From 1 - 10 / 92
  • De gemiddelde doelrealisatie in natte natuureenheden in de huidige situatie, dus bij de actuele grondwaterregime (AGOR). Deze gemiddelde doelrealisatie is gebaseerd op de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG), de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en voor natuurgebieden die afhankelijk zijn van kwel, de mate van kwel.

  • Officieel toegestane kitesurflocaties

  • De TOP-lijst verdroogde gebieden zijn de gebieden die met voorrang worden aangepakt in het kader van de uitvoering van het pMJP. De TOP-lijst is ook als doelstelling in het pMJP (provinciaal Meerjarenprogramma) en bestuursovereenkomst met het Rijk opgenomen. Verdroging treedt alleen op in natuurgebieden. Het komt voor in situaties waarbij het grondwaterstandverloop of de grondwaterkwaliteit niet voldoende tegemoet kan komen aan de grondwaterwensen vanuit natuurdoelen.

  • Bestand bevat de begrenzing van het Zwarte Meer onderdeel van het Nationaal Landschap IJsseldelta

  • Het bestand bevat historisch-landschappelijke kenmerken van zo’n 5800 vlakken waaraan een waardering is toegekend. Hiervoor is Histland 11, Histland 50 en Histland 500 gebruikt. Histland bevat gegevens over de ontginning van het Nederlandse landschap en laat zien hoe dit landschap aan verandering onderhevig is.

  • Kwetsbaarheid voor nitraatuitspoeling naar het grondwater. De gehanteerde indeling naar kwetsbaarheid sluit aan bij de indeling die de provincie Drenthe hanteert in het Provinciaal Omgevingsplan, 2004. De zand- en lossgronden zijn opgesplitst in drie Gt-groepen: Gt I - V, Gt VI en Gt VII en VIII. De informatie over de Gt is ontleend aan de Gd-kaart.

  • Bosuitbreiding in het kader van de Boswet. Het betreft hier tijdelijk en blijvend bos.

  • De waarde per gridcel geeft de gemiddelde voorjaars grondwaterstand aan in cm onder het maaiveld. Dit bestand wordt vervaardigd uit de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Hiervoor is de volgende formule gebruikt: GVG = 5,4 + 0,83*GHG + 0,19*GLG

  • Indeling in wildbeheereenheden (jachtgebieden), situatie per 2006.

  • Toegekende Laagvlieggebieden voor burgerluchtvaart (sportvliegtuigen), militaire luchtvaart en het naderingsgebied voor Schiphol.