From 1 - 10 / 41
  • Deze dataset bevat de hectopunten van de wegen uit het Nationaal Wegen Bestand (NWB) op peildatum 01-01-2001. Het NWB Wegen is een digitaal geografisch bestand van alle wegen in Nederland. Opgenomen zijn alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het NWB-Wegen opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij Rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. Het NWB-Wegen bestand bestaat op dit moment uit ruim 158.000 hectopunten en meer dan 1 miljoen gedigitaliseerde wegvakken met een totale lengte van bijna 158.000 kilometer (meting 2020). Het NWB Wegen bestand wordt maandelijks geactualiseerd. Meer informatie en nieuws over het NWB is te vinden op https://nationaalwegenbestand.nl/ Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat zijn gestart met het ontwerpen en organiseren van de samenwerking rondom het NWB. In het kader van deze doorontwikkeling van het NWB, komen wij graag in contact met u, de NWB gebruiker. Daarom vragen wij u een email te sturen met uw contactgegevens naar het volgende adres: nwb@rws.nl

  • Dit bestand bevat de begrenzing van de ruilverkaveling met een administratief karakter (RAK) in de provincie Groningen, ten noorden van Appingedam-Delfzijl. Voor het gebied ten noorden van Appingedam-Delfzijl is een plan voor een ruilverkaveling met een administratief karakter (RAK) opgesteld. De begrenzing van het RAK omvat een gebied van bijna 3.000 hectare, verdeeld over circa 120 boeren.

  • Historische kaart, situatie rond 1850 van bos, heide/hoogveen, water en stedelijk gebied in Drenthe.

  • Indeling in telgebieden voor de wintervogeltellingen. De tellingen worden verricht door vrijwilligers, coördinatie en gegevensopslag door Provincie. Database met telgegevens kan aan dit bestand worden gekoppeld.

  • Begrenzing van de kernen op basis van de topografische bladen van de Topografische Dienst Kadaster, situatie medio 2001.

  • Locaties van de grondwaterontrekkingen in Drenthe. Stand van zaken per 19 juni 2001. De lokaties zijn ontleend aan het openbaar register grondwateronttrekkingen zoals vastgesteld door GS op 19 juni 2001.

  • Extra inzet voor nitraat(stikstof)maatregelen en ammoniakmaatregelen. Deze kaartlaag is de werkkaart uit het Plan van Aanpak Regionaal mest- en ammoniakbeleid, zoals door GS is vastgesteld, d.d. september 2000. Deze kaartlaag is samengesteld d.m.v een selectie op de vegetatiekaart (>5ha en clippen op zone 4,5 en 6) en een gebufferde droge zandkaart (Besluit zand- en lossgronden, Alterra 1998).

  • Begrenzing van het Nationaal Park de Biesbosch (Zuid-Hollands deel). Het Noord-Brabantse deel staat er dus niet op. In een Nationaal Park maken de beheerders of eigenaars gezamenlijk beheersafspraken gericht op behoud en ontwikkeling van de natuurwaarden en de recreatieve belevingsmogelijkheden. De begrenzing is indicatief. PEHS-basisbestand

  • Geschiktheid van de bodem voor akkerbouw (incl. maÿ¿ÿ¿ÿ¿ÿ¿ÿ¿ÿ¿ÿ¿ÿ¿ÿ¿ÿ¿ÿ¿ÿ¿ÿ¿ÿ¿ÿ¿ÿ¯steelt), wiedebouw en boomteelt volgens een systematiek die gebaseerd is op bodemeigenschappen.. Beoordeling is gebaseerd op bodemeenheden van de bodemkaart 1:50.000.

  • Dit bestand geeft het landschapsgebied (ruime jas) in het kader van het integraal natuurgebiedsplan met betrekking tot natuur- en landschapsdoelen weer.