From 1 - 10 / 459
  • Geeft de locaties van de meetpunten van het primaire meetnet voor de grondwaterstanden.

  • Op 2 juni 2010 is door Provinciale Staten de Omgevingsvisie vastgesteld. Op kaart 12 is het bovengronds hoogspanningsnet aangegeven. Het bestand is overgenomen uit "Nederlandse bovengrondse hoogspanningsnet".

  • Op 2 juni 2010 is door Provinciale Staten de Omgevingsvisie vastgesteld met daarin o.a. het voorwaarden stellen. Dit betekent dat bij bodemingrepen in beekdalen altijd een archeologisch onderzoek nodig is. Op kaart 2E zijn de beekdalen als zodanig aangegeven.

  • Dit bestand geeft de weginfrastructuur (regionaal) weer zoals opgenomen in kaart 1 (Visiekaart) van de in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie.

  • Provinciale Staten van Drenthe hebben op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staat de waarde van de nederzetting (OGV 2010), kaart 2 E. De kaart Archeologie (zie kaart 2E) geeft een totaaloverzicht van de archeologische waarden en verwachtingen die van provinciaal belang worden geacht. Deze waarden zijn essentieel om het verhaal van de regionale bewoningsgeschiedenis te kunnen vertellen, voor nu en voor toekomstige generaties.

  • Dit bestand geeft het landschapspanorama weer zoals in de door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 1 (Visiekaart) is weergegeven

  • Dit bestand geeft de laagvliegroute zone Defensie weer zoals in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 8a (Zoekgebied grootschalige windenergie) is weergegeven, met verwijzing naar Laagvliegroute zone defensie (OGV, 2010) lyr.

  • Wat ziet U: De verandering in de gemiddelde nitraatconcentratie in het grondwater op een diepte van 5-15 m voor de periode 2004-2010. Verandering is weergegeven als het verschil tussen de gemiddelden van de periode 2004-2007 en de periode 2008-2010. De verandering in de nitraatconcentratie is in klassen ingedeeld. Belangrijk voor: Early warning system voor grondwaterbronnen die voor de productie van drinkwater worden gebruikt.

  • bestand met de coördinaten van alle huisnummers in Nederland.

  • In de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie is opgenomen dat de entree recreatief groen als een buffer van 1000 meter rondom de kern van Beilen is gelegen. Gebruikt in de OGV-kaarten 1 en 3.