From 1 - 10 / 425
  • Distikstofoxide (N2O) emissies naar lucht uit alle bronnen in 2014 in kg per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014 (vastgesteld 2016)

  • Bestand met alle hotels plus administratieve gegevens

  • Bestand met groepsaccommodaties

  • Bestand met jachthavens plus administratieve gegevens

  • Lijn bestand van geluidemissie verkeerslawaai met CPX-meetmethode

  • Deze kaartlaag vormt de wijzigingen op de beheertypenkaart. Deze kaart is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld op 27 september 2016, document/nummer 816248/836558 als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2017. Doel van de beheertypenkaart is het vastleggen van de huidige wijze van natuurbeheer, zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De Beheertypenkaart wordt gebruikt voor de toekenning van subsidies voor natuurbeheer.

  • Per provincie is geïnventariseerd hoeveel mensen ernstige geurhinder ondervonden van bbq's en vuurkorven.

  • Rapportagegebieden SNL (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) natuur met rapportagejaar. Gebieden van de provincie Gelderland waarover in de betreffende jaren wordt gerapporteerd over de natuurkwaliteit van beheertypen.

  • Deze kaartlaag vormt onderdeel van het bestand van de Begrenzingenkaart. Deze kaart is op 27 septemberi 2016, document/nummer 816248/836558 door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2017. De Begrenzingenkaart bestaat uit 'NNN ontwikkelopgave', 'NNN bestaande natuur', ‘Natuurnetwerk Nederland (NNN) zoekgebied’, 'NNN grote wateren', ‘Natura 2000’ en de ‘Natuurverbindingen’. Doel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het vormen van een samenhangend netwerk van natuurgebieden, om zo de biodiversiteit te beschermen. De ‘Natuurverbindingen’ en ‘Natuurnetwerk Nederland (NNN)’ zijn opgenomen in aparte kaartlagen. De Begrenzingenkaart vormt de basis voor de Beheertypenkaart Potentieel gebruik: Weergave provinciaal beleid; aanvragen van subsidies voor natuurbeheer; te gebruiken voor kaarten en viewers; de planologische bescherming en kaders voor natuurcompensatie zijn vastgelegd in de Structuurvisie, daar kan deze kaart niet voor gebruikt worden.

  • Methaan (CH4) emissies naar lucht uit alle bronnen in 2014 in kg per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014 (vastgesteld 2016)