From 1 - 10 / 40
  • Begrenzing ruimtelijke ontwikkeling kernen (contourlijn). Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 1.

  • Gebiedsgrens van project Integrale gebiedsontwikkeling Oude Diep (IGOD).

  • Dit bestand geeft de hoofdinfrastructuur weer zoals vastgesteld in het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe, G.S. 28 april 1998 en weergegeven op kaart 2 van het POP-1.

  • Grondwaterbeschermingsgebieden zijn gebieden direct rondom drinkwaterwinningen aangewezen op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer. In deze gebieden wordt het grondwater beschermd, zowel ruimtelijk als milieutechnisch. Uitgangspunt van het beschermingsbeleid is preventie, het voorkomen van risicovolle activiteiten. Een ander uitgangspunt is het voorzorgsprincipe. Nieuwe risicovolle activiteiten worden uit voorzorg verboden of slechts onder voorwaarden toegestaan. Met de term grondwaterbeschermingsgebied wordt de zone aangeduid die zich uitstrekt van het waterwingebied (60-dagenzone) tot de 25-jaarszone. De buitenste grens is gebaseerd op een verblijftijd van het grondwater van 25 jaar in het watervoerend pakket voordat het wordt opgepompt voor drinkwaterwinning. De grens is gelegd langs in het veld herkenbare grenzen. De waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones worden gezamenlijk aangeduid als milieubeschermingsgebieden met de functie waterwinning (zie gerelateerde datasets). Boringsvrije zones zijn aangewezen om verontreiniging van diepe grondwaterlagen te voorkomen.

  • Indeling voor integrale gebiedsbeschrijving, deel E. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 16.

  • Zoneringen. Vastgestelde functiekaart, Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 1.

  • Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW). Dit landelijk bestand is het resultaat van een rekenkundige bewerking op basis van een model van de ROB (Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek). Uitgangspunt bij de vervaardiging van de IKAW is dat er een verband bestaat tussen de bodemgesteldheid en activiteiten van mensen in het verleden, zoals bijvoorbeeld akkerbouw. Op grond daarvan is op de IKAW aangegeven hoe groot de kans is om bij de uitvoering van plannen op archeologische resten te stuiten.

  • Op basis van de vectortopografie 1:10.000 en de luchtfoto's 1997 is de glastuinbouw gevectoriseerd.

  • Waterschadegebied op grond van de WTS (Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen). N.B.: Langs de oevers van de Drentse Aa is gewerkt met een berekende zone van 200 meter.