From 1 - 10 / 101
  • Binnen het natuurnetwerk in Overijssel liggen twee Nationale Parken: Weerribben-Wieden en De Sallandse Heuvelrug. Dit zijn natuurgebieden met (inter)nationaal zeldzame of unieke natuurkwaliteiten en in samenhang daarmee bijzondere landschappelijke en recreatieve kwaliteiten. Voor de Nationale Parken geldt dat er samen met lokale partners aan de belevingswaarde een impuls wordt gegeven. Gedeelde verantwoordelijkheid staat hierbij voorop: er wordt een actieve betrokkenheid gestimuleerd van gemeenten, terrein beherende organisaties, bedrijven bij de ontwikkeling en het beheer van de Nationale Parken.

  • Geluidscontour luchthaven conform Planologische Kernbeslissing Luchtvaartterreinen Maastricht en Lelystad; mei 2004.

  • De door gemeenten vastgestelde wegen welke vrij te gebruiken zijn voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Behoudens ontheffing is het verboden bepaalde gevaarlijke stoffen over andere dan de daarvoor aangewezen wegen te vervoeren. Ontbreekt routering dan kunnen alle wegen gebruikt worden voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Als basisregel geldt dat transporteurs met gevaarlijke stoffen de bebouwde kom zoveel mogelijk moeten mijden. Vervoer van gevaarlijke stoffen mag alleen binnen de bebouwde kom plaatsvinden ten behoeve van laden en lossen. Of als er geen geschikte route buiten de bebouwde kom beschikbaar is. Bovendien geldt voor transporten van zogenaamde “route plichtige stoffen” (zoals LPG en vuurwerk) dat die zoveel mogelijk gebruik moeten maken van aanwezige routering. Rijkswegen zijn aangewezen als route voor gevaarlijke stoffen, op enkele tunnels onder belangrijke vaarwegen na. Veel provinciale wegen zijn geschikt voor aanwijzing als route gevaarlijke stoffen. De route moet aansluiten op wegen waarop vervoer van route plichtige stoffen is toegestaan. Op andere dan de aangewezen wegen mogen route plichtige stoffen alleen worden vervoerd met een ontheffing van de betreffende gemeente. De gemeentelijke routering is niet verplicht. Als alle doorgaande wegen door bebouwde kommen gaan, is het soms beter om geen routering vast te stellen. Dan geldt namelijk de regel dat transporteurs met gevaarlijke stoffen de bebouwde kom zoveel mogelijk moeten mijden.

  • Bestand bevat een overzicht van aardkundig waardevolle gebieden in Gelderland die van (inter)nationaal, provinciaal of regionaal belang zijn. Aardkundig waardevolle gebieden zijn bijvoorbeeld stuifzandgebieden, stuwwallen, uiterwaarden, veengebieden en dekzandruggen. Deze gebieden vertellen iets over hun natuurlijke ontstaanswijze. Zij hebben een relatie met de geologische opbouw, de geomorfologie (landvormen), de geohydrologie en/of de bodems van een gebied. Ook kunnen zij waardevol zijn vanwege hun samenhang met ecologie, cultuurhistorie, waterkwaliteit en/of landschapsbeeld.

  • De NIW (Nitrofiele Indicatie Waarde) is een maat voor de ammoniakbelasting en is gebaseerd op het voorkomen van ammoniakminnende korstmossen. Hoge waarden geven aan waar het milieu sterk verontreinigd is.

  • Het bestand geeft de hoofdstroomgebieden, deelstroomgebieden en substroomgebiedenweer.

  • Dit bestand bevat de karakteristieke waterlopen gelegen binnen de provincie Groningen. Een karakteristieke waterloop is een natuurlijke waterloop met een hoge landschappelijke - en natuurwaarde, herkenbaar aan het kronkelende beloop.

  • Het bestand geeft de resultaten van een studie naar aardkundig waardevolle gebieden in Gelderland weer. Gebieden zijn waardevol vanwege hun geomorfologie, geologie en/of bodem, en/of de samenhang met ecologie, cultuurhistorie, waterkwaliteit en/of landschapsbeeld. Gegevensinwinning dateert uit 1978 / 1986 en is gebruikt in 1996 voor berekeningen. Deze zijn uitgevoerd door het bureau Syncera in 2004.

  • Geografische grenzen van ontgrondingsaanvragen met het Zaak-nummer als identificatiecode.

  • De waarden per gridcel geven de Gemiddeld Hoogste (winter)Grondwaterstand aan in cm onder het maaiveld.