheid producten voor de jaren 2006, 2009 en 2012. Ruimtelijke resolutie 20*20m . «Data was produced with funding by the European Union. Copyright Copernicus Programme» DISCLAIMER: Wageningen Environmental Research has undertaken to distribute the data on behalf of EEA under Specific Contract No 3436/R0-Copernicus/EEA.56950 implementing Framework service contract No EEA/IDM/R0/16/009/Netherlands. Wageningen Environmental Research accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the content and use of these data. The European Environment Agency accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site and the information does not necessarily reflect the official opinion of the EEA or other European Communities bodies and institutions.

  • Indicatieve ligging van de onderlinge kruising van de te realiseren snelfietsroutes zoals vastgelegd in het Realisatieplan fiets. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijgevoegde kaart D10).

  • Copernicus Land monitoring services – Gedetailleerde bodembedekkings kenmerken voor het referentiejaar 2015 (hoge resolutie): deel 4 – Water en vochtigheids product voor de EEA39. Actuele zones met permanent water, tijdelijk water, permanent vochtig en tijdelijk vochtige gebieden. Ruimtelijke resolutie 20*20m. «Data was produced with funding by the European Union. Copyright Copernicus Programme» DISCLAIMER: Wageningen Environmental Research has undertaken to distribute the data on behalf of EEA under Specific Contract No 3436/R0-Copernicus/EEA.56950 implementing Framework service contract No EEA/IDM/R0/16/009/Netherlands. Wageningen Environmental Research accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the content and use of these data. The European Environment Agency accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site and the information does not necessarily reflect the official opinion of the EEA or other European Communities bodies and institutions.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van zwemwater. De provincie Drenthe wijst op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden jaarlijks de locaties voor zwemwater aan. De waterschappen stellen op grond van de EU-zwemwaterrichtlijn (2006) voor iedere zwemwaterlocatie een zwemwaterprofiel op. Kaart Robuust klimaatbestendig watersysteem.