Zoeken
 
From 1 - 10 / 100
  • Geografische grenzen van ontgrondingsaanvragen met het Zaak-nummer als identificatiecode.

  • Geluidscontour luchthaven conform Planologische Kernbeslissing Luchtvaartterreinen Maastricht en Lelystad; mei 2004.

  • Dit bestand bevat de karakteristieke waterlopen gelegen binnen de provincie Groningen. Een karakteristieke waterloop is een natuurlijke waterloop met een hoge landschappelijke - en natuurwaarde, herkenbaar aan het kronkelende beloop.

  • Locaties van steekproeven in de vegetatie-database van de provincie. De vegetatie-database is gelokaliseerd in Oracle server PROD8i, in tabel OPNAME_VEGETATIE en gerelateerde tabellen. Een deel van de attributen van dit thema bestaat uit veldwaarnemingen, een ander deel uit berekende afgeleide gegevens.

  • De waarden per gridcel geven de Gemiddeld Hoogste (winter)Grondwaterstand aan in cm onder het maaiveld.

  • Binnen het natuurnetwerk in Overijssel liggen twee Nationale Parken: Weerribben-Wieden en De Sallandse Heuvelrug. Dit zijn natuurgebieden met (inter)nationaal zeldzame of unieke natuurkwaliteiten en in samenhang daarmee bijzondere landschappelijke en recreatieve kwaliteiten. Voor de Nationale Parken geldt dat er samen met lokale partners aan de belevingswaarde een impuls wordt gegeven. Gedeelde verantwoordelijkheid staat hierbij voorop: er wordt een actieve betrokkenheid gestimuleerd van gemeenten, terrein beherende organisaties, bedrijven bij de ontwikkeling en het beheer van de Nationale Parken.

  • Het bestand geeft de GVG (Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand) tot 40 cm-maaiveld weer.

  • Het bestand bevat de provinciale wegen van provincie Gelderland gedigitaliseerd op een schaal van 1:1.000.

  • Bestand bevat een overzicht van aardkundig waardevolle gebieden in Gelderland die van (inter)nationaal, provinciaal of regionaal belang zijn. Aardkundig waardevolle gebieden zijn bijvoorbeeld stuifzandgebieden, stuwwallen, uiterwaarden, veengebieden en dekzandruggen. Deze gebieden vertellen iets over hun natuurlijke ontstaanswijze. Zij hebben een relatie met de geologische opbouw, de geomorfologie (landvormen), de geohydrologie en/of de bodems van een gebied. Ook kunnen zij waardevol zijn vanwege hun samenhang met ecologie, cultuurhistorie, waterkwaliteit en/of landschapsbeeld.

  • Bestand geeft de aanwezigheid van zandige afzettingen in het kleidek weer, alsmede de diepte van de Pleistocene zand ondergrond in het Gelderse Rivierengebied (Neder-Betuwe, Overbetuwe, land van Maas en Waal, Bommelerwaard, Tielerwaard, Ooijpolder, Gelderse Poort) en langs de Gelderse IJssel (Liemers, Oude IJssel, IJsseldal, IJsseldelta) in Gelderland en Overijssel.