Zoeken
 
From 1 - 10 / 24
  • Provinciaal dekkend bestand van ISO lijnen van grondwaterstijghoogte in een watervoerend pakket

  • De landschapsstructuur wordt gevormd door landschappelijke eenheden die vanwege bepaalde kwaliteiten van grote waarde zijn voor het landschap en is opgebouwd uit twee onderdelen, namelijk de provinciale ecologische hoofdstructuur (PEHS) en cultuurlandschappen met belangrijke landschapswaarden (voornamelijk gebaseerd op openheid en kleinschalige landschappen).

  • Ontgrondingen in Overijssel. Een bestand met locaties waar een verlaging van de bodem plaatsvindt of reeds heeft plaatsgevonden. Voor een verlaging van de bodem is een vergunning nodig op grond van de Ontgrondingenwet. Bij ontgrondingen maakt de provincie Overijssel een beleidsmatig onderscheid tussen locaties waar de winning van oppervlaktedelfstoffen plaatsvindt (multifunctionele ontgrondingen) en die bodemverlagingen die om andere redenen worden gerealiseerd (functionele ontgrondingen). Multifunctionele ontgrondingen zijn winplaatsen, waar vaak over meerdere jaren oppervlaktedelfstoffen worden gewonnen. Het gaat daarbij om grind, zand voor industriële toepassingen en voor ophoging van terreinen en klei. Functionele ontgrondingen hebben als doel natuurontwikkeling, verbetering van de waterhuishouding, waterrecreatie of aanpassing van de landbouwkundige structuur. Bij dergelijke ontgrondingen komt ook vaak grond vrij die binnen het werk weer wordt of naar elders wordt afgevoerd. Het weergegeven oppervlak betreft de bruto-begrenzing, waarbinnen de ontgronding plaatsvindt. Verder zijn vermeld de objectnaam, het kenmerk en de datum van het genomen besluit, de start van de ontgronding en de vervaldatum van de ontgrondingsvergunning, de inhoud van de ontgronding , en de maximale ontgrondingsdiepte.

  • Provinciaal dekkend bestand van ISO lijnen van grondwaterstijghoogte in een watervoerend pakket

  • In het Provinciaal Milieubeleidsplan, vastgesteld in 1995, zijn op kaart 3 de belangrijke archeologische objecten aangegeven

  • In het door Provinciale Staten vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, van 7 juli 2004 is op kaart D het fosfaatbindend vermogen bij een hoogste grondwaterstand opgenomen. De mate waarin landbouwgronden fosfaat lekken naar het oppervlaktewater hangt af van de capaciteit van de bodem om fosfaat vast te houden (fosfaatbindend vermogen) en van de stroming van het water door de bodem naar het grond- en oppervlaktewater. In kalkloze gronden wordt fosfaat vooral gebonden aan ijzer- en aluminiumhydroxiden. In kalkhoudende gronden wordt fosfaat vooral vastgelegd in de vorm van calciumfosfaten. De kans op fosfaatuitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater neemt toe naarmate de bodem meer met fosfaat verzadigd raakt en de grondwaterstand hoger is.

  • Dit bestand geeft de kwetsbaarheid van de bodem voor nitraatuitspoeling weer zoals in het door Provinciale Staten van Drenthe van 7 juli 2004. vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II,kaart E en het PMP 1995-1998, kaart 5 en het POP, kaart 14. is weergegeven.

  • Aangeduide milieubeschermingsgebieden uit het PMP (Provinciaal Milieubeleidsplan). In deze gebieden is een stimuleringsregeling van kracht.

  • Deelgebieden t.b.v. inventarisatie risicovolle activiteiten in het kader van de bodembescherming.

  • Gewenste natuurdoeltypen van bestaande en nieuwe natuurgebieden overeenkomstig de gebiedsvisies van de Provincie Drenthe, te weten: Noordenveld, Smilde, Drentse Aa, Hunze / Veenkolonien, Vledder- en Wapserveense Aa, Oude Vaart, Middenveld / Oude Diep, Geeser-, Wester- en Sleenerstroom, Reest / Hollandscheveld en de Zuidoostdrentse veengebieden. De kaart is de situatie per juli 2002.(Van enkele gebiedsvisies zijn de natuurdoeltypen op een grover schaalniveau dan 1:10.000 geklassificeerd). De natuurdoeltypen zijn een streefbeeld voor de realiseringstermijn (tot 2018) van de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie Drenthe.