From 1 - 10 / 123
  • Overzicht van alle geconstateerde knelpunten in LAW-routes. Gedeeltelijk geactualiseerd voor 2012-2015. Nagelopen op tracéwijzigingen.

  • Projecten uit het Netwerkprogramma Brabantstad Bereikbaar - Punt

  • Centrale zandwinning en stortplaatsen.

  • Lijnelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde lintbebouwing, ontginningsassen, kavelgrenzen (o.a. de kavelstructuur gericht op de kerk van Rolde), vaarten of kanalen, prehistorische routes, historische routes, markegrenzen alsmede de Semslinie. De laatste vier categorieen zijn of helemaal niet of slechts hier en daar nog zichtbaar in het landschap, waarbij het weer zichtbaar maken wellicht een meerwaarde op kan leveren.

  • Luchtfoto 2011 Gemeente Koggenland

  • Op 2 juni 2010 is door Provinciale Staten de Omgevingsvisie vastgesteld. Op kaart 2F is de waarde van de Celtic Fields aangegeven, die varieert van hoog tot zeer hoog. Op de kaart Cultuurhistorische Hoofdstructuur Drenthe voorkomende elementen zoals die in het Cultuurhistorisch Kompas is opgenomen. De CHS toont het provinciaal belang wat betreft cultuurhistorie en vormt een selectie van cultuurhistorische waarden in Drenthe. Hoofdcriterium daarbij is samenhang; elementen en structuren zijn op de kaart weergegeven vanwege hun onderlinge samenhang in hoofdstructuren. Deze kaart is daarom goed te gebruiken als alle elementen in samenhang worden weergegeven; de kaart is niet bedoeld als informatiebron voor losse elementen.(Onderdeel van Omgevingsvisie kaart 2F).

  • Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde essen. Essen, hogere en bemeste landbouwgronden, zijn essentieel voor de voedselproductie in het esdorpenlandschap dat in een groot deel van de Drentse zandgronden tot volle ontwikkeling is gekomen.

  • Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde veenbos het Hollandscheveldse bos, aangelegd in de 19e eeuw en in zijn patroon nog de veenontginning met wijken en slagen weerspiegelt zoals die eerder had plaatsgevonden.

  • Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde karakteristieke wijken. Zo is in Meppel het Wilhelminapark met aangrenzende villabebouwing uit de bloeiperiode 1870-1940 kenmerkend, in Assen de historische bebouwingsstructuren langs de Vaart en de Hoofdlaan, langs het Asserbos en de villabebouwing van de Hertenkamp en Oud-Zuid. In Emmen gaat het om een drietal kenmerkende na-oorlogse wijken als representant van opeenvolgende fasen in het denken over het stedelijk wonen.

  • Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde landgoederen. Het betreft de Landgoederengordel rond Eelde-Paterswolde met een achttal landgoederen, Mensinge bij Roden en Westerbeeksloot in Frederiksoord.