From 1 - 10 / 187
 • Categories  

  Aansluitende zone van Nederland, Exclusieve Economische Zone van Nederland, Territoriale Zee van Nederland

 • Via gegevens van het kadaster is het grondgebruik van landgoederen inzichtelijk gemaakt. De totale oppervlakte van alle landgoederen (inclusief recent gerangschikte NSW-landgoederen en nieuwe landgoederen gesticht na 2005) beslaat circa 34.000-35.000 hectare, 10% van het landoppervlak van Overijssel. Zo’n 15 ha bestaat uit bos -40% van de Overijsselse bossen liggen op landgoederen-, 12 uit grasland en 4-5 uit bouwland. 8% van de landbouw in Overijssel heeft plaats op landgoederen. Overig grondgebruik is heide en zand, water, boomgaarden en kwekerijen en gebouwen en erven. Landgoederen maken 25% uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit bestand is opgenomen in de Cultuur Historische Waardenkaart (CWK).

 • Bodemopbouw Gemeente Koggenland

 • Dit bestand bevat de visuele invloedssferen van wierden en wierdedorpen, gelegen binnen de provincie Groningen. De provincie Groningen vindt het belangrijk dat het zicht op en de herkenbaarheid van wierden en wierdedorpen behouden blijft. De kwaliteit van dit kenmerk kan worden aangetast door bebouwing en beplanting op en in de nabijheid van deze wierden. Daarom zijn zones aangewezen rondom wierden en wierdendorpen waarbinnen van gemeenten wordt gevraagd om in hun bestemmingsplannen rekening te houden met het zicht op en de herkenbaarheid van wierden en wierdedorpen. Regels hiervoor zijn opgenomen in de provinciale Verordening 2016.

 • De gegevens zijn afkomstig uit de periode 1985 tot en met 2009 en verzameld bij het vlakdekkende vogelonderzoek van de provincie Noord-Brabant. Hierbij worden de waarnemngen uit 4 veldbezoeken geclusterd tot territoria (broedgevallen) van vogelsoorten.

 • Dit bestand bevat de wierden die zijn gelegen binnen de provincie Groningen. De provincie Groningen vindt het belangrijk dat het reliëf van wierden blijft. De kwaliteit van deze kernkarakteristieken kan worden aangetast door bebouwing en beplanting op en in de nabijheid van deze wierden. Door landbouwkundig gebruik kan het reliëf van de wierden afvlakken en het bodemarchief worden aangetast. Daarnaast vormt diepe ontwatering rondom de wierden een bedreiging voor het aanwezige bodemarchief. Wierden worden aangevuld om het geschonden uiterlijk te herstellen en het bodemarchief beter te beschermen tegen erosie. Van gemeenten wordt verwacht dat zij in hun bestemmingsplannen rekening houden met de bescherming van de openheid en het relief van wierden. Om het open karakter van de wierden te borgen zijn in de provinciale Omgevingsverordening 2016 regels opgenomen. Deze dataset is gedeeltelijk opgenomen in de Provinciale Omgevingsvisie 2016-2020 en de Omgevingsverordening 2016.

 • Bestand bevat de bomen langs provinciale wegen met een aantal beheergegevens. Gegevens worden maandelijks vanuit GB BoomBeheer geupdated.

 • Categories  

  De dataset bestaat uit een netwerk van knopen en takken van het waterverdelingsnetwerk. Dit netwerk bestaat uit het Nederlandse oppervlaktewater in het hoofdwatersysteem van rijkswaterstaat en een deel van het regionale watersysteem in beheer bij waterschappen en provincies. Het netwerk wordt gebruikt om de vraag- en aanbod van water in het hoofdwatersysteem te simuleren voor droogteanalyses. Knopen representeren volumes water, maar ook: ? locaties waar waterlopen samen komen; ? locaties waar een aan water gerelateerde activiteiten plaatsvinden (lozing, onttrekking); ? randen van het beschouwde systeem (Noordzee, Waddenzee). Water stroomt van de ene naar de andere knoop via een tak. De tak representeert een eventueel geldende beperking voor de uitwisseling van water tussen twee knopen. Takken (zie Figuur 3) worden gedefinieerd met een richting; in Figuur 3 geeft de pijl de richting van de benedenstroomse knoop. Dit betekent niet dat dit de enige mogelijke stromingsrichting is. Iedere tak heeft twee kenmerken: - de capaciteit van de tak in bovenstroomse richting en - de capaciteit van de tak in benedenstroomse richting.

 • Categories  

  Deze View service is gebaseerd op data van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bestaat uit datasets voor Rijksmonumenten, Archeologische Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten en UNESCO cultureel Werelderfgoed.