Zoeken
 
From 1 - 10 / 69
 • De risicokaart toont grote ongevallen in het wegverkeer en ontsporingen of botsingen van reizigerstreinen, metro's, trams. De risicokaart toont autosnelwegen, overige rijks(auto)wegen, provinciale wegen (>110km per uur), spoorlijnen voor intercity of ICE-verkeer en spoorlijnen voor hogesnelheidsverkeer.

 • Verhoogde woonplaatsen/terpen in het rivierengebied.

 • Categories  

  Het Actueel Hoogtebestand Nederland 1 (AHN1) zijn hoogtebestanden en hulpbestanden vervaardigd uit laseraltimetrie in de periode 1997-2003. Van de gemeten hoogtes (punten) zijn 3D-puntenwolken en rasters gemaakt. Het hoogtebestand AHN1 100 meter maaiveldraster is herbemonsterd op basis van het AHN1 5 meter maaiveldraster op basis van een ongewogen gemiddelde methode waarbij incidenteel lege cellen (maximaal 2 aansluitende) zijn opgevuld. Er zijn verder geen bewerkingen uitgevoerd. Het hoogtebestand AHN1 25 meter maaiveldraster is herbemonsterd op basis van het AHN1 5 meter maaiveldraster op basis van een ongewogen gemiddelde methode. Er zijn verder geen bewerkingen uitgevoerd. Het hoogtebestand AHN1 5 meter maaiveldraster is het raster dat vervaardigd is door het "maaiveld" te bepalen uit de AHN1 puntenwolk. Dat is gedaan door het classificeren van de punten als "maaiveld" en deze op basis van een Squared IDW methode om te zetten naar een raster. Dit geldt niet voor stedelijke gebieden kleiner dan 1 km2, deze zijn in het bestand ongefilterd gebleven. Er zijn verder geen bewerkingen uitgevoerd. Punten geclassificeerd als klasse niet-maaiveld zijn objecten als bomen, gebouwen, bruggen, water en andere objecten. Het bestand AHN1 index bevat de index van aan elkaar aansluitende deelgebiede/kaartbladen waarin het AHN1 5 metergrid is opgedeeld. Het bestand AHN1 puntdichtheid bevat de densiteit van de laserpunten uitgedrukt in aantal punten per 16 vierkante meter voor AHN projectgebieden. Het bestand AHN1 stadspolygonen bevat de contouren van stedelijke gebieden waarin geen filtering van de ahn-data heeft plaats gevonden. Het bestand AHN1 vlieglijnen bevat de vlieglijnen die weergegeven waar en wanneer het vliegtuig gevlogen heeft tijdens de laseraltimetrie voor het AHN. De vlieglijnen zijn berekend op basis van de 4 hoekpunten van de in het terrein opgenomen strook. De vlieglijnen zijn niet voor heel Nederland achterhaald.

 • Bij ongevallen gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Een stof is een gevaarlijke stof wanneer deze giftig, brandbaar of explosief is, of een combinatie van deze eigenschappen heeft. In veel bedrijven in Nederland wordt met radioactief materiaal gewerkt. Op de risicokaart staan alleen kerncentrales, (onderzoeks)reactoren en enkele bedrijven die met hoog-radioactief materiaal werken.

 • Dit bestand bevat alle door het rijk en gemeenten beschermde gebouwen en objecten van vóór 1960 in Gelderland. De oudste monumenten dateren van 5300 voor de jaartelling. Dat zijn de grafheuvels. De jongste monumenten zijn 50 jaar oud.

 • Bij ongevallen gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Een stof is een gevaarlijke stof wanneer deze giftig, brandbaar of explosief is, of een combinatie van deze eigenschappen heeft. BRZO-bedrijven zijn de meest risicovolle bedrijven in Nederland.In Nederland vallen bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen onder het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO). Het BRZO is de Nederlandse invulling van een Europese richtlijn. Het BRZO voegt wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampbestrijding samen. Het doel van het BRZO is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Bedrijven die onder deze wet vallen, heten BRZO-bedrijven. Voor deze bedrijven gelden strengere regels dan voor andere bedrijven. BRZO bedrijven zijn verplicht rampenbestrijdingsplannen op te stellen en deze te oefenen met hulpverleners. De vergunningverlener (provincie of gemeente) controleert regelmatig of het bedrijf aan de strenge veiligheidseisen voldoet. Het BRZO is overigens niet van toepassing op onder andere inrichtingen van Defensie, kerncentrales en mijnbouwbedrijven. Daarvoor gelden specifieke wetten of regels.

 • Situaties waar paniek in menigten en vestoring van de openbare orde voorzienbaar is. De risicokaart toont Locatiespecifieke en periodieke evenementen met bijeenkomsten van minstens 5000 personen per keer op een gedefinieerd, beperkt gebied.

 • Bij ongevallen gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Een stof is een gevaarlijke stof wanneer deze giftig, brandbaar of explosief is, of een combinatie van deze eigenschappen heeft. Op rangeerterreinen worden treinen met gevaarlijke stoffen samengesteld of gesplitst. De rangeerterreinen waar dat gebeurt, staan op de risicokaart.

 • Provinciale Staten van Drenthe hebben op 7 juli 2004 het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe vastgesteld. In het POPII op kaart 1 is de (verblijfs-)recreatie groter dan 3 ha weergegeven.

 • Begrenzing van de kernen op basis van de luchtfoto van mei 2003.