From 1 - 10 / 86
  • De dataset bevat de 55 dB, 60 dB, 65 dB en 70 dB Lden geluidcontouren van de provinciale wegen van de Provincie Utrecht uit de 1e tranche EU-richtlijn omgevingslawaai (peiljaar 2006). Het betreft de wegen met jaarlijkse intensiteit van >6 miljoen motorvoertuigen. De geluidsbelastingkaarten zijn geldig voor peiljaar 2006 en geven alleen de berekeningen i.k.v. de EU-richtlijn omgevingslawaai voor de provinciale wegen van Utrecht weer.

  • Werkgebieden (rayon's) van de eenheid Wegen en Kanalen (WK) in de Provincie Overijssel (weergegeven als een vlakkenbestand). De rayons zijn verdeeld in drie gebieden: Noordwest Overijssel, Salland en Twente. De laatste regiowijziging dateert van februari 2019.

  • DINO-gegevens van pH in grondwater 2006. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Overzicht van slootdichtheid in provincie Noord-Brabant. Slootdichtheid is de gemiddelde slootlengte in meter per hectare voor een cirkelvormig gebied met een straal van 500 meter.

  • Vergraven en geegaliseerde gronden.

  • Een aantal cultuurhistorische en landschappelijke elementen en patronen valt in de categorie basiskwaliteit. Het gaat dan om openheid, de verkavelingstructuur, het bijzonder stedenbouwkundige concept van Nagele en het werkeiland Lelystad-Haven, de gemalen, hoge bruggen en de voormalige Zuiderzeekustijn en de erfbeplanting.

  • Lijnenbestand met de grote (hoofd)waterlopen in Brabant

  • Bestand bevat de kavelindeling van de Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland volgens de systematiek van de Rijksdienst voor de IJsselmeerPolders (RIJP).

  • De Regionale Actieprogramma’s (RAP) Verkeer en Vervoer bieden een overzicht van de projecten die in de verschillende regio’s spelen op het gebied van verkeer en vervoer. Het zijn niet alleen projecten van de provincie, maar ook projecten van gemeenten en andere bij verkeer en vervoer betrokken instanties, die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het PVVP-2

  • Overzicht met lokatie van riviervlakten