Zoeken
 
From 1 - 10 / 19
  • Noordoostelijk gedeelte van de relictenkaart, de tot in 1993 herkenbaar gebleven landschapsstructuur. (Relicten van de traditionele landschappen).

  • Lijnenbestand met de indeling in km-hokken (1000 x 1000 meter). De kilometerhokken in dit bestand zijn weergegeven binnen de rd-coordinaten 180000 x 450000 en 279000 x 550000.

  • Dit bestand geeft de indeling weer van de topografische bladen 1:50.000 zoals deze door het kadaster wordt gehanteerd. Het betreft de bladindeling van geheel Nederland. Het kaartbeeld geeft een terrein weer van 20 x 25 km.

  • Bladindeling 2.5 x 2.5 km t.b.v. Sovon (samenwerkende organisaties vogelonderzoek Nederland). Sovon Vogelonderzoek Nederland is een non-profit organisatie die in Nederland het voorkomen en de ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt.

  • Punten-bestand met de indeling in kilometerhokken (1000 bij 1000 meter) De punten van de kilometerhokken in dit bestand zijn weergegeven binnen de rd-coördinaten 180000x450000 en 279000x550000. Per punt is in de attributentabel de X- en Y-coördinaat in RD opgenomen.

  • Selectie van de gebieden met bijzondere abiotische waarden en/of antropogene waarden uit het bestand MILIEU_Bodembeschermingsgebieden, oorspronkelijk behorende bij het rapport "Hoedzjen en noedzjen fan de Fryske grûn". Onderdeel van de Feroardening Romte Fryslân, goedgekeurd door PS, dd 15-06-2011. In de plantoelichting van een ruimtelijk plan wordt aangegeven op welke manier het plan rekening houdt met de beschreven waarden in deze gebieden.

  • Dit bestand geeft de indeling weer van de topografische bladen met een schaal van 1 op 10.000 zoals deze door het Kadaster wordt gehanteerd. Het betreft de bladindeling van geheel Nederland. Het kaartbeeld geeft een terrein weer van 10 x 6,25 km.

  • Dit bestand bevat een inventarisatie van stads- en dorpsgezichten met hun kenmerken. Deze inventarisatie bevat ook de objecten uit het Monumenten Selectie Project (MSP).

  • Dit bestand geeft de indeling weer van de topografische bladen 1:25.000 zoals deze door het kadaster wordt gehanteerd. Het betreft de bladindeling van geheel Nederland. Het kaartbeeld geeft een terrein weer van 10 x 12,25 km.

  • Stimuleringsgebieden uitvoeringsprogramma BGM.(BGM staat voor Bijdrageregeling gebiedsgericht milieubeleid).