From 1 - 10 / 86
  • Inventarisatie van gekende archeologische monumenten. Het betreft terreinen waarvan bekend is dat ze daadwerkelijk een archeologische waarde hebben. Voor een deel zijn de archeologische monumenten beschermd ex artikel 3 van de Monumentenwet 1988. Voor een deel betreft het archeologische monumenten waarvoor deze bescherming (nog) niet gerealiseerd is, maar waarvoor wel een planologische bescherming noodzakelijk is. De Cultuurhistorische Waardenkaart wordt op 22 maart 2005 in ontwerp vastgesteld door GS van Noord-Brabant.

  • Geluidscontour luchthaven conform Planologische Kernbeslissing Luchtvaartterreinen Maastricht en Lelystad; mei 2004.

  • De Archeologische Beleidskaart bevat de volgende thema's: Archeologische aandachstgebieden. Dit zijn gebieden die (naar verwachting) archeologisch waardevol zijn. De provincie wijst deze gebieden alleen aan, voor zover geldende bestemmingsplannen uit een oogpunt van archeologische monumentenzorg onvoldoende bescherming bieden. De Provinciaal Archeologsiche Kerngebieden (PArK) en de Top-10 locaties van archeologische monumenten in Flevoland.

  • Het bestand geeft de stortplaatsen die vallen onder de Wet Milieubeheer (Wm) weer.

  • De zeeuwse binnendijken maken integraal deel uit van de Ecologische Hoofstructuur (EHS) zoals vastgelegd in het Natuurgebiedsplan Zeeland (27-09-2005); op de kaartlaag van het natuurgebiedsplan zijn echter om kaarttechnische redenen alleen de dijken in eigendom van Natuurbeherende instanties of met de status beheersgebied aangegeven; de kaartlaag 'binnendijken" toont het volledige kaartbeeld verdeeld in 3 categoriën

  • Het bestand geeft de selectie Meetnet Grondwater weer. Het betreft hier een continue registratie van grondwaterstanden op 17 locaties binnen de provincie Gelderland.

  • Gebieden, waar grof zand winbaar is in de provincie Utrecht. De kaart is gebaseerd op de bodemkaart en de kaart zoekruimte voor beton- en metselzand uit het bouwgrondstoffenplan. De eerste geeft de ligging van kleigebieden weer. Ook zandgebieden staan weergegeven op deze kaart. Daaruit zijn geselekteerd de gebieden met grof zand bruikbaar voor beton- en metselzand. Dit zand mag niet overal primair gewonnen worden. De gebieden waar dat wel mag zijn weergegeven op de kaart zoekruimte voor beton- en metselzand uit het bouwgrondstoffenplan en zijn omschreven in het streekplan van de provincie Utrecht.

  • Vlakkenbestand locatie van beekdalen.

  • Vlakkenbestand met infiltrerend oppervlaktewater.

  • Rasterbestand met uitspoelingsgevoeligheid mbt zware metalen.