From 1 - 10 / 42
  • Totale reisafstand in meters, afstand die water, dat op dat punt infiltreert, aflegt naar het object waar het naar toestroomt. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Bouwen op slappe grond vereist inzicht in het voorkomen van “slappe” lagen in de ondergrond. Slappe lagen worden gedefinieerd als lagen die een geringe draagkracht hebben. Hierbij is met name de dikte van de veenlagen van belang. Daarnaast spelen ook (dikke) kleilagen een rol. Voor het bepalen van de mate van geschiktheid van de ondergrond voor bouwen is binnen het 3D ondergrondmodel gekeken naar de aandelen veen, klei en zand in het bodemprofiel. Alleen het Holocene pakket is in beschouwing genomen. De Pleistocene eenheden zijn zodanig geconsolideerd dat niet is te verwachten dat deze nog substantiële invloed hebben op zettingen aan maaiveld. Op basis van de variatie in voorkomende bodemprofielen is vervolgens een classificatie opgesteld die een gradueel verloop van de zettingsgevoeligheid van de bodem vertegenwoordigt. Alleen in klasse 9 gebieden zal nauwelijks zetting optreden. In de andere klassen loopt de zettingsgevoeligheid richting klasse 1 gestaag op en moet dus altijd rekening worden gehouden met een bepaalde mate van zetting en hiermee samenhangende kosten voor preventie (funderen) en kosten voor beheer en onderhoud (compenseren van ontstane maaiveldhoogteverschillen als gevolg van zettingsverschillen). De aanwezigheid van veenlagen is het meest bepalend voor de zettingsgevoeligheid. Een dunne veenlaag is in de legenda ongunstiger voor de zetting dan een dikke kleilaag. In het holocene pakket is daarom in eerste instantie gekeken naar de totale dikte van het veenpakket. Vervolgens is gekeken naar de dikte van het kleipakket, al dan niet in combinatie met veen. De variatie in zanddiktes komt in de provincie Utrecht nagenoeg volledig tot uiting in de combinatie van veen en kleidiktes, en vormt daarom geen separate kolom in de uiteindelijke classificatie. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Het technisch potentieel gecorrigeerd voor financiële haalbaarheidaspecten. Er geldt een minimaal vereiste energievraag/-aanbod van 1.000 GJ/jaar voor een rendabel project. Ook dient de energievrager zich voldoende nabij het watersysteem te bevinden. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Deze kaart toont de cumulatieve dikte van de veenlagen in de holocene ondergrond in meters. Deze informatie is gebruikt bij het bepalen van de geschiktheid van de ondergrond in de provincie Utrecht voor (traditioneel) bouwen. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Totale reisafstand in meters, afstand die water, dat op dat punt infiltreert, aflegt naar het object waar het naar toestroomt. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Raster met de diepte van de grondwaterstand in m t.o.v. maaiveld in de zomersituatie Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • De kaart toont de diepte van het ‘Rotliegend’ in meters t.o.v. NAP. Het Rotliegend is een specifieke geologische formatie die geschikt is voor het onttrekken van aardwarmte. De ligging en diepte van het Rotliegend zijn van belang omdat dit iets zegt over de kosten en de toegankelijkheid op basis van moderne boortechnieken. Eveneens is de ligging van de laag ook een indicator voor de geologische potentie, zij het dat de relatie niet eenduidig is (de kaart is input voor de vermogenskaart).

  • Raster met de grootte van de kwel of de infiltratie in mm/dag Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • De reistijd (of verblijftijd) in jaren op een bepaald punt op de kaart geeft de tijd weer die het water, dat op dat punt infiltreert, er over doet om het object te bereiken. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • De potentiële voorraad die op basis van de huidige technische mogelijkheden uit een waterlichaam kan worden gewonnen. Voor de concepten waterlopen (& plassen) en gemalen vormt de beschikbare opslagcapaciteit van de ondergrond voor energieopslag een bepalende factor. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.