Zoeken
 
From 1 - 10 / 83
  • Vlakkenbestand locatie van zandbanen.

  • Vlakkenbestand met infiltrerend oppervlaktewater.

  • Verzameling van de meest recente jaarintensiteiten van het vervoer van gevaarlijke stoffen in bulk welke o.b.v. de telmethodiek "geteld" geregistreerd worden. Voor wegen die tot het basisnet behoren gebeurt dit met 1-2 weken continue tellingen (camera's); op andere wegen kan de data ook op een andere (in de telmethodiek opgenomen) wijze verkregen zijn. Het bestand wordt (half)jaarlijkse geupdate nadat monitoringsrapportage basisnet weg aan de 2e Kamer is aangeboden en de nieuwe intensiteiten openbaar gemaakt mogen worden.

  • Puntlocaties van grondwateronttrekkingen met capaciteit in m3/uur t.b.v. beregening.

  • Aardrijkskundige namen betreffende de gebiedsplannen en reconstructieplannen.

  • Vlakkenbestand locatie van beekdalen.

  • De laag archeologie catalogus bevat 45 archeologische objecten (terp, hunebed, grondspoor, vondst etc.) geselecteerd uit de Archeologische MonumentenKaart in beheer bij de RACM. In de AMK staan alle bekende behoudenswaardige archeologische waarden. De geselecteerde 45 objecten zijn gerelateerd aan het hoofd(vaar)wegennet van RWS (zie ook de laag archeologie uitsnede RWS) en worden in woord en beeld beschreven in het boek Erfgoed langs weg en water (RWS, 2007). De 45 objecten zijn elk voorzien van een unieke code (bijvoorbeeld A1) die verwijst naar het boek.

  • Het bestand bevat de isohypsen 1e watervoerend pakket (gemiddeld) . De gegevens zijn afgeleid uit de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) situatie 2003. De gegevens zijn gecorrigeerd op schijngrondwaterspiegels en kleischotten. Een isohypse of hoogtelijn is een lijn op een kaart die punten met gelijke hoogte boven zeeniveau met elkaar verbindt. Een watervoerend pakket is een bodemlaag die water doorvoert en die aan boven- en onderzijde begrensd wordt door een ondoorlatende laag of door een vrije waterspiegel.

  • De waarden in het bestand geven de mate van lichtintensiteit aan de hemel weer, die het gevolg is van zowel natuurlijke als kunstmatige bronnen (verlichting). Het gebrek aan echte nachtelijke duisternis in de geindustraliseerde wereld is en probleem voor nachtdieren en de natuurbeleving van de mens. Het probleem is voor Gelderland voor het eerst in beeld gebracht in het rapport "Lichtonderzoek van de Veluwe", opgesteld door het onderzoeks- en adviesbureau Sotto del Stelle. De metingen op de Veluwe zijn uitgevoerd in 2004/2005, in het KAN-gebied in 2006, in de Achterhoek en IJsselvallei in 2007 en in het Rivierengebied (Betuwe) in 2008/2009, in opdracht van de Provincie Gelderland.

  • Lijnenbestand met grens waar regionale kwel (vanuit oude zeearmen) mogelijk brak diep kwelwater vandaan komt.