From 1 - 10 / 104
  • Bestand met sportaccommodaties en administratieve gegevens. Het betreft buitensportaccommodaties: sportvelden, tennisbanen, ijsbanen, kaatsvelden etc.

  • Het voorkomen van ammoniakminnende korstmossen, uitgedrukt in de Nitrofiele Indicatie Waarde (NIW). Verandering van indicatie waarde in de periode 91-98 per uurhok. Een toename van de NIW duidt op een verslechtering van het milieu.

  • Het begrip stiltegebied vindt zijn oorsprong in de Wet geluidhinder (Staatsblad, 1979). Stiltegebieden waren daarin gedefinieerd als gebieden waarin de geluidbelasting door toedoen van menselijke activiteiten zo laag is, dat de in dat gebied heersende natuurlijke geluiden niet of nauwelijks worden gestoord. In 1993 is het artikel over stiltegebieden in de Wet geluidhinder komen te vervallen en het wettelijke kader overgenomen in de Wetmilieubeheer.De stiltegebieden maken deel uit van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, van 14 april 2011.

  • In het door Provinciale Staten op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II (kaart 2), zijn de militaire oefenterreinen opgenomen, die in dit bestand worden weergegeven.

  • Provinciale Staten van Drenthe hebben op 7 juli 2004 het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II vastgesteld. Hierin is op kaart 1 de begrenzing van de ruimtelijke ontwikkeling kernen, de contourlijn, aangegeven

  • Dit bestand geeft de In het door Provinciale Staten van Drenthe op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II (POPII, kaart 1) hydrologische aandachtgebieden weer: Gebieden met een natuurfunctie van het freatisch grondwater en gebieden met een ondersteunende natuurfunctie of een algemene functie grenzend aan een natuurfunctie (750m).

  • Dit bestand geeft de hoofdinfrastructuur scheepvaartkanalen weer zoals in het door Provinciale Staten op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II.

  • Dit bestand geeft de hoofdinfrastructuur weer zoals vastgesteld in het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, P.S. van 7 juli 2004 en weergegeven op kaart 2 van het POP-II.Het betreft de functionele indeling in hoofdwegen, ontsluitende wegen en spoorwegen.

  • Dit bestand geeft de ontwikkeling van het stedelijk netwerk en de corridor bereikbare stad weer, zoals in het door Provinciale Staten op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II.

  • Het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, door Provinciale Staten vastgesteld op 7 juli 2004, geeft de ontwikkeling van de hoofdinfrastructuur aan, bestaande uit: inrichten//aanpassen/aan te leggen hoofdweg, inrichten/aanpassen/aan te leggen ontsluitende weg, inrichten/aanpassen/aan te leggen spoorweg en aan te leggen recreatieve vaarverbinding. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 4. Omvat ook het concept-trace Erica Ter Apel.