From 1 - 10 / 388
  • Dit bestand geeft een schets van de gebiedsopgave Uffelte-Ruinen, zoals aangegeven op kaart 1 (Visiekaart) van de Omgevingsvisie, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juni 2010.

  • Bij de nadere invulling van stadsrandzones door gemeenten wil de provincie recreatieve onderdelen inbrengen die de betekenis van de stad en de stadsrandzone kunnen versterken. Daarnaast ziet de provincie specifieke recreatieve aanknopingspunten bij de gebieden Havlterberg, Hondsrug en Veenhuizen. Hierbij gaat het vooral om het benutten van de cultuurhistorische betekenis van deze gebieden. Dit bestand geeft de zones rondom Havelterberg, de Hondsrug en Veenhuizen aan zoals in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 7 (Recreatie en toerisme) zijn weergegeven.

  • In de door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie is opgenomen dat grootschalige energiesystemen geconcentreerd moeten worden op daarvoor aangewezen locaties, bijvoorbeeld op de bedrijventerreinen Bargermeer in Emmen, Europark in Coevorden en nabij Essent Milieu in Wijster. Op deze terreinen worden kansen gezien om energieproducenten en consumenten aan elkaar te koppelen. De genoemde terreinen zijn daarom als energietransitieparken (ETP) aangeduid (kaart 1 Visie 2020). Dit bestand geeft op basis van een selctie uit de POP-II zonering weer.

  • Dit bestand geeft het landschapspanorama weer zoals in de door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 1 (Visiekaart) is weergegeven

  • Locaties voor strategische grondwaterwinningen, zoals in het door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 11 (Grondwater).

  • Dit bestand geeft de bosstructuur binnen het wijkenpatroon met bosstructuur weer zoals opgenomen in kaart 2B (Landschap) van de in de door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie

  • Dit bestand geeft de hoofdinfrastructuur wegen; het netwerk van hoofdwegen, ontsluitende wegen en spoorwegen weer, zoals in de door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 12 (Overige aanduidingen) is weergegeven.

  • Doordat de noordelijke economie relatief ijl is, is het van belang om economische ontwikkelingen te concentreren. In de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie wordt gesteld dat de provincie dit wil doen binnen de stedelijke netwerken Groningen-Assen en de Drentse Zuidas (kaart 3 Economische kernzone). Dit vraagt om een adequate strategie voor netwerkvorming van de steden, (inter)nationale en (inter)regionale beriekbaarheid, zorgvuldig ruimtegebruik, een aantrekkelijk aanbod in woon- en werkmilieus en voorzieningen.

  • Binnen de provinciegrens liggen vier verschillende grondwaterlichamen, die moeten voldoen aan een goede chemische en kwantitatieve toestand. Uit deze grondwaterlichamen wordt namelijk op diverse locaties water onttrokken voor menselijke consumptie. Daarom moeten deze grondwaterlichamen zo goed beschermd worden dat op termijn het niveau van de waterzuivering omlaag kan. Dit bestand geeft de Drenthe-overlappende grondwaterlichamen volgens de classificatie van de Kaderrichtlijn Water weer, zoals in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 10 (Kaderrichtlijn Water).

  • Luchtfoto 2010 Gemeente Koggenland