From 1 - 10 / 420
  • Binnen de provincie Gelderland is er één faunabeheereenheid. Het werkgebied van Faunabeheereenheid Gelderland omvat het hele grondgebied van de provincie Gelderland, met uitzondering van Kroondomein Het Loo. De faunabeheereenheid heeft tot taak: het coördineren van de uitvoering van het faunabeheerplan en het adviseren van Gedeputeerde Staten over faunabeleid. Dit bestand is vastgesteld op 15 november 2023 door de Provinciale Staten en treed in werking op 1 januari 2024 onder de Omgevingswet.

  • Deze landelijke dataset bevat de beschrijving van de wezenlijke waarden en kenmerken (WWK) van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Deze dataset wordt gebruikt voor de Informatiekaart Natuur (IKN). De IKN is een initiatief van de gezamenlijke provincies en biedt een landelijk en actueel beeld van waar regels voor natuur gelden.

  • De provincie streeft naar samenhangende aanpak van natuur, landschap en water die de omgevingskwaliteit en recreatiemogelijkheden versterkt en waardoor de gevolgen van klimaatveranderingen voor de natuur en het watersysteem beter kunnen worden opgevangen. Om de robuustheid van het systeem te bevorderen, zijn er gebieden opgenomen als verbinding tussen het Natuur Netwerk Brabant en het Landelijk gebied; de Groenblauwe waarden. De locatie Groenblauwe waarden ligt binnen Landelijk gebied op gebieden met belangrijke nevenfuncties voor natuur en water. Ook groene gebieden in en nabij de stedelijke omgeving zijn soms opgenomen binnen Groenblauwe waarden. Deze gebieden bieden bij uitstek mogelijkheden voor recreatie, extensieve vormen van landbouw en multifunctioneel landgebruik of extensieve ontwikkeling van stedelijke ontwikkeling. Ingeval de locatie over Stedelijk gebied ligt zijn er belangrijke groenblauwe waarden aanwezig of is het voor het versterken van omgevingskwaliteit belangrijk dat er extensieve verstedelijking plaatsvindt met een evenwichtige groen-rood verhouding. Binnen Groenblauwe waarden is het beleid gericht op het behoud en vooral de ontwikkeling van een klimaatbestendig en veerkrachtig watersysteem en de ontwikkeling van groenblauwe waarden, natuur en landschap.

  • Deze landelijke dataset bevat het leefgebied voor akkervogels dat provincies hebben aangewezen. Deze dataset wordt gebruikt voor de Informatiekaart Natuur (IKN). De IKN is een initiatief van de gezamenlijke provincies en biedt een landelijk en actueel beeld van waar regels voor natuur gelden.

  • Het provinciaal beleid voor regionale wateroverlast is gericht op het zorgen voor bescherming tegen wateroverlast. In de Omgevingsverordening zijn de gebieden opgenomen die gevoelig zijn voor wateroverlast (reserveringsgebieden waterberging) en gebieden waar gestuurde waterberging is voorzien of die van nature overstromen zoals beekdalen (regionale waterberging). Daaraan gekoppeld zijn regels die uitvoering geven aan het beleid in het Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027 (RWP). De gebieden worden periodiek geactualiseerd.

  • Deze landelijke dataset bevat gebieden die provincies hebben aangewezen als Natura 2000-bufferzones. Deze dataset wordt gebruikt voor de Informatiekaart Natuur (IKN). De IKN is een initiatief van de gezamenlijke provincies en biedt een landelijk en actueel beeld van waar regels voor natuur gelden.

  • Bijzondere gebieden aangewezen in de Omgevingsverordening ter bescherming van het milieu en in bijzonder ter bescherming van de stiltegebied waarin het geluidniveau in de kern niet hoger is dan 40 decibel.

  • Dit bestanden bevat de namen van streek- en deelgebieden kernkwaliteiten met een URL verwijzing naar de Gidsen van de deel- en streekgebieden. Dit bestand is vastgesteld op 15 november 2023 door de Provinciale Staten en treed in werking op 1 januari 2024 onder de Omgevingswet

  • Een bestemmingsplan voor gronden die onderdeel uitmaken van de Hollandse Waterlinies zoals aangegeven op de kaart Regels Landschap maakt ten opzichte van het ten tijde van de inwerkingtreding van de verordening geldende bestemmingsplan geen activiteiten mogelijk die de kernkwaliteiten aantasten. Dit bestand is vastgesteld op 15 november 2023 door de Provinciale Staten en treed in werking op 1 januari 2024 onder de Omgevingswet.

  • Deze landelijke dataset bevat de nationale lanschappen die provincies hebben aangewezen. Deze dataset wordt gebruikt voor de Informatiekaart Natuur (IKN). De IKN is een initiatief van de gezamenlijke provincies en biedt een landelijk en actueel beeld van waar regels voor natuur gelden.