From 1 - 10 / 38
  • Vastgestelde voor verzuring gevoelige onderdelen van de ecologische hoofdstructuur en voor verzuring gevoelige gebieden in de nog niet begrensde ecologische verbindingszones, alsmede de zonering van 250 m. (de WAV-kaart/Wet Ammoniak en veehouderij).

  • Historische kaart, situatie rond 1900 van bos, heide/hoogveen, water en stedelijk gebied in Drenthe.

  • Historische kaart, situatie rond 1950 van bos, heide/hoogveen, water en stedelijk gebied in Drenthe.

  • Historische kaart, situatie rond 1850 van bos, heide/hoogveen, water en stedelijk gebied in Drenthe.

  • Begrenzing van de kernen op basis van de topografische bladen van de Topografische Dienst Kadaster, situatie medio 2001.

  • Locaties van de grondwaterontrekkingen in Drenthe. Stand van zaken per 19 juni 2001. De lokaties zijn ontleend aan het openbaar register grondwateronttrekkingen zoals vastgesteld door GS op 19 juni 2001.

  • Een waterwinning trekt grondwater aan uit een gebied dat groter is dan het grondwaterbeschermingsgebied. De intrekgebieden “leveren” feitelijk het grondwater voor de drinkwatervoorziening. De omvang van de intrekgebieden is bepaald op basis van de tijd (100 jaar) die een waterdruppel er over doet vanaf de rand van het gebied tot aan het punt van onttrekking (de winput). Bij uitlevering van dit bestand dient hiervan melding te worden gemaakt bij de inhoudelijk verantwoordelijke. Versie 2017.

  • Op basis van de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) vastgestelde voor verzuring gevoelige onderdelen van de ecologische hoofdstructuur en voor verzuring gevoelige gebieden in de nog niet begrensde ecologische verbindingszones.

  • Dit bestand geeft het landschapsgebied (ruime jas) in het kader van het integraal natuurgebiedsplan met betrekking tot natuur- en landschapsdoelen weer.

  • Van de Westerschelde is in 2001 een ecotopenkaart gemaakt. Een zoute ecotopenkaart wordt opgebouwd door meerdere informatielagen van het intergetijdengebied samen te voegen: bodemhoogtekaart (hoogte en diepte), geomorfologische kaart, droogvalduurkaart, stromingskaart en zoutkaart. De stroomsnelheden zijn berekend met Simona waarbij gebruik gemaakt wordt van het SCALWEST2000 model, een kromlijnig grid.