From 1 - 10 / 20
  • Noordoostelijk gedeelte van de relictenkaart, de tot in 1993 herkenbaar gebleven landschapsstructuur. (Relicten van de traditionele landschappen).

  • Deze data is gestandaardiseerd voor de provinciale aanlevering INSPIRE. Selectie van de gebieden met bijzondere abiotische waarden en/of antropogene waarden uit het bestand MILIEU_Bodembeschermingsgebieden, oorspronkelijk behorende bij het rapport "Hoedzjen en noedzjen fan de Fryske grûn". Onderdeel van de Feroardening Romte Fryslân, goedgekeurd door PS, dd 15-06-2011. In de plantoelichting van een ruimtelijk plan wordt aangegeven op welke manier het plan rekening houdt met de beschreven waarden in deze gebieden.

  • Vlakkenbestand met de indeling in kilometerhokken (1000 x 1000 meter). De kilometerhokken in dit bestand zijn weergegeven binnen de Rijksdriehoekstelsel (RD) coördinaten 180000 x 450000 en 279000 x 550000. Hierbinnen valt de gehele provincie Overijssel.

  • De hydrologische aandachtsgebieden:1. Gebieden met een natuurfunctie van het freatisch grondwater. 2. Gebieden met een ondersteunende natuurfunctie of een algemene functie grenzend aan een natuurfunctie (750m). Gebieden I en II vormen samen het hydrologisch aandachtsgebied in het POP

  • Puntenbestand met de hoekpunten van de kilometerhokken. De kilometerhokken beslaan een gebied van 1000 meter bij 1000 meter. De punten zijn weergegeven binnen de Rijksdriehoekstelsel coördinaten 180000x450000 en 279000x550000. Per punt is in de attributentabel de X- en Y-coördinaat in RD opgenomen.

  • Lokaties grondwateronttrekkingen uit het openbaar register van 1993 (HP-bestand).

  • Dit bestand bevat een inventarisatie van stads- en dorpsgezichten met hun kenmerken. Deze inventarisatie bevat ook de objecten uit het Monumenten Selectie Project (MSP).

  • Stimuleringsgebieden uitvoeringsprogramma BGM.(BGM staat voor Bijdrageregeling gebiedsgericht milieubeleid).

  • De functiekaart van het oppervlaktewater uit het Waterhuishoudingsplan Drenthe.

  • De functiekaart van het oppervlaktewater uit het Waterhuishoudingsplan Drenthe.