From 1 - 10 / 321
  • Natuur in Zeeland op basis van begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Opgesteld voor het Natuurbeheerplan Zeeland, zoals dit geldig was vanaf vaststelling in september 2014, bedoeld voor subsidiejaar 2015.

  • Alle primaire, secundaire en tertaire waterlopen uit de nieuwe legger van WZE

  • Natuur in Zeeland op basis van begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Opgesteld voor het Natuurbeheerplan Zeeland, zoals dit geldig was vanaf vaststelling in september 2015, bedoeld voor subsidiejaar 2016.

  • Het gezoneerd industrieterrein bestand is vastgestelde begrenzing geluidzones 50 dbA. Nota bene: Het ID in de Bron Identificatie verwijst naar het bronbestand (geonam_gldzonind050dbavlk).

  • Bedrijventerreinenbestand Zeeland gebaseerd op vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplannen.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D6).

  • Wat ziet U: De relatief ongestoorde en niet vergraven bodem, die daardoor goed ecologisch kan functioneren. Wat is de waarde: Alleen een onafgedekte bodem kan ecologisch functioneren. Ook de mate van vergravenheid beinvloedt het ecologisch functioneren en daardoor vele ecosysteemdiensten Open bodem vertegenwoordigt een groot deel van het natuurlijk kapitaal van de toplaag van de bodem in Nederland. Belangrijk voor: Bodembeheer in de bebouwde omgeving, bij infrastructuur en in de glastuinbouw, waar de verstoring relatief groot is.

  • De kaart geeft de gemiddelde toegevoegde waarde per hectare weer van voedselteelten in de tuinbouw (groenten en fruit in de open grond), berekend over de periode 2011-2014. Teelten in kassen zijn niet meegenomen, omdat die niet als diensten van een natuurlijk ecosysteem worden gezien. Deze vierjarige periode is gekozen om recht te doen aan vruchtwisselingscycli: op dezelfde grond worden immers vaak elk jaar andere gewassen geteeld. De data zijn deels afkomstig uit de Basisregistratie Percelen (waarin te vinden is waar welk gewas wordt geteeld) en deels uit de CBS-Landbouwtellingen, zoals bewerkt door het LEI (daarin wordt de gemiddelde productiewaarde van elk gewas berekend). Op deze zg. standaardopbrengst wordt vervolgens de gemiddelde verdiencapaciteit per sector toegepast als schatting van de toegevoegde waarde. De ecosysteemdienst moet namelijk gezien worden als de toegevoegde waarde van producten die de grond oplevert - niet als de totale waarde van de productie.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D12).

  • De koude-warmte-opslagvrije zone is het beschermingsgebied grondwater waar het grondwater binnen 25 jaar bij een pompput voor de openbare drinkwatervoorziening kan zijn en waar geen afdoende beschermende kleilaag aanwezig is. Binnen deze zone zijn koude-warmteopslag-systemen niet toegestaan. De toepassing van deze systemen brengt risico's met zich mee voor de drinkwaterwinning. Opwarming van het grondwater kan leiden tot verandering van bijvoorbeeld de chemische kwaliteit, er kan negatieve beïnvloeding optreden van de stromingsrichting van grondwater voor drinkwaterbereiding en er kunnen zich calamiteiten voordoen bij gebruik van vloeistoffen in gesloten systemen. Ook het boren in de bodem kan een bedreiging opleveren. Deze systemen zijn daarom niet toegestaan. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 31 maart 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 16 april 2021.