Zoeken
 
From 1 - 10 / 336
  • De kaartlaag bevat de begrenzingen van de kadastrale secties zoals die zijn opgenomen in de Kadastrale Minuutplans. Dit zijn gedetailleerde historische kaarten uit de periode 1811 – 1832. Ze zijn gemaakt ten behoeve van een toen nieuw systeem van belastingheffing. Op de minuutplans zijn de toenmalige eigendomsgrenzen van percelen te zien. Daarnaast zijn op de minuutplans veel contouren van de toen aanwezige bebouwing zichtbaar. De kaartlaag bevat zelf geen minuutplans. In plaats daarvan is bij elke kadastrale sectie een link opgenomen naar de scan van het oorspronkelijke minuutplan. Die link opent een pagina in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Via die pagina is ook de scan van het overkoepelende Kadastrale Verzamelplan en de scans van de achterliggende kadastrale administratie op te vragen (de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels). Deze OAT’s bevatten informatie over de eigenaar, oppervlakte, waarde en gebruik van de percelen.

  • Stikstof (N-totaal) belasting oppervlaktewater door alle nederlandse bronnen emissiejaar 2014 in kg. Emissieregistratie 1990-2014 (vastgesteld 2016)

  • Kwik (Hg) emissies naar bodem uit alle bronnen in 2014 in kg per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014. (vastgesteld 2016)

  • Het hittestressmodel geeft een voorspelling van de lokale luchttemperatuur op circa 1,5 m boven de grond rond 15:00 uur op een hete, zonnige middag tijdens een (fictieve) tropische dag (30 graden of meer). Hierbij is een zeer lichte wind uit het oosten aangehouden omdat een tropische dag vaak samengaat met een oostelijke landwind. Er is geen rekening gehouden met ontwikkelingen als afname van koeling doordat vegetatie mogelijk minder kan verdampen (bijv. als gevolg van watertekort of verdorring). De kaarten van 2050 tonen de temperatuur ten opzichte van de temperatuur in 2014 (zie ook de kaart Hittestress situatie 2014). Daarbij is het uitgangspunt (op basis van het extreme klimaatscenario van het KNMI voor 2050) dat het in 2050 gemiddeld 2,1º warmer is dan in 2014. De kaart toont de lokale temperatuur met een kwalitatieve schaal (van veel koeler tot veel warmer dan buiten de stad). Het geeft dus geen absolute temperaturen (iedere hittegolf is immers anders), maar wel een goede indicatie van de verschillen tussen straten en wijken.

  • Rapportagegebieden SNL (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) natuur met rapportagejaar. Gebieden van de provincie Gelderland waarover in de betreffende jaren wordt gerapporteerd over de natuurkwaliteit van beheertypen.

  • Bestand met de samenwerkingsverbanden tussen gemeenten.

  • Op basis van de geluidsbelastingkaart van provinciale wegen peiljaar 2016 is bepaald op welke geluidsgevoelige bestemmingen de gevelbelasting 63 dB of meer is. Hierbij wordt uitgegaan van het type asfalt dat daadwerkelijk op 31-12-2016 aanwezig was. Het bestand bestaat uit een selectie uit de BAG voor de gebouwen met deze gevelbelasting, waarbij geselecteerd op de functies wonen, wonen/werken en zorg en educatie. Dit zijn de geluidsgevoelige bestemmingen volgens de Wet geluidhinder. Gemakshalve wordt dit ook “woningen” genoemd.

  • TOP500raster is gemaakt door middel van een conversie en generalisatie uit EuroRegionalMap (ERM). ERM is een Europese basiskaart op schaal 1:250.000 en wordt voor het Nederlandse grondgebied bijgehouden door het Kadaster. TOP500raster geeft het kaartbeeld van de topografische kaartserie 1:500.000 weer.

  • Overzicht van alle type en klasse van borden langs de hoofd vaarwegen in Zaanstad

  • Dit bestand bevat bestaande WKO systemen binnen de provincie Groningen. Warmte koude opslag is een manier om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen door gebruik te maken van grondwater. De aanwezigheid van dergelijke systemen heeft invloed op de mogelijkheden voor nieuwe WKO-systemen in de directe nabijheid.