From 1 - 10 / 27
  • Provinciaal dekkend bestand van ISO lijnen van grondwaterstijghoogte in een watervoerend pakket

  • Provinciaal dekkend bestand van ISO lijnen van grondwaterstijghoogte in een watervoerend pakket

  • Grenzen Nationale parken provincie Drenthe: Dwingelderveld en Drents-Friese Wold en Drentsche Aal. Grens van het Beek- en Esdorpen landschap Drentsche Aa. Advies van de Commissie Drentsche Aa, over nationale parken met verbrede doelstelling, in opdracht van staatssecretaris mevr. G. Faber.

  • Provinciaal dekkend bestand van ISO lijnen van grondwaterstijghoogte in een watervoerend pakket

  • In het Provinciaal Milieubeleidsplan, vastgesteld in 1995, zijn op kaart 3 de belangrijke archeologische objecten aangegeven

  • Aangeduide milieubeschermingsgebieden uit het PMP (Provinciaal Milieubeleidsplan). In deze gebieden is een stimuleringsregeling van kracht.

  • Deelgebieden t.b.v. inventarisatie risicovolle activiteiten in het kader van de bodembescherming.

  • In dit bestand zijn ontgrondingen in Overijssel te zien die plaats hebben gevonden of op dit moment plaatsvinden. Voor het verlagen van de bodem is een vergunning nodig op grond van de Ontgrondingenwet. Bij elke ontgronding zijn een aantal zaken vermeld. Dit zijn de objectnaam, het kenmerk en de datum van het genomen besluit. Ook wordt de start van de ontgronding, de vervaldatum, de inhoud van de ontgronding en de maximale ontgrondingsdiepte vermeld. Daarnaast is te zien of het een functionele of multifunctionele ontgronding betreft. Bij een multifunctionele ontgronding vindt winning van oppervlaktedelfstoffen plaats. Het gaat daarbij om grind, klei en zand voor industriële toepassingen en voor ophoging van terreinen. Functionele ontgrondingen zijn bodemverlagingen die om andere redenen worden gerealiseerd. Ze hebben als doel natuurontwikkeling, verbetering van de waterhuishouding, waterrecreatie of aanpassing van de landbouwkundige structuur. De brutobegrenzing van iedere ontgronding is door middel van een vlak aangegeven.

  • Dit bestand geeft de kwetsbaarheid van de bodem voor nitraatuitspoeling weer zoals in het door Provinciale Staten van Drenthe van 7 juli 2004. vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II,kaart E en het PMP 1995-1998, kaart 5 en het POP, kaart 14. is weergegeven.

  • In het door Provinciale Staten vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, van 7 juli 2004 is op kaart D het fosfaatbindend vermogen bij een hoogste grondwaterstand opgenomen. De mate waarin landbouwgronden fosfaat lekken naar het oppervlaktewater hangt af van de capaciteit van de bodem om fosfaat vast te houden (fosfaatbindend vermogen) en van de stroming van het water door de bodem naar het grond- en oppervlaktewater. In kalkloze gronden wordt fosfaat vooral gebonden aan ijzer- en aluminiumhydroxiden. In kalkhoudende gronden wordt fosfaat vooral vastgelegd in de vorm van calciumfosfaten. De kans op fosfaatuitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater neemt toe naarmate de bodem meer met fosfaat verzadigd raakt en de grondwaterstand hoger is.