From 1 - 10 / 23
  • Inventarisatie risicovolle activiteiten in het kader van de bodembescherming, vlakinformatie.

  • Tussen 1974 en 1978 is in dit kader de milieukartering van Drenthe gedaan ten behoeve van de ruimtelijke planning op nationaal niveau. De milieukartering bevat verschillende eigenschappen van het natuurlijk milieu. Een van deze eigenschappen is de landschappenkaart. De landschappenkaart is opgebouwd aan de hand van vorm, inrichting en topografische eigenschappen in 9 verschillende typen landschappen.

  • Begrenzing ruimtelijke ontwikkeling van kernen in het kader van de signaalnotitie d.d. 21 maart 1997.

  • Verzorgingsstructuur van kernen onderverdeeld in drie niveaus.Streekplan Drenthe, 27 juni 1990, kaart A.4.1.

  • Grenzen bestuurlijke indeling van de Eems Dollard Regio.

  • In het Streekplan Drenthe, vastgesteld 27 juni 1990, zijn op kaart B 9.1 de archeologische waarden, de overblijfselen in de bodem van menselijke activiteiten uit het verleden, weergegeven. In dit bestand zijn deze aangegeven als waardevol, meer waardevol en meest waardevol.

  • In het door provinciale staten vastgestelde Streekplan Drenthe, 27 juni 1990, zijn op kaart B 9.1 onderdeel zeer belangrijke archeologische eenheden als aandachtsgebied aangegeven. De archeologische eenheden zijn verdeeld in zeer belangrijk, belangrijk en weinig belangrijk. Zie ook: Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP), Kaart 3 en POP (Provinciaal Omgevingsplan), kaart 8.

  • Stimuleringsgebieden uitvoeringsprogramma BGM.(BGM staat voor Bijdrageregeling gebiedsgericht milieubeleid).

  • Informatie over gebouwen voor de verblijfsaccommodatie, verzameld via enquetes.

  • Statische indeling wijken en buurten.