Zoeken
 
From 1 - 10 / 39
  • Laagste sectoraal gewenste grondwaterstand (huidige situatie).

  • Dit bestand bevat de begrenzing van de ruilverkaveling met een administratief karakter (RAK) in de provincie Groningen, ten noorden van Appingedam-Delfzijl. Voor het gebied ten noorden van Appingedam-Delfzijl is een plan voor een ruilverkaveling met een administratief karakter (RAK) opgesteld. De begrenzing van het RAK omvat een gebied van bijna 3.000 hectare, verdeeld over circa 120 boeren.

  • Verschil tussen de hoogste sectorale grondwaterstaat (EHS gerealiseerd) en de referentie grondwaterstand.

  • Geschiktheid van de bodem voor akkerbouw (incl. maïsteelt), wiedebouw en boomteelt volgens een systematiek die gebaseerd is op bodemeigenschappen.. Beoordeling is gebaseerd op bodemeenheden van de bodemkaart 1:50.000.

  • Dit bestand geeft het landschapsgebied (ruime jas) in het kader van het integraal natuurgebiedsplan met betrekking tot natuur- en landschapsdoelen weer.

  • Indeling in telgebieden voor de wintervogeltellingen. De tellingen worden verricht door vrijwilligers, coördinatie en gegevensopslag door Provincie. Database met telgegevens kan aan dit bestand worden gekoppeld.

  • Dit bestand bevat gebieden met een herkenbare verkaveling die gelegen zijn binnen de begrenzing van het RAK (ruilverkaveling met administratief karakter), Voor het gebied ten noorden van Appingedam-Delfzijl is een plan voor een ruilverkaveling met een administratief karakter (RAK) opgesteld. Binnen de begrenzing van het RAK worden gebieden aangegeven met een herkenbare verkaveling. Deze herkenbare verkaveling maakt onderdeel uit van een casco waarmee zowel behoud van het landschap als de ontwikkeling van de landbouw is gediend.

  • Historische kaart, situatie rond 1850 van bos, heide/hoogveen, water en stedelijk gebied in Drenthe.

  • Laagste referentie grondwaterstand afgeleid op basis van AHN en de Bodemkaart.

  • Begrenzing van het Nationaal Park de Biesbosch (Zuid-Hollands deel). Het Noord-Brabantse deel staat er dus niet op. In een Nationaal Park maken de beheerders of eigenaars gezamenlijk beheersafspraken gericht op behoud en ontwikkeling van de natuurwaarden en de recreatieve belevingsmogelijkheden. De begrenzing is indicatief.