From 1 - 10 / 145
 • Rondom het waterwingebied liggen de grondwaterbeschermingsgebieden met water dat tussen 1 en 25 jaar wordt opgepompt. Ongeveer zeventig procent van ons drinkwater wordt gewonnen uit grondwater. Het is dus van belang om verontreiniging van het grondwater te voorkomen. Er gelden daarom eisen voor het direct en indirect lozen van gevaarlijke stoffen op of in de bodem. Dit bestand is uit de volgende kaartlagen samengesteld: 1. Grondwaterbescherming 2. Grondwaterbescherming vervalt in planperiode. De provincie en haar partners streven ernaar het grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening te beschermen. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

 • Dit bestand geeft de ligging van de aardkundige monumenten weer.

 • Dit bestand toont een overzicht van het nieuwe fietsroutenetwerk "Kromme Sturen Routes" voor de sportieve fietser in Overijssel. De routes worden uitgezet door de "Stichting 365 dagen fietsen in Overijssel" in samenwerking met tour- en fietsclubs in de betreffende regio’s. Deze kennen de routes en wegen in hun gebieden als geen ander. Op dit moment zijn de volgende routes opgenomen in deze dataset: Sallands Steilste (Sallandse Heuvelrug), Wind in de Kop (Kop van Overijssel), Twentse Tijdrit (Noord Twente), Vals Plat Gevecht (Vechtdal) en Los op 't Ros (Zuid Twente). De routes zijn ongeveer 100 kilometer lang.

 • Dit bestand bevat bergingsgebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Bergingsgebieden zijn bedoeld om bij wateroverlast (hoge boezemwaterstanden) boezemwater gecontroleerd in te laten en tijdelijk te bergen om overstromen of doorbreken van boezemkaden elders te voorkomen. Zo mogelijk geven we bergingsgebieden ook andere functies (bijv. natuur, recreatie). Bergingsgebieden worden vaker dan gemiddeld één keer in de honderd jaar ingezet. Wij hebben regels voor het gebruik van de grond in bergingsgebieden opgenomen in de Omgevingsverordening.

 • Onderdeel van het natuurbeheerplan is het Zoekgebied water. Binnen het Zoekgebied water kunnen Agrarische collectieven subsidie aanvragen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De bijbehorende beheerpakketten zijn gebaseerd op de Index Natuur en Landschap. (Informatiemodel Natuur IMNa 5.1).

 • Dit bestand bevat regionale waterkeringen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Voor het geval bij overvloedige neerslag het regionale watersysteem het regenwater niet kan bergen, moeten wij gebieden achter de hand hebben voor waterberging. Voor het gebruik van grootschalige waterbergingsgebieden hebben wij regels opgenomen in de Omgevingsverordening.

 • Uitzonderingen op het verbod op nieuwvestiging van windturbines binnen het Gelders natuurnetwerk GNN is onder voorwaarden mogelijk. Voor een beperkt aantal ontwikkelingen wordt een uitzondering gemaakt, alleen in de voor die functies minst kwetsbare natuur. Voor het plaatsen van windturbines is een verkenningsgebied geformuleerd. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

 • Selectie van de wegverlichting uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

 • Onderdeel van het natuurbeheerplan is het Beheergebied. In deze gebieden wordt door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen een bijdrage leveren aan het gebied. De bijbehorende beheerpakketten zijn gebaseerd op de Index Natuur en Landschap. (Informatiemodel Natuur IMNa 4.0)

 • Categories  

  Exclusieve Economische Zone van Nederland