From 1 - 10 / 285
 • Classificatie van de kwaliteit van het wegmeubilair (zoals lantaarnpalen, bewegwijzering, etc.) langs de fietspaden in alle Drentse gemeenten en de gemeente Ooststellingwerf.

 • Officieel gepubliceerde ruimtelijke plannen conform de digitaliseringsaspecten van de Wro/Bro.

 • De toepassingskaart van de BodemKwaliteitsKaarten laat zien welke kwaliteit bij toepassen of aanbrengen van grond vereist is op basis van een dubbele toetsing. De toepassingskaart gaat uit van toepassing in of op de bovengrond. De kaart is een bijlage van de Nota bodembeheer, die u kunt vinden op www.zaanstad.nl trefwoord grondverzet. Deze kaart bevat een ambtelijke wijziging ten opzichte van de versie die door de Raad is vastgesteld. Het deel dat binnen de gemeente Wormerland ligt is verwijderd.

 • Maximum snelheden op provinciale wegen in Overijssel. Gegevens zijn gegenereerd uit het Programma Verkeersinformatiesysteem (VIS), thema arealen. Als excel bestand met Linear Referencing in ArcGis ingelezen.

 • Categories  

  Deze webservice toont de locaties van alle ziekenhuizen in Nederland (algemene en academische ziekenhuizen inclusief de buitenpoliklinieken). Het betreft de situatie van september 2013. Het bestand bestaat uit een locatienaam, organisatienaam en adresgegevens.

 • Meting van de verdeling van het verkeer op een gemiddelde weekdag in 2020 naar dag, avond, nacht en etmaal voor drie voertuigcategorieën (licht verkeer, middelzwaar vrachtverkeer en zwaar vrachtverkeer). Op basis van elektronische meetlussen op de provinciale wegvakken buiten de bebouwde kom worden de verkeersgegevens berekend. De verkeersintensiteit geeft het percentage voertuigen aan in de betreffende voertuigcategorie en over de betreffende periode. Elk wegvak is gedefinieerd met een begin hectometerpunt en een eind hectometerpunt. Wanneer u informatie opvraagt voor een specifiek wegvak wordt de verdeling van de verkeersintensiteiten naar tijd van de dag en voertuigcategorie getoond.

 • De natuuropgave 2040 start in de Omgevingsvisie. Kaart 4 is de ruimtelijke weergave voor de kerngebieden; de doelen Natuur en Landschap zijn de inhoudelijke invulling ervan. Op de kaart staat welke soort natuur we nastreven op lange termijn; de provinciale ambitie 2040, de stip op de horizon.

 • Deze dataset geeft een overzicht van de theaters in Drenthe, verzameld ten behoeve van een beleidsindicator "Cultuur" in Drenthe in Feiten en Cijfers (www.provincie.drenthe.nl/feitencijfers/).

 • Voor de Structuurvisie RO is de bekende indeling van Brabant in AHS en GHS losgelaten. Deze nieuwe structuur bestaat uit stedelijke structuur, agrarische structuur, infrastructuur en groenblauwe structuur. In dit Brabantdekkende bestand zitten de vlakelementen van de stedelijke structuur, agrarische structuur en groenblauwe structuur.

 • De BodemKwaliteitsKaart Ondergrond beschrijft de gemiddelde kwaliteit van de bodemlaag van 0,5 tot 2,0 meter van onverdachte locaties. De kaart is een bijlage van de Nota bodembeheer, die u kunt vinden op www.zaanstad.nl trefwoord grondverzet.