Zoeken
 
From 1 - 10 / 98
 • Locaties van steekproeven in de vegetatie-database van de provincie. De vegetatie-database is gelokaliseerd in Oracle server PROD8i, in tabel OPNAME_VEGETATIE en gerelateerde tabellen. Een deel van de attributen van dit thema bestaat uit veldwaarnemingen, een ander deel uit berekende afgeleide gegevens.

 • Categories  

  KRW oppervlaktewaterlichamen Nederland (selectie Centrelines), behorend bij de tweede stroomgebiedbeheerplannen 2015-2021.

 • De door gemeenten vastgestelde wegen welke vrij te gebruiken zijn voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Behoudens ontheffing is het verboden bepaalde gevaarlijke stoffen over andere dan de daarvoor aangewezen wegen te vervoeren. Ontbreekt routering dan kunnen alle wegen gebruikt worden voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Als basisregel geldt dat transporteurs met gevaarlijke stoffen de bebouwde kom zoveel mogelijk moeten mijden. Vervoer van gevaarlijke stoffen mag alleen binnen de bebouwde kom plaatsvinden ten behoeve van laden en lossen. Of als er geen geschikte route buiten de bebouwde kom beschikbaar is. Bovendien geldt voor transporten van zogenaamde “route plichtige stoffen” (zoals LPG en vuurwerk) dat die zoveel mogelijk gebruik moeten maken van aanwezige routering. Rijkswegen zijn aangewezen als route voor gevaarlijke stoffen, op enkele tunnels onder belangrijke vaarwegen na. Veel provinciale wegen zijn geschikt voor aanwijzing als route gevaarlijke stoffen. De route moet aansluiten op wegen waarop vervoer van route plichtige stoffen is toegestaan. Op andere dan de aangewezen wegen mogen route plichtige stoffen alleen worden vervoerd met een ontheffing van de betreffende gemeente. De gemeentelijke routering is niet verplicht. Als alle doorgaande wegen door bebouwde kommen gaan, is het soms beter om geen routering vast te stellen. Dan geldt namelijk de regel dat transporteurs met gevaarlijke stoffen de bebouwde kom zoveel mogelijk moeten mijden. 2019

 • Geografische grenzen van ontgrondingsaanvragen met het Zaak-nummer als identificatiecode.

 • Het bestand geeft de resultaten van een studie naar aardkundig waardevolle gebieden in Gelderland weer. Gebieden zijn waardevol vanwege hun geomorfologie, geologie en/of bodem, en/of de samenhang met ecologie, cultuurhistorie, waterkwaliteit en/of landschapsbeeld. Gegevensinwinning dateert uit 1978 / 1986 en is gebruikt in 1996 voor berekeningen. Deze zijn uitgevoerd door het bureau Syncera in 2004.

 • Terreingrenzen van inrichtingen waarvoor provincie Gelderland de Omgevingsvergunning verleent en de verklaring van geen bedenkingen opstelt. Tevens houdt de provincie toezicht op de naleving van wet- en regelgeving bij de inrichtingen waarvoor zij bevoegd gezag is.

 • Het bestand bevat historische lijnelementen in het Gelderse cultuurlandschap. Historische lijnelementen maken deel uit van de culturele infrastructuur. Het stelsel van infrastructurele lijnelementen zorgt voor fysieke samenhang in het landschap en is vaak de ontginningsbasis voor ruimtelijke ontwikkelingen. Waterlopen, dijken en kaden, wegen en spoorwegen, zichtassen zijn de lijnelementen in het bestand.

 • In de huidige versie van de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) zijn AMK-terreinen die een dorpskern betreffen, en waarvan de begrenzingen nog onzeker zijn, opgenomen als symbolen. De begrenzingen van de terreinen zullen in de komende tijd in de FAMKE worden opgenomen. Het is raadzaam om als een geplande ingreep of nieuw op te stellen bestemmingsplan dit symbool omvat of zich in de nabijheid ervan bevindt, de precieze begrenzing van een dergelijk terrein op te vragen bij de provinciaal archeoloog. De provincie adviseert overigens in geval van deze dorpskernen overeenkomstig de ‘gewone’ AMK-terreinen.

 • Bestand met sportaccommodaties en administratieve gegevens. Het betreft buitensportaccommodaties: sportvelden, tennisbanen, ijsbanen, kaatsvelden etc.

 • Binnen het natuurnetwerk in Overijssel liggen twee Nationale Parken: Weerribben-Wieden en De Sallandse Heuvelrug. Dit zijn natuurgebieden met (inter)nationaal zeldzame of unieke natuurkwaliteiten en in samenhang daarmee bijzondere landschappelijke en recreatieve kwaliteiten. Voor de Nationale Parken geldt dat er samen met lokale partners aan de belevingswaarde een impuls wordt gegeven. Gedeelde verantwoordelijkheid staat hierbij voorop: er wordt een actieve betrokkenheid gestimuleerd van gemeenten, terrein beherende organisaties, bedrijven bij de ontwikkeling en het beheer van de Nationale Parken.