From 1 - 10 / 458
  • Grenspalen op de provinciegrenzen Friesland/Groningen en Friesland/Drenthe.

  • Het project B02037.000058 Wederopbouwwijken CHK Fryslân bestaat uit een (geo)database met daarin de verzamelde historische informatie over de ingetekende wijken gebouwd in de periode 1930-1970 in de provincie Fryslân.

  • Bestand met trailerhellingen in Fryslân

  • Deze kaart geeft een indicatie van de mate waarin grondwater naar boven kwelt, dan wel in de bodem infiltreert. De kaart is het resultaat van een berekening met een grondwatermodel. Ondiepe kwel/wegzijging is gedefinieerd als de grondwaterstroming van/naar de bovenste watervoerende laag. Diepe kwel is gedefinieerd als de grondwaterstroming van/naar de tweede watervoerende laag.

  • Op 2 juni 2010 is door Provinciale Staten de Omgevingsvisie vastgesteld. Op kaart 2A is de begrensde cultuurgrond aangegeven, bestaande uit veldontginning grasland, beekdal flora, veldontginning heide en hoogveen.

  • Dit bestand geeft het landschapspanorama weer zoals in de door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 1 (Visiekaart) is weergegeven

  • Dit bestand geeft de extra wens natuur in het hart van Drenthe weer, zoals in de door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 4 is weergegeven.

  • Deze kaart geeft de versterkte aandacht natuur in de beekdalen weer zoals opgenomen in kaart 4 (Robuuste EHS 2020/2040) van de in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie.

  • Dit bestand toont de hoofdstraat buisleidingen zoals in de door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 12 (Overige aanduidingen) is weergegeven.

  • Dit bestand bevat de buslijnen in provincie Gelderland. Bij elke buslijn zijn een aantal kenmerken bijgehouden, zoals het concessiegebied waartoe de buslijn behoort, begin- en eindbestemming en richting. Dienstregeling jaar 2020 (ingaande 16-12-2019).