From 1 - 10 / 392
  • Dit bestand bevat bergingsgebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels voor het gebruik van de grond in bergingsgebieden opgenomen. Bergingsgebieden zijn bedoeld om bij wateroverlast (hoge boezemwaterstanden) boezemwater gecontroleerd in te laten en tijdelijk te bergen om overstromen of doorbreken van boezemkaden elders te voorkomen. Zo mogelijk geven we bergingsgebieden ook andere functies (bijv. natuur, recreatie). Bergingsgebieden worden vaker dan gemiddeld één keer in de honderd jaar ingezet.

  • Koolstofdioxide (CO2) emissies naar lucht uit alle bronnen in 2014 in kg/km2 per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014. (vastgesteld 2016)

  • Deze View service is gebaseerd op de geharmoniseerde datasets voor Nutsdiensten en overheidsdiensten. Onderdeel van deze View service zijn datasets voor Elektriciteit, Petrochemie, Riolering, Warmte en Water

  • Een aanduiding voor overig vastgoedelement, VOVSOORT is 92 (botenhelling), gebaseerd op de aard van het vastgoedelement en eventueelde functie die het rond het water uitoefent. Herkomst definitie: Aquo Een trailerhelling (ook wel slipway genoemd) is een helling aan het water waardoor schepen en boten in en uit het water kunnen worden gelaten. Ze worden gebruikt voor het bouwen en repareren van schepen, maar voornamelijk door watersporters die hun boot van hun trailer het water in laten. Een normale trailerhelling is een helling die gemaakt is van beton, staal, steen of zelfs hout. Het getij kan de bruikbaarheid van een trailerhelling beïnvloeden. Tenzij de helling bij zowel eb als vloed onder water ligt. Als een trailerhelling wordt gebruikt voor het bouwen en repareren van kleine schepen (schepen die niet zwaarder zijn dan 300 ton) wordt er gebruikgemaakt van een dragend voorwerp op wielen waarop de boot wordt gedragen. Deze loopt de helling af totdat de boot in het water ligt en geheel van de trailerhelling is losgekomen. Bij recreatief gebruik van een trailerhelling staat de boot vaak op een trailer. De trailer wordt hierbij via de helling gedeeltelijk het water in gereden, zodat de boot langzaam het water in kan. Bij het uit het water halen van een boot wordt een lier gebruikt. Herkomst definitie: Wikipedia

  • RGB zomerluchtfoto van 2016 met een resolutie van 25cm.

  • Geschiktheid foerageergebied ganzen 2008, zoals gerapporteerd in het beheerplan 05-07-2016

  • Luchtfoto 2016 Gemeente Koggenland

  • Dit bestand bevat diepe plassen en meren zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij een afwegingskader voor het (toekomstig) gebruik van diepe plassen en meren opgenomen. Wij beschermen diepe plassen en meren vanwege hun hoge waterkwaliteit.

  • Dit bestand bevat gereserveerde tracés van spoorlijnen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Het gereserveerde tracé tussen Roodeschool en Eemshaven is mede opgenomen in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. Wij hebben de tracéreserveringen spoorverbindingen opgenomen in de Omgevingsverordening

  • Dit bestand (lijnen) betreft de verharde start- en landingsbaan van het luchthavengebied Twente Airport. Baan 05: landen vanuit het zuidwesten en opstijgen in noordoostelijke richting. Baan 23: landen vanuit het noordoosten en opstijgen in zuidwestelijke richting.