Zoeken
 
From 1 - 10 / 156
 • De panden in Rotterdam zijn op basis van de BAG en Laseraltimetrie gemodelleerd inclusief texturen op basis van een luchtfoto

 • Dit bestand bevat de nationale landschappen binnen de provincie Groningen: een deel van het Nationaal Landschap Drentsche Aa en het Nationaal Landschap Middag-Humsterland. Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke, cultuurhistorische en recreatieve kwaliteiten. Landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van nationale landschappen moeten behouden blijven, duurzaam beheerd en waar mogelijk worden versterkt. Ook zijn samenhang, toegankelijkheid en beleefbaarheid belangrijke kernbegrippen. Uitgangspunt is dat de nationale landschappen zich sociaal-economisch voldoende moeten kunnen ontwikkelen, terwijl de bijzondere kwaliteiten van het gebied worden behouden en worden versterkt.

 • Dit bestand geeft de indeling van provinciale wegen in duurzaam veilige profielen.

 • Archeologische gebieden. Onderdeel van de kaart Archeologische gebieden. Gebieden met archeologische waarden en monumenten die bekend zijn op basis van vondsten. Archeologische waarden zijn overblijfselen (in het landschap) van menselijke activiteiten uit het verleden. Voor essen als archeologische gebieden is er een gerelateerde dataset (zie archeol_es_polygon). De kaart kan worden gebruikt bij het ontwikkelen van een visie op ruimtelijke plannen van regionale of provinciale aard.

 • Geluidsreducerende voorzieningen zoals geluidsschermen en geluidswallen langs provinciale wegen.

 • Verschillen in bodemeigenschappen binnen veenweidegebieden die van invloed zijn op de geschiktheid voor melkveehouderij: Op de bodemgeschikheidskaarten voor weidebouw zijn grote arealen aangeduid als gronden met weinig mogelijkheden voor weidebouw. Het betreft hier weidegronden met een handicap: ze hebben nog wel een matige (soms zelfs hoge brutoproduktie) maar door grote beweidingsverliezen en zeer beperkte berijdbaarheid moeten deze gronden met het juiste (boeren)beleid worden behandeld. Wat voor reguliere weidebouw een handicap is (slechte draagkracht), is echter gunstig voor biologische weidebouw (hogere voedingstoestand en een hoger organische-stofgehalte).

 • Maximale diepte om te boren gebaseerd op Top50 vector topografische bestand (vlakken). Volgende stappen zijn genomen: interpretatie van o.a. boorgegevens, interpolatie puntgegevens, (e.e.a. zoals weergegeven in rapport met Hummingbirdnr. 787381 d.d. 27-01-2009), generalisatie van gegevens met een horizontale resolutie op basis van TOP50.

 • Het LGN6 gewassenbestand is een bestand met informatie over gewassen op basis van Top10vector. De landbouwpercelen van Top10vector zijn onderverdeeld door extra gewasgrenzen te digitaliseren op basis van satellietbeelden. Vervolgens zijn de satellietbeelden geclassificeerd op gewastype. Deze gewassen zijn daarna terugekoppeld aan de Top10vector gewaspercelen. De verrasterde versie van het LGN6 gewassenbestand is geïntegreerd in het LGN6 rasterbestand.

 • Categories  

  Eemsmonding volgens het Eems-Dollardverdrag in 1960; Eemsmonding volgens het Eems-Dollardverdrag heden; Grensgebied volgens de Aanvullende Overeenkomst bij het Eems-Dollardverdrag; Lijn volgens de Aanvullende Overeenkomst bij het Eems-Dollardverdrag

 • Archeologische verwachtingenkaart. De Archeologische verwachtingenkaart geeft de kans op het aantreffen van archeologische waarden aan, archeologische waarden zijn overblijfselen (in het landschap) van menselijke activiteiten uit het verleden. De kaart geeft een indicatie van de ligging van gebieden met een hoge, een middelhoge of een lage verwachtingswaarde. De kaart kan worden gebruikt bij het ontwikkelen van een visie op ruimtelijke plannen van regionale of provinciale aard.