Zoeken
 
From 1 - 10 / 112
 • Bestand met locaties van zeilscholen plus administratieve gegevens

 • De dikte van het 1e watervoerend pakket is bepaald vanaf de onderkant van de gedefinieerde deklaag tot aan de bovenkant van de eerste scheidende laag met een dikte groter dan 0m. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

 • De locaties van foto's van het gebied rondom de Nieuwe Waterweg in het beheergebied van Rijkswaterstaat Zuid-Holland, de foto's zijn gemaakt in 2007 vanuit een helikopter.

 • Orthofotomozaiek van de Oosterschelde, vervaardigd uit stereoluchtfotos opnamen op 01.08.2007 ter ondersteuning van VEGWAD monitoringsprogramma in opdracht van de Waterdienst

 • DTB met filter op objectcode 888 en 889

 • Categories  

  Web Feature Service (WFS) geharmoniseerd voor internationaal gebruik onder thema Menselijke gezondheid en veiligheid over de geluidsbelasting gedurende de nacht en 24-uur langs wegen in beheer bij Rijkswaterstaat in 2006.

 • Bestand met dagattracties in Fryslân. Recreatiemogelijkheden voor een dag(deel), tegen betaling.

 • Om de schade door overwinterende ganzen en smienten aan de landbouw te beperken, en tegelijkertijd de duurzame instandhouding van deze soorten te waarborgen heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ca. 80.000 ha foerageergebied aangewezen voor kolgans, grauwe gans, smient, brandgans en kleine rietgans. Deze foerageergebieden moeten zoveel mogelijk binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) liggen. In de foerageergebieden moet zo weinig mogelijk verstoring zijn en voldoende voedsel voor de ganzen worden aangeboden. De Provincies begrenzen de foerageergebieden. In de begrensde gebieden worden beperkingen vanuit de Flora- en faunawet van kracht en zijn er subsidiemogelijkheden in het kader van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) van Programma Beheer (PB). Buiten de foerageergebieden kunnen de ganzen worden verjaagd en eventueel worden bejaagd. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 25 april 2006 het “Begrenzingenplan Ganzenfoerageergebieden Noord-Holland” vastgesteld. Er is toen in totaal 5.794 hectare begrensd in de Zeevang, Waterland-Oost en de Vechtstreek. De begrenzing wordt nu enigszins aangepast als gevolg van enkele binnengekomen beroepen en de mogelijkheid om een gedeelte van het Vogelrichtlijngebied Zeevang te begrenzen. In dit plan is nu 6.080 hectare begrensd. Dit plan vervangt het plan zoals dat op 25 april 2006 is vastgesteld.

 • Percentage neerslag dat niet direct wordt afgevoerd naar drainagemiddelen. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

 • De dikte van de deklaag in meters. Bepaald is de dikte vanaf maaiveld tot aan een watervoerend pakket met een dikte groter dan 0m. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.