From 1 - 10 / 10
  • Route van de Elfstedentocht op de schaats

  • Bestand met dagattracties in Fryslân. Recreatiemogelijkheden voor een dag(deel), tegen betaling.

  • Locaties waar snelvaren is toegestaan

  • Gebieden met een vergelijkbare hydrogeologische opbouw, weergegeven in een profiel per deelgebied. Het bestand geeft inzicht over de 'werking' van het grondwater-systeem.

  • Bestand bevat de begrenzing van het Zwarte Meer onderdeel van het Nationaal Landschap IJsseldelta

  • Bestand met locaties van overdekte en openluchtzwembaden in Fryslân.

  • De veldminuten voor de Topografisch Militaire Kaart (TMK) zijn tussen 1836 en 1856 door officieren van het bureau van de Militaire Verkenningen gemaakt met als doel om voor het eerst een topografische kaart voor heel Nederland te vervaardigen. Het resultaat van de verkenningen is in kleur uitgewerkt in een serie nettekeningen. Deze nettekeningen vormen de tussenschakel tussen het terreinwerk, de veldminuten, en de in steen gegraveerde kaartbladen van de TMK. Deze zijn uitgegeven in zwart/wit. De nettekeningen zijn de enige gekleurde versie die landsdekkend beschikbaar is. De nettekeningen zijn door het Centrum Geo-Informatie van Alterra gescand en van georeferentie in het RD-stelsel voorzien. Het eindresultaat is een imagefile van een nettekening in geotiff format.

  • Dit puntenbestand geeft aan waar bedrijven zijn die contact hebben gehad met BSB West.

  • Geluidcontouren Lden van 55, 60, 65, 70, 75 dB van de i.h.k.v. de EU-richtlijn omgevingslawaai gekarteerde provinciale wegen. Deze kaart toont de geluidsituatie gemeten in 2006 langs de provinciale wegen waar 6 miljoen motorvoertuigen of meer per jaar overheen rijden.

  • Op basis van de vectortopografie 1:10.000 en de luchtfoto's 2006 is de glastuinbouw gevectoriseerd.