From 1 - 10 / 151
  • Deze dataset bevat alle wegvakken uit het Nationaal Wegen bestand (NWB)op peildatum 01-01-2009. Het NWB Wegen bestand is een digitaal geografisch bestand van alle wegen in Nederland. Opgenomen zijn alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het NWB-Wegen opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij Rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. Het NWB Wegen bestand bestaat op dit moment uit ruim 158.000 hectopunten en meer dan 1 miljoen gedigitaliseerde wegvakken met een totale lengte van bijna 158.000 kilometer (meting 2020). Het NWB Wegen bestand wordt maandelijks geactualiseerd. Per 1 juli 2020 zijn de Woonplaatsnamen en Gemeentenamen in het NWB BAG Compliant. Dit houdt in dat de schrijfwijze van de namen volgens de officiele spelling geschreven zijn. De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is in 2009 ingevoerd en overheidsinstanties hebben een gebruikersplicht om deze registratie te gebruiken bij het uitvoeren van hun taak. Zo ook het NWB. Het NWB gebruikte tot nu toe de NEN schrijfwijze voor woonplaatsen en gemeentenamen. Hierbij werden de namen uniek gemaakt en woonplaatsen werden in hoofdletters geschreven. In de BAG kan het voorkomen dat een woonplaatsnaam met dezelfde spelling in verschillende gemeenten voorkomt. Deze structuur is overgenomen in het NWB en is daarmee hetzelfde als de BAG. Om aan deze aanpassing te wennen is er voor de BAG schrijfwijze een nieuwe kolom toegevoegd aan het NWB (kolom WPSNAAM). De woonplaatsnaam volgens de oude spelling, blijft de kolom WPSNAAMNEN en is verplaatst naar de laatste kolom. Uiteindelijk zal deze laatste kolom (WPSNAAMNEN) verdwijnen, de vervaldatum wordt nader bepaald. Wij adviseren u daarom om de kolom WPSNAAM vanaf 1-7-2020 te gaan gebruiken. Meer informatie en nieuws over het NWB is te vinden op https://nationaalwegenbestand.nl/ Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat zijn gestart met het ontwerpen en organiseren van de samenwerking rondom het NWB. In het kader van deze doorontwikkeling van het NWB, komen wij graag in contact met u, de NWB gebruiker. Daarom vragen wij u een email te sturen met uw contactgegevens naar het volgende adres: nwb@rws.nl

  • Laseraltimetrie opname kribben IJssel en Nederrijn in de vorm van een grid met een resolutie van 0,5 meter waarbij de hoogtewaarde is opgenomen in meters Opgenomen tijdens een laagwaterperiode. Voor verdere informatie zie kwaliteitsdocument.

  • Historisch Digitaal Topografisch Bestand van de droge hoofdinfrastructuur opgebouwd uit punt-, lijn- en vlakinformatie. In dit geval houdt 'droog' ook kanalen in, omdat deze volgens dezelfde specificaties werd ingewonnen als de wegen. Het DTB-Wegen wordt opgevolgd door het DTB-Droog. (DTB2000) De status van het bestand is van augustus 2000. Het is niet geheel landsdekkend en sommige delen zijn 100% vlakgevuld, andere 80%. Het is niet meer te achterhalen uit welke fotovluchten de data is ingewonnen.

  • In het najaar van 2008 uitgevoerd onderzoek met de belangrijkste resultaten van de enquête onder gebruikers naar herkomsten, bestemmingen, voorkeuren, motieven, percentages van goederenvervoer in Randstad.

  • Orthofotomozaiek Friesche Groningerkwelders vervaardigd uit stereofoto-opnamen op 10-10-2008 ter ondersteuning van het VEGWAD monitoringsprogramma in opdracht van de Waterdienst

  • Overzicht van de vlieglijnen van de kribben van de IJssel en Nederrijn in 2009. Verklaring van de attributen: VLIEGDATUM = datum van opname

  • Door Data_ICT Dienst (DID) van Rijkswaterstaat beheerde bestand met de vlakken van de Waterkeringen van Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Mutaties kunnen bij de Waterdienst worden aangemeld waarna mutatie in bestand wordt verwerkt.

  • Laseraltimetrie opname kribben Maas in de vorm van een grid met een resolutie van 0,5 meter waarbij de hoogtewaarde is opgenomen in meters. Voor verdere informatie zie kwaliteitsdocument.

  • Internationale bestuursgrenzen continentaal plat

  • Overzicht van de vlieglijnen van de kribben van de Waal in 2009. Verklaring van de attributen: VLIEGDATUM = datum van opname