From 1 - 10 / 324
 • Categories  

  Kaart met de verspreiding van habitattypen voor de Artikel 17 rapportage Habitatrichtlijn voor periode 2007 - 2012

 • Categories  

  Deze webservice toont de jaargemiddelde concentraties van stoffen in het drinkwater opgenomen per drinkwaterpompstation. De metingen zijn uitgevoerd door de drinkwaterbedrijven daar waar het drinkwater na zuivering het pompstation verlaat. Alleen de meetresultaten boven de detectiegrens zijn weergegeven.

 • Deze dataset bevat de locaties van alle parkeermeters binnen de gemeente Heemstede. Naast de locatie heeft elk record een ID, nummer, parkeersector, locatie omschrijving, tarief en een X- en Y-coordinaat. De dataset wordt maandelijks bijgewerkt, tenzij er geen wijzigingen zijn doorgevoerd in de brondata.

 • Categories  

  Deze webservice toont de emissies en afvalstromen vanuit de belangrijkste industriële faciliteiten in Nederland zoals deze met het elektronisch Milieujaarverslag worden verzameld in het kader van de Europese E-PRTR verplichting door RIVM aan de Europese Unie worden gerapporteerd. Het bevoegd gezag (provincie, gemeente, waterschap, omgevingsdienst etc.) van het bedrijf heeft vooraf de emissies en afvalstromen gevalideerd. Deze webservice toont de hoeveelheid gevaarlijk en niet gevaarlijk afval, hierbij gaat het om jaarvrachten.

 • Categories  

  Deze Download service bevat gegevens uit de landelijke datasets van inrichtingen met gevaarlijke stoffen voor de risicokaart en locaties voor grondwateronttrekking of -infiltratie in het landelijk grondwater register. Deze Download service is ingericht voor het INSPIRE thema Faciliteiten voor productie en industrie (Production and industrial facilities).

 • Deze dataset bevat de locaties van alle zitbanken binnen de gemeente Heemstede. Naast de locatie heeft elk record een ID en een X- en Y-coordinaat. De dataset wordt maandelijks bijgewerkt, tenzij er geen wijzigingen zijn doorgevoerd in de brondata.

 • De BodemKwaliteitsKaart Ondergrond beschrijft de gemiddelde kwaliteit van de bodemlaag van 0,5 tot 2,0 meter van onverdachte locaties. De kaart is een bijlage van de Nota bodembeheer, die u kunt vinden op www.zaanstad.nl trefwoord grondverzet.

 • Meting verkeersintensiteit op provinciale wegen in 2019. Op basis van elektronische meetlussen op de provinciale wegvakken buiten de bebouwde kom, worden motorvoertuig- en vrachtverkeersintensiteiten gemeten en berekend naar gemiddelde jaarcijfers op werkdagen (maandag tot en met vrijdag). De waarde van de motorvoertuig- en vrachtverkeersintensiteit houdt in het gemiddeld aantal motorvoertuig c.q. vrachtauto’s per etmaal op werkdagen in het te tonen jaar. De verkeersintensiteit is bekend per wegvak, gedefinieerd met een begin hectometerpunt en een eind hectometerpunt.

 • Categories  

  Kaart met het verspreidingsgebied van habitattypen voor de Artikel 17 rapportage Habitatrichtlijn voor periode 2007 - 2012

 • Dit bestand bevat per traject een aantal indicatoren die te maken hebben met ongevallen. Indicatoren zijn gebaseerd op het gemiddelde aantal ongevallen over de afgelopen 3 jaar, 2014 t/m 2016.