Zoeken
 
From 1 - 10 / 98
 • Locaties van steekproeven in de vegetatie-database van de provincie. De vegetatie-database is gelokaliseerd in Oracle server PROD8i, in tabel OPNAME_VEGETATIE en gerelateerde tabellen. Een deel van de attributen van dit thema bestaat uit veldwaarnemingen, een ander deel uit berekende afgeleide gegevens.

 • Categories  

  KRW oppervlaktewaterlichamen Nederland (selectie Centrelines), behorend bij de tweede stroomgebiedbeheerplannen 2015-2021.

 • Terreingrenzen van inrichtingen waarvoor provincie Gelderland de Omgevingsvergunning verleent en de verklaring van geen bedenkingen opstelt. Tevens houdt de provincie toezicht op de naleving van wet- en regelgeving bij de inrichtingen waarvoor zij bevoegd gezag is.

 • Binnen het natuurnetwerk in Overijssel liggen twee Nationale Parken: Weerribben-Wieden en De Sallandse Heuvelrug. Dit zijn natuurgebieden met (inter)nationaal zeldzame of unieke natuurkwaliteiten en in samenhang daarmee bijzondere landschappelijke en recreatieve kwaliteiten. Voor de Nationale Parken geldt dat er samen met lokale partners aan de belevingswaarde een impuls wordt gegeven. Gedeelde verantwoordelijkheid staat hierbij voorop: er wordt een actieve betrokkenheid gestimuleerd van gemeenten, terrein beherende organisaties, bedrijven bij de ontwikkeling en het beheer van de Nationale Parken.

 • Het bestand geeft de hoofdstroomgebieden, deelstroomgebieden en substroomgebiedenweer.

 • Het bestand geeft de resultaten van een studie naar aardkundig waardevolle gebieden in Gelderland weer. Gebieden zijn waardevol vanwege hun geomorfologie, geologie en/of bodem, en/of de samenhang met ecologie, cultuurhistorie, waterkwaliteit en/of landschapsbeeld. Gegevensinwinning dateert uit 1978 / 1986 en is gebruikt in 1996 voor berekeningen. Deze zijn uitgevoerd door het bureau Syncera in 2004.

 • Overzicht van vegetatiecategorieën en landschapstypen volgens de toestand tijdens de eerste ronde vegetatieonderzoek (1976 - 1983). Voor de graslandgebieden zijn drie klassen onderscheiden: weinig waardevol, waardevol en zeer waardevol, gebaseerd op de waarde van de ter plaatse voorkomende grasland-, oever- en slootvegetatie. Waardevolle vegetaties van beperkte omvang die verspreid in het landschap liggen zijn apart op de kaart aangegeven, bijvoorbeeld in akkergebied waardevolle sloten en in graslandgebied restanten schraalland. Het lijnenbestand bevat waardevolle dijken en houtkaden.

 • Overzicht van vegetatiecategorieën en landschapstypen volgens de toestand tijdens de eerste ronde vegetatieonderzoek (1976 - 1983). Voor de graslandgebieden zijn drie klassen onderscheiden: weinig waardevol, waardevol en zeer waardevol, gebaseerd op de waarde van de ter plaatse voorkomende grasland-, oever- en slootvegetatie. Waardevolle vegetaties van beperkte omvang die verspreid in het landschap liggen zijn apart op de kaart aangegeven, bijvoorbeeld in akkergebied waardevolle sloten en in graslandgebied restanten schraalland. Het lijnenbestand bevat waardevolle dijken en houtkaden.

 • Het beperkingengebied van de luchthaven Schiphol inclusief de 20 KE-contour.

 • Het bestand bevat historische lijnelementen in het Gelderse cultuurlandschap. Historische lijnelementen maken deel uit van de culturele infrastructuur. Het stelsel van infrastructurele lijnelementen zorgt voor fysieke samenhang in het landschap en is vaak de ontginningsbasis voor ruimtelijke ontwikkelingen. Waterlopen, dijken en kaden, wegen en spoorwegen, zichtassen zijn de lijnelementen in het bestand.