From 1 - 10 / 41
  • Locaties van de grondwaterontrekkingen in Drenthe. Stand van zaken per 19 juni 2001. De lokaties zijn ontleend aan het openbaar register grondwateronttrekkingen zoals vastgesteld door GS op 19 juni 2001.

  • Dit bestand bevat gebieden met een herkenbare verkaveling die gelegen zijn binnen de begrenzing van het RAK (ruilverkaveling met administratief karakter), Voor het gebied ten noorden van Appingedam-Delfzijl is een plan voor een ruilverkaveling met een administratief karakter (RAK) opgesteld. Binnen de begrenzing van het RAK worden gebieden aangegeven met een herkenbare verkaveling. Deze herkenbare verkaveling maakt onderdeel uit van een casco waarmee zowel behoud van het landschap als de ontwikkeling van de landbouw is gediend.

  • Begrenzing van de kernen op basis van de topografische bladen van de Topografische Dienst Kadaster, situatie medio 2001.

  • Verschil tussen de laagste sectorale grondwaterstaat (EHS gerealiseerd) en de referentie grondwaterstand.

  • Laagste sectoraal gewenste grondwaterstand (huidige situatie).

  • Referentie kwelkaart gecombineerd met de inundatiekaart.

  • Huidige natuur, EHS gerealiseerd en multifunctioneel bos volgens de natuurdoeltypenkaart.

  • Inventarisatie van knelpunten die ontstaan doordat gemeentewegen EHS en trekroutes van dieren kruisen. Het gaat om nog op te lossen, deels opgeloste en geheel opgeloste knelpunten. Waar wegen van natuur de wegen van mensen kruisen, kunnen problemen ontstaan. Wegen en kanalen belemmeren de vrije uitwisseling tussen natuurgebieden, padden kunnen tijdens de trek massaal doodgereden worden, dassen verdrinken in kanalen en overstekende reeen zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties of zelfs slachtoffers. Op veel probleemlocaties zijn voorzieningen mogelijk zoals buizen onder de weg door (faunatunnels), geleidende rasters naar een veilige oversteekplaats, verlaagde oevers om weer op de kant te komen of natuurbruggen.

  • Verschil tussen de hoogste sectorale grondwaterstand (huidige situatie) en de referentie grondwaterstand.

  • Op basis van de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) vastgestelde voor verzuring gevoelige onderdelen van de ecologische hoofdstructuur en voor verzuring gevoelige gebieden in de nog niet begrensde ecologische verbindingszones.