Zoeken
 
From 1 - 10 / 394
 • Categories  

  Drijvende markeringen en Vaste markeringen.

 • Kaartlaag Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op de kaart is een kaartlaag afkomstig uit de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie te zien. Zie ook hoofdstuk 5 (Ruimtelijke Kwaliteit) in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op 28 september 2015 hebben PS bij voordracht 74-2015 (verseon 179956/ 659098) een aantal kaartlagen gewijzigd. De overige kaartlagen bleven daarbij ongewijzigd.

 • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) levert jaarlijks kaarten met grootschalige concentratie- en depositieniveau's voor Nederland van diverse luchtverontreinigende stoffen waarvoor Europese regelgeving bestaat. De concentratiekaarten met resolutie 1 x 1 km zijn gebaseerd op een combinatie van modelberekeningen en metingen en zijn bedoeld voor het geven van een grootschalig beeld van de luchtkwaliteit in Nederland zowel voor jaren in het verleden als in de toekomst.

 • Deze kaartlaag vormt het bestand van de Vaarlandtoeslagkaart. Deze kaart is op vastgesteld op 21 april 2015, document/nummer 585532/5855447 door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2016. Het doel van de Vaarlandtoeslagkaart is een toeslag voor vaarland (land dat uitsluitend over water te bereiken is en waar geen materiaal voor beheer [machines, vee, mest e.d.] wordt opgeslagen). Dit geldt alleen voor natuurbeheer. Voor de provincie Noord-Holland geldt dat alleen de volgende pakketten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen: N05, N06, N10, N12 en N13. De overige (natuur)beheertypen staan, ook als het land is dat uitsluitend varend te bereiken is, niet op de vaarlandtoeslagkaart en komen niet in aanmerking voor een toeslag.

 • RGB voorjaarsluchtfoto van 2015 met een resolutie van 25cm.

 • Samen met dataset HWBP_point en HWBP_polygon vormt dit bestand de basis voor de kaart Meekoppelkansen bij Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). (kaart 150306) De kaart is gebruikt om met de partners (waterschap, gemeenten, provincie) een beeld te vormen over de meekoppelkansen in relatie tot het HWBP. Het landelijke HWBP stuurt in elk begin van het jaar een concept programmering naar de regio. In de regio bekijken we of dat het concept programma schuurt met ontwikkelingen in de regio. Dit kan leiden tot een vraag vanuit de regio om het HWBP programma aan te passen. De komende jaren zal dit een herhalend proces zijn.

 • Dit bestand is tot stand gekomen door inventarisatie van Sportvisserij Nederland en de waterschappen voor de landelijke database op www.vismigratie.nl/. Bij deze inventarisatie zijn alle knelpunten voor vismigratie in kaart gebracht en daarbij is onderscheid gemaakt tussen knelpunten waar voorzieningen (vistrappen, nevengeulen, aangepast beheer en zo meer) zijn aangebracht en knelpunten zonder voorzieningen (locaties die een probleem vormen voor vismigratie: stuwen, waterkrachtcentrales, gemalen, sluizen, duikers, dammen en dergelijke). De knelpunten zijn barrieres die vissen niet kunnen passeren om verder stroomopwaarts te zwemmen, zoals stuwen en gemalen. De lijst is in september 2009 opgesteld.

 • Kaartlaag Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op de kaart zijn de landingsbanen van luchthaven Schiphol te zien. Zie ook paragraaf 6.2.2 in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op 28 september 2015 hebben PS bij voordracht 74-2015 (verseon 179956/ 659098) een aantal kaartlagen gewijzigd. De overige kaartlagen bleven daarbij ongewijzigd

 • Deze kaartlaag vormt het bestand voor het agrarisch zoekgebied op de beheertypenkaart. Deze kaart is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld op 21 april 2015, document/nummer 585532/585544 als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2016. Doel van de beheertypenkaart is het vastleggen van de huidige wijze van agrarisch waterbeheer, zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De kaart wordt gebruikt voor de toekenning van subsidies voor natuurbeheer.

 • ​De waterwingebieden zijn de zones direct rondom de winputten met water dat binnen 1 jaar wordt opgepompt. Deze beschermde gebieden betreft de zone die de winputten en de directe omgeving daarvan omvat. De provincie en haar partners streven ernaar het grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening te beschermen. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 11 november 2015. En bij de tweede geconsolideerde versie zijn technische wijzigingen opgenomen die vallen onder het mandaat waarbij geen GS-besluit nodig is. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.