Zoeken
 
From 1 - 10 / 409
 • Categories  

  Drijvende markeringen en Vaste markeringen.

 • De begrenzing van de Leefgebieden Categorie Water. De begrenzing maakt onderdeel uit van de geconsolideerde Beheertypenkaart die als bijlage is toegevoegd aan het Natuurbeheerplan 2019 zoals is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) op 2 oktober 2018. Dit besluit heeft geen betrekking op deze dataset. De begrenzing geeft het zoekgebied weer van gebieden waar subsidie verstrekt kan worden. Dit heeft betrekking op subsidies in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Dit betreft specifieke water gerelateerde natuurdoelen. Voor deze projecten is subsidie mogelijk vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Dit betreft Europese cofinanciering. De begrenzing van deze gebieden is voorgedragen door de waterschappen. De categorie Water is een onderdeel van de Leefgebieden agrarisch natuurbeheer. Deze begrenzing maak onderdeel uit van het Landelijke informatiemodel Natuur (IMNa) als "Zoekgebied Water".

 • Dit bestand bevat de interferentiegebieden binnen de gemeente Groningen. Interferentiegebieden zijn gebieden waar de gemeente de ondergrond kan ordenen omdat er drukte in de ondergrond wordt verwacht. Ordenen houdt in dat regels worden opgesteld waardoor de ondergrond zo optimaal mogelijk gebruikt wordt. Hierbij wordt gezorgd dat zowel huidige als toekomstige bodemenergiesystemen ruimte in de ondergrond hebben. Via een interferentiegebied kan de gemeente nadere regels stellen met betrekking tot de gesloten bodemenergiesystemen.

 • In het kader van Natura2000 worden gebiedsdekkende habitatkarteringen opgebouwd voor gebieden die zijn aangewezen als habitatrichtlijngebied. Habitattypen zijn gebaseerd op vegetatietypen, geaccepteerde typologiën zijn VVN, SALT en SBB. Voor de Voordelta is gebruik gemaakt van slechts 1 Vegwad-kartering (Slufter Voorne en Kwade Hoek, 2006), die is samengesteld uit SALT-vegetatietypen. Het bestand probeert de situatie te beschrijven zoals die in het jaar van aanwijzing (2008) van toepassing was, of zo dicht mogelijk te benaderen. Voor de kwelder- en duingebieden is dus gebruik gemaakt van de vegetatiekartering Slufter Voorne en Kwade Hoek (2006). Voor de zeegebieden is een dieptebestand (type raster) geconverteerd naar een shapefile zodat de informatie samgengevoegd kon worden met de hierboven genoemde kwelder- en duingebieden. Voor een uitgebreide methodebeschrijving zie Methodiek Habitatkaarten RWS Voordelta_t0'.

 • Categories  

  INSPIRE Gebouwen themalaag, gevuld met relevante objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en TOP10NL, beheerd door het Kadaster.

 • Kaartlaag Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op de kaart zijn de reconstructies rond het regionale HOV te zien. Zie ook paragraaf 6.3.2 in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op 28 september 2015 hebben PS bij voordracht 74-2015 (verseon 179956/ 659098) een aantal kaartlagen gewijzigd. De overige kaartlagen bleven daarbij ongewijzigd.

 • Kaartlaag Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op de kaart is Greenport Aalsmeer te zien, een belangrijk agricluster binnen het beleid van de provincie. Zie ook paragraaf 6.5 in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op 28 september 2015 hebben PS bij voordracht 74-2015 (verseon 179956/ 659098) een aantal kaartlagen gewijzigd. De overige kaartlagen bleven daarbij ongewijzigd. Dit bestand maakt onderdeel uit van de set kaarten in de Structuurvisie. De kaarten zijn te raadplegen via de webviewer op onze website. De Structuurvisie Noord-Holland 2040 is op 20 januari 2015 vastgesteld door Provinciale Staten, onder besluitnummer 179956/528058. Meer informatie over de inhoud van de Structuurvisie en herzieningen is te vinden op de website van de Provincie Noord-Holland: www.noord-holland.nl.

 • Het TOPgrenzen bestand van de Topografische Dienst bevat alle gemeente-, provincie-, en rijksgrenzen. TOPgrenzen is deels gebaseerd op kadastrale gegevens en topografische elementen. Het bestand geeft de situatie per 1 januari van het kalenderjaar weer. Het TOPgrenzen bestand bevatten 'region'-tabellen. Deze tabellen bevatten voor elk vlak attribuutgegevens die een bepaalde categorie (region) beschrijven. Daarbij is voor elk vlak in de tabel de Tdn-code en de omschrijving vastgelegd. Binnen TOPGrenzen zijn een drietal regions (categorien) gedefinieerd, namelijk Region1='Gemeenten', Region2='Buitenland', Region3='Provincies'. Het bestand 'Nl_prov_2003' is identiek aan het Region3 ('Provincies') bestand, en in de tabel zijn alleen de namen en nummers van de provincies van 2003 als attributen opgenomen [Bron: Produktbeschrijving TOPgrenzen]. Het bevat geen grenzen tussen water en land, zodat de kust van Zeeland, Zuid-Holland, de eilanden, etc. niet te herkennen zijn. Het kan in GIS als overlaybestand of als koppelbestand gebruikt worden. Om de unieke Tdn-code of de naam van de provincie als label te tonen kan het veld 'TDN_CODE' of 'OMSCHRIJVI' aangeroepen worden.

 • Kaartlaag Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op de kaart is uinbouwconcentratiegebieden weergegeven waarvoor regels gelden met als doel om tuinbouwbedrijven in deze gebieden te concentreren. Zie artikel artikel 26c t/m 27 in de PRV. Zie ook artikel 26 in de PRV en de toelichting op dit artikel. Zie ook paragraaf 6.5.1.1 in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op 28 september 2015 hebben PS bij voordracht 74-2015 (verseon 179956/ 659098) een aantal kaartlagen gewijzigd. De overige kaartlagen bleven daarbij ongewijzigd

 • Deze kaartlaag vormt het bestand voor het agrarisch waterbeheer op de beheertypenkaart. Deze kaart is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld op 21 april 2015, document/nummer 585532/585544 als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2016. Doel van de beheertypenkaart is het vastleggen van de huidige wijze van agrarisch waterbeheer, zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De kaart wordt gebruikt voor de toekenning van subsidies voor natuurbeheer.