Zoeken
 
From 1 - 10 / 387
 • Categories  

  Drijvende markeringen en Vaste markeringen.

 • De ambitie van de provincie is om de Natura 2000-doelen te realiseren en de beperkingen te verminderen die de bescherming van Natura 2000-gebieden op kan leveren.

 • Dit bestand bevat gegevens over de geuruitstoot van industriële bedrijven met een vergunning van de provincie. De provincie heeft met behulp van een geurverspreidingsmodel de 98-percentiel geurcontouren berekend. Bijvoorbeeld 98 percentiel van 5 ge/m3 wil zeggen dat buiten de contour in 98% van de tijd de geurimmissie op een bepaald punt lager zal zijn dan5 ge/m3. De kaart geeft niet precies de gebieden aan waar geur waarneembaar is, maar hoe groot de kans is dat de geur waarneembaar is en hoe sterk deze geur is. Of iemand de geur ook daarwerkelijk ruikt is afhankelijk van de bedrijfsvoering, het weer, de plek en het reukvermogen van die persoon.

 • Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2014 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. Deze tweede versie bevat een deel van de kerncijfers. Eind 2016 wordt een derde versie gepubliceerd. Lees voor meer informatie het volgende document: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/links/toelichting-wijk-en-buurtkaart-2013-2015.htm

 • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) levert jaarlijks kaarten met grootschalige concentratie- en depositieniveau's voor Nederland van diverse luchtverontreinigende stoffen waarvoor Europese regelgeving bestaat. De concentratiekaarten met resolutie 1 x 1 km zijn gebaseerd op een combinatie van modelberekeningen en metingen en zijn bedoeld voor het geven van een grootschalig beeld van de luchtkwaliteit in Nederland zowel voor jaren in het verleden als in de toekomst.

 • De provincie en haar partners streven samen naar herstel en behoud van de kwaliteit van het oppervlaktewater in Gelderland, waarbij ten minste voldaan wordt aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit bestand bevat de oppervlaktewaterlichamen wateren en plassen van de KRW. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten als onderdeel van Actualisatieplan december 2014 op 11 november 2015.

 • Het TOPgrenzen bestand van de Topografische Dienst bevat alle gemeente-, provincie-, en rijksgrenzen. TOPgrenzen is deels gebaseerd op kadastrale gegevens en topografische elementen. Het bestand geeft de situatie per 1 januari van het kalenderjaar weer. Het TOPgrenzen bestand bevatten 'region'-tabellen. Deze tabellen bevatten voor elk vlak attribuutgegevens die een bepaalde categorie (region) beschrijven. Daarbij is voor elk vlak in de tabel de Tdn-code en de omschrijving vastgelegd. Binnen TOPGrenzen zijn een drietal regions (categorien) gedefinieerd, namelijk Region1='Gemeenten', Region2='Buitenland', Region3='Provincies'. Het bestand 'Nl_prov_2003' is identiek aan het Region3 ('Provincies') bestand, en in de tabel zijn alleen de namen en nummers van de provincies van 2003 als attributen opgenomen [Bron: Produktbeschrijving TOPgrenzen]. Het bevat geen grenzen tussen water en land, zodat de kust van Zeeland, Zuid-Holland, de eilanden, etc. niet te herkennen zijn. Het kan in GIS als overlaybestand of als koppelbestand gebruikt worden. Om de unieke Tdn-code of de naam van de provincie als label te tonen kan het veld 'TDN_CODE' of 'OMSCHRIJVI' aangeroepen worden.

 • Onderdeel van het natuurbeheerplan is het Zoekgebied water. Binnen het Zoekgebied water kunnen Agrarische collectieven subsidie aanvragen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De bijbehorende beheerpakketten zijn gebaseerd op de Index Natuur en Landschap. (Informatiemodel Natuur IMNa 5.1).

 • Kaartlaag Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op de kaart is het Bestaand Bebouwd Gebied te zien (tegenhanger van het landelijk gebied), zie ook hoofdstuk 3 van de PRV. Het begrip komt diverse keren en in verschillende thema's voor in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op 28 september 2015 hebben PS bij voordracht 74-2015 (verseon 179956/ 659098) een aantal kaartlagen gewijzigd. De overige kaartlagen bleven daarbij ongewijzigd

 • De WarmteAtlas Nederland is een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in ons land zijn aangegeven. Aan de aanbodkant gaat het om (potentieel) geschikte locaties van warmte- en koude opslag (WKO), diepe geothermie, biomassa en restwarmte. Deze lagen tonen de potentie voor WKO systemen per buurt en per gemeente.