From 1 - 10 / 503
  • Bodemgeschiktheidskaarten 2022 zijn gemaakt door de WENR en geven voor 3 klimaatperioden inzicht in de landbouwgeschiktheid van een gebied voor verschillende vormen van landgebruik. De resultaten geven de berekende procentuele opbrengstdervingen aan a.g.v. droogte- en/of natschade.

  • Het bestand geeft de Grondwatertrap weer in de provincie Noord-Brabant, gebaseerd op de mediaan van de GHG en GLG.

  • Bodemgeschiktheidskaarten 2022 zijn gemaakt door de WENR en geven voor 3 klimaatperioden inzicht in de landbouwgeschiktheid van een gebied voor verschillende vormen van landgebruik. De resultaten geven de berekende procentuele opbrengstdervingen aan a.g.v. droogte- en/of natschade.

  • Bestand geeft aan in welke gebieden via agrarisch natuur- en landschapsbeheer aan blauwe diensten t.b.v. waterschapsdoelen een vergoeding kan worden verleend. Bufferzones bestaande uit een kruidenrijke zone die periodiek wordt gemaaid en waarvan het maaisel wordt afgevoerd en duurzaam bodembeheer inzake alle maatregelen die gericht zijn op watervasthouden en verbeteren van de waterkwaliteit. De bodem is de basis van kringlooplandbouw. Bodemverbetering door het toepassen van ruige mest of gewasresten verhoogt het organische stof in de bodem. Een bodem met een hoog organische stof gehalte kan meer water opnemen en is beter bestand tegen droogte. Ook kan zo’n bodem meer stikstof en mineralen vasthouden en heeft een rijker bodemleven dat draagt bij aan gezonde gewassen. Binnen het begrensde bodemgebied kunnen beheerafspraken gemaakt worden waarbij de kwaliteit van de bodem verbetert. Dit onderdeel van het Gewijzigd Natuurbeheerplan 2023 voor het beheerjaar 2024 is vastgesteld op 05-09-2023.

  • Geeft de locaties van de zonneparken weer als vlak. Het gaat om zonneparken die gerealiseerd, vergund, dan wel een lopende vergunningaanvraag hebben. Statusinformatie is bepaald in februari 2023.

  • Zoekgebieden hernieuwbare energieprojecten RES. Exacte locatie van de projecten is nog niet bekend.

  • In het Natuurbeheerplan is een kaart met Zoekgebied Water opgenomen. De verschillenkaart geeft de verschillen weer tussen de laatst vastgestelde versie en de vorige versie van Zoekgebied Water.

  • In het Natuurbeheerplan is de begrenzing van het NNB (Natuur Netwerk Brabant) opgenomen. De verschillenkaart geeft de verschillen weer tussen de laatst vastgestelde versie en de vorige versie van de begrenzing van het NNB.

  • De provincie wil de ontwikkeling van functiecombinaties van natuur met andere functies mogelijk maken wanneer deze substantieel bijdragen aan versterking van de ecologische samenhang van de natuur van het Gelders natuurnetwerk en van de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. De Groene ontwikkelingszone bestaat uit terreinen met een andere bestemming dan natuur die ruimtelijk vervlochten is met het Gelders natuurnetwerk. Het gaat vooral om landbouwgrond, maar ook om terreinen voor verblijfs- en dagrecreatie, infrastructuur, woningen en bedrijven. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 21 december 2022 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 14 januari 2023.

  • [samenvattingstekst volgt nog]