From 1 - 10 / 120
 • De Wet ammoniak en veehouderij beschermt zeer kwetsbare gebieden tegen de uitstoot van ammoniak die wordt veroorzaakt door veehouderijen. Op grond van deze wet wijzen Provinciale Staten gebieden aan die als zeer kwetsbaar worden aangemerkt.

 • Potentieel CO2 opslag in lege gasvelden in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentieelkaart CO2 opslag in lege gasvelden.

 • Categories  

  KRW stroomgebieddistricten Nederland. Stroomgebieddistrict is: het gebied van land en zee, gevormd door een of meer aan elkaar grenzende stroomgebieden met de bijbehorende grond- en kustwateren, dat overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water, artikel 3, lid 1, als de voornaamste eenheid voor stroomgebiedbeheer is omschreven. In Nederland kennen we het stroomgebieddistrict Rijn, Eems, Maas en Schelde. Bron: www.aquo.nl 02 juni 2014. De stroomgebieddistricten zijn nagenoeg hetzelfde als voor de eerste stroomgebiedbeheerplannen 2009-2015 op een paar kleine verschuivingen van de grens na.

 • Bestaande zoutputten in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand is onderdeel van potentiekaart zoutwinning diapieren.

 • De lijst met Provinciale monumenten is samengesteld door de Provinciale Staten van de provincie en heeft twee verschillende functies, namelijk panden kunnen zo vanuit de provincie beschermd worden en de lijst dient als basis voor financiele ondersteuning in behoud.

 • Indeling in wildbeheereenheden (jachtgebieden), situatie per 2008.

 • Een bodemkaart geeft de opbouw van de bodem tot 1,20 meter onder maaiveld weer. De Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 is een actualisatie en verdere detaillering van oudere bestaande bodemkaarten. De kaart geeft het huidige voorkomen van binnen het onderzoeksgebied weer. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

 • De lijst met Provinciale monumenten is samengesteld door de Provinciale Staten van de provincie en heeft twee verschillende functies, namelijk panden kunnen zo vanuit de provincie beschermd worden en de lijst dient als basis voor financiele ondersteuning in behoud.

 • Dit bestand is onderdeel van "Potentiekaart zoutwinning diapieren" en "Potentieelkaart gas(perslucht)opslag in cavernes" en geeft bestaande cavernes in Noord-Nederland weer. Cavernes zijn holtes in de bodem die ontstaan door winning van delfstoffen. De provincie Drenthe is trekker bij het opstellen van een Beleidsvisie diepe ondergrond Noord-Nederland. In deze visie wordt een inventarisatie gemaakt van de kansen en mogelijkheden die de diepe ondergrond biedt.

 • Assen, van de provinciale wegen, gebaseerd op Grootschalige Topografie Gelderland. Met trajectsnummers, Planjaren en provinciale wegnummers. Daarnaast is de regiovervoersindeling vermeld.