From 1 - 10 / 14
  • De functiekaart voor het diepe grondwater uit het Waterhuishoudingsplan Drenthe.

  • Lokaties grondwateronttrekkingen uit het openbaar register van 1993 (HP-bestand).

  • Stimuleringsgebieden uitvoeringsprogramma BGM.(BGM staat voor Bijdrageregeling gebiedsgericht milieubeleid).

  • Statische indeling wijken en buurten.

  • De hydrologische aandachtsgebieden:1. Gebieden met een natuurfunctie van het freatisch grondwater. 2. Gebieden met een ondersteunende natuurfunctie of een algemene functie grenzend aan een natuurfunctie (750m). Gebieden I en II vormen samen het hydrologisch aandachtsgebied in het POP

  • Dit bestand geeft de waterhuishoudkundige systemen weer zoals deze staan op kaart 3 van het door Provinciale Staten van 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II.

  • De functiekaart van het oppervlaktewater uit het Waterhuishoudingsplan Drenthe.

  • Deze data is gestandaardiseerd voor de provinciale aanlevering INSPIRE. Selectie van de gebieden met bijzondere abiotische waarden en/of antropogene waarden uit het bestand MILIEU_Bodembeschermingsgebieden, oorspronkelijk behorende bij het rapport "Hoedzjen en noedzjen fan de Fryske grûn". Onderdeel van de Feroardening Romte Fryslân, goedgekeurd door PS, dd 15-06-2011. In de plantoelichting van een ruimtelijk plan wordt aangegeven op welke manier het plan rekening houdt met de beschreven waarden in deze gebieden.

  • Selectie van de gebieden met bijzondere abiotische waarden en/of antropogene waarden uit het bestand MILIEU_Bodembeschermingsgebieden, oorspronkelijk behorende bij het rapport "Hoedzjen en noedzjen fan de Fryske grûn". Onderdeel van de Feroardening Romte Fryslân, goedgekeurd door PS, dd 15-06-2011. In de plantoelichting van een ruimtelijk plan wordt aangegeven op welke manier het plan rekening houdt met de beschreven waarden in deze gebieden.

  • Noordoostelijk gedeelte van de relictenkaart, de tot in 1993 herkenbaar gebleven landschapsstructuur. (Relicten van de traditionele landschappen).