From 1 - 10 / 72
  • Kwetsbare objecten zijn gebouwen waarin zich veel mensen kunnen bevinden of gebouwen waar niet-zelfredzame mensen aanwezig zijn (zieken, bejaarden, kinderen). Op de kaart staan bijvoorbeeld kinderdagverblijven, basisscholen, ziekenhuizen, hotels met meer dan 10 bedden of gebouwen met meer dan 25 verdiepingen. Alle kwetsbare objecten met een PREVAP prioriteit 1 of 2 moeten op de risicokaart.

  • Het bestand bevat de Isohypsen (lijnen gelijke grondwaterstand) van de Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand en is gemaakt door NITG/TNO in het kader van het Regionaal Geohydrologisch Informatie Systeem (REGIS). De waarnemingsperiode loopt van 1990 t/m 1998.

  • Begrenzing van de kernen op basis van de luchtfoto van mei 2003.

  • Het integraal natuurgebiedsplan met betrekking tot natuur- en landschapsdoelen:- nieuwe natuurgebieden (van cultuurgrond naar nieuwe natuur); - beheersgebieden (landbouwgronden waar beschikkingen ten gunste van natuur en landschap mogelijk zijn);- mogelijkheden voor subsidie binnen die begrenzingen Sinds 1 januari 2000 gelden nieuwe subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer.

  • Locatie waar in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Bodemverontreiniging is echter nog niet aangetoond.

  • Locatie waar in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Bodemverontreiniging is echter nog niet aangetoond.

  • De GHG-kaart, Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand, volgens de Gd-informatie (grondwaterdynamiek).

  • In het door Provinciale Staten van Drenthe op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II staan op kaart 2 van het voorontwerp de bestaande aansluitingen van stroomwegen cq. te ontwikkelen en/of te verbeteren aansluitingen en bestaande knooppunten van personenvervoer cq. te ontwikkelen en/of te verbeteren knooppunten.

  • De GT-kaart, Grondwatertrappen op basis van karteerbare kenmerken. Diepte en dynamiek van de grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld wordt sinds jaar en dag aangeduid met grondwatertrappen (GT). Grondwatertrappen worden op de bodemkaarten van nat naar droog aangeduid met de Romeinse cijfers I - VIII en zijn gebaseerd op de gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste waterstand (afgekort met GHG en GLG).

  • Provinciale omgevingsverordening Drenthe. Vastgesteld, dd. 7 juli 2004.