From 1 - 10 / 561
  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Vaarwater. De provincie Drenthe is beheerder van het vaarwegennetwerk in Drenthe. Het is voor zowel goederen- als recreatievaart van provinciaal belang om het vaarwater in Drenthe aan te sluiten op het nationale hoofdvaarnetwerk. Kaart Robuust sociaal-economisch systeem.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (Bijbehorende kaart B). In het Nationaal Bestuursakkoord Water (2011) zijn werknormen opgenomen die voor de verschillende vormen van landgebruik het wenselijk geachte beschermingsniveau uitdrukken. De vormen van landgebruik die worden onderscheiden zijn: grasland, akkerbouw, hoogwaardige land- en tuinbouw, glastuinbouw en bebouwd gebied. Op de kaart worden voor verschillende gebieden de wenselijk geachte normen weergegeven waarbij de kans op wateroverlast door grote hoeveelheden neerslag is gerelateerd aan het landgebruikt.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Verkeerslawaai. De provincie Drenthe streeft ernaar dat nergens de wettelijk vastgestelde grenswaarden voor verkeerslawaai worden overschreden. Het streven is om zo weinig mogelijk woningen boven de grenswaarden (plandrempel) over te houden. Kaart Milieukwaliteit.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D6).

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Bekende archeologische waarden - Behoud in situ. Van een selectie van bekende en gewaardeerde archeologische vindplaatsen vinden wij dat ze in situ behouden moeten blijven voor toekomstige generaties en toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Hieronder vallen alle hunebedden, een cluster middeleeuwse huisplaatsen (veenterpen) in de Onlanden, een aantal grafheuvelcomplexen, nederzettingsterreinen, offerveentjes, veenwegen en schansen, alle zekere Celtic fields, het Spaans kerkhof bij Veenhuizen en gebieden met karrensporen. Kaart Kernkwaliteit Archeologie

  • Dee Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Ecologische-multifunctionele verbindingen. Multifunctionele verbindingen zijn belangrijk voor de verspreiding van soorten tussen de verschillende gebieden van het Natuurnetwerk Nederland voor gezonde populatie plant- plant en diersoorten. Ze dragen daarmee bij aan de instandhouding en verbetering van de biodiversiteit. Net als ecologische verbindingen zijn multifunctionele verbindingen ook belangrijk om ontsnippering van de Drentse natuur te voorkomen. Visiekaart

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Wegpanorama. De provincie Drenthe hecht waarde aan een zorgvuldige presentatie van Drenthe aan de hoofdinfrastructuur en wil de karakteristieken van de landschapstypen en het contrast tussen stad en land, gezien vanaf de infrastructuur, zichtbaar houden. De provincie hanteert enkel het begrip wegpanorama dat voorkomt langs de doorgaande Rijks- en provinciale wegen, zoals bijvoorbeeld de A28, N33 en N391. Kaart Kernkwaliteit Landschap.

  • De Provincie garandeert niet dat dit bestand de meest actuele vastgestelde situatie per gemeente bevat. De gemeenten zijn zelf eigenaar van de bestanden, die aan dit samengestelde bestand ten grondslag liggen. Het bestand geeft de begrenzing van de bebouwde kom (kern) voor de Wet Natuurbescherming weer (vroeger de Boswet). Door verstedelijking en intensief gebruik van het cultuurlandschap is de druk op bos erg toegenomen. De Wet Natuurbescherming is een belangrijk instrument om het bosareaal in stand te houden. Op basis van deze wet kan een eigenaar of beheerder een herplantingsplicht of kapverbod worden opgelegd. De Wet Natuurbescherming is alleen van toepassing buiten de begrenzing van de 'bebouwde kom Wet Natuurbescherming'. De gemeenteraad stelt deze begrenzing vast. De begrenzing hoeft niet samen te vallen met de bebouwde kom in het kader van de wegenverkeerswet. Wanneer de gemeente geen begrenzing heeft vastgesteld, dan is de Wet Natuurbescherming in principe tot het centrum van het stedelijk gebied van toepassing. De gemeente Winterswijk heeft een afwijkende regelgeving. Voor de volgende gemeenten staan er wel kernen voor ingetekend maar er is geen vast stelling datum bekend: de gemeenten Druten, Oost Gelre, Tiel, Voorst, Wageningen, Westervoort, West Maas en Waal, en Zevenaar.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Beken. Klimaatverandering heeft als gevolg dat er in de winter meer neerslag valt en in het voorjaar en de zomer vaker perioden met droogte en hoge temperatuur voorkomen. Het wordt niet alleen droger, ook komen er in de zomer vaker heftige buien voor. Dit leidt tot wateroverlast in de bebouwde kom en in de landbouw. Droogte betekent dat beken en waterlopen kunnen droogvallen en grondwaterstanden gaan dalen. Visiekaart.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Plangebied. Het plangebied is het gebied van de provincie Drenthe, die het geheel van visie-elementen omvat die staan omschreven in de Omgevingsvisie.Visiekaart