From 1 - 10 / 111
  • Indeling in wildbeheereenheden (jachtgebieden), situatie per 2017.Om ten behoeve van verhuur van jachtrechten door waterschappen, domeinen, enzovoorts werkgebieden van Wildbeheereenheden vast te leggen worden WBE-grenzen door gedeputeerde staten gepubliceerd.

  • Bos- en natuurgebieden zoals deze zijn opgenomen in het gebiedsplan.Op basis van niet limitatief.

  • Diapieren (zoutkoepels) in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Het bestand is onderdeel van Potentiekaart zoutwinning diapieren, Potentieelkaart gasopslag in cavernes, Potentieelkaart afvalverwijdering in cavernes, Potentieelkaart persluchtopslag in cavernes.

  • Formeel aangewezen oppervlaktewater (meren) voor de Kaderrichtlijn Water.

  • Gebieden binnen de TOP-lijst verdroogde gebieden waar maatregelen worden genomen om de verdroging te bestrijden. Het item "Status" geeft de stand van zaken van de aanpak van de uitvoering.

  • RGB zomerluchtfoto van 2008 met een resolutie van 25cm.

  • Indeling in wildbeheereenheden (jachtgebieden), situatie per 2018.Om ten behoeve van verhuur van jachtrechten door waterschappen, domeinen, enzovoorts werkgebieden van Wildbeheereenheden vast te leggen worden WBE-grenzen door gedeputeerde staten gepubliceerd.

  • Geluidscontour. Vastgestelde zone van gezoneerde terreinen (A-inrichtingen). Zonegrens geluidhinder industrielawaai (50 dB(A))

  • De Wet ammoniak en veehouderij beschermt zeer kwetsbare gebieden tegen de uitstoot van ammoniak die wordt veroorzaakt door veehouderijen. Op grond van deze wet wijzen Provinciale Staten gebieden aan die als zeer kwetsbaar worden aangemerkt.

  • Op 7 juli 2004 is door Provinciale Staten het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II vastgesteld. Hierin zijn op kaart 7 de bos- en natuurgebieden voorzover deze vallen binnen de Drentse natuurdoeltypen, opgenomen.