From 1 - 10 / 539
  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Cultuurhistorische Hoofdstructuur - gebieden. De Cultuurhistorische Hoofdstructuur verbindt alle elementen, structuren en gebieden die in hun onderlinge samenhang van provinciaal belang worden geacht. Voor het bepalen welke onderdelen van provinciaal belang past de provincie Drenthe 4 criteria toe. Kernkwaliteit cultuurhistorie

  • Toont agrarische gebieden waar een hoge bovengrondse koolstofopslag is. Deze dataset wordt gebruikt in kaart "functionele agrobiodiversiteit" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (Bijbehorende kaart D1). Als bestaand stedelijk gebied wordt aangewezen het gebied dat als zodanig staat aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart D1 "Bestaand stedelijk gebied".

  • Dit bestand is een product van de Monitoring Overijsselse Bedrijventerrein (MOB). Het laat van de bedrijventerreinen in Overijssel zien welke kavels aangeboden of uitgegeven zijn en welk deel van het terrein infrastructuur of groen is. Zowel harde plannen als zachte plannen zijn meegenomen. Het bestand wordt ieder half jaar bijgewerkt en vastgesteld in het kader van de regionale programma afspraken. Dit bestand is het resultaat van een analyse uitgevoerd door de provincie op basis van onder andere basisregistraties. Dit is gecontroleerd en aangevuld door de gemeenten. De gegevens van alle jaren samen zijn samengevoegd in dit bestand. Gegevens over alleen de actuele periode zijn te vinden in het bestand “Vastgestelde zonering Monitoring Bedrijventerreinen”.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijgevoegde kaart D10).

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Energie Transitie Park. Grootschalige energiesystemen moeten in de optiek van de provincie Drenthe geconcentreerd worden op daarvoor aangewezen locaties, bijvoorbeeld op de bedrijventerreinen Bargermeer in Emmen, Europark in Coevorden en nabij Attero in Wijster. Op deze terreinen ziet de provincie Drenthe ook kansen om energieproducenten en -consumenten aan elkaar te koppelen (energiecascadering). Daarbij kan ook gedacht worden aan het koppelen van landbouwbedrijven aan deze terreinen. De genoemde terreinen zijn daarom als energietransitieparken (ETP) aangeduid op de visiekaart 2030.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (Bijbehorende kaart B). In het Nationaal Bestuursakkoord Water (2011) zijn werknormen opgenomen die voor de verschillende vormen van landgebruik het wenselijk geachte beschermingsniveau uitdrukken. De vormen van landgebruik die worden onderscheiden zijn: grasland, akkerbouw, hoogwaardige land- en tuinbouw, glastuinbouw en bebouwd gebied. Op de kaart worden voor verschillende gebieden de wenselijk geachte normen weergegeven waarbij de kans op wateroverlast door grote hoeveelheden neerslag is gerelateerd aan het landgebruikt.

  • Op de kaart ziet u een overzicht van de zwembaden in Nederland. Dit kunnen openbare zwembaden zijn (blauwe stippen), besloten zwembaden (rode stippen), of semi-openbare zwembaden (gele stippen). Wanneer het type zwembad onbekend is, is dit weergegeven met een grijze stip. Besloten en semi-openbare zwembaden horen vaak bij een hotel, vakantiepark, sauna of fitnesscentrum. Bij besloten zwembaden kunt u alleen zwemmen als u op de locatie overnacht of lid bent van het centrum. Bij semi-openbare zwembaden kunt u ook losse kaartjes voor het zwembad kopen.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D7).

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van TT-circuit. Het TT-circuit in Assen is economisch, recreatief, sportief en uit een oogpunt van werkgelegenheid van groot belang. Het circuit is echter gelegen in een omgeving die ook haar belangen kent: natuurgebied Witterveld, dorpen en woonwijken en recreatieve voorzieningen als campings. Het is zaak om alle belangen op een evenwichtige manier met elkaar te verenigen. Om die reden heeft de provincie, in nauwe samenwerking met de gemeente Assen, samen met alle betrokken partijen in 2012 een convenant afgesloten, met een integrale visie met bijbehorende uitvoeringsprogramma's voor het TT- circuit en zijn omgeving. Kaart Robuust sociaal-economisch systeem.