Zoeken
 
From 1 - 10 / 433
  • Van de Westerschelde is in 2010 een ecotopenkaart gemaakt. Een zoute ecotopenkaart wordt opgebouwd door meerdere informatielagen van het intergetijdengebied samen te voegen: bodemhoogtekaart (hoogte en diepte), geomorfologische kaart, droogvalduurkaart, stromingskaart en zoutkaart. De droogvalduur is gebaseerd op de bodemhoogtekaart 2010 en de opgetreden waterstanden in de periode 2007 tm 2010. De droogvalduur is berekend met het M2 model.

  • Grenspalen op de provinciegrenzen Friesland/Groningen en Friesland/Drenthe.

  • De provincie geeft ook de ambities weer voor de ontwikkeling van de landschapskwaliteit in de gebiedspaspoorten. Nieuwe ontwikkelingen kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe en gebiedseigen kwaliteiten.

  • Een grondwaterlichaam (GWL) is volgens de definitie van de Kaderrichtlijn Water (KRW): een afzonderlijke grondwatermassa met een eenduidig te omschrijven chemische en kwantitatieve toestand. De KRW heeft verschillende mogelijkheden voor de wijze waarop grondwaterlichamen worden begrensd. In Nederland wordt gebruik gemaakt van de geologische opbouw van de grondwaterlichamen, grondwaterstroming en bestuurlijke grenzen. Vanwege het ontbreken van geologische barrieres zijn de onderscheiden grondwaterlichamen in de diverse deelstroomgebieden groot van omvang. Elk GWL moet aan een (1) stroomgebied toegewezen kunnen worden en per GWL moet duidelijk zijn of de doelstellingen uit de KRW gehaald kunnen worden. In Overijssel zijn twee grondwaterlichamen aanwezig. Een grondwaterlichaam met een deklaag (Deklaag Rijn-Oost NLGW0010) en een zand-grondwaterlichaam zonder deklaag (Zand Rijn-Oost NLGW0003). Voor de twee grondwaterlichamen gelden drempelwaarden en communautaire normen voor de grondwaterkwaliteit. Ook gelden normen voor de grondwaterkwantiteit.

  • Het doel van het selectieproces was om gemeentegrens overschrijdende archeologische landschappen te selecteren die representatief zijn voor Noord-Brabant en - in potentie - voor de Brabantse geschiedenis tot en met de late middeleeuwen (1500 AD).

  • Mozaiek van oude rivierkaarten in ECW vervaardigd uit oude rivierkaarten die gescand zijn. Hierna zijn de bladranden verwijderd en zijn de beelden gegeorefereerd in RD. Hierna is per druk, serie of herziening een mozaiek gemaakt in ECW-formaat. In een bijbehorende index-file (shape) is terug te vinden van welk jaar elke afzonderlijke kaart is. Bovenrijn, Waal, Boven- en Beneden Merwede, Dordsche Kil, Oude Maas, Noord, Brielsche Nieuwe Maas / [Rijkswaterstaat]. - Schaal 1:10.000. - [Tweede herziening]. - ['s-Gravenhage ; Delft : Topografische Inrichting : Topografische Dienst, 1914-1961]. - 1 serie in 35 bladen : lithografie ; diverse formaten. Titel ontleend aan kaartblad Lobith. 1917. De dektitels langs de bovenzijde van de kaart variëren. Auteursvermeldingen en impressie variëren. Enkele kaartbladen in combinatie met andere series. Enkele bladen met 2e, 3e, 4e, 5e gedeeltelijke 5e, en 6e uitgave.

  • MIRT Projectenboek voor het jaar 2011. http://mirt2011.mirtprojectenboek.nl/ LET OP: DE GETOONDE INFORMATIE IS ALLEEN GESCHIKT VOOR SCHAAL 1:500.000. BIJ INZOOMEN OP DE GEGEVENS KUNNEN AANZIENLIJKE AFWIJKINGEN ZICHTBAAR WORDEN TEN OPZICHTE VAN DE TOPOGRAFIE EN ANDERE KAARTLAGEN.

  • Mozaiek van oude rivierkaarten in ECW vervaardigd uit oude rivierkaarten die gescand zijn. Hierna zijn de bladranden verwijderd en zijn de beelden gegeorefereerd in RD. Hierna is per druk, serie of herziening een mozaiek gemaakt in ECW-formaat. In een bijbehorende index-file (shape) is terug te vinden van welk jaar elke afzonderlijke kaart is. Kaart van de rivieren de Oude en Nieuwe Merwede en de killen in het Bergsche Veld: in negen bladen / op last van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken, onder directie van den Hoofd-Inspecteur van den Waterstaat L.J.A. van der Kun ; opgemeten en vervaardigd door de landmeters bij de Algemeene dienst van den Waterstaat E. Olivier Dz. En F.F.J. Machen. - 1:10.000. - [Delft: Algemeene Dienst van den Waterstaat, 1857-1858 ([Delft]: Topographisch Bureau en Drukkerij van het Departement van Oorlog). - 1 serie in 910

  • Historisch Digitaal Topografisch Bestand van de natte hoofdinfrastructuur in beheer bij Rijkswaterstaat opgebouwd uit punt-, lijn- en vlakinformatie. De status van het product loopt van 1993 (overgang van analoog naar digitaal product) tot 2000 (overgang van DTB-rivieren naar DTB-Nat). Dit is ook de reden, dat het bestand niet volledig gevuld is met alle rivieren. Het DTB-Rivieren wordt opgevolgd door het DTB-Nat. Bestandsnamen van het DTB2000 (DTB-Droog en DTB-Nat) beginnen met een D, bijv. D45bn en die van DTB-Rivieren met een R.

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname