Zoeken
 
From 1 - 10 / 356
  • Deze kaart geeft voor elke cel de kans (in %) weer dat deze cel bezocht wordt door bestuivers. Deze kans is bepaald op basis van de vliegafstand van bestuivers rondom geschikte habitatten (Broekx et al., 2013, De Bruyn, 2014). De vliegafstand is berekend op basis van een generieke formule voor vliegafstand van bestuivers (Gathmann & Tscharntke 2002). De habitatten zijn afkomstig uit de kaart ‘Geschikt habitat voor bestuivers’ in de Atlas Natuurlijk Kapitaal. De kaart is geproduceerd voor de Atlas Natuurlijk Kapitaal door kennisinstituten RIVM en VITO (België).

  • Deze kaartlaag vormt de wijzigingen op de beheertypenkaart. Deze kaart is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld op 27 september 2016, document/nummer 816248/836558 als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2017. Doel van de beheertypenkaart is het vastleggen van de huidige wijze van natuurbeheer, zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De Beheertypenkaart wordt gebruikt voor de toekenning van subsidies voor natuurbeheer.

  • Deze kaart geeft voor elke cel de actuele productie van energie uit biomassa van bos weer. Het betreft een modelmatige aanpak op basis van de actueel bijgegroeide houtvolumes, de energie-inhoud van hout en de veronderstelling dat enkel kroon- en takhout gebruikt wordt voor energieproductie en dit met een oogstverlies van 30%. De verhouding van kroon- en takhout en de energie-inhout van hout zijn afkomstig uit Vlaamse onderzoeken (Van Kerckvoorde & Van Reeth 2014, Van de Walle et al. 2005). De productie van energie uit biomassa van bos wordt uitgedrukt in gigajoule per hectare per jaar. Actueel bijgegroeide houtvolumes zijn afkomstig uit de kaart ‘Actuele Houtproductie’ van de Atlas Natuurlijk Kapitaal. De productie van energie uit biomassa van bos wordt uitgedrukt in gigajoule per hectare per jaar. De kaart is geproduceerd voor de Atlas Natuurlijk Kapitaal door kennisinstituten RIVM en VITO (België).

  • Luchtfoto wegenlabels en wegenassen, bedoeld als overlay voor de PDOK luchtfoto. Dit n.a.v. een wens op de PDOK Ideawall. Op basis van data uit de OpenStreetMap, in PostGIS formaat aangeboden door NLExtract.nl. Opdrachtgever: PDOK.

  • De BRT terugmeldingenservice bevat alle recente meldingen op BRT objecten waar twijfel over de juistheid bestaat. Zowel terugmeldingen op de TOP10 als meldingen die gemaakt zijn op de gegeneraliseerde kaartproducten (TOP25, TOP50, TOP100, TOP250, TOP500 en TOP1000) worden hierin geregistreerd. Daarnaast kan je de inhoud en status van de meldingen inzien. Ook een vermoedelijke fout geconstateerd? Doe een melding op https://verbeterdekaart.kadaster.nl

  • Stikstof (N-totaal) belasting oppervlaktewater door alle nederlandse bronnen emissiejaar 2014 in kg. Emissieregistratie 1990-2014 (vastgesteld 2016)

  • Deze kaartlaag vormt de wijzigingen op de ambitiekaart. Deze kaart is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld op 17 mei 2016, document/nummer 773831/773838 als onderdeel van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2017. Doel van de ambitiekaart is het vastleggen van de huidige wijze van natuurbeheer, zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De Beheertypenkaart wordt gebruikt voor de toekenning van subsidies voor natuurbeheer.

  • Aardgas- en elektriciteitslevering t.b.v. de Nationale Energieatlas

  • Dit bestand bevat zwemwaterlocaties zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Wij stellen jaarlijks zwemwaterlocaties binnen onze provincie vast. De waterschappen of Rijkswaterstaat controleren deze op zwemwaterkwaliteit en rapporteren aan ons. De betreffende beheerder (particulier of gemeente) is verantwoordelijk voor het beheer van de locatie.

  • De kaart geeft een beeld van de ruimtelijke spreiding van geschikte habitatten voor bestuivers. Omdat sommige bestuivers slechts weinig nodig hebben als leefgebied is momenteel alle groene ruimte aangeduid als potentiële habitat. Om groene ruimtes te bepalen is gebruik gemaakt van de LCEU ecosysteemtypen kaart van het CBS. De kaart is geproduceerd voor de Atlas Natuurlijk Kapitaal door kennisinstituten RIVM en VITO (België).