From 1 - 10 / 24
  • Provinciaal dekkend bestand van ISO lijnen van grondwaterstijghoogte in een watervoerend pakket

  • In dit bestand zijn ontgrondingen in Overijssel te zien die plaats hebben gevonden of op dit moment plaatsvinden. Voor het verlagen van de bodem is een vergunning nodig op grond van de Ontgrondingenwet. Bij elke ontgronding zijn een aantal zaken vermeld. Dit zijn de objectnaam, het kenmerk en de datum van het genomen besluit. Ook wordt de start van de ontgronding, de vervaldatum, de inhoud van de ontgronding en de maximale ontgrondingsdiepte vermeld. Daarnaast is te zien of het een functionele of multifunctionele ontgronding betreft. Bij een multifunctionele ontgronding vindt winning van oppervlaktedelfstoffen plaats. Het gaat daarbij om grind, klei en zand voor industriële toepassingen en voor ophoging van terreinen. Functionele ontgrondingen zijn bodemverlagingen die om andere redenen worden gerealiseerd. Ze hebben als doel natuurontwikkeling, verbetering van de waterhuishouding, waterrecreatie of aanpassing van de landbouwkundige structuur. De brutobegrenzing van iedere ontgronding is door middel van een vlak aangegeven.

  • Deelgebieden t.b.v. inventarisatie risicovolle activiteiten in het kader van de bodembescherming.

  • Provinciaal dekkend bestand van ISO lijnen van grondwaterstijghoogte in een watervoerend pakket

  • In het Provinciaal Milieubeleidsplan, vastgesteld in 1995, zijn op kaart 3 de belangrijke archeologische objecten aangegeven

  • In het door Provinciale Staten vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, van 7 juli 2004 is op kaart D het fosfaatbindend vermogen bij een hoogste grondwaterstand opgenomen. De mate waarin landbouwgronden fosfaat lekken naar het oppervlaktewater hangt af van de capaciteit van de bodem om fosfaat vast te houden (fosfaatbindend vermogen) en van de stroming van het water door de bodem naar het grond- en oppervlaktewater. In kalkloze gronden wordt fosfaat vooral gebonden aan ijzer- en aluminiumhydroxiden. In kalkhoudende gronden wordt fosfaat vooral vastgelegd in de vorm van calciumfosfaten. De kans op fosfaatuitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater neemt toe naarmate de bodem meer met fosfaat verzadigd raakt en de grondwaterstand hoger is.

  • In het door Provinciale Staten vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, van 7 juli 2004 is op kaart D het fosfaatbindend vermogen bij een hoogste grondwaterstand opgenomen. De mate waarin landbouwgronden fosfaat lekken naar het oppervlaktewater hangt af van de capaciteit van de bodem om fosfaat vast te houden (fosfaatbindend vermogen) en van de stroming van het water door de bodem naar het grond- en oppervlaktewater. In kalkloze gronden wordt fosfaat vooral gebonden aan ijzer- en aluminiumhydroxiden. In kalkhoudende gronden wordt fosfaat vooral vastgelegd in de vorm van calciumfosfaten. De kans op fosfaatuitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater neemt toe naarmate de bodem meer met fosfaat verzadigd raakt en de grondwaterstand hoger is.

  • Dit bestand geeft de kwetsbaarheid van de bodem voor nitraatuitspoeling weer zoals in het door Provinciale Staten van Drenthe van 7 juli 2004. vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II,kaart E en het PMP 1995-1998, kaart 5 en het POP, kaart 14. is weergegeven.

  • Aangeduide milieubeschermingsgebieden uit het PMP (Provinciaal Milieubeleidsplan). In deze gebieden is een stimuleringsregeling van kracht.

  • Dit bestand geeft naar aanleiding van het in 1996 door provinciale staten vastgestelde Provinciaal Bosbeleidsplan op de daarbij behorende kaart 2 de bosreservaten weer. Van bosreservaten is sprake van bosgebieden van 5 tot ruim 400 ha groot, waarvan met de beheerder is afgesproken dat er geen houtoogst of bosbeheer plaatsvindt en dat onderzoekers in de gelegenheid stelt de ontwikkeling van het bos over lange termijn te volgen.