From 1 - 10 / 391
  • Dit bestand bevat het zoekgebied van spoorverbindingen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Wij reserveren ruimte voor de mogelijke aanleg van de Oostboog Veendam. Het zoekgebied voor deze spoorverbinding nemen wij op in de Omgevingsverordening.

  • Deze kaart geeft voor elke cel de koolstofopslag in houtige biomassa weer, uitgedrukt in kg C per hectare per jaar, op basis van een modelmatige aanpak. De koolstofopslag is bepaald op basis van de jaarlijkse aanwas van houtige biomassa en boomsoort-specifieke kennisgetallen voor koolstofinhoud. Uit Nederlands en Vlaams onderzoek is de bijgroei van biomassa van verschillende boomsoorten bekend (Van de Walle et al. 2005, Schelhaas et al. 2014, Schelhaas & Clerkx 2015). Hierbij wordt de volledige bijgroei van bomen in beschouwing genomen (stamhout, takken en wortels). De jaarlijkse aanwas van biomassa is mede bepaald door de geschiktheid van locaties voor bijgroei van bos, op basis van bodemeigenschappen zoals bodemtype en grondwaterstand. De combinatie van de potentiële aanwas van houtige biomassa en kengetallen voor verschillende boomsoorten bepalen de ruimtelijke verdeling van koolstofopslag. De methode is gebaseerd op een methode die voor Vlaanderen is ontwikkeld (Lettens et al. 2014). De kaart is geproduceerd voor de Atlas Natuurlijk Kapitaal door kennisinstituten RIVM en VITO (België).

  • Deze View service is gebaseerd op de geharmoniseerde datasets voor Nutsdiensten en overheidsdiensten. Onderdeel van deze View service zijn datasets voor Elektriciteit, Petrochemie, Riolering, Warmte en Water

  • Omgevingseffecten (verandering grondwaterstanden) Drents Friesche Wold is als kaart(of een onderdeel van een kaart) opgenomen in het beheerplan natura 2000. Het beheerplan Drents Friesche Wold is vastgesteld op 07-03-2017.

  • Meer dan 1000 planten en dieren in Brabant zijn bedreigd in hun voortbestaan omdat hun leefgebied in kwaliteit en omvang achteruit is gegaan. Daarom neemt de provincie maatregelen voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in de leefgebieden van bedreigde soorten.

  • Dit bestand bevat esgehuchten zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen. In deze Omgevingsverordening hebben wij hiervoor regels opgenomen. In onze provincie liggen veel karakteristieke nederzettingen waarvan de ruimtelijke structuur nauw verbonden is met het omliggende landschap. Wij beschermen deze waarden.

  • Bestaand gebruik beheer Drents Friesche Wold is als kaart(of een onderdeel van een kaart) opgenomen in het beheerplan natura 2000. Het beheerplan Drents Friesche Wold is vastgesteld op 07-03-2017.

  • Maatregelen (lijnen) is als kaart(of een onderdeel van een kaart) opgenomen in het beheerplan natura 2000. In de attributen tabel is terug te vinden over welk gebied het gaat, wat de maatregel is en wanneer het beheerplan is vastgesteld.

  • Dit bestand geeft de ruimtelijke verbreiding van bodemfysische eenheden. Dit zijn gebieden met een overeenkomstige bodemobouw en een overeenkomstige hydrologisch gedrag. In een aparte excel-tabel is de profielopbouw van de eenheden opgenomen.

  • Op basis van de geluidsbelastingkaart van provinciale wegen peiljaar 2021 is bepaald op welke geluidsgevoelige bestemmingen de gevelbelasting 63 dB of meer is. Hierbij wordt uitgegaan van het type asfalt dat daadwerkelijk op 31-12-2021 aanwezig was. Het bestand bestaat uit een selectie uit de BAG voor de gebouwen met deze gevelbelasting, waarbij geselecteerd op de functies wonen, wonen/werken en zorg en educatie. Dit zijn de geluidsgevoelige bestemmingen volgens de Wet geluidhinder. Gemakshalve wordt dit ook “woningen” genoemd.