From 1 - 10 / 90
  • In deze regio is een netwerk ontwikkeld van 50 Historische Wandelpaden: 400 kilometer in totaal. Deze paden of restanten ervan zijn waar mogelijk hersteld en verbonden met bestaande wandelmogelijkheden. Zo ontstaan nieuwe, volwaardige routes. Deze bijzondere wandelroutes voeren deels over oude voetpaden als kerken-, jaag- en schoolpaden en in onbruik geraakte handels- en pelgrimsroutes. Bij het samenstellen van het netwerk is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van rustige (onverharde) wegen en fietspaden. Gedeeltelijk lopen de wandelpaden over boerenland en door natuurgebieden.

  • Bestand bevat de vastgestelde, vigerende KE (Kosten Eenheid grote vliegtuigen) contouren. De 35 KE contour geeft aan waar er geen nieuwbouw mag plaatsvinden.

  • Het integraal natuurgebiedsplan met betrekking tot natuur- en landschapsdoelen:- nieuwe natuurgebieden (van cultuurgrond naar nieuwe natuur);- beheersgebieden (landbouwgronden waar beschikkingen ten gunste van natuur en landschap mogelijk zijn);- mogelijkheden voor subsidie binnen die begrenzingen. Sinds 1 januari 2000 gelden nieuwe subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer.

  • De gemiddelde doelrealisatie in natte natuureenheden in de huidige situatie, dus bij de actuele grondwaterregime (AGOR). Deze gemiddelde doelrealisatie is gebaseerd op de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG), de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en voor natuurgebieden die afhankelijk zijn van kwel, de mate van kwel.

  • Een aantal cultuurhistorische en landschappelijke elementen en patronen valt in de categorie basiskwaliteit. Het gaat dan om openheid, de verkavelingstructuur, het bijzonder stedenbouwkundige concept van Nagele en het werkeiland Lelystad-Haven, de gemalen, hoge bruggen en de voormalige Zuiderzeekustijn en de erfbeplanting.

  • Kaart geeft aan waar de veenlaag begint. Een veenlaag kan aan het maaiveld beginnen, maar kan ook bedekt zijn met een minerale laag, zoals een kleilaag of zandlaag. De veenbegindieptekaart geeft hierover informatie.

  • Jagers mogen alleen actief zijn indien ze zijn aangesloten bij een wildbeheerseenheid. Gelderland is onderverdeeld in ruim 50 wildbeheerseenheden met elk hun eigen werkgebied. Deze wildbeheereenheden nemen voorts deel in de Faunabeheereenheid Gelderland. Deze faunabeheereenheid voert een door de provincie goedgekeurd Faunabeheerplan uit. Het Kroondomein is geen wildbeheereenheid maar een faunabeheereenheid en valt onder de bevoegdheid van het Rijk.

  • Gevoeligheid voor winderosie. Onder winderosie wordt verstaan het wegwaaien of verstuiven van de grond.

  • Deze kaart geeft informatie over het organische stofgehalte in de bovengrond.

  • Bosuitbreiding in het kader van de Boswet. Het betreft hier tijdelijk en blijvend bos.