From 1 - 10 / 308
  • Voortgangsrapportage Natuur 2015 geeft inzicht in de voortgang van verwerving, inrichting en beheer van het Natuurnetwerk op de peildatum 1-1-2015. Daarnaast is het op 1-1-2015 actuele bestand het Natuurnetwerk opgenomen.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D4).

  • Voortgangsrapportage Natuur 2015 geeft inzicht in de voortgang van verwerving, inrichting en beheer van het Natuurnetwerk op de peildatum 1-1-2015. Daarnaast is het op 1-1-2015 actuele bestand het Natuurnetwerk opgenomen.

  • De kaartlaag met de aardkundige monumenten is vastgesteld door Provinciale Staten op 14 december 2015 als onderdeel van de Provinciale Milieu Verordening (PMV), tranche 9 (Kenmerk 682598). De provincie Noord-Holland heeft een deel van haar provincie aangewezen als aardkundig monument. Het zijn markante plekken die verspreid liggen door heel Noord-Holland en iets vertellen over het ontstaan van de provincie.

  • Onderdeel van het natuurbeheerplan is het Beheergebied. In deze gebieden wordt door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen een bijdrage leveren aan het gebied. De bijbehorende beheerpakketten zijn gebaseerd op de Index Natuur en Landschap. Ook onderdeel van het Natuurbeheerplan is de kaart waarop de ambitie (het einddoel) van alle bestaande en nieuwe natuur is begrensd en getypeerd volgens de Index Natuur- en Landschap. De kaart begrenst het zelfde gebied als de beheertypekaart. In de tekst van het natuurbeheerplan wordt exact geformuleerd wanneer het einddoel moet zijn bereikt. (Informatiemodel Natuur, IMNa2.0)

  • Wat ziet U: De robuustheid van de bodem voor milieustress en het vermogen tot herstel en aanpassing aan veranderend bodemgebruik, obv samengestelde indicatorenset Wat is de Waarde: Een robuuste bodem vergt minder onderhoud en beheer, en is multi-inzetbaar, ook voor een ander bodemgebruik. Belangrijk voor: de overgang van landbouw naar natuur ern voor het bodembeheer in de bebouwde omgeving.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D6).

  • In 2015 heeft gemeente Koggenland een scan laten uitvoeren naar de luchtkwaliteit veroorzaakt door wegverkeer. De gepubliceerde kaarten geven een indicatie van de luchtkwaliteit in 2015. De luchtkwaliteitskaarten zijn gepubliceerd maar uit het onderzoek is gebleken dat op geen enkele locatie nu en in de toekomst, sprake is van een overschrijding van de normen. Deze kaart toont de hoeveelheid fijn stof (PM10)

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D 11b).

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D7).