Zoeken
 
From 1 - 10 / 532
  • Wat ziet U: De verandering in de gemiddelde nitraatconcentratie in het grondwater op een diepte van 5-15 m voor de periode 2004-2010. Verandering is weergegeven als het verschil tussen de gemiddelden van de periode 2004-2007 en de periode 2008-2010. De verandering in de nitraatconcentratie is in klassen ingedeeld. Belangrijk voor: Early warning system voor grondwaterbronnen die voor de productie van drinkwater worden gebruikt.

  • Locatie van Rotterdamse voorzieningen Particulier beroepsonderwijs

  • Een grondwaterlichaam (GWL) is volgens de definitie van de Kaderrichtlijn Water (KRW): een afzonderlijke grondwatermassa met een eenduidig te omschrijven chemische en kwantitatieve toestand. De KRW heeft verschillende mogelijkheden voor de wijze waarop grondwaterlichamen worden begrensd. In Nederland wordt gebruik gemaakt van de geologische opbouw van de grondwaterlichamen, grondwaterstroming en bestuurlijke grenzen. Vanwege het ontbreken van geologische barrieres zijn de onderscheiden grondwaterlichamen in de diverse deelstroomgebieden groot van omvang. Elk GWL moet aan een (1) stroomgebied toegewezen kunnen worden en per GWL moet duidelijk zijn of de doelstellingen uit de KRW gehaald kunnen worden. In Overijssel zijn twee grondwaterlichamen aanwezig. Een grondwaterlichaam met een deklaag (Deklaag Rijn-Oost NLGW0010) en een zand-grondwaterlichaam zonder deklaag (Zand Rijn-Oost NLGW0003). Voor de twee grondwaterlichamen gelden drempelwaarden en communautaire normen voor de grondwaterkwaliteit. Ook gelden normen voor de grondwaterkwantiteit.

  • Locatie van Rotterdamse voorzieningen

  • Locatie van Rotterdamse voorzieningen

  • Locatie van Rotterdamse voorzieningen

  • De provincie geeft ook de ambities weer voor de ontwikkeling van de landschapskwaliteit in de gebiedspaspoorten. Nieuwe ontwikkelingen kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe en gebiedseigen kwaliteiten.

  • De Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) geeft informatie over de archeologische waarden mbt de ijzertijd-middeleeuwen. Inhoudelijk hoort de onderhavige kaartlaag bij het bestand Advies Middeleeuwen.

  • De vlakken geven de oriëntatie van de verkaveling aan

  • De Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) geeft informatie over de archeologische waarden mbt de steentijd-bronstijd