From 1 - 10 / 149
  • Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde karakteristieke wijken. Zo is in Meppel het Wilhelminapark met aangrenzende villabebouwing uit de bloeiperiode 1870-1940 kenmerkend, in Assen de historische bebouwingsstructuren langs de Vaart en de Hoofdlaan, langs het Asserbos en de villabebouwing van de Hertenkamp en Oud-Zuid. In Emmen gaat het om een drietal kenmerkende na-oorlogse wijken als representant van opeenvolgende fasen in het denken over het stedelijk wonen.

  • Het bestand geeft de opstapplaatsen voor hulpverleningsschepen in Gelderland weer.

  • Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde landgoederen. Het betreft de Landgoederengordel rond Eelde-Paterswolde met een achttal landgoederen, Mensinge bij Roden en Westerbeeksloot in Frederiksoord.

  • De panden in Rotterdam zijn op basis van de BAG en Laseraltimetrie gemodelleerd inclusief texturen op basis van een luchtfoto

  • Tankstations waar aardgas en groengas wordt verkocht om te gebruiken als transportbrandstof. Dit zijn openbare verkooppunten waar gas wordt verkocht aan particulieren en bedrijven. Groengas is biologisch gemaakt gas. Dit gas is aangepast zodat het dezelfde kwaliteit krijgt als gewoon aardgas. Zowel de bestaande tankstations als de nog te realiseren tankstations zitten in het bestand. De gegevens zijn verzameld om de kaart te maken waarin de kansen staan voor bio-energie in de provincie Overijssel. Dit wordt ook wel de kansenkaart Bio-energie genoemd.

  • Luchtfoto 2009 Gemeente Koggenland

  • Dit bestand geeft de indeling van provinciale wegen in duurzaam veilige profielen.

  • Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde esdorpen. Karakteristieke opbouw van open ruimten en brinken, verspreid staande bebouwing, goorns en doorzichten naar es en beekdal.

  • Dit bestand geeft weer welk soort fietspad langs de provinciale weg loopt.

  • Verschillen in bodemeigenschappen binnen veenweidegebieden die van invloed zijn op de geschiktheid voor melkveehouderij: Op de bodemgeschikheidskaarten voor weidebouw zijn grote arealen aangeduid als gronden met weinig mogelijkheden voor weidebouw. Het betreft hier weidegronden met een handicap: ze hebben nog wel een matige (soms zelfs hoge brutoproduktie) maar door grote beweidingsverliezen en zeer beperkte berijdbaarheid moeten deze gronden met het juiste (boeren)beleid worden behandeld. Wat voor reguliere weidebouw een handicap is (slechte draagkracht), is echter gunstig voor biologische weidebouw (hogere voedingstoestand en een hoger organische-stofgehalte).