Zoeken
 
From 1 - 10 / 87
  • Begrenzing van de wildbeheereenheden (WBE) in Overijssel. De begrenzing van de wildbeheereenheden in Overijssel met peildatum 1 april 2019. Een wildbeheereenheid is samenwerkingsverband tussen jagers en beheerders voor een bepaald gebied, met als doelstelling de jacht en het faunabeheer op elkaar af te stemmen. Het faunabeheerfonds is de landelijke overkoepelende organisatie. De begrenzing van de gebieden is niet gebaseerd op gemeentegrenzen of provinciegrenzen. Dit betekent dat een deel van een wildbeheereenheid in een andere provincie kan liggen.

  • De Historisch-Geografische kaart toont belangrijke elementen in het landschap zoals dijken, sloten, wegen, dorpslinten, enz. Deze kaart maakt deel uit van de Cultuur-Historische Waardenkaart (CHW)

  • Risico op fluxverandering kwel-/infiltratie bij vergraving (deel) deklaag. In klasse I en II is zeker kans op toename van kwel of infiltratie-flux, bij klasse III en IV moet onderzoek gedaan worden naar dit risico.

  • Lijnenbestand met grens waar regionale kwel (vanuit oude zeearmen) mogelijk brak diep kwelwater vandaan komt.

  • Dit bestand bevat de bodemonderzoekslocaties van Midden-Holland. Deze dataset wordt beheerd door de Omgevingsdienst Midden-Holland in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb).

  • De Archeologische Beleidskaart bevat de volgende thema's: Archeologische aandachstgebieden. Dit zijn gebieden die (naar verwachting) archeologisch waardevol zijn. De provincie wijst deze gebieden alleen aan, voor zover geldende bestemmingsplannen uit een oogpunt van archeologische monumentenzorg onvoldoende bescherming bieden. De Provinciaal Archeologsiche Kerngebieden (PArK) en de Top-10 locaties van archeologische monumenten in Flevoland.

  • Vlakkenbestand met infiltrerend oppervlaktewater.

  • Aardrijkskundige namen betreffende de gebiedsplannen en reconstructieplannen.

  • Dit bestand bevat landschapstypen die op grond van verschillen in ontstaanswijze, grondsoort en beeldkenmerken zijn te onderscheiden. Landschap is een gebied zoals dat door mensen wordt waargenomen en waarvan het karakter bepaald wordt door de ontstaanswijze, natuurlijke (abiotische- en biotische-) en/of menselijke (antropogene) factoren en de interactie daartussen. Het karakter verschilt in Groningen, daarom is onderscheid gemaakt in landschapstypen. .

  • Het bestand geeft de stortplaatsen die vallen onder de Wet Milieubeheer (Wm) weer.