From 1 - 10 / 33
  • Rasterbestand met uitspoelingsgevoeligheid mbt NO3 (nitraat).

  • Cultuurhistorisch GIS (CultGIS) is een landsdekkend datasysteem met informatie over historisch-geografische fenomenen. In het Nederlandse cultuurlandschap liggen tal van cultuurhistorische elementen en patronen die het resultaat zijn van ontginnings‐ en bewoningsgeschiedenis. CultGIS brengt een deel van deze informatie categorisch in kaart. CultGIS biedt informatie op 5 niveaus: 9 landschapstypen zoals het zeekleigebied, de kustzone en het laagveengebied; 19 deellandschappen; een selectie van 70 aandachtsgebieden; elementen, zoals dijken, landafscheidingen, eendenkooien, sprengen, etc.; en een landsdekkende regionalisering met 82 regio’s.

  • Resultaten berekening luchtkwaliteit in 2004 in de provincie Fryslân langs de 6 belangrijkste provinciale wegen, zoals verplicht gesteld in het Besluit Luchtkwaliteit. Gemeten zijn: NO2 (stikstofdioxide), PM10 (fijn stof), C6H6 (benzeen), SO2 (zwaveldioxide), CO (koolmonoxide), benzo(a)pyreen. Langs geen enkele weg wordt de grenswaarde voor het jaargemiddelde overschreden. Het aantal dagen waarbij het 24-uursgemiddelde wordt overschreden, ligt ver beneden de toegestane 35 dagen.

  • Het bestand uit 2005 geeft de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand t.o.v het locale maaiveld in de Provincie Noord-Brabant weer op een schaal van 1 : 25 000.

  • Het bestand is een bodem raster bestand waarin de dikte(in meter) van het eerste watervoerend pakket is weergegeven.

  • Rasterbestand met uitspoelingsgevoeligheid mbt PO4 (fosfaat).

  • Vlakkenbestand met invloedsgebied infiltrerend oppervlaktewater.

  • Vlakkenbestand locatie van beekdalen.

  • Vlakkenbestand met infiltrerend oppervlaktewater.

  • Het bestand Historisch Grondgebruik Nederland is een rasterbestand met een resolutie van 25 meter.(Per 25 * 25 meter gridcel is een grondgebruikklasse bepaald) Het bestand is afgeleid uit de topografische kaarten 1 : 25.000 rond de periode 1990. Er worden tenminste 10 typen landgebruik onderscheiden. Het bestand is vervaardigd door gescande topografische kaarten te classificeren.