From 1 - 10 / 154
  • Luchtfoto 2011 Gemeente Koggenland

  • Kansrijk zoekgebied voor windenergie. Windenergie is elektrische energie opgewekt met windturbines. De verantwoordelijkheid om planologisch ruimte te maken voor windturbines ligt bij de gemeenten. De provincie stelt het kader voor locatiekeuze en ontwerp. Voor alle initiatieven voor windenergie geldt dat locatiekeuze en ontwerp passend moeten zijn bij de gebiedskenmerken. De provincie geeft vanuit het provinciale belang invulling aan het organiseren van draagvlak voor de energietransitie. De gemeente is het bevoegde gezag voor de planologische afweging op basis van concrete projecten. Op verzoek kan de provincie om advies worden gevraagd. Bij provinciale inpassingplannen heeft de provincie een verantwoordelijkheid in het betrekken van bewoners en gebruikers bij de ontwikkeling van de plannen.

  • Openbare en niet-openbare zwembaden in Overijssel. Locaties, naam en typering van openbare en niet-openbare zwembaden in Overijssel. Data is afkomstig van provincie Overijssel in het kader van handhaving zwemwaterkwaliteit.

  • Betreft de stedelijk laag, gebruikt in de ontwikkelingsperspectievenkaart met indeling in stedelijke netwerken. De drie stedelijke netwerken (Twente (Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal en Borne), Zwolle-Kampen en Deventer-Stedendriehoek) vormen de motor van de Overijsselse economie en cultuur. Zwolle en Deventer liggen in het economisch kerngebied van Nederland. Netwerkstad Twente ligt erbuiten, maar neemt, door haar profiel als kennisintensieve topregio met goede internationale verbindingen, een eigen positie in. Binnen de stedelijke netwerken vervullen de vijf grote steden (Enschede, Zwolle, Deventer, Hengelo en Almelo) een centrumfunctie die van (boven)regionale betekenis is. Hier is de werkgelegenheid geconcentreerd en vind je de "massa" en het creatieve en innovatieve klimaat dat zo belangrijk is voor de concurrentiepositie van Overijssel. Naast stedelijke netwerken zijn Steenwijk en Hardenberg steden buiten de stedelijke netwerken met voorkeurslocatie voor logistieke bedrijven met een (boven)regionaal profiel.

  • Geluidsreducerende voorzieningen zoals geluidsschermen en geluidswallen langs provinciale wegen.

  • Archeologische essen. Onderdeel van de kaart Archeologische gebieden. Gebieden met archeologische waarden en monumenten die bekend zijn op basis van vondsten. Archeologische waarden zijn overblijfselen (in het landschap) van menselijke activiteiten uit het verleden. Voor overige archeologische gebieden is er een gerelateerde dataset (zie archeol_geb_polygon). De kaart kan worden gebruikt bij het ontwikkelen van een visie op ruimtelijke plannen van regionale of provinciale aard.

  • Dit bestand bevat de motorbrandstofverkooppunten (benzinepompen) gelegen langs de provinciale wegen. Tevens wordt de naam van de oliemaatschappij aangegeven.

  • De BKK Functieklassenkaart beschrijft de kwaliteit die aansluit bij de (hoofd)functie van een gebied: AW2000 (landbouw, natuur, volkstuinen), Wonen (wonen met tuin, groen met natuurwaarden, kinderspeelplaatsen) en Industrie (ander groen, infrastructuur en industrie) . Als de huidige bodemkwaliteit (Bijv. volgens de BKK) beter is dan de functie vereist, is bij aanbrengen van grond deze betere kwaliteit vereist. Zie voor deze dubbele toetsing de toepassingskaart. Alle wegen binnen de diverse functies hebben de functie industrie. Dit wordt niet als zodanig op de kaart weergegeven. De kaart is een bijlage van de Nota bodembeheer, die u kunt vinden op www.zaanstad.nl trefwoord grondverzet. Deze kaart bevat een ambtelijke wijziging ten opzichte van de versie die door de Raad is vastgesteld. Het deel dat binnen de gemeente Wormerland ligt is verwijderd.

  • Faunaknelpunten zijn locaties waar maatregelen nodig zijn voor het opheffen van infrastructurele barrières voor dieren in de ecologische hoofdstructuur, het beperken van faunaslachtoffers en het versterken van de samenhang van natuurgebieden. De locaties bevinden zich op kruispunten van de ecologische hoofdstructuur met infrastructuur en waterkeringen. De knelpunten zijn overgenomen uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van provincie Overijssel evenals knelpunten binnen Overijssel die beschreven staan in Alterra rapport 2013-2014. Bij het onderzoek van de provincie Overijssel is gekeken naar faunaknelpunten binnen de provinciale ecologische hoofdstructuur en de te realiseren ecologische verbindingszones. Hierbij is gekeken naar rijks-, provinciale- en gemeentelijke wegen, spoorwegen en kanalen. Uitgangspunt bij de inventarisatie is het voorkomen van versnipperinggevoelige diersoorten in het desbetreffende gebied. Een overlay met het wegennet resulteerde in knelpunten ten aanzien van de verspreiding van dieren en uitwisseling tussen deelpopulaties. Sommige knelpunten zijn afgelopen jaren opgelost, deze zijn terug te vinden als "voorziening".

  • Archeologische verwachtingenkaart. De Archeologische verwachtingenkaart geeft de kans op het aantreffen van archeologische waarden aan, archeologische waarden zijn overblijfselen (in het landschap) van menselijke activiteiten uit het verleden. De kaart geeft een indicatie van de ligging van gebieden met een hoge, een middelhoge of een lage verwachtingswaarde. De kaart kan worden gebruikt bij het ontwikkelen van een visie op ruimtelijke plannen van regionale of provinciale aard.