From 1 - 10 / 36
  • Inventarisatie t.b.v. Landelijke rapportage van verdroogde natuurgebieden en projecten verdrogingsbestrijding. Gegevens eveneens gebruikt voor de "Verdrogingskaart 1998 van Nederland". (Peildatum 1-7-1998).

  • Zoneringen. Vastgestelde functiekaart, Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 1.

  • Statische indeling wijken en buurten. Is een binnengemeentelijke indeling in deelgebieden. Vormt zoveel mogelijk sociaal-ruimtelijk homogene eenheden. N.B.: in 2002 zijn Emmen en Coevorden aangepast. N.B.: in 2008 is Assen aangepast.

  • Het voorkomen van ammoniakmijdende korstmossen, uitgedrukt in de Acidofile Indicatie Waarde (AIW). Verandering van indicatie waarde in de periode 91-98 per uurhok. Een afname van de AIW duidt op een verslechtering van het milieu.

  • Gebiedsgrens van project Integrale gebiedsontwikkeling Oude Diep (IGOD).

  • Zoneringen. Ontwerp functiekaart, Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 1.

  • Dit bestand geeft de hoofdinfrastructuur weer zoals vastgesteld in het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe, G.S. 28 april 1998 en weergegeven op kaart 2 van het POP-1.

  • Dit bestand geeft beschermde stads- en dorpsgezichten in de provincie weer, waarvan de omschrijving luidt: "Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden".

  • Dit bestand geeft de gewenste natuurdoeltypen voor begrensde beheers-, reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden aan zoals opgenomen in het Begrenzingenplan Midden-Drenthe. (Voorontwerp begrenzingenplan Midden Drenthe, dd. 22-01-98)

  • Gebied van belang voor weidevogels. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7.