From 1 - 10 / 394
  • Dit bestand bevat fietsroutes Plus zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Wij leggen Fietsroutes Plus aan op verbindingen tussen herkomst- en bestemmingsgebieden met grote vervoersstromen. Een Fietsroute Plus is een hoogwaardig fietspad met meer comfort, ruimte en een betere doorstroming. Verkeersveiligheidsknelpunten op onze fietspaden pakken wij aan, met een combinatie van verbeteringen in de infrastructuur, educatie en handhaving.

  • Stikstofoxiden (als NOx) emissies naar lucht uit alle bronnen in 2014 in kg/km2 per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014. (vastgesteld 2016)

  • Per provincie is geïnventariseerd hoeveel mensen ernstige geurhinder ondervonden van agrarische bedrijven en het uitrijden van mest.

  • Op basis van de geluidsbelastingkaart van provinciale wegen peiljaar 2016 is bepaald op welke geluidsgevoelige bestemmingen de gevelbelasting 63 dB of meer is. Hierbij wordt uitgegaan van het type asfalt dat daadwerkelijk op 31-12-2016 aanwezig was. Het bestand bestaat uit een selectie uit de BAG voor de gebouwen met deze gevelbelasting, waarbij geselecteerd op de functies wonen, wonen/werken en zorg en educatie. Dit zijn de geluidsgevoelige bestemmingen volgens de Wet geluidhinder. Gemakshalve wordt dit ook “woningen” genoemd.

  • Dit bestand bevat landelijke wandelroutes (LAW-routes) zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. We richten ons op het instand houden en verbeteren van de kwaliteit van het Groningse deel van de volgende landelijke wandelroutes: LAW 9-1 Pieterpad, LAW 10 Noaberpad en LAW 5-5 Wad- en Wierdenpad. Wij financieren projecten met het doel provinciale routestructuren uit te breiden en te vernieuwen.

  • Bufferzones is een onderdeel van de kaart Externe bufferzones Witterveld afkomstig uit het Natura2000 beheerplan en vormt tezamen met andere gegevens de kaart zoals gepresenteerd in het Natura2000 beheerplan. Vaststellingsdatum beheerplan 13-09-2017.

  • Dit bestand bevat drinkwaterwingebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van deze gebieden. In waterwingebieden zijn in principe alleen activiteiten toegestaan, die direct of indirect samenhangen met de drinkwaterproductie. Activiteiten, die schadelijk kunnen zijn voor de grondwaterwinning zijn hier verboden, zoals het gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen, het diep graven of boren en het lozen van schadelijke stoffen op of in de bodem.

  • Dit bestand bevat de bebouwingszone van 70 meter (waterkeringszone) zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze verordening zijn regels opgenomen m.b.t. de bebouwingszone, die samen met het profiel van vrije ruimte en de beschermingszone de waterkeringszone vormt.

  • Deze kaart is een weergave van het potentieel aan biogas in GJ/(ha.jaar) dat uit reststromen van akkerbouw geproduceerd kan worden per gemeente.

  • Luchtfoto 2016 Gemeente Koggenland