From 1 - 10 / 205
  • Dataserie van satellietopnames (Formosat-2) van het Nederlands grondgebied, elke 9 dagen opname in de periode maart 2012 - maart 2015, multispectraal (spectrale banden blauw, groen, rood, nabij-infrarood), 8 meter resolutie, radiometrisch gecorrigeerd (Level 1A product)

  • Dataserie van satellietopnames (UK-DMC-2/DEIMOS-1) van het Nederlands grondgebied, 2-3 keer per week (winter/zomer) opname in de periode maart 2012 - maart 2015, multispectraal (rood, groen, nabij-infrarood), 22 meter resolutie, radiometrisch gecorrigeerd (Level 1R product)

  • Geluidscontouren etmaalperiode voor het basisjaar 2011. Dataset is tot stand gekomen in het kader van EU-richtlijn Omgevingslawaai. Dataset wordt eens per vijf jaar gemaakt. Deze dataset is gebaseerd op alle provinciale wegen met een intensiteit van meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar.

  • Dit bestand bevat kolken en drinkpoelen die zijn ontstaan als gevolg van dijkdoorbraken in het verleden. Een dijk is een waterkerende constructie, meestal opgeworpen aarde en al dan niet met stenen of asfalt bedekt. Bedoeld om land erachter te beschermen van overstroming. Als gevolg van dijkdoorbraken zijn in het verleden een aantal kolken ontstaan, waarvan een aantal in het landschap bewaard zijn gebleven. De provincie Groningen richt zich op het behoud en eventueel herstel van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle dijken en de daarmee samenhangende elementen zoals kolken, drinkdobben, coupures en schotbalkloodsjes. Deze hoofdzakelijk oude slaperdijken zijn karakteristiek voor de Eemsdelta, het Oldambt en het Waddenkustgebied. De oude dijken kunnen worden aangetast door landbouwkundig gebruik, met name door egalisatie en het scheuren van grasland. Ook het opvullen en dichtschuiven van de kolken en drinkdobben, en het afbreken van coupures en schotbalkloodsjes is een verlies van de karakteristieke waarde. Om dit te voorkomen zijn in de Provinciale Omgevingsverordening 2016 regels opgesteld voor de bescherming van de oude dijken en de daarmee samenhangende ondersteunende elementen.

  • Deze kaart geeft de ligging van de olie- en gasvelden in Nederland aan. Verder is onder andere opgenomen wanneer het veld is ontdekt en in welke periode de exploitatie plaatsvindt (heeft plaats gevonden).

  • Actuele grenzen van de gemeenten in provincie Noord-Brabant (incl. historie) per 01-01-2022, op basis van kadastrale grenzen.

  • De provincie Fryslân heeft geluidskaarten laten opstellen. Met behulp van geavanceerde rekenmodellen is de geluidsbelasting inzichtelijk gemaakt voor woningen, gebouwen met een onderwijs of gezondheidsfunctie en stiltegebieden. Cijfermatig is een onderscheid gemaakt tussen de wegen die verplicht moeten worden onderzocht (provinciale wegen met 3 miljoen of meer voertuigpassages) en alle provinciale wegen. Het onderhavige bestand betreft de geluidscontouren-nacht.

  • Dit gridbestand (met celgrootte 25x25 m) geeft in een aantal klassen informatie over het risico op ondergrondverdichting in relatie tot het landgebruik.

  • Dit bestand geeft de in het Dwingelderveld gelegen toeristische attraties weer, zoals schaapskooi, Planetron en radiosterrenwacht.

  • De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is een grootschalig vragenlijstonderzoek dat inzicht geeft in de gezondheid en leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het onderzoek vindt gewoonlijk elke vier jaar plaats en wordt uitgevoerd door de GGD'en, GGD GHOR Nederland, RIVM en CBS. Alle GGD’en in Nederland voeren het onderzoek in hetzelfde jaar op uniforme wijze uit en gebruiken dezelfde (basis)vragenlijst. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten op landelijk, regionaal en lokaal niveau te vergelijken. Daarnaast wordt de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen geharmoniseerd uitgevoerd met de CBS Gezondheidsenquête. De cijfers van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen leveren input voor landelijk, regionaal en lokaal gezondheidsbeleid. Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 (N=539.902): De meest recente Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is afgenomen in 2020 (18 jaar en ouder). Deze monitor heeft gegevens opgeleverd over 539.902 respondenten, waarvan 532.854 (98,7%) respondenten afkomstig van de GGD-enquêtes en 7.048 (1,3%) respondenten van de CBS-Gezondheidsenquête. Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 (N=457.153): In 2016 is voor de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen voor de tweede keer afgenomen. Het totaal aantal respondenten in 2016 is 457.153 (19 jaar en ouder), hiervan zijn 450.146 (98,5%) respondenten afkomstig van de GGD'en en 7.007 (1,5%) uit de CBS-Gezondheidsenquête. Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012 (N=387.195): In 2012 is de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen voor de eerste keer afgenomen. Na opschoning van de gegevens leverde de monitor in 2012 gegevens over 387.195 respondenten (19 jaar en ouder), waarvan 376.384 (97,2%) zijn geënquêteerd door de GGD’en en 10.811 (2,8%) door het CBS. Voor meer informatie over de monitors en een overzicht van de resultaten zie https://monitorgezondheid.nl/gezondheidsmonitor-volwassenen-en-ouderen. Via monitorgezondheid.nl/data-aanvraag kunt u data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau. De licentie betreft de meta data en niet de dataset.