From 1 - 10 / 511
  • Bestand geeft aan in welke gebieden via agrarisch natuur- en landschapsbeheer aan klimaat diensten t.b.v. klimaatdoelen een vergoeding kan worden verleend. Zones om water tijdelijk vast te houden zodat wateroverlast elders wordt voorkomen. Daarnaast zijn de klimaat maatregelen gericht op duurzaam bodembeheer; het verhogen van het organische stof gehalte van de bodem waardoor meer water kan worden vastgehouden dat kan worden afgegeven in tijden van droogte. Ook mineralen worden vastgehouden zodat minder uitspoeling naar de ondergrond en waterlopen plaats vindt waardoor de kwaliteit van bodem en oppervlaktewater verbetert. De bodem is de basis van kringlooplandbouw. Het gebruik van ruige mest of gewasresten verhoogt het organische stof in de bodem. Dit onderdeel van het Natuurbeheerplan 2023 is vastgesteld op 30-08-2022.

  • Onderdeel van het Natuurbeheerplan 2023 zijn de begrenzingen voor de leefgebieden t.b.v. het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Dit onderdeel wordt gebruikt om de buitengrens aan te geven waar het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer opengesteld is. Dit onderdeel van het Natuurbeheerplan 2023 is vastgesteld op 30-08-2022.

  • In dit bestand zijn de in Drenthe bekende zandwinplassen opgenomen. Het betreft hier zowel actieve zandwinplassen als niet meer in gebruik zijnde. Per zandwinplas is onder andere het nummer van de ontgrondingsvergunning, de actuele diepte, het verantwoordelijke waterschap en het zomer- en winterpeil aangegeven.

  • Regio indeling voor de agrarische kaarten van het Natuurbeheerplan.

  • Het UNESCO Werelderfgoed Kolonien van Weldadigheid bestaat uit drie aaneengesloten gebieden: Frederiksoord-Wilhelminaoord (Drenthe/Friesland), Wortel (Belgie) en Veenhuizen (Drenthe). Dit zijn de Kolonien waar het oorspronkelijke onderdelen bestaan uit een combinatie van lanschapslaten die samen de bloeiperiode van het Koloniemodel laten zien.

  • Voor zover nodig bescherming van bergingsgebieden.

  • Dit bestand bevat leefgebieden akkervogels zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Wij beschermen akkervogels in gebieden waar nog levenskrachtige populaties akkervogels voorkomen, de zogenaamde leefgebieden. De beheermaatregelen voor akkervogels worden genomen door samenwerkingsverbanden van boeren (de agrarische collectieven).

  • In bijlage 2 zijn de cultuurhistorische kenmerken en structuren beschreven die vanuit beleid (Omgevingsvisie en Cultuurhistorisch Kompas Drenthe) en de Provinciale Omgevingsverordening (POV) van provinciaal belang zijn. De 10 deelgebieden zoals die in de Omgevingsvisie en Cultuurhistorisch Kompas Drenthe zijn beschreven, vormen de basis.

  • Kaart van het bestaand stedelijk gebied in Drenthe.

  • Er zijn twee werkingsgebieden, omdat het ene werkingsgebied betrekking heeft op het oppervlaktewater zelf (grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa), terwijl het andere werkingsgebied (de spuitvrije zone) betrekking heeft op de oever. Dit is zo geregeld om overeen te stemmen met de Provinciale omgevingsverordening Drenthe 2018.