From 1 - 10 / 191
  • Dataserie van satellietopnames (UK-DMC-2/DEIMOS-1) van het Nederlands grondgebied, 2-3 keer per week (winter/zomer) opname in de periode maart 2012 - maart 2015, multispectraal (rood, groen, nabij-infrarood), 22 meter resolutie, radiometrisch gecorrigeerd (Level 1R product)

  • Dataserie van satellietopnames (Formosat-2) van het Nederlands grondgebied, elke 9 dagen opname in de periode maart 2012 - maart 2015, multispectraal (spectrale banden blauw, groen, rood, nabij-infrarood), 8 meter resolutie, radiometrisch gecorrigeerd (Level 1A product)

  • Deze kaart geeft de ligging aan van agrarische bedrijven die mogelijk een vergister bij hun bedrijf gaan bouwen.

  • Dit bestand is een verzameling van alle projectgrenzen in het kader van Estafette. Genoemde grenzen zijn grenzen van de 19 projecten die overgaan naar de provincie Noord-Brabant ihkv opheffing DLG per 1 maart 2015.

  • Geeft de ligging van bedrijven met mogelijk grote hoeveelheid restwarmte.

  • Dit bestand geeft de in het Dwingelderveld gelegen historische gebouwen weer.

  • Zoekgebieden voor windparken. Onderdeel van de visiekaart uit ontwerp gebiedsvisie windenergie Drenthe.

  • Dit bestand geeft de in het Dwingelderveld gelegen uitzichtspunten weer.

  • Dit bestand bevat dijkvlakken van landschappelijk waardevolle dijken, gelegen binnen de provincie Groningen. Een dijk is een waterkerende constructie, meestal opgeworpen aarde en al dan niet met stenen of asfalt bedekt. Bedoeld om land erachter te beschermen van overstroming. Een dijkvlak is het perceel waar de dijk in is gelegen van sloot tot sloot/weg/hekwerk of andere topografische begrenzing. Deze dataset hangt samen met het bestand dijken en de bestanden van kolken, drinkdobben en coupures al dan niet met schotbalkenhokjes. De provincie Groningen richt zich op het behoud en eventueel herstel van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle dijken en de daarmee samenhangende elementen zoals kolken, drinkdobben, coupures en schotbalkloodsjes. Deze hoofdzakelijk oude slaperdijken zijn karakteristiek voor de Eemsdelta, het Oldambt en het Waddenkustgebied. De oude dijken kunnen worden aangetast door landbouwkundig gebruik, met name door egalisatie en het scheuren van grasland. Ook het opvullen en dichtschuiven van de kolken en drinkdobben, en het afbreken van coupures en schotbalkloodsjes is een verlies van de karakteristieke waarde. Om dit te voorkomen zijn in de Provinciale Omgevingsverordening 2016 regels opgesteld voor de bescherming van de oude dijken en de daarmee samenhangende ondersteunende elementen.

  • Geluidscontouren nachtperiode voor het basisjaar 2011. Dataset is tot stand gekomen in het kader van EU-richtlijn Omgevingslawaai. Dataset wordt eens per vijf jaar gemaakt. Deze dataset is gebaseerd op alle provinciale wegen met een intensiteit van meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar.