Zoeken
 
From 1 - 10 / 24
  • Provinciaal dekkend bestand van ISO lijnen van grondwaterstijghoogte in een watervoerend pakket

  • Provinciaal dekkend bestand van ISO lijnen van grondwaterstijghoogte in een watervoerend pakket

  • De landschapsstructuur wordt gevormd door landschappelijke eenheden die vanwege bepaalde kwaliteiten van grote waarde zijn voor het landschap. De landschapsstructuur is opgebouwd uit twee onderdelen, namelijk de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) en cultuurlandschappen met belangrijke landschapswaarden. Deze cultuurlandschappen zijn voornamelijk gebaseerd op openheid en kleinschalige landschappen.

  • In het door Provinciale Staten vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, van 7 juli 2004 is op kaart D het fosfaatbindend vermogen bij een hoogste grondwaterstand opgenomen. De mate waarin landbouwgronden fosfaat lekken naar het oppervlaktewater hangt af van de capaciteit van de bodem om fosfaat vast te houden (fosfaatbindend vermogen) en van de stroming van het water door de bodem naar het grond- en oppervlaktewater. In kalkloze gronden wordt fosfaat vooral gebonden aan ijzer- en aluminiumhydroxiden. In kalkhoudende gronden wordt fosfaat vooral vastgelegd in de vorm van calciumfosfaten. De kans op fosfaatuitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater neemt toe naarmate de bodem meer met fosfaat verzadigd raakt en de grondwaterstand hoger is.

  • Deelgebieden t.b.v. inventarisatie risicovolle activiteiten in het kader van de bodembescherming.

  • Gewenste natuurdoeltypen van bestaande en nieuwe natuurgebieden overeenkomstig de gebiedsvisies van de Provincie Drenthe, te weten: Noordenveld, Smilde, Drentse Aa, Hunze / Veenkolonien, Vledder- en Wapserveense Aa, Oude Vaart, Middenveld / Oude Diep, Geeser-, Wester- en Sleenerstroom, Reest / Hollandscheveld en de Zuidoostdrentse veengebieden, situatie 2002.De natuurdoeltypen zijn gecorrigeerd per juli 2002 (Van enkele gebiedsvisies zijn de natuurdoeltypen op een grover schaalniveau dan 1:10.000 geklassificeerd.)De natuurdoeltypen zijn een streefbeeld voor de realiseringstermijn (tot 2018) van de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie Drenthe.

  • Informatie over gebouwen voor de verblijfsaccommodatie, verzameld via enquetes.

  • Informatie over terreinen van de verblijfsaccommodatie, verzameld via enquetes.

  • Verdroogde gebieden zoals vastgesteld bij de start van het project Plan van aanpak verdroogde gebieden.

  • Waterschapsgrenzen per 1 januari 1995 voor noordoost Nederland.