From 1 - 10 / 69
 • Bij ongevallen gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Een stof is een gevaarlijke stof wanneer deze giftig, brandbaar of explosief is, of een combinatie van deze eigenschappen heeft. Vuurwerk is de verzamelnaam voor snel verbrandende, lichtgevende en vaak luid knallende stoffen in papieren hulzen, waar vaak buskruit in zit. Het wordt ingedeeld in twee categorieën: consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk. Het vuurwerk dat voor de jaarwisseling wordt verkocht, is consumentenvuurwerk. Op de risicokaart staan de locaties waar meer dan 10.000 kilo vuurwerk ligt opgeslagen, wordt bewerkt of verkocht. Dat kan zowel consumenten- als professioneel vuurwerk zijn. De meeste verkooppunten van consumentenvuurwerk hebben minder voorraad en staan dus niet op de risicokaart.

 • Kwetsbare objecten zijn gebouwen waarin zich veel mensen kunnen bevinden of gebouwen waar niet-zelfredzame mensen aanwezig zijn (zieken, bejaarden, kinderen). Op de kaart staan bijvoorbeeld kinderdagverblijven, basisscholen, ziekenhuizen, hotels met meer dan 10 bedden of gebouwen met meer dan 25 verdiepingen. Alle kwetsbare objecten met een PREVAP prioriteit 1 of 2 moeten op de risicokaart.

 • Bij ongevallen gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Een stof is een gevaarlijke stof wanneer deze giftig, brandbaar of explosief is, of een combinatie van deze eigenschappen heeft. In veel bedrijven in Nederland wordt met radioactief materiaal gewerkt. Op de risicokaart staan alleen kerncentrales, (onderzoeks)reactoren en enkele bedrijven die met hoog-radioactief materiaal werken.

 • Bij ongevallen gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Een stof is een gevaarlijke stof wanneer deze giftig, brandbaar of explosief is, of een combinatie van deze eigenschappen heeft. Bedrijven die meer dan 10.000 kilo gevaarlijke stoffen in één opslagvoorziening hebben opgeslagen, staan op de risicokaart.

 • Categories  

  Het Actueel Hoogtebestand Nederland 1 (AHN1) zijn hoogtebestanden en hulpbestanden vervaardigd uit laseraltimetrie in de periode 1997-2003. Van de gemeten hoogtes (punten) zijn 3D-puntenwolken en rasters gemaakt. Het hoogtebestand AHN1 100 meter maaiveldraster is herbemonsterd op basis van het AHN1 5 meter maaiveldraster op basis van een ongewogen gemiddelde methode waarbij incidenteel lege cellen (maximaal 2 aansluitende) zijn opgevuld. Er zijn verder geen bewerkingen uitgevoerd. Het hoogtebestand AHN1 25 meter maaiveldraster is herbemonsterd op basis van het AHN1 5 meter maaiveldraster op basis van een ongewogen gemiddelde methode. Er zijn verder geen bewerkingen uitgevoerd. Het hoogtebestand AHN1 5 meter maaiveldraster is het raster dat vervaardigd is door het "maaiveld" te bepalen uit de AHN1 puntenwolk. Dat is gedaan door het classificeren van de punten als "maaiveld" en deze op basis van een Squared IDW methode om te zetten naar een raster. Dit geldt niet voor stedelijke gebieden kleiner dan 1 km2, deze zijn in het bestand ongefilterd gebleven. Er zijn verder geen bewerkingen uitgevoerd. Punten geclassificeerd als klasse niet-maaiveld zijn objecten als bomen, gebouwen, bruggen, water en andere objecten. Het bestand AHN1 index bevat de index van aan elkaar aansluitende deelgebiede/kaartbladen waarin het AHN1 5 metergrid is opgedeeld. Het bestand AHN1 puntdichtheid bevat de densiteit van de laserpunten uitgedrukt in aantal punten per 16 vierkante meter voor AHN projectgebieden. Het bestand AHN1 stadspolygonen bevat de contouren van stedelijke gebieden waarin geen filtering van de ahn-data heeft plaats gevonden. Het bestand AHN1 vlieglijnen bevat de vlieglijnen die weergegeven waar en wanneer het vliegtuig gevlogen heeft tijdens de laseraltimetrie voor het AHN. De vlieglijnen zijn berekend op basis van de 4 hoekpunten van de in het terrein opgenomen strook. De vlieglijnen zijn niet voor heel Nederland achterhaald.

 • Ongevallen door vliegoperaties vanaf vliegvelden en militaire oefenterreinen. De risicokaart toont vliegvelden waarvoor zgn. LVL-maatscenario geldt (Leidraad vliegtuigongevallenbestrijding op luchtvaartterreinen, BZK 1997). Militaire (oefen)terreinen voor vliegtuigen en helikopters.

 • De risicokaart toont het risico op natuurbranden die door de aard van het beheer aanleiding kunnen geven tot een onbeheersbare brand. De risicokaart toont gemengd bos en naaldbosgebied met een aaneengesloten omvang van minstens 100 ha. Heide, (hoog)veen- en duingebied met een aaneengesloten omvang van minstens 100 ha.

 • Een natuurbrand is een brand in bos-, heide- of duingebied. In Nederland komen bos- en heidebranden vaker voor dan duinbranden.

 • Openbaarvervoer zoneringen. Een zone is sinds de invoering van de Nationale Strippenkaart in Nederland de eenheid waarmee een reisafstand - en dus het tarief - wordt opgegeven. De lengte van een zone is 4 à 5 km. Afwijkingen zijn mogelijk. Doordat een zone vrij groot is en bushaltes meestal dicht bij elkaar liggen, vallen vaak veel haltes binnen dezelfde zone. De kleinere dorpen en steden vormen vaak een enkele zone. (bron: wikipedia)

 • Op deze kaartlaag zijn alle terreinen en vindplaatsen opgenomen, waarvan zeker is dat er archeologische resten aanwezig zijn. Niet opgenomen zijn de gebieden met een archeologische verwachting. De kaartlaag bestaat zowel uit archeologische, bouwkundige als geografische elementen.