Zoeken
 
From 1 - 10 / 87
  • De Historisch-Geografische kaart toont belangrijke elementen in het landschap zoals dijken, sloten, wegen, dorpslinten, enz. Deze kaart maakt deel uit van de Cultuur-Historische Waardenkaart (CHW)

  • De waarden in het bestand geven de mate van lichtintensiteit aan de hemel weer, die het gevolg is van zowel natuurlijke als kunstmatige bronnen (verlichting). Het gebrek aan echte nachtelijke duisternis in de geïndustraliseerde wereld is en probleem voor nachtdieren en de natuurbeleving van de mens. Het probleem is voor Gelderland voor het eerst in beeld gebracht in het rapport "Lichtonderzoek van de Veluwe", opgesteld door het onderzoeks- en adviesbureau Sotto del Stelle. De metingen op de Veluwe zijn uitgevoerd in 2004/2005, in het KAN-gebied in 2006, in de Achterhoek en IJsselvallei in 2007 en in het Rivierengebied (Betuwe) in 2008/2009, in opdracht van de Provincie Gelderland.

  • Bestand bevat de aardkundige waarde in de Provincie Flevoland die dmv vlakken zijn weergegeven.

  • Geluidscontour luchthaven conform Planologische Kernbeslissing Luchtvaartterreinen Maastricht en Lelystad; mei 2004.

  • Het bestand bevat de gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstanden en de gemiddelde grondwaterstanden in het voorjaar.

  • Dit bestand bevat de bodemonderzoekslocaties van Midden-Holland. Deze dataset wordt beheerd door de Omgevingsdienst Midden-Holland in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb).

  • Het bestand bevat de isohypsen 1e watervoerend pakket (gemiddeld) . De gegevens zijn afgeleid uit de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) situatie 2003. De gegevens zijn gecorrigeerd op schijngrondwaterspiegels en kleischotten. Een isohypse of hoogtelijn is een lijn op een kaart die punten met gelijke hoogte boven zeeniveau met elkaar verbindt. Een watervoerend pakket is een bodemlaag die water doorvoert en die aan boven- en onderzijde begrensd wordt door een ondoorlatende laag of door een vrije waterspiegel.

  • Vlakkenbestand locatie van beekdalen.

  • Vlakkenbestand met infiltrerend oppervlaktewater.

  • Inventarisatie van historische bouwkunst. Met historische bouwkunst worden 'onroerende zaken' bedoeld. Voorbeelden zijn: boerderijen, woonhuizen, fabrieken, molens, kerken en kastelen. Maar ook: bruggen, grenspalen, standbeelden, etc. De Cultuurhistorische Waardenkaart is op 26 september 2006 definitief vastgesteld door GS van Noord-Brabant. Als criteria voor opname op de Cultuurhistorische waardenkaart zijn gebruikt de wetenschappelijke en/of cultuurhistorische betekenis, schoonheid, en ouderdom. Voor het criterium ouderdom is aansluiting gezocht op de termijn van 50 jaar, die ook in de Monumentenwet is opgenomen.