From 1 - 10 / 437
  • Deze kaart geeft de typering van de steden in Drenthe weer zoals die zijn opgenomen in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 1 (Visiekaart).

  • Deze kaart geeft de verkaveling binnen landschapstype wegdorpen van veenrandontginningen weer, zoals opgenomen in kaart 2 B (Landschap) van de in de door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie.

  • Dit bestand geeft het gebied met karresporen, de historische kern van Meppel en de historische kern van Coevorden weer, zoals aangegeven op kaart 2E van de Omgevingsvisie, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juni 2010.

  • Deze kaart geeft de top-gebieden verdroging weer zoals die zijn opgenomen in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 9 (Oppervlaktewater).

  • Voor deze gebieden zijn hectaren gereserveerd om de EHS te realiseren.In landinrichting is afgesproken om te proberen de gronden daarvoor vrij te maken. Deze zogenaamde stergebieden zijn te beschouwen als zoekgebied en worden onderdeel van de EHS zo gauw ze toebedeeld zijn aan een natuurbeheerder of BBL. De stergebieden staan vermeld in het Natuurbeheerplan Drenthe.

  • Dit bestand geeft het gebied met waarden voor ganzen, zwanen en steltlopers (randvoorwaarde voor windenergie) weer, zoals aangegeven op kaart 8A (zoeklocatie grootschalige Windenergie) van de Omgevingsvisie, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juni 2010. Aan de toepassing voor windenergie worden een aantal randvoorwaarden en criteria meegegeven, o.a. het voldoen aan natuur- en milieuwetgeving.

  • Functieindeling van Drenthe, waar het gaat om grondgebruik "Natuur", "Landbouw", "Multifunctioneel"en overige functies (Omgevingsvisie, kaart 1).

  • Deze kaart geeft het Transferium weer zoals opgenomen in kaart 3 (Ruimtelijk-economische ontwikkeling en mobiliteit) van de in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie. Een transferium is een grote parkeerplaats waar kan worden overgestapt van auto op openbaar vervoer en die vlakbij een snelweg aan de rand van een grote stad of bij een knooppunt van het openbaar vervoer ligt en kan bijdragen aan een betere bereikbaarheid van grote centra door in drukke gebieden het autoverkeer te verminderen.

  • In de provincie wordt op achttien locaties water gewonnen voor openbare drinkwatervoorziening. Rond deze winlocaties zijn beschermingsgebieden aangewezen in het POV, waarbij is uitgegaan van de kwetsbaarheid van de gebieden. Het onderscheid bestaat uit kwetsbare, minder kwetsbare en niet-kwetsbare gebieden. De meest kwetsbare gebieden krijgen de meeste bescherming qua omvang en maatregelen. Een beschermingsgebied is opgebouwd uit verschillende zones. Dit bestand geeft de diverse grondwaterbeschermingsgradaties weer: waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied, gebied tegen fysische bodemaantasting zoals weergegeven in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 11 (Grondwater).

  • De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een speciale natuurkwaliteit. De huidige stand van zaken EHS staat op de kaart. Jaarlijks wordt deze geactualiseerd. Ook de invulling van de ecologische verbindingszones (EVZ) en robuuste verbindingen (RV) krijgen daarin hun beslag. De zoekgebieden EVZ en RV zijn een apart bestand in GBI. De EHS wordt verder aangevuld met gebieden die nog begrensd moeten worden of op andere wijze als EHS worden bestemd. Daarnaast liggen er reserveringen voor gebieden die in landinrichting hun beslag moeten krijgen, de zogenaamde stergebieden. Bij de actualisatie worden ook externe organisaties geraadpleegd.De volgende gegevensbestanden zijn gebruikt als basis voor de concretisering van de EHS: Top 10, de eigendommen van de terreinbeherende organisaties (SBB, NMM, HDL), waterbedrijven en particuliere boseigenaren, bosuitbreiding in de categorie blijvend bos, bosreservaten, Natura-2000 gebieden en de agrarische gebieden die begrensd zijn in het