Zoeken
 
From 1 - 10 / 39
  • Grondwaterstand meetbuizen waarin gedurende kortere of langere tijd grondwaterstanden zijn waargenomen, in de periode van 1 januari 1990 tot heden. In dit bestand zijn alleen de filters vermeld waar een logger in hangt. Het bestand is aangevuld met de primaire meetpunten die in beheer en onderhoud zijn bij Vitens.

  • Grondwaterstand meetbuizen waarin gedurende kortere of langere tijd grondwaterstanden zijn waargenomen, in de periode van 1 januari 1990 tot heden. In dit bestand zijn alleen de filters vermeld waar een logger in hangt. Het bestand is aangevuld met de primaire meetpunten die in beheer en onderhoud zijn bij Vitens.

  • Bevat locaties van oppervlaktewater meetstations met specifieke stationsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor hoog- en laagwater infosystemen. Tevens zijn van diverse stations over langere perioden gegevens aanwezig.

  • Het bestand geeft de geschiktheid van stedelijke uitbreiding weer op basis van ophoging, infiltratie, rivierkwel, afbouw onttrekkingen >= 100000 M3/jaar. Rivierenland is gebaseerd op Kansenkaart Rivierenland.

  • Gebieden die in aanmerking komen voor het conserveren van grondwater in Overijssel. Het betreft een selectie uit de digitale bodemkaart 1 : 50000. Alleen de gebieden met grondwatertrap VI, VII en VII zijn in dit bestand opgenomen. Gegevens uit dit bestand zijn verwerkt in kaart I van het Waterhuishoudingsplan Overijssel 2000+.

  • Dit bestand bevat gebieden met een herkenbare verkaveling die gelegen zijn binnen de begrenzing van het RAK (ruilverkaveling met administratief karakter), Voor het gebied ten noorden van Appingedam-Delfzijl is een plan voor een ruilverkaveling met een administratief karakter (RAK) opgesteld. Binnen de begrenzing van het RAK worden gebieden aangegeven met een herkenbare verkaveling. Deze herkenbare verkaveling maakt onderdeel uit van een casco waarmee zowel behoud van het landschap als de ontwikkeling van de landbouw is gediend.

  • Een waterwinning trekt grondwater aan uit een gebied dat groter is dan het grondwaterbeschermingsgebied. De intrekgebieden “leveren” feitelijk het grondwater voor de drinkwatervoorziening. De omvang van de intrekgebieden is bepaald op basis van de tijd (100 jaar) die een waterdruppel er over doet vanaf de rand van het gebied tot aan het punt van onttrekking (de winput). Bij uitlevering van dit bestand dient hiervan melding te worden gemaakt bij de inhoudelijk verantwoordelijke. Versie 2017.

  • Het bestand geeft de geschiktheid van stedelijke uitbreiding weer op basis van ophoging, infiltratie, rivierkwel, afbouw onttrekkingen >= 100000 M3/jaar en klimaatscenario 2050.

  • Vastgestelde voor verzuring gevoelige onderdelen van de ecologische hoofdstructuur en voor verzuring gevoelige gebieden in de nog niet begrensde ecologische verbindingszones, alsmede de zonering van 250 m. (de WAV-kaart/Wet Ammoniak en veehouderij).

  • Vastgestelde voor verzuring gevoelige onderdelen van de ecologische hoofdstructuur en voor verzuring gevoelige gebieden in de nog niet begrensde ecologische verbindingszones, alsmede de zonering van 250 m. (de WAV-kaart/Wet Ammoniak en veehouderij)). Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart F.