From 1 - 10 / 86
  • Grondwatertypen op basis van landgebruik.

  • Gevoeligheid voor winderosie. Onder winderosie wordt verstaan het wegwaaien of verstuiven van de grond.

  • Weergave van dijkringen provincie Noord-Brabant.

  • Gridbestand met ligging van gebieden met kwel in de wortelzone. Gridwaarde 1 = maaiveldkwel.

  • De Regionale Actieprogramma’s (RAP) Verkeer en Vervoer bieden een overzicht van de projecten die in de verschillende regio’s spelen op het gebied van verkeer en vervoer. Het zijn niet alleen projecten van de provincie, maar ook projecten van gemeenten en andere bij verkeer en vervoer betrokken instanties, die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het PVVP-2

  • De weergave locatie van vennen

  • Dit bestand, opgemaakt naar aanleiding van in 2006 uitgebroken vogelgriep, geeft de berekende beschermingsgebieden, 5 km rondom pluimveebedrijven met buitenverblijf weer.

  • De veendiktekaart geeft de verbreiding en dikte van veenlagen weer. Deze veenlaag kan aan maaiveld beginnen, maar kan ook bedekt zijn met een minerale laag, zoals een kleilaag of zandlaag.

  • Deze kaart geeft informatie over het organische stofgehalte in de bovengrond.

  • Lijnenbestand met de grote (hoofd)waterlopen in Brabant