From 1 - 10 / 264
 • Wilt u iets nieuws bouwen of een gebouw aanpassen en heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig? Dan wordt uw plan getoetst aan eisen van welstand. Dat betekent dat een commissie kijkt of het bouwwerk wel binnen het straatbeeld past. De Commissie Ruimtelijke kwaliteit toetst of uw bouwplan aan de eisen voldoet. De eisen waaraan een bouwplan moet voldoen staan in de welstandsnota. Met deze normen willen wij dat de ruimtelijke kwaliteit hetzelfde blijft. De normen van welstand van een gebouw gaan over: de plaatsing, de vorm, de verhoudingen (maatvoering), het materiaalgebruik, de kleur. Ieder gebied heeft zijn eigen welstandseisen. Op de Welstandskaart ziet u welke eisen in een gebied gelden. Niet alle gebieden zijn even belangrijk voor het 'gezicht' van de gemeente Ede. Daarom is gekozen voor een indeling in gebieden met verschillende welstandsniveaus: bijzonder, soepel en welstandsvrij. 'Bijzonder' is voor gebieden die zeer beeldbepalend of anderszins waardevol zijn. Soepel is vooral voor de reguliere woonwijken en welstandsvrij voor gebieden waar we alleen aanbevelingen voor doen.

 • Kaartlaag met Rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten in Overijssel. In Nederland zijn meer dan 400 door het rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten. De wettelijke grondslag hiervoor ligt de Monumentenwet. Daarnaast zijn er gemeenten die op basis van de lokale erfgoedverordening gemeentelijke beschermde gezichten hebben aangewezen. Stads- en dorpsgezichten worden in de Monumentenwet omschreven als groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden. Gebieden met alleen natuurwaarden of landschappelijke kwaliteiten kunnen niet beschermd worden als gezicht. Wel kunnen landelijke gebieden er onderdeel van uitmaken. Dit is het geval wanneer er een duidelijke historisch-functionele en visuele relatie is met een bebouwingskern of bebouwingspatroon.

 • Dit puntenbestand toont de gemeentelijke monumenten binnen de provincie Overijssel en is samengesteld uit verschillende bronnen. Het bestaande provinciale bestand is aangevuld met data die bij de gemeentes is opgevraagd. De actualiteit van de beschikbare data wisselt sterk per gemeente. Daarnaast is gebruik gemaakt van de informatie die het Kadaster openbaar beschikbaar stelt (Publiekrechtelijke Beperkingen - Gemeentewet: Besluit Monument, wms via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)). De punten zijn waar mogelijk geplaatst binnen de contouren van het betreffende pand op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)/Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Deze kaartlaag geeft een overzicht van de locaties van gemeentelijke monumenten, voor gedetailleerde informatie over de kenmerken en bouwhistorie van de objecten wordt verwezen naar de gemeentelijke data.

 • De wegencategorisering geeft een indeling van functie en inrichting van provinciale wegen in Overijssel waarbij thema's als duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid een belangrijke rol spelen. Doel hiervan is om een goed en gedifferentieerd aanbod van provinciale wegen in Overijssel te hebben. Bij het toekennen van de functie en vorm van een weg is niet alleen gekeken naar de economische functie van een weg, waarbij doorstroming centraal staat, maar ook naar de betekenis van het gebied voor leefbaarheid, toerisme en natuur. Het geeft een indeling van Stroomwegen (120/100 km/uur), Gebiedsontsluitingswegen (GOW 80 km/uur) en Erftoegangswegen (ETW 60 km/uur). De gegevens zijn gegenereerd uit het VIS (verkeersinformatiesysteem).

 • rgb zomerluchtfoto van 2013 met een resolutie van 25 cm

 • Categories  

  Deze webservice toont de jaargemiddelde concentraties van stoffen in het drinkwater opgenomen per drinkwaterpompstation. De metingen zijn uitgevoerd door de drinkwaterbedrijven daar waar het drinkwater na zuivering het pompstation verlaat. Alleen de meetresultaten boven de detectiegrens zijn weergegeven.

 • De gemiddelde jaarintensiteit op provinciale wegen van motorvoertuigen op werkdagen in 2012.Deze kaart wordt gebruikt voor FC Drenthe.

 • Categories  

  Deze webservice toont bevat de emissies en afvalstromen vanuit de belangrijkste industriële faciliteiten in Nederland zoals deze met het elektronisch Milieujaarverslag worden verzameld in het kader van de Europese E-PRTR verplichting door RIVM aan de Europese Unie worden gerapporteerd. Het bevoegd gezag (provincie, gemeente, waterschap, omgevingsdienst etc.) van het bedrijf heeft vooraf de emissies en afvalstromen gevalideerd. Deze dataset betreft de emissies naar het riool, hierbij gaat het om jaarvrachten.

 • Dit bestand toont de hectometerpunten opgenomen op de assen van provinciale wegen in Overijssel. Opgenomen zijn de hectometerpunten van alle wegen die worden beheerd door de provincie Overijssel. Het betreft niet de in het terrein aanwezige hectometerbordjes maar de berekende hectometermaten op de assen van de provinciale wegen. Bij de wegen is op elke 100 meter een punt geplaatst. De weg N768 is niet meegenomen omdat het beheer van deze weg (nog) bij Rijkswaterstaat ligt.

 • Dit bestand geeft de ligging van rioolwaterzuiveringsinstallaties in Drenthe weer.