publicationDateYear

1999

4 record(s)
 
Type of resources
protocol
Years
revisionDateYears
publicationDateYears
From 1 - 4 / 4
  • Het LGN3+-bestand is een rasterbestand met een resolutie van 25 meter waarin 39 vormen van landgebruik zijn onderscheiden. In het bestand worden de belangrijkste landbouwgewassen, een aantal natuurklassen en stedelijke klassen onderscheiden. Het bestand is vervaardigd met behulp van satellietbeelden van 1995 en 1997 en andere relevante ruimtelijke informatie.

  • Vastgestelde geluidscontouren van de gezoneerde industrieterreinen in Noord-Brabant. Bestand dateert van 1999, maar is nog voor het grootste deel actueel. Wordt in 2014 geactualiseerd.

  • et LGN3-bestand is een rasterbestand met een resolutie van 25 meter waarin 25 vormen van landgebruik zijn onderscheiden. In het bestand worden de belangrijkste landbouwgewassen, een aantal natuurklassen en stedelijke klassen onderscheiden. Het bestand is vervaardigd met behulp van satellietbeelden van 1995 en 1997 en andere relevante ruimtelijke informatie. LGN3 bevat een klein aantal rastercellen (minder dan 5) met de ongeldige waarde '30'. De juiste waarde hiervoor is '18'.

  • Geeft de verdroogde gebieden in Noord-Brabant weer en het type verdroging. De bestanden worden gebruikt voor de Rapportage Stand van Zaken verdrogingsbestrijding.