From 1 - 10 / 112
  • Gegeneraliseerd vlak bestand van de gemenetegrenzen van Nederland per 01-01-2021. Dit bestand is geschikt voor het gebruik op de schalen 1: 750.000 tot 1:1.000.000 (papierformaat A3).

  • Dit bestand geeft de bereikbaarheid weer van (een beperkt deel van) de Drentse natuurgebieden met de paden waarop kan worden gereden met blusvoertuigen.

  • Het bestand geeft de aanwezigheid in de bodem aan van steenzout dikker dan 200 meter, de zogenaamde zoutkussens. In Nederland komt steenzout voor in Noord- en Oost-Nederland. Zout als geologische grondstof wordt gewonnen uit steenzout. Op de Nederlandse wegen wordt voor de gladheidbestrijding overwegend steenzout gestrooid, dat gemixt is met een antiklontermiddel E535.

  • De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een speciale natuurkwaliteit. De huidige stand van zaken EHS staat op de kaart. Jaarlijks zal deze aangepast worden. Ook de invulling van de ecologische verbindingszones en robuuste verbindingen krijgen daarin hun beslag. De EHS wordt verder aangevuld met gebieden die nog begrensd moeten worden of op andere wijze als EHS worden bestemd. Daarnaast liggen er reserveringen voor gebieden die in landinrichting hun beslag moeten krijgen, de zogenaamde stergebieden. Bij de actualisatie worden ook externe organisaties geraadpleegd. De volgende gegevens zijn gebruikt voor de concretisering van de EHS: De eigendommen van de terreinbeherende organisaties (SBB, NMM, HDL), gronden van de waterbedrijven, particuliere boseigenaren, bosuitbreiding in de categorie blijvend bos, bosreservaten, verzuringgevoelige onderdelen van de EHS (WAV-kaart, GS dec. 2004) en het Gebiedsplan met de status beheersgebied of natuurgebied.Niet opgenomen zijn bo

  • Bestand met de gebieden in Gelderland waar steenkoolgas (methaangas) in de bodem aanwezig is. De meest recente informatie over het voorkomen van steenkoolgas in Gelderland is te vinden op de website van het Nederlandse olie- en gasportaal http://www.nlog.nl. In 2009 heeft een controle plaatsgevonden op de gegevens waaruit is gebleken dat de inhoud nog steeds geldend is.

  • Met grondwaterbeschermingsgebieden worden de zones aangeduid die zich uitstrekken van het waterwingebied (60-dagenzone) tot de 25-jaarszone. De buitenste grens is gebaseerd op een verblijftijd van het grondwater van 25 jaar in het watervoerend pakket voordat het wordt opgepompt voor drinkwaterwinning.-

  • Ligging en administratieve gegevens van de fierljepschansen in Friesland

  • Nitraatbelastingkaart uitgedrukt in het % van de filters dat in het freatische grondwater de EU- en nationale norm van 50 mg NO3/l overschrijdt.

  • Gedetailleerde wegenkaart (vlakbestand) . Met alle objecten die voor de provincie interessant zijn.

  • Bestand met dagattracties in Fryslân. Recreatiemogelijkheden voor een dag(deel), tegen betaling.