From 1 - 10 / 128
  • Vrijwel alle bevaarbare waterwegen en meren zijn door ingenieursbureau MUG ingemeten op diepte. De meren met raaien om de 250 meter, de vaarwegen met een lengteraai en dwarsraaien om de 250 meter. Ook zijn de Marrekrite-ligsteigers ingemeten alsmede zoveel mogelijk overige steigers.

  • De set bevat het geografische contour component van de bestemmingsplannen. Met bij het vlak een Bestemmingsplannummer dat gekoppeld kan worden aan aanvullende informatie.

  • De dataset is te downloaden van het gemeentelijk open data portaal: https://gemeente-bloemendaal.opendata.arcgis.com/search/protocol: website

  • Indeling in wildbeheereenheden (jachtgebieden), situatie per 2018.Om ten behoeve van verhuur van jachtrechten door waterschappen, domeinen, enzovoorts werkgebieden van Wildbeheereenheden vast te leggen worden WBE-grenzen door gedeputeerde staten gepubliceerd.

  • Een overzicht van alle openbare scholen in Heemstede en scholen die lesgeven op basis van een godsdienst. Alle scholen zijn beschikbaar om uw kind in te schrijven. De Bosch en Hovenschool heeft de status van toetslocatie. Voor meer informatie over de kwaliteit van de scholen willen we u naar de website van DUO verwijzen. https://duo.nl/open_onderwijsdata/

  • Bodemdaling bij scenario doorgaan, vermoedelijk voor 2020. Datagegevens afkomstig uit studie Verkenning Bodemdaling NW Overijssel die Infram voor ons en het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft verricht in de periode 2017 – 2019. In het veenweidegebied van Overijssel daalt de bodem. Deze bodemdaling komt met name door veenoxidatie, wat diverse significante effecten heeft op (het gebruik van) het gebied.

  • De kaart met de dikte van het veen is in 2018 door Alterra aangeleverd aan Waterschap Drents Overijsselse Delta. Deze kaart is opgesteld op basis van de meest recente bodemkaart en vele veldwerkmetingen van de dikte van het veenpakket. De kaart is daarmee de meest recente en betrouwbare inschatting van de dikte van het veenpakket.

  • Dit bestand toont de gemiddeld hoogste grondwaterstand bij scenario "huidig" in NoordWest-Overijssel. De gegevens zijn afkomstig uit de studie Verkenning Bodemdaling NoordWest-Overijssel. Deze studie heeft firma Infram voor de provincie Overijssel en het waterschap Drents Overijsselse Delta verricht in de periode 2017–2019.

  • Dit bestand toont de gemiddeld laagste grondwaterstand bij scenario "huidig" in NoordWest-Overijssel. De gegevens zijn afkomstig uit de studie Verkenning Bodemdaling NoordWest-Overijssel. Deze studie heeft firma Infram voor de provincie Overijssel en het waterschap Drents Overijsselse Delta verricht in de periode 2017–2019.

  • Bodemdaling in 2050 bij scenario doorgaan. Datagegevens afkomstig uit studie Verkenning Bodemdaling NW Overijssel die Infram voor ons en het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft verricht in de periode 2017 – 2019. Deze bodemdaling komt met name door veenoxidatie, wat diverse significante effecten heeft op (het gebruik van) het gebied.