From 1 - 10 / 21
  • Het bestand bevat de beschermde stads- en dorpsgezichten in Gelderland met hun kenmerken.

  • Lijnenbestand met de indeling in km-hokken (1000 x 1000 meter). De kilometerhokken in dit bestand zijn weergegeven binnen de rd-coordinaten 180000 x 450000 en 279000 x 550000.

  • Dit bestand bevat een inventarisatie van stads- en dorpsgezichten met hun kenmerken. Deze inventarisatie bevat ook de objecten uit het Monumenten Selectie Project (MSP).

  • Vlakkenbestand met de indeling in kilometerhokken (1000 x 1000 meter). De kilometerhokken in dit bestand zijn weergegeven binnen de Rijksdriehoekstelsel (RD) coördinaten 180000 x 450000 en 279000 x 550000. Hierbinnen valt de gehele provincie Overijssel.

  • Dit bestand geeft de waterhuishoudkundige systemen weer zoals deze staan op kaart 3 van het door Provinciale Staten van 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II.

  • Kaartbladindeling in vakken van 2,5 bij 2,5 kilometer. Deze is ten behoeve van Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland (Sovon). Sovon is een non-profit organisatie die in Nederland het voorkomen en de ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt.

  • Noordoostelijk gedeelte van de relictenkaart, de tot in 1993 herkenbaar gebleven landschapsstructuur. (Relicten van de traditionele landschappen).

  • Puntenbestand met de hoekpunten van de kilometerhokken. De kilometerhokken beslaan een gebied van 1000 meter bij 1000 meter. De punten zijn weergegeven binnen de Rijksdriehoekstelsel coördinaten 180000x450000 en 279000x550000. Per punt is in de attributentabel de X- en Y-coördinaat in RD opgenomen.

  • Dit bestand geeft de indeling weer van de topografische bladen met een schaal van 1 op 10.000 zoals deze door het Kadaster wordt gehanteerd. Het betreft de bladindeling van geheel Nederland. Het kaartbeeld geeft een terrein weer van 10 x 6,25 km.

  • Dit bestand geeft de indeling weer van de topografische bladen 1:25.000 zoals deze door het kadaster wordt gehanteerd. Het betreft de bladindeling van geheel Nederland. Het kaartbeeld geeft een terrein weer van 10 x 12,25 km.