From 1 - 10 / 454
  • Deze kaart geeft het versterken van de bereikbaarheid van het spoor weer, zoals opgenomen in kaart 1 (Visiekaart) van de in de door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie.

  • Het hart van het Drents Plateau en de Hondsrug zijn op kaart 11 (Grondwater) van de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie als inzijggebieden aangeduid, In deze gebieden wordt oppervlaktewater vastgehouden om een zo groot mogelijke voorraad grondwater op te bouwen. Daarvoor zijn twee aspecten van belang: het peil in de beekdalen en de infiltratie van regenwater.

  • Provinciale Staten van Drenthe hebben op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staat de waarde van de nederzetting (OGV 2010), kaart 2 E. De kaart Archeologie (zie kaart 2E) geeft een totaaloverzicht van de archeologische waarden en verwachtingen die van provinciaal belang worden geacht. Deze waarden zijn essentieel om het verhaal van de regionale bewoningsgeschiedenis te kunnen vertellen, voor nu en voor toekomstige generaties.

  • Deze kaart geeft het Transferium weer zoals opgenomen in kaart 3 (Ruimtelijk-economische ontwikkeling en mobiliteit) van de in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie. Een transferium is een grote parkeerplaats waar kan worden overgestapt van auto op openbaar vervoer en die vlakbij een snelweg aan de rand van een grote stad of bij een knooppunt van het openbaar vervoer ligt en kan bijdragen aan een betere bereikbaarheid van grote centra door in drukke gebieden het autoverkeer te verminderen.

  • Kaartlaag geeft aan waar kansen liggen voor toepassingen van geothermie. Is onderdeel van kaart: "voorkeurskaart toekomstig gebruik Drentse (diepe) ondergrond" uit de structuurvisie ondergrond.Geothermie of aardwarmte is energie die kan ontstaan door het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. Deze aardwarmte kan ingezet worden voor de winning van energie.

  • De groene geledingszones tussen de steden en (suburbane) kernen verbinden de steden met het omliggende landelijke gebied en vervullen een belangrijke rol als stedelijk uitloopgebied.

  • Provinciale Staten van Drenthe hebben op 2 juni 1970 de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staat op kaart 1 (Visiekaart) de opgave van het integraal structuurplan Roden-Leek (IGS)

  • Het doel van het selectieproces was om gemeentegrens overschrijdende archeologische landschappen te selecteren die representatief zijn voor Noord-Brabant en - in potentie - voor de Brabantse geschiedenis tot en met de late middeleeuwen (1500 AD).

  • Indicatie van de gebieden met de relatief hoogste verdichtingsrisicos.

  • Provinciale Staten van Drenthe hebben op 2 juni 1970 de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staat op kaart 2 E (Archeologie) de aanwezige offerveentjes.