Zoeken
 
From 1 - 10 / 81
 • De indeling van Nederland in twaalf provincies. Niet meegenomen in deze kaart zijn de openbare lichamen die direct onder de rijksoverheid vallen: Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden). De provincies vormen de bestuurslaag tussen het rijk en de gemeenten. Ze doen het werk waarvoor het rijk “te groot” en de gemeente “te klein” is. Tal van activiteiten van de provincie zijn direct of indirect van invloed op het dagelijks leven. Bijvoorbeeld, of in een bepaalde regio een ziekenhuis gehandhaafd kan worden of met andere zorginstellingen moet fuseren. Of er alternatieve vormen van openbaar vervoer ontwikkeld moeten worden, maatregelen op het gebied van de jeugdhulpverlening en de aanleg van fietspaden. Maar slechts zelden is de provincie de enige instantie die zich met deze zaken bemoeit. De provincie is vaak een “gebiedsgerichte regisseur” en werkt nauw samen met de rijksoverheid, gemeenten, waterschappen, het bedrijfsleven, organisaties en instellingen.

 • Grondwatertypen op basis van landgebruik.

 • De dataset bevat de 55 dB, 60 dB, 65 dB en 70 dB Lden geluidcontouren van de provinciale wegen van de Provincie Utrecht uit de 1e tranche EU-richtlijn omgevingslawaai (peiljaar 2006). Het betreft de wegen met jaarlijkse intensiteit van >6 miljoen motorvoertuigen. De geluidsbelastingkaarten zijn geldig voor peiljaar 2006 en geven alleen de berekeningen i.k.v. de EU-richtlijn omgevingslawaai voor de provinciale wegen van Utrecht weer.

 • Categories  

  Overgangswater en kustwateren en, voorzover het de chemische toestand betreft, ook territoriale wateren. De oppervlaktewaterlichamen zijn verdeeld in vier categori‰n: kustwater, overgangswater, rivieren en meren. Een waterlichaam kan natuurlijk, kunstmatig of sterk veranderd zijn. De Rijkswaterstaat Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichamen bevat de waterlichamen die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat en is een onderdeel van het nationale bestand met KRW oppervlaktewaterlichamen waarin ook de oppervlaktewaterlichamen van waterschappen is opgenomen. Het nationale bestand KRW oppervlaktewaterlichamen wordt ontsloten via het Informatiehuis Water.

 • Tot de landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten worden die elementen en patronen gerekend die bepalend zijn voor het karakter van Flevoland, waarmee de essentie van het polderconcept wordt gewaarborgd. Dit zijn de dijken, vaarten, het wegconcept(interne ontsluiting) met flankerende beplanting de bossen aan de oostrand van Flevoland, oude elementen en de landschapskunstwerken.

 • De kaart toont voor het gehele grondgebied van Rotterdam de bekende archeologische waarden en verwachtingen (meer of minder trefkans op archeologie). Tevens geeft de kaart - in grote lijnen - aan welk archeologisch beleid er geldt voor de gebieden.

 • Bestand bevat de kavelindeling van de Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland volgens de systematiek van de Rijksdienst voor de IJsselmeerPolders (RIJP).

 • dataset bevat de 50 dB, 55 dB, 60 dB, 65 dB en 70 dB Lnight geluidcontouren van de provinciale wegen van de Provincie Utrecht uit de 1e tranche EU-richtlijn omgevingslawaai (peiljaar 2006). Het betreft de wegen met jaarlijkse intensiteit van >6 miljoen motorvoertuigen. geluidsbelastingkaarten zijn geldig voor peiljaar 2006 en geven alleen de berekeningen i.k.v. de EU-richtlijn omgevingslawaai voor de provinciale wegen van Utrecht weer.

 • Deze dataset geeft een overzicht van de ligging van de zoekgebieden Ecologische poorten van de Veluwe. De randen van de Veluwe zijn door overgangen tussen hoog-laag, droog-nat en voedselarm-voedselrijk ecologische en landschappelijk waardevolle gebieden. Op een aantal plaatsen zijn deze zones nog gaaf en goed herkenbaar. De provincie heeft in het beleidsplan Veluwe 2010 het initiatief genomen om acht van deze locaties - de zogenaamde ecologische poorten - actief te beschermen en waar nodig te herstellen. Deze acht ecologische poorten zijn de Hierdense Poort, Beekbergse Poort, Hattemer Poort, Havikerpoort, Renkumse Poort, Soerense Poort, Wisselse Poort en de Voorthuizense Poort. De pijlen op de kaart geven de zoekgebieden voor de ecologische poorten weer.

 • Weergave van dijkringen provincie Noord-Brabant.