Zoeken
 
From 1 - 10 / 358
 • Het Bestand Bodemgebruik 2012 bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland. Voorbeelden van het bodemgebruik zijn verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen en binnen- en buitenwater. De begrenzingen zijn voor een groot deel gebaseerd op de Top10NL (BRT). bij het interpreteren zijn luchtfoto's leidend. De gegevens zijn ingewonnen in de zomer van 2012. In 2014 is dit het meest actuele bestand van het bodemgebruik. In 2015 wordt het Bestand Bodemgebruik 2012 gepubliceerd.

 • De orthofotomozaieken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaieken zo klein mogelijk gehouden. De orthofotomozaïeken zijn landsdekkend. Binnen de service worden een aantal lagen aangeboden, te weten (jaar)_ortho25IR (maximaal 5 jaargangen) en een laag Actueel_ortho25IR. (jaar)_ortho25IR wordt gaandeweg het lopende jaar gevuld; de laag Actueel_ortho25IR verwijst naar de landsdekkende dataset van de meest recente jaargang. Nadat (jaar)_ortho25IR landsdekkend is gevuld zal de laag Actueel_ortho25IR naar deze dataset verwijzen. Jaarlijks zal er een laag (jaar)_ortho25IR bijkomen. De service bevat dus de volgende opbouw: - 2019_ortho25IR - 2018_ortho25IR - 2017_ortho25IR - 2016_ortho25IR - Actueel_ortho25IR (landsdekkende dataset van de meest recente jaargang)

 • Ammoniak (NH3) emissies naar lucht uit alle bronnen in 2014 in kg/km2 per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014. (vastgesteld 2016)

 • Deze kaartlaag vormt de wijzigingen op de ambitiekaart. Deze kaart is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld op 17 mei 2016, document/nummer 773831/773838 als onderdeel van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2017. Doel van de ambitiekaart is het vastleggen van de huidige wijze van natuurbeheer, zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De Beheertypenkaart wordt gebruikt voor de toekenning van subsidies voor natuurbeheer.

 • Dit bestand bevat gebieden behorend tot het grootschalig open landschap zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. De afwisseling en het contrast tussen de open en besloten gebieden draagt bij aan de diversiteit van het landschap. Wij beschermen de openheid en beslotenheid van het landschap. Wij hebben hier regels over opgenomen in de Omgevingsverordening.

 • TOP500raster is gemaakt door middel van een conversie en generalisatie uit EuroRegionalMap (ERM). ERM is een Europese basiskaart op schaal 1:250.000 en wordt voor het Nederlandse grondgebied bijgehouden door het Kadaster. TOP500raster geeft het kaartbeeld van de topografische kaartserie 1:500.000 weer.

 • Dit bestand bevat NNN-beheergebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij de begrenzing vastgelegd en regels opgenomen ter bescherming van het Natuurnetwerk. Een deel van het NatuurNetwerk Nederland (NNN) bestaat uit beheergebieden. Dit zijn landbouwgebieden met natuurwaarden. De hoofdfunctie is landbouw. In deze gebieden stimuleren wij een aangepast agrarisch beheer gericht op behoud en versterking van de aanwezige natuurwaarden.

 • Categories  

  Deze service levert de meetwaarden van de door het RIVM gemeten luchtkwaliteit per station in diverse verontreinigingen. Denk hierbij aan Fijnstof (PM10, PM2,5), Stikstofoxide (NO, NO2), Ozon (O3), Zwaveldioxide (SO2), Koolstofmonoxide (CO) en Ammoniak (NH3). De service levert ruwe ongevalideerde gemeten data, per station, in tijdsserie.

 • Dit bestand bevat zwemwaterlocaties zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Wij stellen jaarlijks zwemwaterlocaties binnen onze provincie vast. De waterschappen of Rijkswaterstaat controleren deze op zwemwaterkwaliteit en rapporteren aan ons. De betreffende beheerder (particulier of gemeente) is verantwoordelijk voor het beheer van de locatie.