revisionDateYear

2005

62 record(s)
 
License
Type of resources
protocol
Years
revisionDateYears
publicationDateYears
From 1 - 10 / 62
  • Het bestand is een bodem raster bestand waarin de dikte(in meter) van de deklaag t.o.v. het maaiveld tot een diepte van het eerste watervoerend pakket is weergegeven.

  • Het integraal natuurgebiedsplan met betrekking tot natuur- en landschapsdoelen:- nieuwe natuurgebieden (van cultuurgrond naar nieuwe natuur);- beheersgebieden (landbouwgronden waar beschikkingen ten gunste van natuur en landschap mogelijk zijn);- mogelijkheden voor subsidie binnen die begrenzingen. Sinds 1 januari 2000 gelden nieuwe subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer.

  • Topografische begrenzing van de kernen op basis van de Bonnebladen, situatie rond 1900.

  • De AIW (Acidofiele Indicatie Waarde) is een maat voor de ammoniakbelasting en is gebaseerd op het voorkomen van korstmossen die gevoelig zijn voor ammoniak. Hoge waarden geven aan waar het milieu nog relatief weinig beinvloed is.

  • Lijnenbestand met grens waar regionale kwel (vanuit oude zeearmen) mogelijk brak diep kwelwater vandaan komt.

  • Het bestand geeft de hoofdstroomgebieden, deelstroomgebieden en substroomgebiedenweer.

  • De grondwatertrappen uit de bodemkaart van Nederland zijn in 2005 geactualiseerd. De nieuwe grondwatertrappen zijn ingedeeld in 11 klassen. De kaartschaal is 1 : 25 000.

  • Gridkaart met kweltypen onderverdeeld soort kwel en voorkomen. De betekenis van de codes van het grid zijn alsvolgt: 1= sterke kwel; 2= meestal kwel, soms sterk; 3= meestal kwel; 5= soms kwel; 6= infiltratie.

  • Uitbreiding integraal natuurgebiedsplan, gebied: Uilenbroek.

  • Deze kaart geeft de begrenzing aan van foerageergebieden voor de overwintering van ganzen.