Zoeken
 
From 1 - 10 / 75
 • Situaties waar paniek in menigten en vestoring van de openbare orde voorzienbaar is. De risicokaart toont Locatiespecifieke en periodieke evenementen met bijeenkomsten van minstens 5000 personen per keer op een gedefinieerd, beperkt gebied.

 • Bij ongevallen met gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Er zijn veel bedrijven met gevaarlijke stoffen die zo’n risico vormen. Het risico kan voor een groot of een klein gebied in de omgeving bestaan. Bedrijven met een risico voor een heel klein gebied staan niet op de risicokaart. Wat de gevolgen zijn hangt mede af van welke stof bij het ongeval is betrokken.

 • De risicokaart toont grote ongevallen in het wegverkeer en ontsporingen of botsingen van reizigerstreinen, metro's, trams. De risicokaart toont autosnelwegen, overige rijks(auto)wegen, provinciale wegen (>110km per uur), spoorlijnen voor intercity of ICE-verkeer en spoorlijnen voor hogesnelheidsverkeer.

 • Een zone 1 vliegveld is een strook van ongeveer 300m breed die zich tot een kilometer voor en na de startbaan uitstrekt. in dit gebied vindt ongeveer 75% van de luchtvaartongevallen plaats.

 • Dit bestand bevat alle door het rijk en gemeenten beschermde gebouwen en objecten van vóór 1960 in Gelderland. De oudste monumenten dateren van 5300 voor de jaartelling. Dat zijn de grafheuvels. De jongste monumenten zijn 50 jaar oud.

 • Categories  

  Het Actueel Hoogtebestand Nederland 1 (AHN1) zijn hoogtebestanden en hulpbestanden vervaardigd uit laseraltimetrie in de periode 1997-2003. Van de gemeten hoogtes (punten) zijn 3D-puntenwolken en rasters gemaakt. Het hoogtebestand AHN1 100 meter maaiveldraster is herbemonsterd op basis van het AHN1 5 meter maaiveldraster op basis van een ongewogen gemiddelde methode waarbij incidenteel lege cellen (maximaal 2 aansluitende) zijn opgevuld. Er zijn verder geen bewerkingen uitgevoerd. Het hoogtebestand AHN1 25 meter maaiveldraster is herbemonsterd op basis van het AHN1 5 meter maaiveldraster op basis van een ongewogen gemiddelde methode. Er zijn verder geen bewerkingen uitgevoerd. Het hoogtebestand AHN1 5 meter maaiveldraster is het raster dat vervaardigd is door het "maaiveld" te bepalen uit de AHN1 puntenwolk. Dat is gedaan door het classificeren van de punten als "maaiveld" en deze op basis van een Squared IDW methode om te zetten naar een raster. Dit geldt niet voor stedelijke gebieden kleiner dan 1 km2, deze zijn in het bestand ongefilterd gebleven. Er zijn verder geen bewerkingen uitgevoerd. Punten geclassificeerd als klasse niet-maaiveld zijn objecten als bomen, gebouwen, bruggen, water en andere objecten. Het bestand AHN1 index bevat de index van aan elkaar aansluitende deelgebiede/kaartbladen waarin het AHN1 5 metergrid is opgedeeld. Het bestand AHN1 puntdichtheid bevat de densiteit van de laserpunten uitgedrukt in aantal punten per 16 vierkante meter voor AHN projectgebieden. Het bestand AHN1 stadspolygonen bevat de contouren van stedelijke gebieden waarin geen filtering van de ahn-data heeft plaats gevonden. Het bestand AHN1 vlieglijnen bevat de vlieglijnen die weergegeven waar en wanneer het vliegtuig gevlogen heeft tijdens de laseraltimetrie voor het AHN. De vlieglijnen zijn berekend op basis van de 4 hoekpunten van de in het terrein opgenomen strook. De vlieglijnen zijn niet voor heel Nederland achterhaald.

 • Transport van gevaarlijke stoffen vindt plaats over de weg, het spoor, het water en door buisleidingen. Tijdens het transport kunnen dingen misgaan waardoor de gevaarlijke lading kan ontbranden of exploderen of waardoor er bijvoorbeeld giftige gassen ontsnappen via een lek of breuk. In het algemeen geldt dat die wegen op de risicokaart vermeld staan waarvan er bekend is dat er een overschrijding van de wettelijke norm is. Deze norm is het plaatsgebonden risico 10-6.

 • Bij ongevallen gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Een stof is een gevaarlijke stof wanneer deze giftig, brandbaar of explosief is, of een combinatie van deze eigenschappen heeft. Alle LPG-tankstations staan op de risicokaart. LPG is een gas dat onder andere wordt gebruikt als brandstof voor auto’s. LPG (Liquid Petroleum Gas) is onder hoge druk samengeperst tot een vloeistof. Het gas wordt bij LPG-tankstations bovengronds of ondergronds opgeslagen in tanks. De belangrijkste risicobronnen bij een LPG-tankstation zijn de bovengrondse opslagtanks en het moment waarop de LPG wordt afgeleverd door een tankauto.

 • de risicokaart toont alle ongevallen die een gevaar opleveren voor degenen die in de tunnel aanwezig (kunnen) zijn. De risicokaart toont alle weg-, spoor-, tram-, lightrail- en metrotunnels langer dan 250 m.

 • De risicokaart toont het risico op natuurbranden die door de aard van het beheer aanleiding kunnen geven tot een onbeheersbare brand. De risicokaart toont gemengd bos en naaldbosgebied met een aaneengesloten omvang van minstens 100 ha. Heide, (hoog)veen- en duingebied met een aaneengesloten omvang van minstens 100 ha.