Zoeken
 
From 1 - 10 / 170
 • Luchtfoto 2009 Gemeente Koggenland

 • Categories  

  Territoriale Zee van Nederland

 • Bestaande NS wandeltochten, inclusief vervallen NS-wandelingen sinds 2008 (deze worden OV-stappers genoemd). Rond 1 april van elk jaar worden vier nieuwe wandelingen toegevoegd. NS-wandelingen volgen grotendeels delen van het bestaande LAW-netwerk (inclusief Nationale Streekpaden).

 • De drie bestaande afvalstortplaatsen in Overijssel die een nationale functie hebben op basis van het Landelijke Afvalbeheerplan (LAP) zijn: Bovenveld (gemeente Hardenberg), Elhorst-Vloedbelt (gemeente Borne) en Boeldershoek (gemeente Hengelo/Enschede). Voor de voormalige afvalstortplaatsen die na 1 september 1996 zijn gesloten is een wettelijke nazorgregeling ingevoerd. De verantwoordelijkheid voor de nazorg van deze stortplaatsen is na overdracht van de exploitatie bij de provincies gelegd. Bij stortplaatsen die voor 1996 zijn gesloten heeft het storten veelal aan of onder maaiveld plaatsgevonden, zonder onder- of bovenafdichting of andere milieubeschermende middelen. De verantwoordelijkheid voor de nazorg van deze voormalige stortplaatsen is niet geregeld.

 • Geluidsreducerende voorzieningen zoals geluidsschermen en geluidswallen langs provinciale wegen.

 • Dit bestand geeft de indeling van provinciale wegen in duurzaam veilige profielen.

 • Luchtfoto 2011 Gemeente Koggenland

 • Categories  

  Blokindeling van het Nederlands Continentaal Plat volgens de Mijnbouwwet

 • Categories  

  Eemsmonding volgens het Eems-Dollardverdrag in 1960; Eemsmonding volgens het Eems-Dollardverdrag heden; Grensgebied volgens de Aanvullende Overeenkomst bij het Eems-Dollardverdrag; Lijn volgens de Aanvullende Overeenkomst bij het Eems-Dollardverdrag

 • Een veiligheidsregio is in Nederland een gebied waarin wordt samengewerkt door verschillende besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Daarvoor wordt een indeling aangehouden die overeenkomt met die van de politieregio’s en ook brandweerregio's. De samenwerking is gestoeld op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR).