From 1 - 10 / 305
  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijgevoegde kaart D13).

  • In 2015 heeft gemeente Koggenland een scan laten uitvoeren naar de geluidshinder veroorzaakt door wegverkeer. De gepubliceerde kaarten geven een indicatie van de geluidshinder in 2015. Deze service bevat de geluidcontouren van alle wegen in de gemeente inclusief aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder. Deze geluidcontouren kunnen gebruikt worden als eerste (worst case) toetsing van een plan aan de Wet geluidhinder. In deze berekening is de invloed van lokale gebouwen wel meegenomen.

  • In de grondwaterbeschermingsgebieden gelden regels met betrekking tot de bescherming van het grondwater dat wordt onttrokken voor de drinkwatervoorziening. Er wordt onderscheid gemaakt tussen waterwingebieden die direct om de onttrekkingsputten liggen en waar het grootste beschermingsregime geldt en grondwaterbeschermingsgebieden.Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart A).

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.(Bijbehorende kaarten D2 en D7), waarin het gehele stroomgebied van de Drentsche Aa als Nationaal Landschap is aangewezen, inclusief het Groningse deel in de gemeente Haren. De Drentse begrenzing sluit aan op de Groningse. Doel van een Nationaal Landschap is de kwaliteiten te behouden, duurzaam te beheren en te versterken. Uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid is behoud door ontwikkeling. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk, mits de kwaliteiten worden behouden of versterkt.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

  • De waterkaart hoort bij het Natuurbeheerplan.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D8).

  • Dit bestand bevat gegevens over de geuruitstoot van industriële bedrijven met een vergunning van de provincie en de vertaling daarvan naar gezondheidsrisico's. De provincie heeft met behulp van een geurverspreidingsmodel de 98-percentiel geurcontouren berekend. Bijvoorbeeld 98 percentiel van 5 ge/m3 wil zeggen dat buiten de contour in 98% van de tijd de geurimmissie op een bepaald punt lager zal zijn dan 5 ge/m3. De berekende 98p-geurcontouren zijn conform het Handboek gezondheidseffectscreening stad & milieu 2012 vertaald naar GES-scores. De kaart geeft niet precies de gebieden aan waar geur waarneembaar is, maar hoe groot de kans is dat de geur waarneembaar is en hoe sterk deze geur is. Of iemand de geur ook daarwerkelijk ruikt is afhankelijk van de bedrijfsvoering, het weer, de plek en het reukvermogen van die persoon.

  • Regenwormen behoren tot de reuzen van het bodemleven, de zogenoemde macrofauna. In Nederland zijn ongeveer 25 soorten bekend, maar de meeste daarvan worden zelden waargenomen. Enkele soorten komen juist heel veel voor. Regenwormen worden ingedeeld in drie groepen, op grond van hun voedselkeuze, gedrag en voorkomen. Zo zijn er de pendelaars, die diepe verticale gangen maken en plantenresten tot ver in de bodem brengen. Zij vergroten het gehalte aan organische stof, verbeteren de bodemvruchtbaarheid en versterken het vochtregulerende vermogen. Daarnaast zijn er de regenwormen die vlak onder de oppervlakte leven en de soorten die juist dieper in de bodem zitten. De eerste groep composteert plantaardig materiaal en maakt veel stikstof, fosfaat en kalium vrij. De laatste groep bevordert de beluchting en stimuleert de microbiële activiteit in de bodem. Regenwormen zijn gevoelig voor verontreiniging en grondbewerking, zoals ploegen en mestinjectie. Regenwormen spelen door hun gedrag en eigenschappen een belangrijke rol bij de structuurvorming van de bodem. De meeste soorten regenwormen worden aangetroffen bij de melkveehouderij op de kleigronden. Regenwormen zijn cruciaal voor: • nutriëntenhuishouding • bodemstructuur • afbraak en opslag organische stof • opslag en afgifte van water • habitat en biodiversiteit

  • De provincie en haar partners streven samen naar herstel en behoud van de kwaliteit van het oppervlaktewater in Gelderland, waarbij ten minste voldaan wordt aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit bestand bevat de oppervlaktewaterlichamen wateren en plassen van de KRW. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten als onderdeel van Actualisatieplan december 2014 op 11 november 2015.