From 1 - 10 / 73
  • Deze kaart is vastgesteld door GS op 18 november 2013 en toont de 39 stiltegebieden die de Provincie Noord-Holland rijk is. De gebieden met nr 26 en 28 zijn vervallen. De stiltegebieden zijn opgenomen in het Milieubeleidsplan 2015-2018 en verankerd in de Provinciale Milieu Verordening (PMV) door middel van de aanwijzing als milieubeschermingsgebieden categorie stilte. De Provincie is van plan haar beleid rond stiltegebieden eind 2016 te herzien. Eventuele aanpassingen die hieruit volgen zullen later op een geactualiseerde kaart worden opgenomen. De ligging van de gebieden is gebaseerd op het onderzoek "evaluatie stiltegebieden" (2001) en Intentiewaardering uit 1985.

  • In sommige gebieden gaat zoveel dat de provincie daar extra aandacht aan geeft. Vaak zijn dat gebeiden met mooie landschappen, waar nieuwe ontwikkelingen een plek moeten krijgen. Bijvoorbeeld een nieuw bedrijven terrein op de Brabantse Wal of een nieuwe weg door het Dommeldal bij Eindhoven. De provincie wil die gebieden samen met de gemeenten ontwikkelen zodat er een mooi nieuw landschap komt. In deze dataset zijn zowel bestaande als nieuwe gebiedsontwikkelingen opgenomen.

  • Polygonen van gelijke diepte op (een groot deel van) de Noordzee. Deze ploygonen zijn gegenereerd uit de bathemetrie 2012

  • De dataset bevat gebieden die door Meet en Informatie Noordzee worden opgenomen, sonar en multibeam, ten behoeve van monitoring van zeebodem

  • Gebieden met bijzondere ecologische waarde, deze bevatten natuurgebieden die nog niet opgenomen zijn in de Natura 2000.

  • MV-LAT verschillijnen in dm gemaakt aan de hand van MVLAT verschilmatrix van Hydrografie van 2009

  • De ecologische verbindingen zijn essentiele onderdelen van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur): de tracees en de invulling is nog niet overal afgerond. Om die reden staan ze indicatief op de EHS-kaart.

  • Locatie waar in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Bodemverontreiniging is echter nog niet aangetoond.

  • Dieptegegevens Noordzee op basis van varierende resolutie

  • Dieptegegevens (tov LLWS) Noordzee met 5 m resolutie