From 1 - 10 / 475
  • RGB voorjaarsluchtfoto van 2010 met een resolutie van 25cm.

  • Bestand met landgoederen opgenomen in de zogenaamde DNA-kaart. In het cultuurhistorische beleid van de provincie Gelderland ‘Belvoir’ is Gelderland ingedeeld in tien Belvoirgebieden. Ieder gebied heeft zijn eigen regionale cultuurhistorische identiteiten. De dragers van deze identiteiten zijn de DNA structuren. De kaart ‘Het Gelders DNA’ geeft voor de verschillende Belvoirgebieden de cultuurhistorische identiteitsdragers weer. De provincie zet zich in om dit DNA te behouden, versterken en te ontwikkelen. Vastgesteld PS : 23-02-2009.

  • bestand met de coördinaten van alle 3 positie postcodes van Nederland.

  • De Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) geeft informatie over de archeologische waarden mbt de steentijd-bronstijd

  • Een grondwaterlichaam (GWL) is volgens de definitie van de Kaderrichtlijn Water (KRW): een afzonderlijke grondwatermassa met een eenduidig te omschrijven chemische en kwantitatieve toestand. De KRW heeft verschillende mogelijkheden voor de wijze waarop grondwaterlichamen worden begrensd. In Nederland wordt gebruik gemaakt van de geologische opbouw van de grondwaterlichamen, grondwaterstroming en bestuurlijke grenzen. Vanwege het ontbreken van geologische barrieres zijn de onderscheiden grondwaterlichamen in de diverse deelstroomgebieden groot van omvang. Elk GWL moet aan een (1) stroomgebied toegewezen kunnen worden en per GWL moet duidelijk zijn of de doelstellingen uit de KRW gehaald kunnen worden. In Overijssel zijn twee grondwaterlichamen aanwezig. Een grondwaterlichaam met een deklaag (Deklaag Rijn-Oost NLGW0010) en een zand-grondwaterlichaam zonder deklaag (Zand Rijn-Oost NLGW0003). Voor de twee grondwaterlichamen gelden drempelwaarden en communautaire normen voor de grondwaterkwaliteit. Ook gelden normen voor de grondwaterkwantiteit.

  • Grenspalen op de provinciegrenzen Friesland/Groningen en Friesland/Drenthe.

  • Dit bestand geeft de kruispunten en rotondes aan op provinciale wegen.

  • Het project B02037.000058 Wederopbouwwijken CHK Fryslân bestaat uit een (geo)database met daarin de verzamelde historische informatie over de ingetekende wijken gebouwd in de periode 1930-1970 in de provincie Fryslân.

  • bestand met de coördinaten van alle 4 positie postcodes van Nederland.

  • Dit zijn de gebieden die begrensd zijn als hoogstedelijke zone in de Structuurvisie RO.