From 1 - 10 / 90
  • De Historisch-Geografische kaart toont belangrijke elementen in het landschap zoals dijken, sloten, wegen, dorpslinten, enz. Deze kaart maakt deel uit van de Cultuur-Historische Waardenkaart (CHW)

  • Bestand bevat de aardkundige waarde in de Provincie Flevoland die dmv vlakken zijn weergegeven tbv INSPIRE.

  • De Zeeuwse binnendijken maken integraal deel uit van het Natuurnetwerk Zeeland zoals vastgelegd in het Natuurbeheerplan Zeeland; op de kaartlaag van het Natuurbeheerplan zijn echter om kaarttechnische redenen alleen de dijken in eigendom van Natuurbeherende instanties of met de status beheersgebied aangegeven; de kaartlaag 'binnendijken" toont het volledige kaartbeeld verdeeld in 3 categoriën (Bloem-, Fauna- en Landschappelijke dijken).

  • De zeeuwse binnendijken maken integraal deel uit van de Ecologische Hoofstructuur (EHS) zoals vastgelegd in het Natuurgebiedsplan Zeeland (27-09-2005); op de kaartlaag van het natuurgebiedsplan zijn echter om kaarttechnische redenen alleen de dijken in eigendom van Natuurbeherende instanties of met de status beheersgebied aangegeven; de kaartlaag 'binnendijken" toont het volledige kaartbeeld verdeeld in 3 categoriën

  • GIS-bestand met kunstwerken (grote lozingsmiddelen) van afvoergebieden. Thematische informatie: Richting, overdracht, naam, eigenschap

  • Kaart met contouren van locaties waar een grondsanering heeft plaatsgevonden. Grondsanering kan inhouden dat er verontreinigde grond ontgraven is, of dat de verontreinigde grond is afgedekt met een laag schone grond. Ook kan de grond m.b.v. in-situ technieken gereinigd zijn.

  • gasfabrieken in Zeeland afkomstig uit bestand "Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit"

  • Uitbreiding integraal natuurgebiedsplan, gebied: Uilenbroek.

  • Het integraal natuurgebiedsplan met betrekking tot natuur- en landschapsdoelen:- nieuwe natuurgebieden (van cultuurgrond naar nieuwe natuur);- beheersgebieden (landbouwgronden waar beschikkingen ten gunste van natuur en landschap mogelijk zijn);- mogelijkheden voor subsidie binnen die begrenzingen. Sinds 1 januari 2000 gelden nieuwe subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer.

  • Deze kaart geeft de begrenzing aan van foerageergebieden voor de overwintering van ganzen.