From 1 - 10 / 55
  • Zoneringen. Voorontwerp functiekaart, Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 1.

  • Dit bestand geeft een deel van de ANWB-wegwijzers en paddestoelen en overige wegwijzers weer in (gedeelte) van de gemeenten Tynaarlo, Assen en Aa en Hunze.

  • Aangewezen milieubeschermingsgebieden uit het PMP en POP, kaart 12. (Het grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa is opgenomen in een aparte kaartlaag, zie ook milieubeschermingsgebied Drentsche Aa).

  • Provinciale Omgevingsverordening. Verbodszone diepe boringen (bij grondwateronttrekkingen). Deze zone is onderdeel van de aangewezen milieubeschermingsgebieden uit het PMP en POP, kaart 12.De wijziging van deze gebieden is vastgesteld in de PS-vergadering van 11-07-2012 en op 21-07-2012 in werking getreden.

  • Ontwikkeling landschappelijke versterking. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 3.

  • Gebieden waar het diepe grondwater extra moet worden ontzien vanwege de relatie met de natuurwaarden. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, blz. 166.

  • Begrenzing ruimtelijke ontwikkeling kernen (contourlijn). Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 1.

  • Meta-informatie over deze cover is niet beschikbaar.

  • Inventarisatie t.b.v. evaluatie convenant verdrogingsbestrijding van verdroogde natuurgebieden en projecten verdrogingsbestrijding. Actiekaart. (Peildatum 1-7-1997)

  • Dit bestand bevat de oude kernen van Zuid-Holland. De huidige stads- en dorpskernen zijn vaak van middeleeuwse oorsprong (1500 tot 500 jaar geleden). Bewoningslagen van verschillende eeuwen liggen hier op elkaar. Het bodemarchief in deze kernen bevat zodoende zeer belangrijke informatie over hun ontstaansgeschiedenis. Op kaart staat de omvang van steden en dorpen omstreeks 1850. Daarna trad namelijk een periode op met grootschalige veranderingen in het industriële tijdperk.