From 1 - 10 / 227
  • Door Provinciale Staten van Drenthe is op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie vastgesteld. Op kaart 6 "Wonen en Sociale componenten" zijn de voorzieningen die onder druk staan door bevolkingsdaling en de woondorpen 7-7 dynamiek opgenomen. De provincie vindt het, gelet op de demografische ontwikkelingen, belangrijk dat woningbouwprogramma s in een bovenlokale strategie worden vervat. Er worden regionale afspraken gemaakt en van de regio s wordt een regionale woonvisie gevraagd waarin kwaliteit en kwantiteit van bouwprogramma s op elkaar is afgestemd. Dit bestand geeft voorzieningen onder druk door bevolkingsdaling weer en de woondorpen 7-7 dynamiek.

  • Binnen de provinciegrens liggen vier verschillende grondwaterlichamen, die moeten voldoen aan een goede chemische en kwantitatieve toestand. Uit deze grondwaterlichamen wordt namelijk op diverse locaties water onttrokken voor menselijke consumptie. Daarom moeten deze grondwaterlichamen zo goed beschermd worden dat op termijn het niveau van de waterzuivering omlaag kan. Dit bestand geeft de Drenthe-overlappende grondwaterlichamen volgens de classificatie van de Kaderrichtlijn Water weer, zoals in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 10 (Kaderrichtlijn Water).

  • Doordat de noordelijke economie relatief ijl is, is het van belang om economische ontwikkelingen te concentreren. In de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie wordt gesteld dat de provincie dit wil doen binnen de stedelijke netwerken Groningen-Assen en de Drentse Zuidas (kaart 3 Economische kernzone). Dit vraagt om een adequate strategie voor netwerkvorming van de steden, (inter)nationale en (inter)regionale beriekbaarheid, zorgvuldig ruimtegebruik, een aantrekkelijk aanbod in woon- en werkmilieus en voorzieningen.

  • Dit bestand geeft de zone van 1 kilometer aan rondom de vaarverbinding Erica-Ter Apel, zoals in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 7 (Recreatie en toerisme).

  • Dit bestand geeft een schets weer van het potentieel wateroogstgebied zoals opgenomen in kaart 11 (Grondwater) van de in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie.

  • Deze kaart geeft het versterken van de bereikbaarheid van het spoor weer, zoals opgenomen in kaart 1 (Visiekaart) van de in de door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie.

  • Dit bestand geeft de weginfrastructuur (regionaal) weer zoals opgenomen in kaart 1 (Visiekaart) van de in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe is op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie vastgesteld. Op bijbehorende kaart 1 (Visiekaart) wordt de globale zonering aangegeven. LOFAR (Low Frequency Array) doet metingen op lage frequenties. Ongeveer 7.000 kleine antennes vangen signalen op uit de ruimte. De signalen worden verwerkt door een supercomputer tot beelden die bestudeerd worden door astronomen. De antennes staan in clusters opgesteld in het centrale LOFARgebied van 400 hectare tussen Exloo en Buinen en op ongeveer achttien antennevelden (circa twee hectare) verspreid over Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

  • Provinciale Staten van Drenthe hebben op 2 juni 1970 de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staat op kaart 5 (Landbouw) de robuuste landbouw (indicatief).

  • Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde beekdalen. De beekdalen zoals weergegeven op de CHS moeten veelal gezien worden in combinatie met de esdorpen. Direct langs de beek lagen de hooilanden en iets hoger de graslanden, van belang voor het houden van rundvee. Een aantal beekdalen zijn scherp begrensd met houtwallen met daarbinnen houtwallen tot halverwege het beekdal en greppels dwars op de beek.