Zoeken
 
From 1 - 10 / 82
  • Puntbestand vertoont de locaties van alle voormalige stortplaatsen in Noord-Brabant. Het is afgeleid van het vlakbestand voormalige stortplaatsen. De punten zijn over het algemeen de centroïden van de vlakken, met uitzondering van enkele locaties waarbij de centroïde van het vlak buiten de contour valt. Daarbij is het punt versleept naar een plek binnen de contour.

  • Luchtfoto 2006 Gemeente Koggenland

  • Bestand bevat de kavelindeling van de Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland volgens de systematiek van de Rijksdienst voor de IJsselmeerPolders (RIJP).

  • De waarde per gridcel geeft de grondwatertrap aan in cm onder het maaiveld. De volgende indeling is gebruikt: GT I: GLG < 50 GT IIa: GHG < 25 GLG 50 - 80 GT IIb: GHG 25 - 80 GLG 50 - 80 GT IIIa: GHG < 25 GLG 50 - 80 GT IIIb: GHG 25 - 40 GLG 80 - 120 GT IV: GHG 40 - 120 GLG 80 - 120 GT Va: GHG < 25 GLG > 120 GT Vb: GHG 25 - 40 GLG > 120 GT VI: GHG 40 - 80 GLG > 120 GT VII: GHG 80 - 140 GLG > 120 GT VIII: GHG > 140 GLG > 120

  • Berekende waarden in stilte(beleids)gebieden 2005. Actualisatie van de 0-meting berekende geluidsbelasting van het jaar 1999. Gerelateerd aan de eindevaluatie van het project "Veluwe Donker en Stil" (2010).

  • Weergave van dijkringen provincie Noord-Brabant.

  • De Regionale Actieprogramma’s (RAP) Verkeer en Vervoer bieden een overzicht van de projecten die in de verschillende regio’s spelen op het gebied van verkeer en vervoer. Het zijn niet alleen projecten van de provincie, maar ook projecten van gemeenten en andere bij verkeer en vervoer betrokken instanties, die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het PVVP-2

  • De dataset geeft de deelgebieden weer die zijn beschreven in het boek "Landschapsontwikkeling. Inspiratiebron voor denkers en doeners" (Provincie Gelderland, 21 maart 2006). In de tabel is een verwijzing naar de internetpagina van het betreffende deelgebied.

  • Bijzondere gebieden aangewezen in de Provinciale Milieu Verordening ter bescherming van het milieu en in bijzonder ter bescherming van de stilte.Gebied waarin het geluidniveau in de kern niet hoger is dan 40 decibel.

  • Jagers mogen alleen actief zijn indien ze zijn aangesloten bij een wildbeheerseenheid. Gelderland is onderverdeeld in ruim 50 wildbeheerseenheden met elk hun eigen werkgebied. Deze wildbeheereenheden nemen voorts deel in de Faunabeheereenheid Gelderland. Deze faunabeheereenheid voert een door de provincie goedgekeurd Faunabeheerplan uit. Het Kroondomein is geen wildbeheereenheid maar een faunabeheereenheid en valt onder de bevoegdheid van het Rijk. Art. 65 van de Flora- en Faunawet stelt dat de grenzen van het werkgebied van een wildbeheereenheid (WBE) bepalend zijn voor de reikwijdte van de vrijstelling. In lid 10 van dit artikel is aangegeven dat GS deze grenzen bekend maakt in het Provinciaal Blad