Zoeken
 
From 1 - 10 / 208
 • Zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij, vigerend beleid. Ook de vervallen gebieden zijn in dit bestand opgenomen. Aantal gebieden zijn t.o.v. 2008 aangepast n.a.v. besluit aanwijzing zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij, correctieve herziening; vastgesteld door PS op 1 juli 2011. Bij PS-besluit van 20 september 2013 is de zuidoostelijke begrenzing van het gebied 348 gewijzigd. De wijziging was noodzakelijk als gevolg van de uitspraak van Raad van State dd. 27 maart 2013.

 • Dit bestand bevat kanalen en wijken gelegen binnen de provincie Groningen. De provincie Groningen richt zich op het behoud en eventueel herstel van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle kanalen en wijken en de daarmee samenhangende elementen zoals verlaten (sluizen), bruggen e.d. Deze kanalen en wijken zijn karakteristiek voor de Veenkoloniën, het zuidelijk deel van het Westerkwartier en enkele kleine gebieden in Westerwolde. Veel kanalen en wijken zijn al gedempt omdat zij hun functie hebben verloren. De kanalen en wijken worden verder aangetast door landbouwkundig gebruik, met name door het geleidelijk dempen met afvalmateriaal. Door het achterwege blijven van onderhoud verlanden veel wijken. Hierdoor verliest het veenkoloniale landschap een van zijn karakteristieke kenmerken. Om dit te voorkomen zijn in Provinciale Omgevingsverordening 2016 regels opgesteld voor de bescherming van de overgebleven kanalen en wijken en de daarmee samenhangende ondersteunende elementen.

 • Geografische afbakening van landbouwgrond in Nederland (grond die wordt gebruikt als bouwland, blijvend grasland of de teelt van blijvende gewassen).

 • Exclusieve Economische Zone van Nederland

 • Categories  

  Eemsmonding volgens het Eems-Dollardverdrag in 1960; Eemsmonding volgens het Eems-Dollardverdrag heden; Grensgebied volgens de Aanvullende Overeenkomst bij het Eems-Dollardverdrag; Lijn volgens de Aanvullende Overeenkomst bij het Eems-Dollardverdrag

 • Categories  

  Nederlands deel Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) Waddenzee vastgesteld door IMO

 • Categories  

  Eemsmonding volgens het Eems-Dollardverdrag in 1960; Eemsmonding volgens het Eems-Dollardverdrag heden; Grensgebied volgens de Aanvullende Overeenkomst bij het Eems-Dollardverdrag; Lijn volgens de Aanvullende Overeenkomst bij het Eems-Dollardverdrag

 • Categories  

  Amplitude van het getij: verschil tussen Lowest Astronomical Tide (LAT) en Mean Sea Level (MSL)

 • Inventarisatie van States en Stinzen in de provincie Fryslan.

 • Ruimtelijke begrenzing van homogene gebieden met vergelijkbare landschappelijke kernkwaliteiten. Nadere uitwerking van de Hoofdlandschapstypen zoals deze onderscheiden zijn in het Streekplan07. Begrenzing is gebaseerd op ruimtelijke kenmerken, historische verkaveling en bodemkundige en fysisch-geografische begrenzingen.