Zoeken
 
From 1 - 10 / 38
  • Het bestand geeft de geschiktheid van stedelijke uitbreiding weer op basis van ophoging, infiltratie, rivierkwel, afbouw onttrekkingen >= 100000 M3/jaar. Rivierenland is gebaseerd op Kansenkaart Rivierenland.

  • Grondwaterstand meetbuizen waarin gedurende kortere of langere tijd grondwaterstanden zijn waargenomen, in de periode van 1 januari 1990 tot heden. In dit bestand zijn alleen de filters vermeld waar een logger in hangt. Het bestand is aangevuld met de primaire meetpunten die in beheer en onderhoud zijn bij Vitens.

  • Gebieden die in aanmerking komen voor het conserveren van grondwater in Overijssel. Het betreft een selectie uit de digitale bodemkaart 1 : 50000. Alleen de gebieden met grondwatertrap VI, VII en VII zijn in dit bestand opgenomen. Gegevens uit dit bestand zijn verwerkt in kaart I van het Waterhuishoudingsplan Overijssel 2000+.

  • Het bestand geeft de geschiktheid van stedelijke uitbreiding weer op basis van ophoging, infiltratie, rivierkwel, afbouw onttrekkingen >= 100000 M3/jaar en klimaatscenario 2050.

  • Dit bestand bevat gebieden met een herkenbare verkaveling die gelegen zijn binnen de begrenzing van het RAK (ruilverkaveling met administratief karakter), Voor het gebied ten noorden van Appingedam-Delfzijl is een plan voor een ruilverkaveling met een administratief karakter (RAK) opgesteld. Binnen de begrenzing van het RAK worden gebieden aangegeven met een herkenbare verkaveling. Deze herkenbare verkaveling maakt onderdeel uit van een casco waarmee zowel behoud van het landschap als de ontwikkeling van de landbouw is gediend.

  • Dit bestand bevat de begrenzing van de ruilverkaveling met een administratief karakter (RAK) in de provincie Groningen, ten noorden van Appingedam-Delfzijl. Voor het gebied ten noorden van Appingedam-Delfzijl is een plan voor een ruilverkaveling met een administratief karakter (RAK) opgesteld. De begrenzing van het RAK omvat een gebied van bijna 3.000 hectare, verdeeld over circa 120 boeren.

  • Geschiktheid van de bodem voor akkerbouw (incl. maïsteelt), wiedebouw en boomteelt volgens een systematiek die gebaseerd is op bodemeigenschappen.. Beoordeling is gebaseerd op bodemeenheden van de bodemkaart 1:50.000.

  • De fysisch-geografische regio's in Zuid-Holland en omgeving. De fysisch-geografische regio-indeling (onder andere laagveen, zeeklei, rivieren, duinen, afgesloten zeearmen, getijdengebied, Noordzee) wordt onder andere in het natuurbeleid gebruikt en is gebaseerd op de bodemkaart.

  • Indeling in telgebieden voor de wintervogeltellingen. De tellingen worden verricht door vrijwilligers, coördinatie en gegevensopslag door Provincie. Database met telgegevens kan aan dit bestand worden gekoppeld.

  • Veiligheidsregio’s zijn gebieden waarin de brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de politie en gemeenten samenwerken bij de effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen. Er zijn landelijk 25 regio's die de aanpak regelen van grote ongelukken, rampen en crises zoals overstromingen, uitbraak van besmettelijke ziektes en terrorisme. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een veiligheidsregio treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld. Meer informatie hierover is te vinden op de regioatlas (https://www.regioatlas.nl/).