Zoeken
 
From 1 - 10 / 93
  • Korrelgrootte (D50) zand bovenste 15 cm zeebodem in polygonen

  • Het bestand geeft de hoofdstroomgebieden, deelstroomgebieden en substroomgebiedenweer.

  • De waarden per gridcel geven de Gemiddeld Hoogste (winter)Grondwaterstand aan in cm onder het maaiveld.

  • Het bestand bevat de provinciale wegen van provincie Gelderland gedigitaliseerd op een schaal van 1:1.000.

  • In de huidige versie van de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) zijn AMK-terreinen die een dorpskern betreffen, en waarvan de begrenzingen nog onzeker zijn, opgenomen als symbolen. De begrenzingen van de terreinen zullen in de komende tijd in de FAMKE worden opgenomen. Het is raadzaam om als een geplande ingreep of nieuw op te stellen bestemmingsplan dit symbool omvat of zich in de nabijheid ervan bevindt, de precieze begrenzing van een dergelijk terrein op te vragen bij de provinciaal archeoloog. De provincie adviseert overigens in geval van deze dorpskernen overeenkomstig de ‘gewone’ AMK-terreinen.

  • Het bestand bevat de grondwatertrappen gebaseerd op de gemiddelde grondwaterstand voor de situatie in 2003 voor het gebied Veluwe/Vallei en Eem en Rijn en IJssel aangevuld met Grondwatertrappen - bodemkaart voor Rivierenland. Het grondwaterstandsverloop wordt gekarakteriseerd met de Gemiddeld hoogste (GHG), de gemiddelde voorjaars- (GVG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). GHG's en GLG's worden gecombineerd tot zogeheten grondwatertrappen (Gt's), die op kaarten worden weergegeven (Van der Sluijs, 1990).

  • Het bestand geeft de GVG (Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand) tot 40 cm-maaiveld weer.

  • Bestand bevat een overzicht van aardkundig waardevolle gebieden in Gelderland die van (inter)nationaal, provinciaal of regionaal belang zijn. Aardkundig waardevolle gebieden zijn bijvoorbeeld stuifzandgebieden, stuwwallen, uiterwaarden, veengebieden en dekzandruggen. Deze gebieden vertellen iets over hun natuurlijke ontstaanswijze. Zij hebben een relatie met de geologische opbouw, de geomorfologie (landvormen), de geohydrologie en/of de bodems van een gebied. Ook kunnen zij waardevol zijn vanwege hun samenhang met ecologie, cultuurhistorie, waterkwaliteit en/of landschapsbeeld.

  • Dit bestand bevat de grondwaterbeschermingsgebieden binnen de provincie Groningen. Grondwaterbeschermingsgebieden vallen onder de milieubeschermingsgebieden die in het kader van de Wet Milieubeheer door de provincie zijn aangewezen vanwege de kwaliteit van één of meerdere milieuaspecten.

  • Geluidscontour luchthaven conform Planologische Kernbeslissing Luchtvaartterreinen Maastricht en Lelystad; mei 2004.