From 1 - 10 / 437
  • Overzicht van alle type en klasse van borden langs de hoofd vaarwegen in Zaanstad

  • Fijnstof (PM2.5) emissies naar lucht uit alle bronnen in 2014 in kg per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014 (vastgesteld 2016).

  • Dit bestand bevat NNN-natuurgebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. NNN-natuurgebieden zijn bestaande natuurgebieden of nog te ontwikkelen natuurgebieden, die liggen binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk. Een deel van de nog te ontwikkelen natuurgebieden is nu landbouwgrond. Ons beleid is er op gericht deze landbouwgronden op vrijwillige basis aan te kopen of met subsidie voor functieverandering om te vormen naar natuur en ze vervolgens opnieuw in te richten. Dit beleid is verder uitgewerkt in de Nota Grondbeleid van de provincie Groningen. Volgens planning is het Groningse deel van het Natuurnetwerk in 2027 voltooid, waarmee in totaal 9.800 hectare nieuwe natuur ontwikkeld zal zijn. De begrenzing van het Natuurnetwerk en regels ter bescherming van het Natuurnetwerk hebben wij vastgelegd in de Omgevingsverordening.

  • Landschapstypen Drents Friesche Wold is als kaart(of een onderdeel van een kaart) opgenomen in het beheerplan natura 2000. Het beheerplan Drents Friesche Wold is vastgesteld op 07-03-2017.

  • Dit bestand bevat zeven gebiedsnormen waarin de bergings- en afvoercapaciteit van de regionale wateren moet zijn ingericht zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij hiervoor regels opgenomen voor de beoordeling door het waterschap.

  • Deze kaart is een weergave van het potentieel aan biogas in GJ/(ha.jaar) dat uit reststromen van akkerbouw geproduceerd kan worden per gemeente.

  • Het bestand bevat de geurcontouren van bedrijven of inrichtingen waarvoor de provincie Gelderland de milieuvergunning verleent. In het bestand zijn de provinciale (industriële) bedrijven opgenomen, waarvan bekend is dat zij geurrelevant zijn. De geurzones geven aan welke geurbelasting een bedrijf kan en mag veroorzaken. De geurzones zijn gebaseerd op de vergunde emissie van een bedrijf. De geurzones geven dus niet de werkelijke geurkwaliteit aan, maar de toegestane belasting. Dit bestand geeft dus niet aan waar knelpunten zijn m.b.t. geur.

  • Dit bestand bevat de gebieden met veiligheidsnormen regionale waterkeringen (T300 - hoogte kering, stabiliteit kering minimaal T100) zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen betreffende de veiligheidsnormen regionale waterkeringen. Voor het geval bij overvloedige neerslag het regionale watersysteem het regenwater niet kan bergen, moeten wij gebieden achter de hand hebben voor waterberging.

  • Dit bestand bevat drie concentratiegebieden grootschalige windenergie zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016.

  • Asbestdaken geeft een eerste indicatie of een dak asbest bevat