Zoeken
 
From 1 - 10 / 363
  • Potentieel Houtachtige Biomassa uit Bos per oppervlakte land per gemeente in GJ/(ha.jaar)

  • Dit bestand bevat NatuurNetwerk Nederland (NNN)-natuur aanpassingsgebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. Gedeputeerde Staten zijn - als de hydrologische situatie of de realiseerbaarheid daartoe aanleiding geeft - bevoegd de begrenzing van NNN-natuur aanpassingsgebieden te wijzigen en deze geheel of gedeeltelijk te laten vervallen of geheel of gedeeltelijk te veranderen in 'NNN-beheer aanpassingsgebied'.

  • Dit bestand bevat gereserveerde tracés van provinciale wegen zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij de tracés voor de nieuwe wegverbindingen of verbetering van bestaande wegverbindingen opgenomen.

  • Dit bestand bevat gereserveerde tracés van spoorlijnen zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016.

  • Dit bestand bevat de bebouwingszone van 70 meter (waterkeringszone) zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze verordening zijn regels opgenomen m.b.t. de bebouwingszone, die samen met het profiel van vrije ruimte en de beschermingszone de waterkeringszone vormt.

  • Per provincie is geïnventariseerd hoeveel mensen ernstige geurhinder ondervonden van wegverkeer.

  • Per provincie is geïnventariseerd hoeveel mensen ernstige geurhinder ondervonden van fabrieken en bedrijven.

  • Dit bestand bevat de beschermingszone van 25 meter (waterkeringszone) zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze verordening zijn regels opgenomen m.b.t. de beschermingszone, die samen met het profiel van vrije ruimte en de bebouwingszone de waterkeringszone vormt.

  • Dit bestand bevat het zoekgebied van spoorverbindingen zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening zijn regels opgenomen m.b.t. dit zoekgebied. Het betreft een ruimtelijke reservering voor de mogelijke aanleg van de Oostboog Veendam.

  • Dit bestand bevat NNN-beheergebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Een deel van het Natuur Netwerk Nederland bestaat uit beheergebieden. Dit zijn landbouwgebieden met natuurwaarden. De hoofdfunctie is landbouw. In deze gebieden stimuleren wij een aangepast agrarisch beheer gericht op behoud en versterking van de aanwezige natuurwaarden. De begrenzing van het Natuurnetwerk en regels ter bescherming van het Natuurnetwerk hebben wij vastgelegd in de Omgevingsverordening.